Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
14/10/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Číslo: 241/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2016-03-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/241

03/10/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 237/2015 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/179330/2013-74

Dátum účinnosti od: 2015-10-03

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/237

29/09/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 230/2015 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny uskladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej uzávierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2015-09-29

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/230

10/09/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 214/2015 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

Dátum účinnosti od: 2015-09-15

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/214

28/07/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 176/2015 Z. z.

Názov: Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/176

Súvisiace články:
Novela č. 176/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.9.2015

07/07/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 148/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2015-10-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/148

30/06/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách

Číslo: 147/2015 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

Dátum účinnosti od: 2015-07-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/147

27/06/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 140/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/140

Súvisiace články:
Novela č. 140/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2016 s účinnosťou od 1.1.2016

11/06/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
 • Mení (novelizuje) zákon 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 130/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/130

11/06/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 125/2006 Z.z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 128/2015 Z. z.

Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2015-08-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/128

  Upozornite ma na nové zmeny