Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2022
Časové verzie:
456/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022
456
ZÁKON
z 2. novembra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „zahraničných osôb,2)“ nahrádzajú slovami „zahraničných právnických osôb,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 21 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
zahraničných fyzických osôb3a) a slovenských fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu4) okrem zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a) pričom slovenskou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt4aa) na území Slovenskej republiky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 4aa znejú:
3a) § 21 ods. 4 písm. a) Obchodného zákonníka.
4aa) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami,
a)
ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, alebo
b)
ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23a ods. 10.“.
4.
V § 2 ods. 5 úvodnej vete sa za slovom „účtovníctva“ vypúšťa čiarka a slová „fyzická osoba podľa osobitného predpisu4b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
47a) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou,“.
7.
V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „ods. 2“.
8.
V § 8 ods. 5 a § 23c ods. 5 sa slovo „formy“ nahrádza slovom „podoby“.
9.
V § 9 ods. 2 úvodná veta znie: „Ak osobitné predpisy16) neustanovujú inak, v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Napríklad § 14 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 12 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.“.
10.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
11.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu“ nahrádzajú slovami „organizačné jednotky, ak konajú vo svojom mene“.
12.
V § 10 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c).“.
13.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20b sa slovo „mimosúdneho“ nahrádza slovom „mimosporového“.
15.
V § 19 ods. 4 sa slová „ročného podielu prijatej dane“ nahrádzajú slovami „prijatého podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie“.
16.
V § 20 ods. 2 druhá veta znie: „Iný obsah výročnej správy, ako je uvedený v odsekoch 1 a 16, môžu ustanoviť osobitné predpisy.28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Napríklad § 25 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z., § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 20 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „okrem účtovnej jednotky podľa § 17b,“.
18.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Výročná správa, ktorú vyhotovuje účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4, ak osobitné predpisy28) neustanovujú inak, obsahuje najmä
a)
účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
b)
správu audítora k účtovnej závierke podľa písmena a),
c)
prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
d)
prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov,
e)
prehľad nákladov (výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov, s osobitným vyčíslením nákladov (výdavkov) na správu,
f)
návrh vysporiadania výsledku hospodárenia,
g)
informáciu o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.“.
19.
V § 22b odsek 3 znie:
„(3)
Výročná správa a konsolidovaná výročná správa za účtovné obdobie obsahujú účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke a informácie najmä o
a)
kapitole štátneho rozpočtu, obci, vyššom územnom celku alebo o organizáciách konsolidovaného celku,
b)
geografických údajoch, demografických údajoch, histórii, pamiatkach a symboloch obce alebo o symboloch vyššieho územného celku,
c)
plnení úloh obce alebo vyššieho územného celku v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry, dopravy, územného plánovania a hospodárstva,
d)
plnení úloh ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
e)
ostatných významných skutočnostiach, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce, vyššieho územného celku alebo kapitoly štátneho rozpočtu.“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29d znie:
29d) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 23 ods. 6 druhá veta znie: „Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a)
účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie,29db)
b)
fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
22.
V § 23a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Účtovná jednotka je povinná ukladať dokumenty podľa § 23 ods. 2 v elektronickej podobe.
(2)
Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a na účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitných predpisov29g) alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitných predpisov,29h) alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23 ods. 2 neustanovujú osobitné predpisy.29ha)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29g, 29h a 29ha znejú:
29g) § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29h) Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29ha) Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29f sa vypúšťa.
23.
V § 23a ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
24.
V § 23a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak § 23a ods. 3 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra je povinný uložiť posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, ktorý bol oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
25.
V § 23a ods. 11 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
26.
V § 23b odsek 1 znie:
„(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej podľa osobitného predpisu.29k) Ak majú dokumenty podľa § 23 ods. 2 predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona, povinnosť uloženia do registra sa považuje za splnenú iba vtedy, ak sú doručené spôsobom podľa osobitného predpisu.29ia) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky overí, či doručená účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b), vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f), či účtovná závierka obsahuje všetky súčasti podľa § 17 ods. 3 alebo ods. 4 a overí, či dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. f) až j) obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) a postúpi ich bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi registra. Ak účtovná jednotka neuložila dokumenty podľa § 23 ods. 2, neuložila ich v správnej podobe podľa § 23a ods. 1 alebo formáte podľa osobitného predpisu,29ib) doručené podanie bolo podané na nesprávnom vzore, neobsahuje náležitosti alebo súčasti podľa tretej vety, uložila dokumenty len s vyplnenými všeobecnými náležitosťami bez vyplnenia obsahu dokumentu a účtovná jednotka chyby neodstránila v lehotách podľa § 23a ods. 3 a 4, daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote29ic) a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29ia, 29ib a 29ic znejú:
29ia) § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29ib) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29. 5. 2019) v platnom znení.
29ic) § 27 až 29 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 23b sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
28.
V § 23b ods. 4 sa vypúšťajú slová „daňovému úradu alebo“ a slová „alebo odseku 3“ a slová „podľa odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
29.
V § 23b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správca registra môže
a)
presunúť dokument podľa § 23 ods. 2 k tej účtovnej jednotke, ktorej sa týka, ak bol uložený k účtovnej jednotke, ktorej sa netýka,
b)
vymazať dokument, ktorý nie je dokumentom podľa § 23 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
30.
V § 23c ods. 4 a 5 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom29n) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou29na)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29n a 29na znejú:
29n) Čl. 3 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
29na) Čl. 3 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.
31.
V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva“.
32.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Účtovná jednotka je povinná dodržať podmienku zákazu vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, ak je spoločnosť v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka. Na účely posúdenia, či je spoločnosť v kríze, sa rozumie
a)
vlastným imaním suma položky vlastné imanie vykázaná v súvahe účtovnej závierky alebo suma, ktorá by bola vykázaná, ak by účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku,
b)
záväzkami suma položky záväzkov vykázaná v súvahe účtovnej jednotky alebo suma záväzkov, ktorá by bola vykázaná, ak by účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku; mikro účtovná jednotka od sumy záväzkov odpočíta sumu vykázanú na účtoch časového rozlíšenia nákladov a výnosov na strane pasív súvahy.“.
33.
V § 30 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.“.
34.
§ 31 až 33 vrátane nadpisov znejú:
§31 Účtovný záznam
(1)
Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných podľa § 4 ods. 5.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
listinným účtovným záznamom účtovný záznam vyhotovený na papieri a tiež vytlačený účtovný záznam vyhotovený pomocou softvéru, ktorý je zaslaný a prijatý ako listina, alebo vyhotovený na interné účely účtovnej jednotky ako listina,
b)
elektronickým účtovným záznamom účtovný záznam vyhotovený
1.
v elektronickom formáte a prijatý alebo sprístupnený v elektronickom formáte, pričom elektronický formát určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na základe dohody s prijímateľom účtovného záznamu,
2.
v súlade s § 33 ods. 3 zaslaný elektronicky, pričom môže tvoriť prílohu elektronickej pošty,
3.
v elektronickom formáte na interné účely účtovnej jednotky.
(3)
Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu alebo od okamihu prijatia alebo sprístupnenia účtovného záznamu až do ukončenia doby ustanovenej v § 35 ods. 3, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na prenos účtovného záznamu inej osobe podľa odseku 7.
(4)
Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu je zabezpečená, ak účtovná jednotka, ktorou je
a)
vyhotoviteľ, je schopná preukázať, že účtovný záznam naozaj vyhotovila,
b)
prijímateľ, je schopná preukázať, že prijatý účtovný záznam je od vyhotoviteľa.
(5)
Neporušenosť obsahu účtovného záznamu je zabezpečená, ak zaslaním alebo sprístupnením účtovného záznamu alebo transformáciou účtovného záznamu v účtovnej jednotke nenastala zmena obsahu skutočností, ktoré sa účtovným záznamom zaznamenávajú.
(6)
Čitateľnosť účtovného záznamu je zabezpečená, ak obsah účtovného záznamu je čitateľný ľudským okom. Účtovná jednotka je povinná pri zabezpečení čitateľnosti účtovného záznamu dodržať neporušenosť jeho obsahu.
(7)
Ak účtovná jednotka elektronický účtovný záznam zasiela alebo inak sprístupňuje inej osobe, použitie elektronického účtovného záznamu podlieha
a)
písomnej dohode medzi zúčastnenými stranami o určení technických požiadaviek potrebných na prijímanie účtovných záznamov alebo
b)
potvrdenému súhlasu prijímateľa účtovného záznamu; za potvrdený súhlas sa považuje informácia o akceptovaní účtovného záznamu, napríklad informácia o zaplatení požadovanej sumy.
(8)
Pre potreby overovania účtovnej závierky audítorom (§ 19), zverejňovania (§ 23d) a pre potreby daňového úradu (§ 38) je účtovná jednotka povinná na výzvu daňového úradu alebo na požiadanie oprávnených osôb umožniť im oboznámiť sa s obsahom nimi určených účtovných záznamov. Účtovná jednotka je povinná predložiť určené účtovné záznamy v podobe, v akej ich vedie a uchováva. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, ktorá vedie účtovníctvo spôsobom využívajúcim programové vybavenie, je povinná daňovému úradu alebo oprávneným osobám umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a preukázať účtovným záznamom označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované. Tieto povinnosti má účtovná jednotka po dobu, počas ktorej je povinná viesť alebo uchovávať účtovné záznamy.
§32 Preukázateľnosť účtovného záznamu
(1)
Na účely tohto zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Pri zaznamenaní a spracovaní týchto skutočností musí účtovný záznam spĺňať požiadavky podľa § 31 ods. 3.
(2)
Podpisovým záznamom sa rozumie vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila.
(3)
Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť obsahu účtovného záznamu možno zabezpečiť
a)
podpisovým záznamom zodpovednej osoby,
b)
elektronickou výmenou údajov alebo
c)
vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.
(4)
Účtovná jednotka je povinná upraviť podrobnosti o oprávnení, povinnosti a o zodpovednosti osôb v účtovnej jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie podpisového záznamu, a to takým spôsobom, aby bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené.
(5)
Na účely tohto zákona sa elektronickou výmenou údajov rozumie výmena štruktúrovaných správ medzi počítačmi alebo počítačovými aplikáciami, v rámci ktorej nastáva spracovanie rôznych elektronických formátov účtovných záznamov, ktoré prechádzajú procesom overovania, koordinácie, schvaľovania a zaúčtovania bez možnosti ľudského zásahu do obsahu účtovného záznamu.
(6)
Na účely tohto zákona sa vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov rozumie určenie osôb zodpovedných za kontrolu procesu spracovania účtovných záznamov, pričom kontrola musí byť dostatočná na preukázanie skutočnosti, ktorá je účtovným záznamom zaznamenaná. Spôsob kontroly určený účtovnou jednotkou je súčasťou účtovného záznamu na vedenie účtovníctva a spracovanie účtovných záznamov.
§33 Transformácia účtovného záznamu
(1)
Na účely tohto zákona sa transformáciou účtovného záznamu rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu zostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo zmena elektronickej podoby účtovného záznamu na listinnú podobu účtovného záznamu.
(2)
Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, len ak účtovný záznam je preukázateľný. V súlade so zvoleným spôsobom uchovávania účtovných záznamov účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu, ktorý ešte nebol predmetom transformácie, pričom je povinná uchovávať účtovný záznam v podobe, ktorá je výsledkom transformácie účtovného záznamu.
(3)
Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými predpismi45aa) alebo spôsobom podľa odseku 5.
(4)
Účtovná jednotka, ktorá neuchováva účtovné záznamy v elektronickej podobe, môže vykonať transformáciu účtovného záznamu z elektronickej podoby do listinnej podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými predpismi45aa) alebo spôsobom podľa odseku 6, ak účtovný záznam neobsahuje kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať.
(5)
Pri transformácii účtovného záznamu skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme účtovná jednotka zabezpečí
a)
úplnosť účtovného záznamu v pôvodnej podobe a v novej podobe,
b)
obsahovú zhodu a vizuálnu zhodu účtovného záznamu v novej podobe s jeho pôvodnou podobou,
c)
čitateľnosť celej plochy účtovného záznamu v novej podobe,
d)
neporušenosť obsahu účtovného záznamu podľa § 31 ods. 5.
(6)
Transformáciu účtovného záznamu, ktorý neobsahuje kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, z elektronickej podoby do listinnej podoby účtovná jednotka vykoná použitím výstupného zariadenia výpočtovej techniky, ktoré umožňuje jeho vytlačenie na papier spôsobom zaručujúcim neporušenosť a čitateľnosť obsahu účtovného záznamu.
(7)
Účtovný záznam, ktorého podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu podľa odsekov 2 až 6, sa považuje za preukázateľný, pričom sa nevyžaduje predloženie účtovného záznamu v pôvodnej podobe, ak osobitné predpisy45ab) neustanovujú inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45aa a 45ab znejú:
45aa) § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii.
45ab) Napríklad § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 38 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
35.
V § 35 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva, a účtovné záznamy, ktorými sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie, počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,“.
36.
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Účtovná jednotka je povinná dodržiavať určený spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie. Elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dátovom nosiči. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť splnenie požiadaviek podľa § 31 ods. 3, ak uchováva len účtovné záznamy, ktorých podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu.“.
37.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania jej účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo fyzickou osobou podľa § 1 ods. 3 písm. a) s uvedením identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 7. Iná účtovná jednotka a fyzická osoba podľa § 1 ods. 3 písm. a) sú povinné pri uchovávaní účtovnej dokumentácie podľa prvej vety dodržiavať ustanovenia odsekov 1 až 5 a § 31 ods. 8.
(7)
Identifikačnými údajmi
a)
inej účtovnej jednotky sú obchodné meno alebo názov, jej sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
b)
fyzickej osoby podľa § 1 ods. 3 písm. a) sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
(8)
Povinnosť informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania účtovnej dokumentácie podľa odseku 6 u účtovnej jednotky uvedenej v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode pri úmrtí prechádza na dediča alebo na príslušnú štátnu rozpočtovú organizáciu, ak dedičstvo pripadlo štátu, a to v lehote troch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve.45ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac znie:
45ac) § 203 Civilného mimosporového poriadku.“.
38.
V § 38 ods. 1 písm. c) sa za slová „§ 23a“ vkladajú slová „ods. 1 až 9“.
39.
V § 38 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „až 33“.
40.
V § 38 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) a n) od 1 000 eur do 3 000 000 eur,“.
41.
V § 38 ods. 2 písm. c) úvodnej vete sa slová „až m)“ nahrádzajú slovami „až l)“.
42.
V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
podľa odseku 1 písm. c) od 100 eur do 10 000 eur, ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku alebo účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok,
f)
podľa odseku 1 písm. m) od 100 eur do 100 000 eur.“.
43.
V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podľa
a)
§ 1 ods. 3 písm. a), ak porušila ustanovenie § 35 ods. 6,
b)
§ 1 ods. 3 písm. b), ak porušila ustanovenie § 23a ods. 10.
(4)
Daňový úrad za správny delikt podľa odseku 3 uloží pokutu od 100 eur do 100 000 eur.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 11.
44.
V § 38 ods. 8 sa vypúšťajú slová „v účtovnej jednotke“ a na konci sa pripája táto veta: „Pokutu za správny delikt uloží daňový úrad, ktorý vykonal kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona.“.
45.
V § 38 ods. 9 prvej vete a ods. 10 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.
46.
Za § 39v sa vkladá § 39w, ktorý vrátane nadpisu znie:
§39w Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ustanovenie § 20 ods. 16 sa prvýkrát použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2022.
(2)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2, ktoré sa týkajú účtovných období končiacich najneskôr k 31. decembru 2021 a hospodárskeho roku, ktorý sa začal v priebehu roka 2021, sa ukladajú do tej časti registra, do ktorej sa ukladali podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(3)
Účtovná jednotka postupuje podľa § 23a ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 pri všetkých podaniach vykonaných po 31. decembri 2021.
(4)
Ustanovenie § 35 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa môže použiť aj na uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie, ktorá vznikla pred 1. januárom 2022 za predpokladu, že sa dodržia ustanovenia § 31 až 33 v znení účinnom od 1. januára 2022.
(5)
Ustanovenia § 38 ods. 2 písm. a), e) a f), ods. 4 a ods. 8 až 10 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2021.“.
47.
Príloha k zákonu znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).
2.
Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008).
5.
Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014).
9.
Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 169, 30. 6. 2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.