Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.01.2021
Časové verzie:
365/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021
365
ZÁKON
z 26. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 229/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.
2.
V § 1 sa slová „ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len „príplatok“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „príplatok“) a jednorazového príplatku k dôchodku (ďalej len „jednorazový príplatok“) ako štátnych sociálnych dávok“ za slová „politickým väzňom1)“ sa vkladá čiarka a slová „veteránom protikomunistického odboja1a)“ a za slovo „väzňovi“ sa vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.
3.
V nadpise § 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „na uplatnenie nároku na príplatok“.
4.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch,3c)
d)
uznaná za veterána protikomunistického odboja.“.
5.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „väzňovi“ vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“ a slová „štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác,“ sa nahrádzajú slovami „štátoch, zaradenia do tábora nútených prác alebo počas internácie v centralizovaných kláštoroch,“.
6.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa slová „je 5 eur“ nahrádzajú slovami „pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) až c) je 5 eur a pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. d) je 10 eur, a to“ a slová „prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia“ sa nahrádzajú slovami „prác, mesiac protiprávneho násilného odvlečenia alebo mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch“.
7.
V § 3 ods. 1 druhej vete sa slová „prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia“ nahrádzajú slovami „prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch“.
8.
V § 3 ods. 1 tretej vete sa slová „prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia“ nahrádzajú slovami „prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch“.
9.
V § 3 ods. 4 sa za slovo „väzeň“ vkladajú slová „alebo veterán protikomunistického odboja“.
10.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§4a Jednorazový príplatok
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 1 písm. d), a fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 2 ako pozostalej po oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. d). Jednorazový príplatok možno vyplatiť len jednej z oprávnených osôb podľa prvej vety.
(2)
Za oprávnenú osobu na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok sa považuje aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 3 po veteránovi protikomunistického odboja.
(3)
Výška jednorazového príplatku je 1 989 eur.
(4)
O poskytnutí jednorazového príplatku rozhoduje a jednorazový príplatok vyplatí Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Konanie sa začína na základe doručenia údajov Ústavu pamäti národa podľa osobitného predpisu4a) Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak jednorazový príplatok priznáva Sociálna poisťovňa, alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak jednorazový príplatok priznáva orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(7)
Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o jednorazovom príplatku a priznaný jednorazový príplatok vyplatí do 60 dní od začatia konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 11a ods. 3 a 4 a § 11b ods. 5 a 6 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.“.
11.
V § 5 ods. 1 a 2 sa za slovo „príplatok“ vkladajú slová „a jednorazový príplatok“.
12.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Do 31. decembra 2021 sa na konanie o nároku na príplatok fyzickej osoby, ktorá bola internovaná v centralizovaných kláštoroch, a pozostalých po tejto osobe ustanovenie § 4 ods. 2 nepoužije.
(2)
O nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 rozhodne Sociálna poisťovňa alebo orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) bez písomnej žiadosti fyzickej osoby, ak bola fyzická osoba odškodnená za dobu internácie v centralizovaných kláštoroch podľa osobitného predpisu. Údaje potrebné na rozhodnutie o nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 poskytne Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) Ústav pamäti národa. Konanie sa začína na základe doručenia údajov podľa druhej vety Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Dňom podania žiadosti na účely § 4 ods. 3 je 1. január 2021.“.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 94 ods. 1 písm. b) bode 9 sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „a jednorazového príplatku k dôchodku“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 330/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 179 ods. 1 písm. a) sa za trinásty bod vkladá nový štrnásty bod, ktorý znie:
„14.
o priznaní príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“.
Doterajší štrnásty bod a pätnásty bod sa označujú ako pätnásty bod a šestnásty bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95aaa znie:
95aaa) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová „pozostalostnú úrazovú rentu,“ vkladajú slová „príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu,93a) príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“.
3.
V § 285 ods. 1 písm. m) sa slová „dôchodku podľa osobitného predpisu113b)“ nahrádzajú slovami „dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu95aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113b sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 11a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7aa) písomne oznámiť Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) tieto údaje:
a)
titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo.
(4)
Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 3 je 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7ab znejú:
7aa) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4a ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 365/2020 Z. z.
7ab) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 11b sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7ac) písomne oznámiť Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) tieto údaje:
a)
titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja in memoriam,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo.
(6)
Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 5 je 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
7ac) § 4a ods. 2 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.“.
3.
Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§11d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ústav pamäti národa je povinný Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) písomne oznámiť údaje podľa § 11a ods. 3 a § 11b ods. 5 aj o osobách, ktorým bolo postavenie veterána protikomunistického odboja priznané pred 1. januárom 2021. Na účely konania o nároku na príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu7c) je Ústav pamäti národa povinný poskytnúť okrem údajov podľa § 11a ods. 3 a § 11b ods. 5 aj údaj o období internácie v centralizovaných kláštoroch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
7c) § 6a zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.