Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 15.06.2022
Časové verzie:
178/2022 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2022
178
ZÁKON
z 5. mája 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 354/2020 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1, ak sú stavbami podľa odseku 8 (ďalej len „koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby“). Takto určený koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby je vyšší ako 1, najviac však 10. Sadzba dane pre stavby podľa odseku 8 je súčin sadzby dane zo stavieb podľa odseku 1 alebo sadzby dane určenej vo všeobecne záväznom nariadení11) a koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby. Ak ide o neudržiavanú stavbu podľa odseku 8, správca dane je povinný pred vyrubením dane daňovníkovi zaslať dvakrát písomné oznámenie o zámere vyrubiť daň s uplatnením koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby. Správca dane uplatní sadzbu dane upravenú o koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom bolo doručené druhé oznámenie správcu dane podľa predchádzajúcej vety.
(8)
Koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby podľa odseku 7 možno určiť pri stavbách, ktoré sú
a)
stavbami, ktoré vlastník riadne neudržiava podľa osobitného predpisu11ba) a stavebný úrad mu vo verejnom záujme právoplatne nariadil, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu podľa osobitného predpisu,11bb) pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil,
b)
stavbami, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu,11bc) čím ohrozujú alebo obťažujú užívateľov alebo okolie stavby a stavebný úrad ich vlastníkovi právoplatne nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe,11bd) pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil,
c)
závadnými stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb podľa osobitného predpisu,11be) ak ich nemožno hospodárne opraviť a stavebný úrad vlastníkovi právoplatne nariadil odstránenie stavby podľa osobitného predpisu,11be) pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ba až 11be znejú:
11ba) § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. z.
11bb) § 86 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11bc) § 43d zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11bd) § 87 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11be) § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Z. z.“.
2.
V § 39 sa za slová „60 prenocovaní“ vkladá slovo „daňovníka“.
3.
V § 98 sa za slová „sadzby dane,“ vkladajú slová „koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby,“.
4.
V § 99d ods. 4 prvá veta znie: „Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.