Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2022

Znenie účinné: od 01.09.2020
Časové verzie:
364/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020
364
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 5 písm. a) sa slová „rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií“ nahrádzajú slovami „rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a štátneho podniku“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. s) sa za slovo „montáž“ vkladá čiarka a slová „opravu a údržbu“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
4.
V § 2 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:
„(29)
Odosielateľom je osoba uvedená ako odosielateľ v nákladnom liste alebo v rovnocennom prepravnom doklade, akým je tranzitný nákladný list,13a) alebo v ktorej mene alebo na ktorej účet sa uzavrela zmluva o preprave s dopravcom.“.
Doterajšie odseky 29 až 32 sa označujú ako odseky 30 až 33.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Napríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20, 26 a 103 znejú:
„15) Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.
20) Nariadenie (EÚ) 2018/858.
26) Čl. 49 nariadenia (EÚ) 2018/858.
103) Čl. 68 a dodatok 1 prílohy III nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
6.
V § 6 ods. 1 sa slovo „alebo“ za slovom „zdravie“ nahrádza čiarkou a za slovo „osádky“ sa vkladajú slová „alebo majetok osôb“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Typový schvaľovací orgán s typovými schvaľovacími orgánmi iných štátov navzájom efektívne a účinne spolupracuje a vymieňa si informácie, ktoré sú relevantné pre ich úlohy a funkcie.“.
8.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 18 a 32 sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Nariadenie (EÚ) 2018/858.“.
9.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Postupy typového schválenia upravujú osobitné predpisy.18)“.
10.
V § 8 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri viacstupňovom typovom schválení sa uplatňujú postupy ustanovené osobitnými predpismi.18)“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018).
Časť A prílohy II a časť A prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa citácia „§ 34 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa citácia „§ 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „čl. 35 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
14.
V § 21 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výrobca je povinný zaviesť postupy, ktorými zabezpečí, aby bola výroba v zhode so schváleným typom.“.
15.
V § 22 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov, na ktorý sa vzťahuje postup typového schválenia podľa osobitných predpisov,11) možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak
a)
má udelené osvedčenie o typovom schválení,
b)
je vyrobené v súlade s udeleným schválením,
c)
osvedčenie o typovom schválení je v súlade s príslušným regulačným aktom,
d)
nepredstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví alebo iného oprávneného záujmu alebo verejného záujmu,
e)
je opatrené značkou typového schválenia, výrobným štítkom alebo doplnkovým štítkom, údajom alebo iným symbolom s označením, ktoré sa vyžadujú príslušným regulačným aktom,
f)
je k nemu pripojený návod na obsluhu, užívateľská príručka, príručka na údržbu alebo iný dokument, ktorým sa opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na ich používanie, ak to vyžaduje príslušný regulačný akt,
g)
k vozidlu je pripojené osvedčenie o zhode COC podľa príslušného regulačného aktu a
h)
osvedčenie o typovom schválení nebolo odňaté alebo zrušené orgánom typového schválenia z dôvodu, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov nespĺňa podmienky príslušného regulačného aktu alebo ohrozuje verejný záujem na bezpečnosti a zdraví.
(5)
Vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, na ktorú sa vzťahuje postup vnútroštátneho typového schválenia, možno uviesť na trh alebo sprístupniť na trhu, len ak
a)
má udelené osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení,
b)
je vyrobené v súlade s udeleným vnútroštátnym typovým schválením,
c)
nepredstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví alebo iného oprávneného záujmu alebo verejného záujmu,
d)
je opatrené značkou, výrobným štítkom alebo doplnkovým štítkom, údajom alebo iným symbolom s označením, ktoré sa vyžadujú v súlade s udeleným vnútroštátnym osvedčením o typovom schválení,
e)
je k nim pripojený návod na obsluhu, užívateľská príručka, príručka na údržbu alebo iný dokument, ktorým sa opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na ich používanie v súlade s udeleným vnútroštátnym osvedčením o typovom schválení, a
f)
osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení nebolo odobraté alebo zrušené orgánom typového schválenia z dôvodu, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov nespĺňa podmienky v súlade s príslušným vnútroštátnym typovým schválením alebo ohrozuje verejný záujem na bezpečnosti a zdraví.
(6)
Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov platia podmienky a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní.11)“.
16.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov, je povinný
a)
preukázať orgánu dohľadu nad trhom, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov spĺňajú podmienky ustanovené v odsekoch 4 až 6,
b)
na vyžiadanie ku každému vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu alebo spaľovaciemu motoru necestných pojazdných strojov dodať kópiu osvedčenia o typovom schválení,
c)
pred kúpou alebo pred lízingom nového vozidla informovať o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných vozidiel podľa osobitného predpisu,33)
d)
zabezpečiť plnenie povinnosti o označovaní pneumatík vyplývajúce z osobitného predpisu,34)
e)
plniť iné povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní11) vo vzťahu k orgánu dohľadu nad trhom,
f)
umožniť výkon činnosti orgánu dohľadu nad trhom na čas nevyhnutný na vykonanie dohľadu,
g)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom súčinnosť pri výkone dohľadu,
h)
umožniť orgánu dohľadu nad trhom prístup k vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu alebo spaľovaciemu motoru necestných pojazdných strojov,
i)
umožniť orgánu dohľadu nad trhom prístup k osvedčeniu o typovom schválení, osvedčeniu o zhode COC alebo k iným dokumentom potrebným na výkon dohľadu,
j)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom kópie dokumentov, ktoré sa týkajú vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
k)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom informácie, ktoré sa týkajú ich pôvodu.“.
17.
V § 23 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní11) a regulačnými aktmi,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
18.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:
„q)
poskytovať technické informácie ustanovené osobitným predpisom,36a)
r)
poskytovať informácie palubného diagnostického systému OBD, informácie o opravách a údržbe vozidiel ustanovené osobitným predpisom36b) a umožniť vykonať audit s cieľom overiť dodržiavanie týchto povinností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:
„36a) Čl. 59 a 60 nariadenia (EÚ) 2018/858.
36b) Čl. 61 až 65 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
19.
V § 23 ods. 2 sa slová „i) až o) nahrádzajú slovami „i) až o), q) a r)“.
20.
V § 23 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarku a pripájajú sa tieto slová: „rozsah sprístupňovaných technických informácií, ich formát a prístup ustanovuje osobitný predpis,36c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36c znie:
„36c) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/621 zo 17. apríla 2019 o technických informáciách potrebných na kontrolu technického stavu jednotlivých kontrolovaných položiek, o používaní odporúčaných kontrolných metód a o stanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu údajov a postupov prístupu k príslušným technickým informáciám (Ú. v. EÚ L 108, 23. 4. 2019).“.
21.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
§26 Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou
(1)
Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Okruh vozidiel, pre ktoré možno udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. a). Takýmto jednotlivým vozidlom môže byť
a)
po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo
b)
komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.
(2)
Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺňať, ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. b).
(3)
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. a).
(4)
Schvaľovací orgán návrhu vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky a ak jednotlivé vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.
(5)
Schvaľovací orgán vydá
a)
osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, v ktorom uvedie rozsah obhospodarovaného územia a v ktorom môže určiť ďalšie podmienky, a
b)
základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivé vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, uvedie rozsah obhospodarovaného územia a informáciu o tom, že vozidlo nemôže byť prevádzkované na inom ako uvedenom území a nemôže byť preevidované do iného štátu.
(6)
Schvaľovací orgán neschváli a nevydá doklady vozidla pre jednotlivé vozidlo, ktoré
a)
má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla,
b)
nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla, pričom ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,
c)
nie je označené identifikačným číslom vozidla VIN; pre po domácky vyrobené vozidlo minimálne päťmiestne identifikačné číslo vozidla VIN pridelí jednotlivý výrobca vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN pridelí orgán zodpovedný za prideľovanie identifikačného čísla vozidla VIN v Slovenskej republike,
d)
bolo vyrobené pre tretie štáty, dovezené do Slovenskej republiky a podlieha schváleniu na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitných predpisov,18)
e)
bolo vyrobené po 30. júni 2009, ak ide o komerčne vyrábané vozidlo.
(7)
Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla a na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel sa vzťahuje § 25 ods. 6, 8 a 9 primerane. V osvedčení o evidencii časti II alebo technickom osvedčení vozidla sa uvedie rozsah obhospodarovaného územia a informácia o tom, že vozidlo nemôže byť prevádzkované na inom ako uvedenom území a nemôže byť preevidované do iného štátu.
(8)
Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je povinný
a)
do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel,
b)
zabezpečiť, aby vozidlo bolo prevádzkované v cestnej premávke len v rámci obhospodarovaného územia uvedeného v dokladoch vozidla.
(9)
Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je platné desať rokov od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel u vozidiel podliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel alebo desať rokov od vydania technického osvedčenia vozidla u vozidiel nepodliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel; doba platnosti sa uvádza v dokladoch vozidla.
(10)
Po uplynutí platnosti vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou alebo pri zmene rozsahu obhospodarovaného územia sa udeľuje nové vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou.“.
22.
V § 27 ods. 6 písm. b) sa slovo „vyrobené“ nahrádza slovom „dokončované“.
23.
V § 29 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Typový schvaľovací orgán môže pre jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je ojazdeným vozidlom, určiť alternatívne technické požiadavky pre dovoz vozidla z vybraných tretích štátov [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 51].“.
24.
V § 29 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak existuje dôvodné podozrenie, že vozidlo predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, schvaľovací orgán odmietne uznať doklady o kontrole technického stavu vozidla vydané v členskom štáte alebo zmluvnom štáte a prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej v Slovenskej republike.“.
25.
V § 29 sa odsek 6 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
ak v zahraničnom osvedčení o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla chýbajú niektoré povinné údaje alebo údaje v ňom uvedené nezodpovedajú uvedenému vozidlu a zahraničné osvedčenie o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla neumožňuje identifikáciu vozidla,
k)
ktoré sa nezhoduje so schváleným typom vozidla.“.
26.
V § 29 ods. 8 písm. b) sa slovo „vyrobené“ nahrádza slovom „dovezené“.
27.
V § 33 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri
1.
prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej strane alebo v strede vozidla, najmä vozidlo na zametanie,
2.
prestavbe vozidla, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, ak takéto vozidlo bolo do Slovenskej republiky jednotlivo dovezené.“.
28.
V § 34 ods. 11 úvodnej vete sa slovo „zástupcu“ nahrádza slovom „zástupca“.
29.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný požiadať typový schvaľovací orgán o zmenu schválenia hromadnej prestavby, ak sa zmenili údaje a doklady podľa odseku 6. Návrh na zmenu schválenia hromadnej prestavby spolu s dokladmi preukazujúcimi zmeny je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný podať do desiatich dní od vzniku zmien.
(20)
Typový schvaľovací orgán pri posúdení zmien údajov a dokladov postupuje primerane podľa odseku 7.“.
30.
V § 44 ods. 13 prvej vete sa slová „Nakladajúca organizácia je povinná“ nahrádzajú slovami „Odosielateľ je povinný“ a v druhej vete sa slová „nakladajúca organizácia“ nahrádzajú slovom „odosielateľ“.
31.
V § 45 ods. 1 písm. c) prvom bode až treťom bode sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „pätnástich“.
32.
V § 45 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,46)ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, na vlastné náklady podrobiť vozidlo
1.
odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy; platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005,
2.
technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.“.
33.
V § 47 ods. 3 písm. a) sa za slovo „opakovanej“ vkladajú slová „alebo technickej kontrole pravidelnej“.
34.
V § 47 ods. 3 písm. b) sa za slovo „opakovanej“ vkladajú slová „alebo emisnej kontrole pravidelnej“.
35.
V § 47 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy a technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt podľa § 45 ods. 1 písm. d), ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).“.
36.
V § 48 ods. 1 sa za slová „vyradenia z evidencie“ vkladajú slová „a iné informácie o týchto životných situáciách“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zaznamenala transparentná história vozidla“.
37.
V § 48 ods. 3 písm. i) a j) sa slovo „prevádzku“ nahrádza slovom „prevádzkáreň“.
38.
V § 48 ods. 3 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) až n), ktoré znejú:
„k)
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel údaje o vykonaných dražbách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
l)
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovania a overenie tachografov údaje o vykonaných nastaveniach a overeniach tachografov cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
m)
nezávislé národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA, údaje o certifikovaných miestach opravy a o vykonaných certifikovaných opravách cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,
n)
požičovne cestných motorových vozidiel údaje o požičaných cestných motorových vozidiel pri ich požičaní, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,“.
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená o) až r).
39.
V § 48 ods. 3 písm. o) sa slovo „poisťovne“ nahrádza slovami „poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky poisťovne z iného členského štátu, zahraničné poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a) § 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
40.
V § 48 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Osoby podľa odseku 3 písm. g) až i) poskytujú alebo sprístupňujú bezodplatne aj staršie údaje dopĺňajúce históriu záznamov vozidla, ak takými údajmi disponujú.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseku 5 až 7.
41.
V § 48 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovanie informácií podľa odseku 1 osobami podľa odseku 3 nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.“.
42.
V § 53 ods. 3 a 4 sa čiarka za slovom „sprístupňovať“ nahrádza slovom „alebo“.
43.
V § 53 ods. 3 v časti vety za bodkočiarkou sa slová „sprístupnením alebo“ nahrádzajú slovami „sprístupnením, ponukou alebo“ a na konci sa pripája slovo „vozidiel“.
44.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu v Slovenskej republike vozidlo, v ktorom sa nachádza zariadenie alebo iné softvérové zariadenie namontované za účelom neoprávnenej manipulácie s parametrami vyhodnocovanými pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality alebo inak sprostredkovávať jeho predaj na trhu v Slovenskej republike.“.
45.
V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Výška príspevku podľa odseku 1 sa určí na základe rozsahu kontrolovaných položiek na kontrolnom zariadení.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
46.
V § 68 sa slová „osvedčením o absolvovaní úspešného školenia kontroly upevnenia nákladu a skúšky vydaným technickou službou technickej kontroly“ nahrádzajú slovami „potvrdením vydaným technickou službou technickej kontroly o absolvovaní školenia kontroly upevňovania nákladu a o úspešnom vykonaní skúšky kontroly upevňovania nákladu“.
47.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
„68) § 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
48.
V § 69 ods. 1 sa slovo „preprave“ nahrádza slovom „doprave“.
49.
V § 69 odsek 2 znie:
„(2)
Nakladajúca organizácia alebo iná osoba, ktorá uzavrela ložný priestor vozidla zámkom alebo plombou, je zodpovedná za uloženie a upevnenie nákladu v ložnom priestore vozidla alebo jazdnej súpravy. Informácie o umiestnení plomby alebo zámku vrátane kontaktných údajov osoby zodpovednej za ich umiestnenie sú súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v cestnej premávke; informácia môže byť uvedená aj vo forme vyhlásenia v tranzitnom nákladnom liste.13a)“.
50.
V § 69 ods. 3 sa slová „prípadu podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „prípadu, keď podľa odseku 2 zodpovedá za uloženie a upevnenie nákladu nakladajúca organizácia,“.
51.
V § 69 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „cestnej premávky“ vkladajú slová „alebo života a zdravia“.
52.
V § 69 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dopravný podnik je povinný tieto údaje poskytnúť.“.
53.
V § 69 ods. 10 úvodnej vete sa slovo „nakladacej“ nahrádza slovom „nakladajúcej“.
54.
V § 71 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 168 ods. 1, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 168 ods. 1 a 5“.
55.
V § 73 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podstúpiť priebežné monitorovanie technickej služby podľa osobitného predpisu.74)“.
56.
V poznámke pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie (EÚ) 2018/858.“.
57.
V poznámke pod čiarou k odkazu 75 sa vypúšťa citácia „§ 41 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 74 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
58.
V poznámke pod čiarou k odkazu 78 sa citácia „Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
59.
V § 74 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
V celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť osobné údaje o
a)
dopravnom podniku alebo držiteľovi vozidla, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
b)
vodičovi vozidla v rozsahu meno a priezvisko,
c)
fyzickej osobe vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu v rozsahu meno a priezvisko.
(9)
Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z
a)
informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla vrátane overenia dokladov s elektronickými údajmi,
b)
medzinárodného informačného systému vozidiel,
c)
medzinárodného informačného systému vodičských preukazov,24)
d)
vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.“.
60.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 9, sú povinné poskytnúť technickej službe technickej kontroly informácie v súvislosti s vykonávaním cestných technických kontrol, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba technickej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám vykonávajúcim cestnú technickú kontrolu.“.
61.
V § 76 ods. 3 písm. e) sa slová „exekúciách vedených na vozidlá“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľoch vozidiel, voči ktorým je vedené exekučné konanie“.
62.
V § 78 ods. 5 písm. c) sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „počas celej doby platnosti schválenia vhodnosti zariadenia“.
63.
V § 79 ods. 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred plánovaný výkon kalibrácie v stanici technickej kontroly alebo v pracovisku emisnej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol alebo celoštátneho informačného systému emisných kontrol,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
64.
V § 83 ods. 1 písm. a) siedmom bode, písm. c) piatom bode, § 84 ods. 1 písm. a) desiatom bode a písm. c) siedmom bode sa slová „§ 168 ods. 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 168 ods. 2 a 5“.
65.
V § 83 ods. 1 písm. b) piatom bode a § 84 ods. 1 písm. b) siedmom bode sa slová „§ 168 ods. 3, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 168 ods. 3 a 5“.
66.
V § 83 ods. 1 písm. c) prvom bode a § 84 ods. 1 písm. c) druhom bode sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
67.
V § 83 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia sa nemožno odvolať.“.
68.
V § 84 ods. 1 písm. d) šiestom bode sa slová „§ 168 ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 168 ods. 4 a 5“.
69.
V § 85 ods. 5 písm. a) štvrtom bode, písm. b) štvrtom bode, písm. c) štvrtom bode a písm. d) štvrtom bode sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „dvoch mesiacov“.
70.
V § 85 ods. 5 písm. a) šiesty bod znie:
„6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a), d), e), k), l) a ods. 2 písm. a), c), d), g) až h); ak oprávnená osoba technickej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 86 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. g), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.
71.
V § 85 ods. 5 písm. a) ôsmy bod znie:
„8.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 písm. b), f) a i), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba technickej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 86 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo ods. 2 písm. b), f) alebo písm. i), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.
72.
V § 85 ods. 5 písm. b) šiesty bod znie:
„6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 87 ods. 1 písm. a), d), e), k), l) a ods. 2 písm. a), c), d), f) a g); ak oprávnená osoba emisnej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania emisnej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 87 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. f), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.
73.
V § 85 ods. 5 písm. b) ôsmy bod znie:
„8.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 87 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 písm. b), e) a h), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba emisnej kontroly orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania emisnej kontroly zistené porušenie povinnosti podľa § 87 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo ods. 2 písm. b), e) alebo písm. h), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.
74.
V § 85 ods. 5 písm. c) šiesty bod znie:
„6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 88 ods. 1 písm. a), d), e), k) a ods. 2 písm. a), c), d), f) až i); ak oprávnená osoba kontroly originality orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania kontroly originality zistené porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 2 písm. a), c), f), g), h) alebo písm. i), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.
75.
V § 85 ods. 5 písm. c) ôsmy bod znie:
„8.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 88 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 písm. b), e) a j), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba kontroly originality orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania kontroly originality zistené porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo ods. 2 písm. b), e) alebo písm. j), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší, alebo“.
76.
V § 85 ods. 5 písm. d) šiesty bod a siedmy bod znejú:
„6.
držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 89 ods. 1 písm. a), e), g), m) a ods. 2 písm. a) a c); ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania montáže plynového zariadenia zistené porušenie povinnosti podľa § 89 ods. 2 písm. a) alebo písm. c), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší,“.
7.
držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší niektorú z povinností podľa § 89 ods. 1 písm. b) až d), f) a ods. 2 písm. b), za ktorej porušenie mu bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty; ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania montáže plynového zariadenia zistené porušenie povinnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. f) alebo ods. 2 písm. b), schvaľovací orgán oprávnenie nezruší, alebo“.
77.
V § 86 ods. 1 úvodná veta a písmeno a) znejú:
„(1)
Oprávnená osoba technickej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných technických kontrol, povinná
a)
zabezpečiť vykonávanie technickej kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla nediskriminačným spôsobom prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika technickej kontroly na príslušný druh technickej kontroly a kategórie vozidla,“.
78.
V § 86 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorých parametre, nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g)“.
79.
V § 86 ods. 1 písm. l) a § 87 ods. 1 písm. l) sa za slová „prístupu k“ vkladajú slová „videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a“.
80.
V § 86 ods. 2 písm. b) a § 91 ods. 5 písm. a) deviatom bode sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „okrem technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly“.
81.
V § 86 ods. 2 písm. e) sa slová „sú prítomní aspoň dvaja technici technickej kontroly, ktorí majú“ nahrádzajú slovami „je prítomný aspoň jeden technik technickej kontroly, ktorý má“.
82.
V § 86 ods. 2 písm. f) úvodnej vete a písm. g), § 87 ods. 2 písm. e) úvodnej vete a písm. f) a § 88 ods. 2 písm. e) až g) sa slovo „vykonávanie“ nahrádza slovom „vykonanie“.
83.
V § 86 ods. 2 písm. f) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prípadu technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly“.
84.
V § 86 ods. 2 písm. h) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „okrem technickej kontroly jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorá je zaznamenávaná pomocou mobilného zariadenia na používanie celoštátneho informačného systému technickej kontroly“.
85.
V § 86 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
umožniť, aby sa v priestoroch stanice technickej kontroly nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku technickej kontroly.“.
86.
V § 87 ods. 1 úvodná veta a písmeno a) znejú:
„(1)
Oprávnená osoba emisnej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných emisných kontrol, povinná
a)
zabezpečiť vykonávanie emisných kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh emisných kontrol a kategóriu vozidla nediskriminačným spôsobom prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika emisnej kontroly na príslušný druh emisnej kontroly,“.
87.
V § 87 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorých parametre, nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h)“.
88.
V § 87 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
umožniť, aby sa v priestore na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku emisnej kontroly nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku emisnej kontroly.“.
89.
V § 88 ods. 1 úvodná veta a písmeno a) znejú:
„(1)
Oprávnená osoba kontroly originality je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných kontrol originality, povinná
a)
zabezpečiť vykonávanie kontrol originality v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh kontrol originality a kategóriu vozidla nediskriminačným spôsobom prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika kontroly originality na príslušný druh kontroly originality a kategórie vozidla,“.
90.
V § 88 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorých parametre, nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i)“.
91.
V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
umožniť, aby sa v priestoroch pracoviska kontroly originality nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku kontroly originality.“.
92.
V § 89 ods. 1 úvodná veta a písmeno a) znejú:
„(1)
Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných montáži plynových zariadení, povinná
a)
zabezpečiť montáž plynových zariadení v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh plynného paliva a kategóriu vozidiel prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na príslušný druh plynného paliva,“.
93.
V § 90 ods. 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „podľa udeleného oprávnenia bude technická kontrola“ nahrádzajú slovami „bude technická kontrola“.
94.
V § 90 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
technika technickej kontroly možno fyzickej osobe vydať len pre jednu oprávnenú osobu technickej kontroly alebo osobu, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly a pre jednu stanicu technickej kontroly, pričom technici podľa § 84 ods. 1 písm. a) jedenásteho bodu bodu 11a musia mať rozsah osvedčenia pre všetky kategórie vozidiel, pre ktoré je oprávnená osoba technickej kontroly oprávnená vykonávať technické kontroly,“.
95.
§ 90 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Schvaľovací orgán okrem prípadu podľa odseku 3 udelí
a)
osvedčenie technika technickej kontroly fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika technickej kontroly zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. a) prvého bodu alebo osvedčenie technika technickej kontroly zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika technickej kontroly ešte neuplynula,
b)
osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika emisnej kontroly zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. b) prvého bodu alebo osvedčenie technika emisnej kontroly zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika emisnej kontroly ešte neuplynula,
c)
osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika kontroly originality zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. c) prvého bodu alebo osvedčenie technika kontroly originality zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika kontroly originality ešte neuplynula,
d)
osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak jej v posledných dvanástich mesiacoch bolo osvedčenie technika montáže plynových zariadení zrušené podľa § 91 ods. 5 písm. d) prvého bodu alebo osvedčenie technika montáže plynových zariadení zaniklo podľa § 91 ods. 6 písm. c) alebo písm. e) a lehota platnosti pôvodného osvedčenia technika montáže plynových zariadení ešte neuplynula.
(12)
Pre udelenie osvedčenia technika podľa odseku 11 sa primerane postupuje podľa odseku 4 písm. a) a b) a odsekov 5 až 10. Lehota platnosti osvedčenia technika zostane zachovaná podľa pôvodného osvedčenia technika, ktoré bolo zrušené alebo zaniklo z dôvodov uvedených v odseku 11.“.
96.
V § 91 ods. 5 písm. a) štvrtom bode, písm. b) štvrtom bode, písm. c) štvrtom bode a písm. d) štvrtom bode sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „8 alebo ods. 9“.
97.
V § 91 ods. 5 písm. a) trinásty bod znie:
„13.
technik technickej kontroly pri technickej kontrole použil také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré umožní alebo mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt, alebo ak vykonal taký úkon, ktorý umožní alebo mohol umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt alebo prenášaných údajov alebo hodnôt do celoštátneho informačného systému technických kontrol,“.
98.
V § 91 ods. 5 písm. a) štrnástom bode sa za slovom „udalosti“ vkladá čiarka a slovo „alebo“.
99.
V § 91 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15.
sa následným odborným dozorom zistí, že technik technickej kontroly pri technickej kontrole opätovne poruší tú istú povinnosť spočívajúcu v meraní brzdných síl vozidla na inej náprave vozidla alebo na inom vozidle, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,“.
100.
V § 91 ods. 5 písm. b) trinásty bod znie:
„13.
technik emisnej kontroly pri emisnej kontrole použije také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré umožní alebo mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt, alebo ak vykoná taký úkon, ktorý umožní alebo mohol umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt alebo prenášaných údajov alebo hodnôt do celoštátneho informačného systému emisných kontrol,“.
101.
V § 91 ods. 5 písm. c) dvanásty bod znie:
„12.
technik kontroly originality pri kontrole originality použije také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré umožní alebo mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt, alebo ak vykoná taký úkon, ktorý umožní alebo mohol umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov alebo hodnôt alebo prenášaných údajov alebo hodnôt do celoštátneho informačného systému kontrol originality, alebo“.
102.
V § 91 ods. 5 písm. c) trinástom bode sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
103.
V § 92 ods. 9 sa za slovo „pokuta“ vkladajú slová „podľa § 148 ods. 13 písm. c) alebo písm. d)“.
104.
V § 93 ods. 9 prvej vete sa slovo „jedenkrát“ nahrádza slovom „dvakrát“ a v druhej vete sa za slovo „pri“ vkladá slovo „druhej“.
105.
V § 94 odsek 4 znie:
„(4)
Záväzná prihláška na skúšku overenia znalostí o vozidlách obsahuje identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 fyzickej osoby, ktorá požiadala o prihlásenie na skúšku.“.
106.
V § 94 ods. 5 a ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
107.
V § 106 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.“.
108.
V § 107 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly“.
109.
V § 107 ods. 13 prvej vete sa za slová „stanice technickej kontroly“ vkladajú slová „alebo mimo priestorov stanice technickej kontroly v prípade podľa § 26 ods. 3“.
110.
V § 107 sa vypúšťa odsek 14.
111.
V § 108 ods. 1 písm. a) a § 117 ods. 1 písm. a) sa slová „jednotlivo vyrobené“ nahrádzajú slovom „jednotlivé“.
112.
V § 108 ods. 3 sa slová „Technickej kontrole pravidelnej môžu podliehať aj vozidlá“ nahrádzajú slovami „Technická kontrola pravidelná môže byť vykonaná aj na vozidlách“.
113.
V § 109 ods. 3, § 118 ods. 3 a § 125 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V rozkaze môže príslušný schvaľovací orgán uložiť prevádzkovateľovi vozidla povinnosť vykonať túto kontrolu aj za prítomnosti poverenej osoby vykonávajúcej odborný dozor a vopred si určiť čas a miesto vykonania kontroly v určenej lehote.“.
114.
V § 115 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Emisnou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.“.
115.
V § 116 ods. 11 sa za slovom „OBD“ vypúšťa čiarka a slová „nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo“.
116.
V § 117 ods. 4 sa slová „Emisnej kontrole pravidelnej môžu podliehať aj vozidlá“ nahrádzajú slovami „Emisná kontrola pravidelná môže byť vykonaná aj na vozidlách“.
117.
V § 118 ods. 2 sa slovo „technickej“ nahrádza slovom „emisnej“.
118.
V poznámke pod čiarou k odkazu 86 sa vypúšťa citácia „§ 32 až 34 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 51 až 54 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
119.
V § 136 ods. 2 písm. a) trinásty bod znie:
„13.
vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona; ukladá pokuty a iné sankcie,“.
120.
V poznámke pod čiarou k odkazu 87 sa vypúšťa citácia „§ 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
121.
V § 136 ods. 2 písm. a) dvadsiatom piatom bode a § 157 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 1 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 8“.
122.
V § 136 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa päťdesiatym až päťdesiatym tretím bodom, ktoré znejú:
„50.
je vlastníkom údajov v registri osvedčení o zhode COC,
51.
vydáva alternatívne technické požiadavky pre jednotlivý dovoz ojazdeného vozidla z vybraných tretích štátov a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva dopravy,
52.
schvaľuje
52a.
technickej službe technickej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly,
52b.
technickej službe emisnej kontroly plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly,
52c.
technickej službe kontroly originality plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality,
52d.
technickej službe montáže plynových zariadení plán priebežných overení plnenia podmienok na montáž plynových zariadení,
53.
rozhoduje o udelení a predĺžení platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly a vedie ich evidenciu,“.
123.
V § 136 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa päťdesiatym štvrtým až päťdesiatym šiestym bodom, ktoré znejú:
„54.
zastupuje typový schvaľovací orgán vo fóre na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) zriadenom podľa osobitného predpisu,88a)
55.
spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke, pre ktoré bolo typové schválenie udelené typovým schvaľovacím orgánom Slovenskej republiky,
56.
podrobuje sa posúdeniu typového schvaľovacieho orgánu Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,88b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 88a a 88b znejú:
„88a) Čl. 11 nariadenia (EÚ) 2018/858.
88b) Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
124.
V § 136 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností typového schvaľovacieho orgánu a ich výsledky oznamuje Európskej komisii a fóru.88c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88c znie:
„88c) Čl. 6 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
125.
V § 138 písm. a) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6.
dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,“.
Doterajší šiesty bod až sedemnásty bod sa označuje ako siedmy bod až osemnásty bod a doterajšie body 17a až 17c sa označujú ako body 18a až 18c.
126.
V § 139 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj popri uložených opatreniach,“.
127.
§ 139 sa dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
vypracúva všeobecné programy dohľadu nad trhom na zabezpečenie účinného presadzovania tohto zákona a osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,11)
f)
spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných výrobkov prostredníctvom systému RAPEX podľa osobitného predpisu,88)
g)
spolupracuje s colným orgánom88d) pri výkone dohľadu pred prepustením dovážaného vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov do navrhovaného colného režimu na jeho žiadosť,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88d znie:
„88d) § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
128.
§ 139 sa dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
zastupuje orgán dohľadu nad trhom vo fóre,88a)
i)
spolupracuje s Európskou komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly na vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke odobratej na trhu v Slovenskej republike,
j)
pravidelne skúma a posudzuje fungovanie činností orgánu dohľadu nad trhom a ich výsledky oznamuje Európskej komisii a fóru.88e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88e znie:
„88e) Čl. 6 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
129.
V § 140 písm. d) sa za slovo „organizáciu“ vkladá čiarka a slovo „odosielateľa“.
130.
V § 142 ods. 1 písm. b) a ods. 4 sa vypúšťajú slová „nad hromadnou výrobou a hromadnou prestavbou“.
131.
V § 143 ods. 8 písm. e) sa za slovo „materiálov“ vkladajú slová „a fotokópie dokladov totožnosti kontrolovaných osôb“.
132.
V § 143 ods. 8 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „vyhotovovaním obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov,“.
133.
V § 145 odsek 7 znie:
„(7)
Ak orgány odborného dozoru technickej služby v rozsahu svojej pôsobnosti pri vykonávaní odborného dozoru zistia, že niektoré osoby vykonávajú činnosť podľa tohto zákona bez príslušného poverenia, povolenia, oprávnenia, osvedčenia alebo súhlasu, bezodkladne o tom informujú ministerstvo dopravy a okresný úrad v sídle kraja.“.
134.
V § 145 ods. 11 sa slová „okresnému úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „správnemu orgánu na uloženie sankcií“.
135.
V § 145 ods. 12 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „správny orgán na uloženie sankcií“.
136.
V § 146 ods. 1 sa za slová „Slovenská obchodná inšpekcia“ vkladá čiarka a slová „Sociálna poisťovňa“ a na konci pripája čiarka a tieto slová: „a to bez súhlasu dotknutej osoby“.
137.
V poznámke pod čiarou k odkazu 89 sa vypúšťa citácia „§ 32 až 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.“ a na konci sa pripája táto citácia: „Čl. 51 až 54 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
138.
V § 148 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nemalo uznané typové schválenie EÚ celého vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo,“.
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označuje ako tretí bod až piaty bod.
139.
V § 148 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. c) až i) alebo písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až i), p), q) alebo písm. r)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo § 40 ods. 4“.
140.
V § 148 ods. 5 písm. a) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
141.
V § 148 ods. 5 písm. b) sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f)“.
142.
V § 148 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „d) až f)“ nahrádzajú slovami „d) až g)“.
143.
V § 148 ods. 12 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarku a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle kraja pokutu neuloží, ak oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlásila zistené porušenie podľa § 85 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. c) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu alebo písm. d) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu.“.
144.
V § 148 odsek 13 znie:
„(13)
Okresný úrad v sídle kraja uloží technikovi pokutu
a)
30 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena b) prvého bodu, písmena c) prvého bodu alebo písmena d) prvého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
2.
povinnosť podľa § 95 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 96 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 97 ods. 1 písm. e) alebo § 98 písm. a) alebo písm. e); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
b)
60 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ľahkú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť len ľahkú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. b), § 96 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 1 písm. b) alebo § 98 písm. b) alebo
3.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena d) druhého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
210 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená vážnu chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť najviac vážnu chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. c), § 96 ods. 1 písm. c), § 97 ods. 1 písm. c) alebo § 98 písm. c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
d)
300 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená nebezpečnú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť nebezpečnú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne do merania, nameraných údajov alebo hodnôt, či vyhodnotenia výsledku kontroly; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
2.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že nesprávne vyhodnotí zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, požadované doklady, údaje v príslušných informačných systémoch, alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo poruší § 97 ods. 1 písm. f); pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
3.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 96 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 97 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 alebo § 98 písm. d),
e)
1200 eur, ak vykoná technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality bez pristavenia vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo.“.
145.
V § 151 ods. 6 druhej vete sa slová „rozhodnutie o rozkaze“ nahrádzajú slovom „rozkaz“.
146.
§ 152 vrátane nadpisu znie:
§152 Výkon dohľadu nad trhom
(1)
Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností hospodárskych subjektov ustanovených v § 22 ods. 4 až 7 a § 53 a v osobitných predpisoch.91)
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom podľa tohto zákona a osobitných predpisov o typovom schvaľovaní.11)
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom nezávisle a nestranne; zachováva dôvernosť poskytnutých informácií, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia je pri výkone dohľadu nad trhom oprávnená
a)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby jej v určenej lehote predložili osvedčenie o typovom schválení, osvedčenie o zhode COC, vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom; poskytnutie takýchto dokumentov alebo informácií o vozidle, systéme, komponente, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybavení alebo spaľovacom motore necestných pojazdných strojov orgánu dohľadu nad trhom pri výkone dohľadu nad trhom sa nepovažuje za porušenie alebo za ohrozenie obchodného tajomstva,
b)
vyhotovovať kópie dokumentov predložených podľa písmena a),
c)
vstupovať do kontrolovaných vozidiel,
d)
vyžadovať od kontrolovanej osoby prístup k softvéru a algoritmom kontrolovaného vozidla,
e)
odobrať kontrolnú vzorku vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov od hospodárskeho subjektu na účely posúdenia ich súladu s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a príslušnými regulačnými aktmi prostredníctvom laboratórnych skúšok alebo skúšok v prevádzke v cestnej premávke,
f)
ukladať opatrenia podľa odsekov 6 a 7 alebo podľa osobitného predpisu92) a kontrolovať ich plnenie.
(5)
Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánu dohľadu nad trhom, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov.92)
(6)
Inšpektor Slovenskej obchodnej inšpekcie na základe výsledkov kontroly vyhotoví inšpekčný záznam a uloží kontrolovanej osobe vo vzťahu ku kontrolovanému vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybaveniu alebo spaľovaciemu motoru necestných pojazdných strojov alebo službe na trhu opatrenie, ktorým
a)
zakáže do vykonania nápravy uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo príslušným regulačným aktom,
b)
nariadi stiahnutie92a) z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo príslušným regulačným aktom, ohrozuje alebo predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví,
c)
nariadi spätné prevzatie92b) z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví,
d)
zakáže do vykonania nápravy uvádzanie na trh, sprístupňovanie na trhu, ponuku na trhu alebo inak sprostredkovávať na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že je v rozpore s § 53,
e)
zakáže poskytovanie služby na trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určí primeranú lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak zistí, že služba na trhu je poskytovaná v rozpore s § 53,
f)
uloží povinnosť hospodárskemu subjektu na svoje náklady účinným spôsobom bezodkladne informovať o zistených rizikách osoby, ktoré by mohli byť použitím vystavené takému riziku pre zdravie, bezpečnosť alebo inej oblasti ochrany verejného záujmu,
g)
nariadi kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(7)
Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu92) súčasne.
(8)
Proti opatreniam podľa odseku 6 možno podať písomné námietky do troch pracovných dní odo dňa ich uloženia. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhoduje riaditeľ inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie do piatich pracovných dní od ich doručenia; proti rozhodnutiu o námietkach nie je prípustný opravný prostriedok.
(9)
Ak sa preukáže, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, nebezpečná časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov sprístupnené na trhu, nie sú v súlade so zákonom alebo príslušným regulačným aktom, hospodársky subjekt, nad ktorým sa vykonáva dohľad, je povinný uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie súladu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov a náklady s tým spojené, ktoré vznikli orgánu dohľadu nad trhom pri dokazovaní tohto stavu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:
„92a) Čl. 2 bod 15 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
92b) Čl. 2 bod 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.“.
147.
V § 154 odsek 1 znie:
„(1)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží hospodárskemu subjektu pokutu
a)
od 2 000 eur do 300 000 eur, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. a), b) a d),
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. a) až c),
b)
od 1 000 eur do 30 000 eur, ak
1.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. c), e) až h),
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. d) až f),
3.
poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 7 písm. a) až e), alebo
4.
nesplní niektoré opatrenie uložené orgánom dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 alebo ods. 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93 sa vypúšťa.
148.
V § 154 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a 5“.
149.
V § 154 ods. 8 sa slová „§ 22 ods. 6 a“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 4 až 6, ods. 7 písm. a) až e) alebo“.
150.
V § 155 odsek 1 znie:
„(1)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží poriadkovú pokutu 300 eur tomu, kto
a)
marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dohľadu nad trhom,
b)
poruší niektorú z povinností podľa § 153 ods. 2 alebo ods. 5.“.
151.
V § 156 ods. 1 a 2 sa slová „§ 153 ods. 2 alebo ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 155 ods. 1“.
152.
V poznámke pod čiarou k odkazu 96 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
153.
V § 157 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
rozhodovanie o tom, či sa má vozidlo alebo aj jeho prípojné vozidlo podrobiť podrobnejšej cestnej technickej kontrole podľa § 60 ods. 1,
f)
určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly podľa § 60 ods. 7,“.
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená g) až p).
154.
V § 157 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
ukladanie opatrení pri výkone dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 a 7.“.
155.
V § 157 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 31 ods. 7“.
156.
V § 157 ods. 4 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,“.
Doterajšie písmená n) až an) sa označujú ako písmená o) až al).
157.
V § 157 ods. 4 písm. o) sa na začiatok vkladajú slová „povolenie hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 4,“.
158.
§ 157 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt alebo poriadkovú pokutu podľa tohto zákona nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.“.
159.
V § 159 ods. 1 písmená b) až d) znejú:
„b)
podľa § 138 písm. a) prvého bodu až ôsmeho bodu, desiateho bodu až pätnásteho bodu je príslušný ktorýkoľvek schvaľovací orgán,
c)
podľa § 138 písm. a) deviateho bodu je príslušný schvaľovací orgán podľa § 35 ods. 6,
d)
podľa § 138 písm. a) šestnásteho bodu až osemnásteho bodu je príslušný schvaľovací orgán podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.“.
160.
V § 163 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.
161.
V § 163 ods. 4 písm. b) tretí bod znie:
„3.
povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 a oprávnení na vykonávanie kontroly originality podľa § 84 ods. 1 písm. c).“.
162.
V § 163 ods. 5 písm. c) sa slovo „mimoriadnou“ nahrádza slovom „priebežnou“.
163.
V § 165 ods. 1 sa nad slová „týchto činností“ umiestňuje odkaz 102a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102a znie:
„102a) Čl. 69 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
164.
V § 167 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „súvisiaci s cestnou premávkou alebo“.
165.
V § 168 sa za slovo „sprostredkovane“ vkladajú slová „personálnu alebo“.
166.
V § 168 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 109.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
167.
V § 169 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nie je trestne stíhaná za úmyselný trestný čin alebo trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a uplynula skúšobná doba určená v rozhodnutí o podmienečnom zastavení trestného stíhania,“.
168.
V § 169 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa zistení orgánu Policajného zboru“.
169.
V § 169 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a konanie sa preruší“.
170.
V § 170 ods. 22 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.
171.
Za § 170 sa vkladá § 170a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§170a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.
172.
V prílohe č. 2 druhý bod znie:
„2.
Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002),
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ
L 115, 6. 5. 2015).
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/984 z 5. júna 2019 (Ú. v. EÚ
L 164, 20. 6. 2019),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ
L 198, 25. 7. 2019).“.
173.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označuje ako štvrtý bod a piaty bod.
174.
Prehľad zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156//2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z. a zákona č. 356/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8c sa vypúšťa citácia „zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
3.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 64 úvodnej vete sa slová „Povolenie výnimky20)“ nahrádzajú slovami „Povolenie výnimky19b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.“.
4.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 65 sa označenie kategórie „M1“ nahrádza označením kategórie „M1“ a označenie kategórie „N1“ sa nahrádza označením kategórie „N1“.
5.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 65 časti Poznámky piaty bod znie:
„5.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20ae až 20ah sa vypúšťajú.
6.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 68 písm. c) sa slová „jednotlivo vyrobeného“ nahrádzajú slovami „jednotlivého“.
7.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 78 časti Poznámky sa dopĺňa tretí bod, ktorý znie:
„3.
Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.“.
8.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 80 časti Poznámky v druhom bode sa vypúšťajú slová „alebo iný subjekt“.
9.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 80 časti Poznámky v šiestom bode sa slovo „tak“ nahrádza slovami „pri motorovom vozidle,“.

Čl. III

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 4 ods. 2 písm. a) až d), ods. 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie
a)
skutočné používanie vozidla na podnikanie,
b)
účtovanie12) o vozidle,
c)
evidovanie vozidla v daňovej evidencii,13)
d)
uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
e)
používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 127 ods. 6, 8 a 9 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 39 a § 170 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa označenie kategórie „M1“ nahrádza označením kategórie „M1“.
6.
V § 5 ods. 3 sa označenie kategórie „M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4“ nahrádza označením kategórie „M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4“.
7.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre
a)
hybridné motorové vozidlo,
b)
motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
c)
motorové vozidlo na vodíkový pohon.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9 a 10 sa vypúšťajú.
8.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vozidiel v Slovenskej republike“.
9.
V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,“.
Doterajšie písmena c) až e) sa označujú ako písmena d) až f).
10.
V § 8 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,“.
11.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem daňovníka podľa § 3 písm. e)“.
12.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Vozidlo je predmetom dane najviac 12 kalendárnych mesiacov, a to aj vtedy, ak dôjde v jednom kalendárnom mesiaci u toho istého daňovníka k zániku daňovej povinnosti a následne k vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k skutočnosti zakladajúcej zánik daňovej povinnosti, a daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla skutočnosť zakladajúca vznik daňovej povinnosti.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
13.
V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo „období“ vkladá čiarka a slová „ktorým je kalendárny rok,“, v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní.“ a na konci sa pripája táto veta: „Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
14.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slová „bol vyhlásený konkurz,“ vkladá slovo „sa“ a vypúšťajú sa slová „správca v konkurznom konaní14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
15.
V § 9 ods. 6 sa za slovo „ukončil“ vkladajú slová „alebo prerušil“.
16.
V § 9 ods. 7 prvej vete sa za slovo „zomrie“ vkladajú slová „počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania podľa odseku 2 prvej vety“, slová „smrťou daňovníka“ sa nahrádzajú slovami „posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňovník zomrie, za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené podmienky podľa § 8 ods. 7 prvej vety, dedič, alebo ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov alebo ak sa nedohodnú, dedič, ktorého určí správca dane, namiesto daňového priznania oznámi správcovi dane v lehote podľa tretej vety zánik daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7.“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „platba“ vkladajú slová „vypočítaná z predpokladanej dane“.
19.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d)“.
20.
V § 10 ods. 3 až 5 sa vypúšťajú slová „u jedného správcu dane“.
21.
V § 10 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na žiadosť daňovníka môže správca dane určiť daňovníkovi podľa prvej vety platenie preddavkov na daň. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.“.
22.
V § 10 ods. 6 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5 a 11“ a vypúšťa sa slovo „celoročnú“.
23.
V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak zanikne oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) počas zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí pomernú časť dane podľa odseku 7.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
24.
V § 10 ods. 10 sa za slová „predmetu dane,“ vkladajú slová „vznik a zánik daňovej povinnosti,“.
25.
V § 10 ods. 11 prvej vete sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5“, vypúšťa sa bodka a v druhej vete sa vypúšťajú slová „Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj“.
26.
V § 10 ods. 13 sa vypúšťajú slová „tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,“.
27.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.“.
28.
Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§15b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2020.“.
29.
Slová „najväčšia prípustná celková hmotnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“ v príslušnom tvare.

Čl. IV

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z. a zákona č. 302/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 60 ods. 4 sa slová „Na špeciálne jednoúčelové vozidlá77)“ nahrádzajú slovami „Na vozidlá na špeciálne účely77)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:
„77) Čl. 3 ods. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).“.
2.
V § 60 ods. 5 sa slová „kategórie M1 alebo N1,78)“ nahrádzajú slovami „kategórie M1 alebo N1,78)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:
„78) Čl. 4 a príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 3, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 56, 57, 118, 120, 123, 124, 128, 137, 152, 163, 173 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.