Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
28/03/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Číslo: 54/2015 Z. z.

Názov: Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/54

25/02/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 27/2015 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72

Dátum účinnosti od: 2015-02-25

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/27

25/02/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
  • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 25/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2015-03-15

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/25

Súvisiace články:
Novela č.25/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2015 s účinnosťou od 15.3.2015
Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov pre rok 2015

12/02/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce
  • Mení (novelizuje) zákon 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách
  • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 14/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2015-09-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/14

  Upozornite ma na nové zmeny