Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.07.2021
Časové verzie:
344/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2021
344
ZÁKON
z 5. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z. a zákona č. 368/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 prvej vete, § 7 ods. 3 a § 7a ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zdaniteľná osoba má identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, daňový úrad jej pridelí to isté identifikačné číslo pre daň.“.
2.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Platiteľom sa stáva aj
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa alebo časti podniku platiteľa, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku, a to odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti,
b)
zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom platiteľa,
c)
zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa odseku 1, okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 alebo ods. 7,
d)
zdaniteľná osoba podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b, a to dňom dodania tovaru s miestom dodania v tuzemsku.“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Platiteľ uvedený v odseku 4 je povinný oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť. Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.
4.
V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
tovar a služby, na ktoré uplatňuje osobitné úpravy podľa § 68a až 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika alebo osobitné úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika,“.
5.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zahraničná osoba má identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68b ods. 2, Daňový úrad Bratislava jej pridelí to isté identifikačné číslo pre daň.“.
6.
§ 6 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
7.
V § 6a ods. 1 a 2, § 69aa ods. 10 a § 78 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo § 6“.
8.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa slová „zásielkového predaja tohto tovaru“ nahrádzajú slovami „predaja tohto tovaru na diaľku na území Európskej únie“.
9.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak zdaniteľná osoba uľahčuje5ab) dodanie tovaru na území Európskej únie uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala. Ak zdaniteľná osoba uľahčuje5ab) predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov v zásielkach s vlastnou hodnotou5ac) nepresahujúcou 150 eur prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5ab a 5ac znejú:
5ab) Čl. 5b vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2019/2026 z 21. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru (Ú. v. EÚ L 313, 4. 12. 2019).
5ac) Čl. 1 bod 48 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/877 z 3. apríla 2020, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné (Ú. v. EÚ L 203, 26. 6. 2020).“.
10.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „dodania tovaru formou zásielkového predaja“ nahrádzajú slovami „predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie“.
11.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
§14 Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
predajom tovaru na diaľku na území Európskej únie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru,6aaa) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak
1.
sa dodanie tovaru uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,
2.
dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet,
b)
predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z územia tretích štátov k zákazníkovi v členskom štáte, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
dodanie tovaru sa uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,
2.
dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet.
(2)
Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak.
(3)
Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí.
(4)
Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je v tomto členskom štáte, ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 68c.
(5)
Odseky 2 až 4 sa nevzťahujú na dodanie tovaru uvedeného v § 66 ods. 1 písm. a) až c), ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 66.
(6)
Ak zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala podľa § 8 ods. 7, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí k dodaniu uskutočnenému touto zdaniteľnou osobou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aaa znie:
6aaa) Čl. 5a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2026.“.
12.
V § 16 odsek 14 znie:
„(14)
Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak.“.
13.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 15 a 16.
Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 15 až 19.
14.
V § 16 ods. 15 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
15.
V § 16 ods. 16 úvodnej vete sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
16.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§16a Osobitné miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie a osobitné miesto dodania určitých služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe
(1)
Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, a miestom dodania pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak
a)
dodávateľ tovaru alebo služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
b)
tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu, ako je členský štát podľa písmena a), alebo služba sa dodáva osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte, ako je členský štát podľa písmena a) a
c)
celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahla 10 000 eur.
(2)
Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit podľa odseku 1 písm. c), dodaním tovaru alebo služby, ktorým sa prekročí tento limit, miesto dodania tovaru sa mení na miesto dodania tovaru podľa § 14 ods. 2 a miesto dodania služby sa mení na miesto dodania služby podľa § 16 ods. 14.
(3)
Dodávateľ tovaru alebo služby, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, sa môže rozhodnúť pre miesto dodania tovaru podľa § 14 ods. 2 a miesto dodania služieb podľa § 16 ods. 14 a je povinný tieto miesta uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.“.
17.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Pri dodaní tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku podľa § 8 ods. 7, a pri dodaní tohto tovaru tejto zdaniteľnej osobe sa za deň dodania tovaru a deň vzniku daňovej povinnosti považuje deň prijatia platby.6abc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6abc znie:
6abc) Čl. 41a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2026.“.
18.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty
za dodanie tovaru alebo služby
(1)
Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa odseku 2.
(2)
Na účely tohto zákona sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, ak
a)
je vymáhaná v exekučnom konaní6aca) a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od začatia exekučného konania, a v rozsahu, v akom nebola uspokojená,
b)
sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní6acb) a
1.
konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku,
2.
konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku, alebo
3.
na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,
c)
sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení6acc) a
1.
konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu v Obchodnom vestníku,
2.
na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná, alebo
3.
súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára,
d)
odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,
e)
odberateľ (dlžník) zomrel a
1.
súd zastavil konanie o dedičstve, ak táto osoba nezanechala žiadny majetok6acd) alebo zanechala majetok nepatrnej hodnoty,6ace) a to dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve, alebo
2.
táto pohľadávka bola v lehote určenej súdom prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva,6acf) v rozsahu, v akom bola prihlásená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku do konania o likvidácii dedičstva, dňom právoplatného skončenia likvidácie dedičstva, a to v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,
f)
uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
g)
bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.
(3)
Platiteľ môže vykonať opravu základu dane podľa odseku 1 najviac vo výške, ktorá zodpovedá neprijatej protihodnote za dodanie tovaru alebo služby. Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2; pôvodný základ dane sa nemôže znížiť o sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s dodaním tovaru alebo služby po tom, ako sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2.
(4)
Platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2, ak
a)
odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou uvedenou v § 22 ods. 9,
b)
tovar alebo služba bola dodaná odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa (dlžníka) alebo
c)
najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že odberateľ (dlžník) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu.
(5)
Právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa odseku 2 zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Doba podľa prvej vety neplynie
a)
počas súdneho konania alebo rozhodcovského konania, ak platiteľ na základe výsledkov týchto konaní uplatnil pohľadávku voči odberateľovi (dlžníkovi) v exekučnom konaní alebo uplatnil pohľadávku alebo mohol uplatniť pohľadávku v začatom konkurznom konaní,
b)
odo dňa začatia exekučného konania vedeného za účelom vymoženia pohľadávky platiteľa do uplynutia 12 mesiacov odo dňa začatia exekučného konania,
c)
odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
odo dňa začatia konkurzného konania do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní,
e)
odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zrušenia konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
f)
odo dňa vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zistenia pohľadávky platiteľa v konkurznom konaní,
g)
odo dňa zverejnenia uznesenia o poskytnutí ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v Obchodnom vestníku do dňa skončenia konania o určení splátkového kalendára, v ktorom je zahrnutá pohľadávka platiteľa,
h)
odo dňa úmrtia dlžníka do dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve alebo do prihlásenia pohľadávky v konaní o likvidácii dedičstva,
i)
od začatia reštrukturalizačného konania do jeho skončenia, ak platiteľ v tomto konaní pohľadávku neprihlásil.
(6)
Ak po znížení základu dane podľa odseku 3 platiteľ prijme v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2 akúkoľvek platbu, je platiteľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane, a to vo výške zodpovedajúcej prijatej platbe; ak platiteľ postúpi pohľadávku inej osobe, považuje sa to, že prijal platbu vo výške nevymožiteľnej pohľadávky podľa odseku 2. Platiteľ vykoná opravu zníženého základu dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto platbu prijal.
(7)
Platiteľ je povinný vyhotoviť opravný doklad, ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou a
a)
opravil základ dane podľa odseku 3 alebo
b)
bol povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa odseku 6.
(8)
Ak sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e), opravný doklad podľa odseku 7 sa nevyhotovuje.
(9)
Opravný doklad podľa odseku 7 písm. a) musí obsahovať
a)
číselnú identifikáciu opravného dokladu,
b)
dátum vyhotovenia opravného dokladu,
c)
sumu, o ktorú platiteľ opravil základ dane a daň,
d)
slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“,
e)
údaje podľa § 74 ods. 1 písm. a) až c) týkajúce sa faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka.
(10)
Opravný doklad podľa odseku 7 písm. b) musí obsahovať
a)
číselnú identifikáciu opravného dokladu,
b)
dátum vyhotovenia opravného dokladu,
c)
údaje z opravného dokladu podľa odseku 9 písm. a) a b),
d)
slovnú informáciu „oprava základu dane podľa § 25a“,
e)
sumu, ktorú platiteľ prijal v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2 alebo jej časťou, a z toho sumu prislúchajúcej dane,
f)
dátum prijatia sumy podľa písmena e).
(11)
Platiteľ je povinný vyhotoviť a odoslať opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie,
a)
za ktoré vykonal opravu základu dane podľa odseku 3,
b)
v ktorom prijal platbu podľa odseku 6.
(12)
Platiteľ je povinný uviesť opravu základu dane podľa odsekov 3 a 6 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. i).
(13)
Ak platiteľ opravil základ dane podľa odseku 3 a nesplnil povinnosť podľa odseku 11 písm. a), oprava základu dane uvedená v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal opravu základu dane, sa neuzná.
(14)
Na opravu základu dane pri predaji tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie osobitných úprav podľa § 65 a 66 z dôvodu, že zákazník úplne alebo čiastočne nezaplatil za tieto tovary alebo služby, a táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou pohľadávkou podľa odseku 2, sa použijú odseky 3 až 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aca až 6acf znejú:
6aca) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6acb) § 11 až 107b zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6acc) § 166 až 171d zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6acd) § 187 Civilného mimosporového poriadku.
6ace) § 188 Civilného mimosporového poriadku.
6acf) § 205 Civilného mimosporového poriadku.“.
19.
V § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí podľa § 68cb“.
20.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§42a Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru zdaniteľnej osobe,
ktorá uľahčuje dodanie tovaru
Ak sa tovar dodá zdaniteľnej osobe, ktorá uľahčuje dodanie tohto tovaru na území Európskej únie podľa § 8 ods. 7 prvej vety, dodanie tovaru pre túto zdaniteľnú osobu je oslobodené od dane.“.
21.
V § 47 odsek 3 znie:
„(3)
Odoslanie alebo prepravu tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať dokladom o odoslaní alebo o preprave tovaru a
a)
colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, alebo
b)
inými dôkazmi podľa osobitného predpisu,21b) ak ide o
1.
podanie ústneho colného vyhlásenia o vývoze tovaru alebo
2.
vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie o vývoze tovaru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) Čl. 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.“.
22.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až zb) sa označujú ako písmená b) až aa).
23.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane a ktorého vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, pri ktorom sa daň priznáva podľa osobitnej úpravy podľa § 68c alebo podľa ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúceho § 68c, ak je colnému orgánu najneskôr pri podaní colného vyhlásenia poskytnuté identifikačné číslo pre daň s predponou IM pridelené
a)
zdaniteľnej osobe na účely uplatňovania osobitnej úpravy alebo
b)
sprostredkovateľovi pre každú zdaniteľnú osobu, ktorú zastupuje, ak je zdaniteľná osoba na účely uplatňovania osobitnej úpravy zastúpená sprostredkovateľom.“.
24.
V § 49 odsek 10 znie:
„(10)
Ak zahraničná osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a až 68c alebo osobitnú úpravu podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c a súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa tieto osobitné úpravy nevzťahujú a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platiteľ podľa § 5, má právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1.“.
25.
Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§53b Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
(1)
Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25a ods. 2 písm. a) až c) a f) a g) a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. a), je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad. Pri oprave odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.
(2)
Ak po oprave odpočítanej dane podľa odseku 1 nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej je dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 a platiteľ dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. b), má platiteľ právo opraviť opravenú odpočítanú daň. Opravu opravenej odpočítanej dane podľa prvej vety platiteľ vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad podľa prvej vety.
(3)
Platiteľ je povinný uviesť opravu odpočítanej dane podľa odseku 1 a opravu opravenej odpočítanej dane podľa odseku 2 v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. j).“.
26.
§ 55a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadateľ, ktorý je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68c v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68b alebo § 68c, má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) a c); splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. c) sa nevyžaduje.“.
27.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
Zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a až 68c v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c, má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1; splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) a § 58 ods. 5 sa nevyžaduje.“.
28.
V § 65 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a záznamy o oprave základu dane podľa odsekov 10 a 11 a podľa § 25a“.
29.
V § 66 ods. 15 sa vypúšťajú slová „o zásielkovom predaji tovaru a“.
30.
§ 68 vrátane nadpisu nad § 68 znie:
„Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe,
na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru
§68
(1)
Osobitná úprava podľa
a)
§ 68a sa vzťahuje na dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie s miestom dodania podľa § 16 na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava na území Európskej únie,
b)
§ 68b sa vzťahuje na
1.
predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie,
2.
dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe,
3.
určité domáce dodanie tovaru, ktorým sa rozumie dodanie tovaru na území Európskej únie zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína a skončí v tom istom členskom štáte,
c)
§ 68c sa vzťahuje na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov v zásielke, ak vlastná hodnota zásielky nepresahuje 150 eur a tovar nie je predmetom spotrebnej dane.
(2)
Na účely uplatňovania osobitných úprav podľa odseku 1 sa daňovým priznaním rozumie podanie, ktoré obsahuje údaje podľa osobitného predpisu28aa) potrebné na určenie výšky dane, ktorá sa stala splatnou v každom členskom štáte.
(3)
Zdaniteľná osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, je povinná doručovať písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami; spôsob doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu28ab) sa nevzťahuje na podávanie písomností zdaniteľnou osobou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti spôsobom podľa osobitného predpisu.28ab)
(4)
Daňový úrad doručuje zdaniteľnej osobe, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy elektronickými prostriedkami; písomnosti sa doručujú na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti a za deň doručenia sa považuje deň odoslania dátovej správy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28aa a 28ab znejú:
28aa) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/194 z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru (Ú. v. EÚ L 40, 13.2.2020).
28ab) § 13 ods. 5 a 6 a § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
§ 68a až 68c vrátane nadpisov znejú:
§68a Osobitná úprava uplatňovania dane na služby,
ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie
(1)
Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 14 je
a)
zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
b)
členským štátom identifikácie členský štát, ktorý si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie zvolí pre oznámenie, že začala na území Európskej únie dodávať služby podľa § 68 ods. 1 písm. a),
c)
členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania služby uvedenej v § 68 ods. 1 písm. a).
(2)
Ak si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. a), zvolí za členský štát identifikácie tuzemsko, oznámi Daňovému úradu Bratislava začatie tejto činnosti. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, vyhlásenie, že nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie, a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa) Daňový úrad Bratislava oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy a súčasne jej pridelí a oznámi osobitné identifikačné číslo pre daň s predponou EU na účely uplatňovania osobitnej úpravy; toto číslo sa môže použiť len na účely uplatňovania osobitnej úpravy.
(3)
Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, Daňový úrad Bratislava vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podať odvolanie.
(4)
Zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá má povolenie podľa odseku 2, je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa § 68 ods. 1 písm. a).
(5)
Každú zmenu údajov uvedených v oznámení o začatí činnosti podľa odseku 2 je zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava.
(6)
Zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
(7)
Daňový úrad Bratislava zruší zdaniteľnej osobe neusadenej na území Európskej únie povolenie uplatňovať osobitnú úpravu a odníme osobitné identifikačné číslo pre daň, ak
a)
táto zdaniteľná osoba oznámi Daňovému úradu Bratislava, že prestala dodávať služby podľa § 68 ods. 1 písm. a),
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba prestala dodávať služby podľa § 68 ods. 1 písm. a),
c)
táto zdaniteľná osoba prestala spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(8)
Daňový úrad Bratislava o zrušení povolenia podľa odseku 7 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
(9)
Zdaňovacím obdobím, za ktoré je zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie povinná podať daňové priznanie podľa § 68 ods. 2, je kalendárny štvrťrok; daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom služby podľa § 68 ods. 1 písm. a) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(10)
Zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie je povinná v daňovom priznaní uviesť
a)
osobitné identifikačné číslo pre daň s predponou EU pridelené v tuzemsku,
b)
celkovú hodnotu služieb podľa § 68 ods. 1 písm. a) bez dane dodaných v zdaňovacom období, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť.
(11)
Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 ods. 1 písm. a) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia tento kurz určený a vyhlásený.
(12)
Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.
(13)
Každú zmenu údajov z pôvodného daňového priznania je zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie povinná uviesť v nasledujúcom daňovom priznaní najneskôr do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania. V nasledujúcom daňovom priznaní zdaniteľná osoba uvedie príslušný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a sumu dane, ktorá vyplýva z opravy. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 ods. 1 písm. a) uskutočnila v inej mene ako v eurách, použije sa pri oprave sumy dane kurz, ktorý sa mal použiť pri prepočte úhrady za dodanú službu podľa odseku 11.
(14)
Zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých uplatnila osobitnú úpravu, v rozsahu podľa osobitného predpisu,28ac) aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala služby podľa § 68 ods. 1 písm. a). Zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná elektronickými prostriedkami sprístupniť tieto záznamy Daňovému úradu Bratislava na požiadanie.
§68b Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie,
určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre osoby iné ako zdaniteľné osoby
(1)
Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 20 je
a)
zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby zdaniteľná osoba, ktorá má na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareň a nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby,
b)
členským štátom identifikácie členský štát,
1.
v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo, a ak nemá sídlo na území Európskej únie, členský štát, v ktorom má prevádzkareň,
2.
v ktorom má zdaniteľná osoba prevádzkareň a ktorý si zvolí pre oznámenie, že chce uplatňovať osobitnú úpravu, ak nemá sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň,
3.
v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, ak zdaniteľná osoba nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
4.
ktorý si zvolí pre oznámenie, že chce uplatňovať osobitnú úpravu, ak tento členský štát je jedným z viacerých členských štátov, v ktorých sa odoslanie alebo preprava tovaru začína a ak zdaniteľná osoba nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
c)
členským štátom spotreby členský štát, v ktorom
1.
sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi pri predaji tovaru podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu,
2.
je miesto dodania služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
3.
sa začína aj skončí odoslanie alebo preprava tovaru pri dodaní tovaru podľa § 68 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(2)
Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, a zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) druhého bodu, rozhodnú pre uplatňovanie osobitnej úpravy a členským štátom identifikácie je tuzemsko alebo si tuzemsko zvolia ako členský štát identifikácie, oznámia daňovému úradu začatie tejto činnosti. Zdaniteľné osoby podľa prvej vety musia v oznámení o začatí činnosti uviesť obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa) Daňový úrad oznámi zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy a súčasne jej pridelí a oznámi identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy, ak táto zdaniteľná osoba nemá v tuzemsku pridelené identifikačné číslo pre daň.
(3)
Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podať odvolanie.
(4)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 sa nesmie identifikovať na uplatňovanie tejto osobitnej úpravy v inom členskom štáte.
(5)
Pri uplatňovaní osobitnej úpravy používa zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 identifikačné číslo pre daň, ktoré jej bolo pridelené v tuzemsku ako platiteľovi podľa § 4, § 4b alebo § 5, alebo ktoré jej bolo pridelené podľa § 7, § 7a alebo podľa odseku 2.
(6)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b).
(7)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 1 písm. b) druhom bode a štvrtom bode, ktorej daňový úrad povolil uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, je povinná uplatňovať osobitnú úpravu v tuzemsku do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začala uplatňovať osobitnú úpravu.
(8)
Každú zmenu údajov uvedených v oznámení o začatí činnosti podľa odseku 2 je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná oznámiť daňovému úradu.
(9)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
(10)
Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe uvedenej v odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak
a)
táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. b),
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. b),
c)
táto zdaniteľná osoba prestala spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(11)
Daňový úrad o zrušení povolenia podľa odseku 10 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
(12)
Zdaňovacím obdobím, za ktoré je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná podať daňové priznanie podľa § 68 ods. 2, je kalendárny štvrťrok; daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom tovar a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(13)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť
a)
identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku,
b)
celkovú hodnotu tovarov a služieb podľa § 68 ods. 1 písm. b) bez dane dodaných v zdaňovacom období, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť.
(14)
Ak sa tovar odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť aj celkovú hodnotu dodaných tovarov podľa § 68 ods. 1 písm. b) bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa členských štátov, z ktorých sa tovar odosiela alebo prepravuje, ak sa uskutočňuje
a)
predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie podľa § 14 ods. 1 písm. a),
b)
predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie podľa § 8 ods. 7 prvej vety a určité domáce dodanie tovaru podľa § 68 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(15)
Ak zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 dodá tovar podľa odseku 14 písm. a), daňové priznanie musí obsahovať aj identifikačné číslo pre daň alebo daňové identifikačné číslo pridelené členským štátom, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil. Ak zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 dodá tovar podľa odseku 14 písm. b), daňové priznanie musí obsahovať aj identifikačné číslo pre daň alebo daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené členským štátom, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil.
(16)
Ak má zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 jednu alebo viac prevádzkarní v iných členských štátoch, z ktorých dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. b), v daňovom priznaní je povinná uviesť údaje podľa odseku 13 písm. b) za každý členský štát, v ktorom má prevádzkareň, a identifikačné číslo pre daň prevádzkarne alebo daňové identifikačné číslo prevádzkarne.
(17)
Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Ak sa úhrada za dodané tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia tento kurz určený a vyhlásený.
(18)
Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet daňového úradu.
(19)
Každú zmenu údajov z pôvodného daňového priznania je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná uviesť v nasledujúcom daňovom priznaní najneskôr do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania. V tomto nasledujúcom daňovom priznaní zdaniteľná osoba uvedie príslušný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a sumu dane, ktorá vyplýva z opravy. Ak sa úhrada za dodané tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) uskutočnila v inej mene ako v eurách, použije sa pri oprave sumy dane kurz, ktorý sa mal použiť pri prepočte úhrady za dodaný tovar alebo službu podľa odseku 17.
(20)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných tovaroch a službách podľa § 68 ods. 1 písm. b) v rozsahu podľa osobitného predpisu,28ac) aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala tovar alebo službu podľa § 68 ods. 1 písm. b). Zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná elektronickými prostriedkami sprístupniť tieto záznamy daňovému úradu na požiadanie.
§68c Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku
dovážaného z územia tretích štátov
(1)
Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 25 je
a)
zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
b)
sprostredkovateľom zdaniteľná osoba so sídlom alebo prevádzkarňou na území Európskej únie, ktorú zdaniteľná osoba uskutočňujúca predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov určila ako osobu povinnú platiť daň a plniť povinnosti ustanovené touto osobitnou úpravou v jej mene a na jej účet,
c)
členským štátom identifikácie členský štát,
1.
ktorý si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie zvolí na uplatňovanie osobitnej úpravy,
2.
v ktorom má zdaniteľná osoba prevádzkareň a ktorý si zvolí na uplatňovanie osobitnej úpravy, ak nemá sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie jednu alebo viac prevádzkarní,
3.
v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo, ak má sídlo na území Európskej únie,
4.
v ktorom má sprostredkovateľ sídlo, ak má sídlo na území Európskej únie,
5.
v ktorom má sprostredkovateľ prevádzkareň a ktorý si zvolí na uplatňovanie osobitnej úpravy, ak nemá sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie jednu alebo viac prevádzkarní,
d)
členským štátom spotreby členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi.
(2)
Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa odsekov 4 až 25 na predaj tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) môže uplatňovať
a)
zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo v tuzemsku alebo má v tuzemsku prevádzkareň, ak nemá sídlo na území Európskej únie,
b)
zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzkareň v treťom štáte, s ktorým Európska únia uzatvorila dohodu o vzájomnej pomoci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty, a ktorá uskutočňuje predaj tovaru na diaľku z tohto tretieho štátu,
c)
zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie iná ako zdaniteľná osoba podľa písmena b), len ak je zastúpená sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tuzemsku alebo má v tuzemsku prevádzkareň, ak nemá sídlo na území Európskej únie,
d)
zdaniteľná osoba usadená na území Európskej únie alebo zdaniteľná osoba podľa písmena b), ak sa rozhodne byť zastúpená sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tuzemsku alebo má v tuzemsku prevádzkareň, ak nemá sídlo na území Európskej únie.
(3)
Osobitná úprava uplatňovania dane podľa odsekov 4 až 25 sa vzťahuje len na tovar, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane, dovážaný do tuzemska v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur.
(4)
Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje predaj tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) a ktorá nie je zastúpená sprostredkovateľom, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy a členským štátom identifikácie je tuzemsko alebo si tuzemsko zvolí ako členský štát identifikácie, je povinná predtým, ako začne uplatňovať osobitnú úpravu, oznámiť toto rozhodnutie daňovému úradu. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa) Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad jej oznámi, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.
(5)
Ak sa sprostredkovateľ rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu na účet zastúpenej zdaniteľnej osoby, ktorá uskutočňuje alebo chce uskutočňovať predaj tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c), a členským štátom identifikácie je tuzemsko, sprostredkovateľ je povinný predtým, ako začne uplatňovať osobitnú úpravu na účet zastúpenej zdaniteľnej osoby, oznámiť toto rozhodnutie daňovému úradu. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu, identifikačné číslo pre daň sprostredkovateľa a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa) Ak sprostredkovateľ spĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy na účet zastúpenej zdaniteľnej osoby, daňový úrad mu oznámi, že mu povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy na účet zastúpenej zdaniteľnej osoby.
(6)
Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje predaj tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) a ktorá je zastúpená sprostredkovateľom, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy a členským štátom identifikácie je tuzemsko, je sprostredkovateľ povinný oznámiť daňovému úradu túto zdaniteľnú osobu predtým, ako táto zdaniteľná osoba začne uplatňovať osobitnú úpravu. V oznámení musí sprostredkovateľ uviesť svoje evidenčné identifikačné číslo pridelené podľa odseku 7 písm. b) a obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel a identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo zastúpenej zdaniteľnej osoby. Ak zastúpená zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad oznámi sprostredkovateľovi, že zdaniteľnej osobe povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.
(7)
Daňový úrad na účely uplatňovania osobitnej úpravy pridelí
a)
zdaniteľnej osobe, ktorá nie je zastúpená sprostredkovateľom, identifikačné číslo pre daň s predponou IM,
b)
sprostredkovateľovi evidenčné identifikačné číslo s predponou IN,
c)
sprostredkovateľovi identifikačné číslo pre daň s predponou IM pre každú zdaniteľnú osobu, ktorú zastupuje.
(8)
Identifikačné číslo pre daň pridelené podľa odseku 7 písm. a) a c) a evidenčné identifikačné číslo pridelené podľa odseku 7 písm. b) sa môže použiť len na účely uplatňovania osobitnej úpravy.
(9)
Zdaniteľná osoba, ktorá má povolenie na uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 4 až 25, je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky predaje tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c).
(10)
Zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov, si môže zvoliť na uplatňovanie osobitnej úpravy len jedného sprostredkovateľa.
(11)
Ak zdaniteľná osoba podľa odseku 4 alebo odseku 6 nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo sprostredkovateľ podľa odseku 5 nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy na účet zastúpenej zdaniteľnej osoby, daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie.
(12)
Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 1 písm. c) druhom bode a sprostredkovateľ uvedený v odseku 1 písm. c) piatom bode, ktorým daňový úrad povolil uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, sú viazaní svojím rozhodnutím uplatňovať osobitnú úpravu v tuzemsku do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začali uplatňovať osobitnú úpravu.
(13)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 4 alebo sprostredkovateľ podľa odseku 5 sú povinní oznámiť daňovému úradu každú zmenu údajov v oznámení podľa odseku 4, 5 alebo odseku 6.
(14)
Zdaniteľná osoba podľa odseku 4 alebo sprostredkovateľ podľa odseku 5 sú povinní oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebudú spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
(15)
Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe, ktorá nie je zastúpená sprostredkovateľom, povolenie uplatňovať osobitnú úpravu a odníme identifikačné číslo pre daň podľa odseku 7 písm. a), ak
a)
táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. c),
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. c),
c)
táto zdaniteľná osoba prestala spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(16)
Daňový úrad zruší sprostredkovateľovi povolenie uplatňovať osobitnú úpravu na účet zastúpenej zdaniteľnej osoby a odníme evidenčné identifikačné číslo podľa odseku 7 písm. b), ak sprostredkovateľ
a)
počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov nekonal ako sprostredkovateľ,
b)
prestal spĺňať podmienky na to, aby konal ako sprostredkovateľ, alebo
c)
opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(17)
Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe, ktorá je zastúpená sprostredkovateľom, povolenie uplatňovať osobitnú úpravu a odníme identifikačné číslo pre daň podľa odseku 7 písm. c), ak
a)
sprostredkovateľ oznámi daňovému úradu, že táto zdaniteľná osoba prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. c),
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. c),
c)
táto zdaniteľná osoba prestala spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy,
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy alebo
e)
sprostredkovateľ oznámi daňovému úradu, že prestal zastupovať túto zdaniteľnú osobu.
(18)
Daňový úrad o zrušení povolenia podľa odsekov 15, 16 alebo odseku 17 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
(19)
Pri predaji tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c), na ktorý sa uplatňuje osobitná úprava, vzniká daňová povinnosť dodaním tovaru; tovar sa považuje za dodaný dňom prijatia platby.
(20)
Zdaňovacím obdobím, za ktoré sú zdaniteľná osoba a sprostredkovateľ povinní podať daňové priznanie podľa § 68 ods. 2, je kalendárny mesiac; daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa neuskutočnil predaj tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c). Daňové priznanie sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(21)
Daňové priznanie musí obsahovať tieto údaje:
a)
identifikačné čísla podľa odseku 7,
b)
celkovú hodnotu predaja tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) bez dane, pri ktorom vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť.
(22)
Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Ak sa úhrada za predaj tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia kurz určený a vyhlásený.
(23)
Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet daňového úradu.
(24)
Každá zmena údajov z pôvodného daňového priznania sa uvedie v nasledujúcom daňovom priznaní najneskôr do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania. V tomto nasledujúcom daňovom priznaní sa uvedie príslušný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a suma dane, ktorá vyplýva z opravy. Ak sa pri predaji tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) úhrada uskutočnila v inej mene ako v eurách, použije sa pri oprave sumy dane kurz, ktorý sa mal použiť pri prepočte úhrady za dodaný tovar podľa odseku 22.
(25)
Zdaniteľná osoba, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu a nie je zastúpená sprostredkovateľom, a sprostredkovateľ sú povinní viesť záznamy o predaji tovaru na diaľku podľa § 68 ods. 1 písm. c) v rozsahu podľa osobitného predpisu,28ac) aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodal tovar. Osoby podľa prvej vety sú povinné elektronickými prostriedkami sprístupniť tieto záznamy daňovému úradu na požiadanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ac znie:
28ac) Čl. 63c vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2026.“.
32.
Za § 68c sa vkladajú § 68ca a 68cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úprav
(1)
Ak členským štátom identifikácie je Slovenská republika, na správu dane vzťahujúcej sa na osobitnú úpravu uplatňovania dane pri dodaní tovarov a služieb podľa § 68 ods. 1 s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorý je členským štátom spotreby, sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) a § 68a až 68c neustanovujú inak.
(2)
Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika, na správu dane sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) neustanovuje inak. Ak je zdaniteľná osoba identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c, doručuje písomnosti daňovému úradu elektronickými prostriedkami; na doručovanie sa vzťahuje primerane § 68 ods. 3. Daňový úrad doručuje písomnosti zdaniteľnej osobe podľa druhej vety na elektronickú adresu, ktorá bola touto osobou oznámená členskému štátu identifikácie pri začatí činnosti; na doručovanie sa vzťahuje primerane § 68 ods. 4.
(3)
Ak sa na predaj tovaru uplatňuje osobitná úprava podľa § 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika, zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom a sprostredkovateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu na účet tejto zdaniteľnej osoby, sú spoločne a nerozdielne zodpovední za daň nezaplatenú z predaja tovaru.
(4)
Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika a zahraničná osoba uviedla v daňovom priznaní nesprávnu daň alebo daň neuviedla, na vyrubenie dane alebo rozdielu dane sa použije skrátené vyrubovacie konanie.33)
(5)
Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí troch rokov od uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania, v ktorom mali byť uvedené zdaniteľné obchody uskutočnené zahraničnou osobou identifikovanou pre uplatňovanie osobitných úprav podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c.
(6)
Ak zdaniteľná osoba, ktorá je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a až 68c alebo podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c, opravuje nesprávne uvedenú výšku dane alebo daň neuvedenú v daňovom priznaní, časť 3 daňového priznania sa v rozsahu týchto opráv považuje za dodatočné daňové priznanie.
(7)
Osoba, ktorá je povinná vykonať opravu konečného daňového priznania28ae) alebo predchádzajúcich daňových priznaní po podaní konečného daňového priznania a členským štátom spotreby je Slovenská republika, vykoná túto opravu podaním tlačiva, ktoré sa považuje za daňové priznanie; vzor tlačiva zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Tlačivo podľa prvej vety je osoba povinná podať elektronickými prostriedkami daňovému úradu do 30 dní odo dňa, keď zistila skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie opravy, a v tej istej lehote je povinná zaplatiť daň vyplývajúcu z opravy. Ak sa oprava podľa prvej vety týka nesprávne uvedenej výšky dane alebo dane neuvedenej v konečnom daňovom priznaní alebo v daňovom priznaní podanom pred podaním konečného daňového priznania, časť daňového priznania v rozsahu týchto opráv sa považuje za dodatočné daňové priznanie.
§68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru
(1)
Ak sa na tovar, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane, dovážaný do tuzemska v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, neuplatní osobitná úprava podľa § 68c, a odoslanie alebo preprava tohto tovaru skončí v tuzemsku, colný úrad na základe žiadosti povolí osobe, ktorá mu predkladá tovar na účet osoby, pre ktorú je tovar určený, uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 4 až 8.
(2)
Osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 4 až 8, podá colnému úradu elektronickými prostriedkami žiadosť, v ktorej uvedie svoje obchodné meno, adresu, elektronickú adresu, číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI). Táto osoba musí v žiadosti vyhlásiť, že v súvislosti s dovozom tovaru podľa odseku 1
a)
predloží colnému úradu colné vyhlásenie,
b)
predloží colnému úradu tovar a súvisiace doklady,
c)
zabezpečí výber dane v správnej výške od osoby, pre ktorú je dovezený tovar určený.
(3)
Colný úrad elektronickými prostriedkami oznámi rozhodnutím osobe, ktorá podala žiadosť podľa odseku 2, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 4 až 8. Na vydanie rozhodnutia a odvolanie sa použije správny poriadok.
(4)
Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, vyberie daň od osoby, pre ktorú je dovezený tovar určený, a túto vybranú daň je povinná zaplatiť colnému úradu.
(5)
Osoba, pre ktorú je dovezený tovar určený, je povinná zaplatiť daň vzťahujúcu sa na tento tovar osobe, ktorá má povolenie podľa odseku 3.
(6)
Daň vybranú od osoby podľa odseku 5 vzťahujúcu sa na tovar dovezený v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podáva hlásenie podľa odseku 7, je osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, povinná zaplatiť súhrnne colnému úradu do 16. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar dovezený.
(7)
Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, je povinná mesačne podať elektronickými prostriedkami hlásenie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar dovezený. Táto osoba je povinná v hlásení uviesť celkovú vybranú daň od osoby podľa odseku 5 vzťahujúcu sa na tovar dovezený v kalendárnom mesiaci, za ktorý podáva hlásenie, a referenčné čísla colných vyhlásení, ku ktorým sa príslušná daň vzťahuje.
(8)
Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, je povinná viesť záznamy o dovezených tovaroch, na ktoré sa uplatnila osobitná úprava, v takom rozsahu, aby colný úrad mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v hlásení, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom sa doviezol tovar. Osoba podľa prvej vety je povinná sprístupniť tieto záznamy elektronickými prostriedkami na požiadanie colnému úradu.
(9)
Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, je povinná oznámiť elektronickými prostriedkami colnému úradu každú zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa odseku 2.
(10)
Ak sa osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, rozhodne pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu.
(11)
Colný úrad zruší osobe, ktorá má povolenie podľa odseku 3, povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak táto osoba
a)
oznámi, že sa rozhodla skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odseku 10 alebo
b)
opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
(12)
Colný úrad o zrušení povolenia podľa odseku 11 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Na vydanie rozhodnutia a odvolanie sa použije správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28ad a 28ae znejú:
28ad) Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení.
28ae) Čl. 61a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2026.“.
33.
V § 68d ods. 13 prvej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
34.
V § 69 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:
„1.
predaja tovaru na diaľku podľa § 14 ods. 1,“.
35.
V § 69 ods. 15 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
36.
V § 69aa ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 prvej vete sa slová „dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte“ nahrádzajú slovami „predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie“.
37.
V § 69aa ods. 8 písm. d) sa slová „dodaniach tovaru formou zásielkového predaja“ nahrádzajú slovami „predajoch tovaru na diaľku na území Európskej únie“.
38.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
oprave základu dane podľa § 25 a 25a,
j)
oprave odpočítanej dane podľa § 53, § 53a a § 53b ods. 1 a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2.“.
39.
V § 70 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Zdaniteľná osoba iná ako zdaniteľná osoba podľa § 8 ods. 7, ktorá uľahčuje dodanie tovaru alebo dodanie služby podľa osobitného predpisu28f) osobe inej ako zdaniteľnej osobe na území Európskej únie prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, je povinná uchovávať záznamy o týchto dodaniach. Zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná viesť podrobné záznamy28g) tak, aby umožnili daňovému úradu preveriť správnosť výšky dane, ktorá sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná sprístupniť tieto záznamy elektronickými prostriedkami na požiadanie daňového úradu.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28f a 28g znejú:
28f) Čl. 54b vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2026.
28g) Čl. 54c vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2026.“.
40.
V § 70 ods. 10 sa za slová „až 6“ vkladajú slová „a 9“.
41.
V § 71 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Faktúrou podľa prvej vety nie je opravný doklad podľa § 25a.“.
42.
V § 72 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b,“.
43.
V § 78a sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
údaje o oprave základu dane podľa § 25a a údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b.“.
44.
V § 78a sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Pri oprave základu dane podľa § 25a,
a)
pri ktorej je platiteľ povinný vyhotoviť opravný doklad, sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
1.
identifikačné číslo pre daň odberateľa,
2.
číselná identifikácia opravného dokladu,
3.
poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka,
4.
suma, o ktorú sa opravil základ dane a daň,
5.
sadzba dane,
b)
pri ktorej platiteľ nie je povinný vyhotoviť opravný doklad, sa v kontrolnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa opravil základ dane a daň.
(10)
Pri oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:
a)
identifikačné číslo pre daň dodávateľa,
b)
číselná identifikácia opravného dokladu,
c)
poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka,
d)
suma, o ktorú sa opravila odpočítaná daň,
e)
sadzba dane.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.
45.
V § 78a ods. 14 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 10“.
46.
V § 81 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.
47.
V § 81 ods. 3 písm. a) sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „a 2“.
48.
V § 81 ods. 4 tretej vete a § 82 ods. 3 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak právnická osoba alebo fyzická osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b, platnosť identifikačného čísla pre daň na účely uplatňovania tejto osobitnej úpravy nezaniká.“.
49.
V § 81 ods. 6, 7 a 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
50.
V § 81 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa prijatia opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. a)“.
51.
V § 83 ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
52.
Za § 85kh sa vkladajú § 85ki a 85kj, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§85ki Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Vzor daňového priznania k dani podľa prílohy k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 404/2019 Z. z.) sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2020, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2020.
§85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)
Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68a v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti Daňovému úradu Bratislava najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, vyhlásenie, že nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie, a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa)
(2)
Ak chce zdaniteľná osoba okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Ak zdaniteľná osoba, ktorá chce uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68b v znení účinnom od 1. júla 2021, nemá v tuzemsku pridelené identifikačné číslo pre daň, musí v oznámení o začatí činnosti uviesť obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa)
(3)
Ak chce zdaniteľná osoba, ktorá nie je zastúpená sprostredkovateľom podľa § 68c ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. júla 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68c v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise28aa) a identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo.
(4)
Ak chce sprostredkovateľ uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68c v znení účinnom od 1. júla 2021 na účet zdaniteľnej osoby, oznámi elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu, ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise28aa) a identifikačné číslo pre daň sprostredkovateľa.
(5)
Ak chce zdaniteľná osoba, ktorá je zastúpená sprostredkovateľom, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa § 68c v znení účinnom od 1. júla 2021, oznámi sprostredkovateľ elektronickými prostriedkami začatie činnosti daňovému úradu najskôr 1. apríla 2021 a najneskôr 10. júna 2021. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise28aa) a identifikačné číslo pre daň alebo národné daňové číslo zdaniteľnej osoby.
(6)
Identifikačné číslo pre daň pridelené zahraničnej osobe podľa § 6 v znení účinnom do
30. júna 2021 sa považuje za identifikačné číslo pre daň pridelené zahraničnej osobe podľa § 5. Osvedčenie o registrácii pre daň vydané zahraničnej osobe podľa § 6 v znení účinnom do 30. júna 2021 sa považuje za osvedčenie o registrácii pre daň vydané zahraničnej osobe podľa § 5.“.
53.
Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§87a Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 404/2019 Z. z.).“.
54.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú. v. ES L 326, 21. 11. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1).
2.
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006) v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).
3.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
4.
Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008).
5.
Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20. 2. 2008).
6.
Smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 14, 20. 1. 2009).
7.
Smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom (Ú. v. EÚ L 175, 4. 7. 2009).
8.
Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).
9.
Smernica Rady 2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 10, 15. 1. 2010).
10.
Smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
11.
Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (Ú. v. EÚ L 189, 22. 7. 2010).
12.
Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2010).
13.
Smernica Rady 2010/88/EÚ zo 7. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 326, 10. 12. 2010).
14.
Smernica Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod (Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013).
15.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
16.
Smernica Rady (EÚ) 2016/856 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2016).
17.
Smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (Ú. v. EÚ L 177, 1. 7. 2016).
18.
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2017).
19.
Smernica Rady (EÚ) 2018/912 z 22. júna 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 162, 27. 6. 2018).
20.
Smernica Rady (EÚ) 2018/1695 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (Ú. v. EÚ L 282, 12. 11. 2018).
21.
Smernica Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 311, 7. 12. 2018).
22.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).
23.
Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru (Ú. v. EÚ L 310, 2. 12. 2019).
24.
Rozhodnutie Rady EÚ 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania (Ú. v. EÚ L 244, 29. 7. 2020).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 až 17, 19, 20, 22 až 24, 26, 27, 29 až 37, 39, 40, 42, 46 až 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.