Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
28/05/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Číslo: 105/2015 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2015-06-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/105

26/05/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 100/2015 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2015-06-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/100

07/05/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 90/2015 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

Dátum účinnosti od: 2015-05-07

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/90

29/04/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 87/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/87

21/04/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Mení (novelizuje) zákon 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo: 79/2015 Z. z.

Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/79

Súvisiace články:
Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov pre rok 2015
Novela č.79/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2016 s účinnosťou od 1.1.2016

16/04/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 77/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/77

14/04/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 74/2015 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Dátum účinnosti od: 2015-04-15

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/74

31/03/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 62/2015 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2015-04-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/62

Súvisiace články:
Novela č.62/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2015 s účinnosťou od 1.4.2015
Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov pre rok 2015

31/03/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 61/2015 Z. z.

Názov: Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/61

Súvisiace články:
Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov pre rok 2015
Novela č. 61/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2015 s účinnosťou od 1.9.2015

28/03/2015
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Číslo: 54/2015 Z. z.

Názov: Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2016-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2015/54

  Upozornite ma na nové zmeny