Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2020
Časové verzie:
228/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020
228
ZÁKON
z 25. júna 2019
o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu (ďalej len „príspevok za zásluhy“) ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie.
§2 Základné pojmy
(1)
Vybranými medzinárodnými súťažami na účely tohto zákona sú:
a)
letné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
b)
zimné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
c)
letné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
d)
zimné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
e)
šachová olympiáda organizovaná Medzinárodnou šachovou federáciou,
f)
letné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich,
g)
zimné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich.
(2)
Medailovým ocenením na účely tohto zákona je ocenenie zlatou medailou (1. miesto), striebornou medailou (2. miesto) alebo bronzovou medailou (3. miesto) na vybranom medzinárodnom športovom podujatí podľa odseku 1.
§3 Podmienky nároku na príspevok za zásluhy
(1)
Nárok na príspevok za zásluhy vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzickej osobe, ktorá
a)
je štátnym občanom Slovenskej republiky a príslušnú medailu získala
1.
po 31. decembri 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Slovenskej republiky,
2.
do 31. decembra 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Slovenskej republiky alebo
3.
do 31. decembra 1992, v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Československej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, k 31. decembru 1992 nebola štátnym občanom Slovenskej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
dovŕšila vek 35 rokov,
c)
je bezúhonná,
d)
získala medailové ocenenie ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 na vybranom medzinárodnom športovom podujatí, ktoré jej nebolo odňaté príslušnou medzinárodnou organizáciou,
e)
nebola opakovane sankcionovaná za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky a
f)
uplatnila si nárok na príspevok za zásluhy spôsobom ustanoveným týmto zákonom
(ďalej len „oprávnená osoba“).
(2)
Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.1) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne oprávnená osoba v žiadosti o priznanie príspevku za zásluhy údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Nárok na príspevok za zásluhy vzniká oprávnenej osobe od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o priznaní príspevku za zásluhy.
(4)
Ak oprávnená osoba dosiahla viacero medailových ocenení, vzniká jej nárok len na jeden príspevok za zásluhy, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.
§4 Určenie sumy príspevku za zásluhy
(1)
Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom výška vyplácaného príspevku za zásluhy nadobúda platnosť nasledujúci mesiac od jej zverejnenia, a to ako
a)
1-násobok v prípade medailového ocenenia zlatou medailou,
b)
0,75-násobok v prípade medailového ocenenia striebornou medailou,
c)
0,6-násobok v prípade medailového ocenenia bronzovou medailou.
(2)
Príspevok za zásluhy sa poskytuje mesačne v termíne určenom ministerstvom.
(3)
Suma príspevku za zásluhy sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
§5 Žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy
(1)
Žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy podáva oprávnená osoba na tlačive uvedenom v prílohe. Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok za zásluhy spôsobom určeným ministerstvom.
(2)
Žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko oprávnenej osoby,
b)
dátum narodenia oprávnenej osoby,
c)
rodné číslo oprávnenej osoby,
d)
štátne občianstvo oprávnenej osoby,
e)
adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby,
f)
adresu na doručovanie písomností určenú oprávnenou osobou a telefónne číslo oprávnenej osoby,
g)
druh medailového ocenenia (zlatá, strieborná alebo bronzová medaila) alebo poradia (1., 2. alebo 3. miesto) a dátum jeho získania,
h)
druh športovej disciplíny, v ktorej bolo dosiahnuté medailové ocenenie,
i)
označenie vybraného medzinárodného športového podujatia, na ktorom bolo dosiahnuté medailové ocenenie.
(3)
K žiadosti o priznanie príspevku za zásluhy je oprávnená osoba povinná priložiť listiny alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú jej nárok na príspevok za zásluhy.
(4)
Žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy sa podáva ministerstvu.
(5)
Príspevok za zásluhy sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok za zásluhy na základe rozhodnutia o zmene poskytovania príspevku za zásluhy alebo o zmene výšky sumy už priznaného príspevku za zásluhy.
(6)
Za oprávnenú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o príspevok za zásluhy, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto oprávnenej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická osoba, ktorá je oprávnená ako zástupca konať za oprávnenú osobu v jej mene.2)
(7)
Oprávnená osoba je povinná do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď došlo k rozhodujúcej skutočnosti, oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa odseku 2 a každú zmenu rozhodujúcich skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priznanie, výplatu, zmenu výšky sumy príspevku za zásluhy alebo jeho odňatie.
§6 Konanie o príspevku za zásluhy
(1)
Na konanie o príspevku za zásluhy je príslušné ministerstvo.
(2)
Konanie o priznanie príspevku za zásluhy sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, ktorá si uplatnila nárok na príspevok za zásluhy.
(3)
Konanie o zmene výšky sumy už priznaného príspevku za zásluhy sa začína na základe
a)
písomnej žiadosti oprávnenej osoby,
b)
podnetu ministerstva,
c)
podnetu Slovenského olympijského a športového výboru,
d)
podnetu Slovenského paralympijského výboru alebo
e)
podnetu Deaflympijského výboru Slovenska.
(4)
Konanie o odňatí príspevku za zásluhy sa začína na základe podnetu
a)
ministerstva,
b)
Slovenského olympijského a športového výboru,
c)
Slovenského paralympijského výboru alebo
d)
Deaflympijského výboru Slovenska.
(5)
Dňom začatia konania je deň, keď bola písomná žiadosť oprávnenej osoby doručená ministerstvu. Konanie, ktoré sa začína na základe podnetu ministerstva, Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského paralympijského výboru alebo Deaflympijského výboru Slovenska, začína dňom, keď ministerstvo urobilo voči oprávnenej osobe prvý úkon.
§7 Zánik nároku na príspevok za zásluhy
(1)
Nárok na príspevok za zásluhy zaniká dňom
a)
smrti oprávnenej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho,
b)
ktorým oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky na jeho priznanie podľa § 3 ods. 1 a opätovné splnenie podmienok na priznanie príspevku za zásluhy je vylúčené,
c)
porušenia povinností oprávnenej osoby podľa § 5 ods. 7.
(2)
Príspevok za zásluhy sa odníme, ak zanikol nárok na príspevok za zásluhy alebo ak sa zistí, že sa príspevok za zásluhy priznal neprávom.
(3)
Suma príspevku za zásluhy sa zníži, ak sa zistí, že sa príspevok za zásluhy priznal vo vyššej sume, ako patrí.
§8 Výplata príspevku za zásluhy
(1)
Výplata príspevku za zásluhy sa zastavuje dňom
a)
uloženia sankcie oprávnenej osobe za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky podľa osobitného predpisu,3) a to až do uplynutia dočasného zákazu účasti na športových súťažiach a vyradenia zo športovej reprezentácie,
b)
ktorým oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky na priznanie príspevku za zásluhy podľa § 3 ods. 1 a opätovné splnenie podmienok na priznanie príspevku za zásluhy nie je vylúčené, a to až do opätovného splnenia podmienok na priznanie príspevku za zásluhy oprávnenou osobou a splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 7.
(2)
Oprávnená osoba počas období podľa odseku 1 stráca nárok na príspevok za zásluhy a tento jej nemožno za uvedené obdobia spätne priznať.
(3)
Výplata príspevku za zásluhy sa zastavuje aj v prípade, ak oprávnená osoba na písomnú výzvu ministerstva, aby preukázala skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok za zásluhy a výšku sumy príspevku za zásluhy, tejto výzve nevyhovie v lehote určenej ministerstvom. Dňom zastavenia výplaty príspevku za zásluhy je deň nasledujúci po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Výplata príspevku za zásluhy sa po preukázaní rozhodujúcich skutočností uvoľní odo dňa zastavenia jeho výplaty, najviac však jeden rok spätne od preukázania týchto skutočností.
(4)
Ak sa zistí, že príspevok za zásluhy bol vyplácaný neoprávnene, oprávnená osoba je povinná vrátiť ministerstvu neoprávnene vyplatené príspevky za zásluhy.
(5)
Ministerstvo je oprávnené kedykoľvek počas vyplácania príspevku za zásluhy aj z vlastného podnetu preveriť, či oprávnená osoba spĺňa podmienky na priznanie príspevku za zásluhy alebo či spĺňa podmienky na vyplácanie príspevku za zásluhy v priznanej sume.
(6)
Príspevok za zásluhy sa vypláca prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(7)
Príspevok za zásluhy sa poukazuje na účet oprávnenej osoby v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.4) Na žiadosť oprávnenej osoby sa príspevok za zásluhy vypláca poštovou poukážkou.
§9 Jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu
(1)
Nárok na jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu (ďalej len „jednorazový príspevok za zásluhy“) vzniká fyzickej osobe, ktorá
a)
je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b)
získala zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) ako športový reprezentant Československej socialistickej republiky na Hrách priateľstva (Družba 84),
c)
bola v čase získania príslušnej medaily štátnym občanom Československej socialistickej republiky a
1.
bola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo
2.
nebola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky a
d)
je bezúhonná.
(2)
Výška jednorazového príspevku za zásluhy je 10 000 eur.
(3)
Na konanie o jednorazovom príspevku za zásluhy je príslušné ministerstvo. Konanie o priznanie jednorazového príspevku za zásluhy sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na jednorazový príspevok za zásluhy; dňom začatia konania je deň, keď bola písomná žiadosť doručená ministerstvu.
(4)
Ministerstvo vyplatí jednorazový príspevok za zásluhy oprávnenej osobe najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o výplatu jednorazového príspevku za zásluhy.
(5)
Ak si nárok na príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý jednorazový príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy zamietne.
(6)
Ak si nárok na poskytnutie jednorazového príspevku za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol priznaný príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie jednorazového príspevku za zásluhy zamietne.
(7)
Ak si nárok na príspevok za zásluhy a jednorazový príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba súbežne, ministerstvo žiadosť zamietne.
§10 Spracúvanie osobných údajov
Ministerstvo spracúva na účel poskytnutia príspevku za zásluhy osobné údaje o žiadateľovi v súlade s osobitným predpisom.5)
§11 Spoločné ustanovenia
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
„ad)
príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu,59jh)
ae)
jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu,59ji)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59jh a 59ji znejú:
„59jh) § 1 ods. 1 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59ji) § 9 zákona č. 228/2019 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod a súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Suma príspevku
Suma príspevku je rozdiel medzi sumou
a)
750 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
b)
600 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta, alebo
c)
500 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1.
bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
2.
zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách Európy.“.
4.
Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11
Prechodné ustanovenia k 1. januáru 2020
(1)
Nárok na príspevok, ktorý vznikol do 31. decembra 2019 za zlatú medailu, striebornú medailu alebo za bronzovú medailu na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách zostáva zachovaný do rozhodnutia podľa odseku 2.
(2)
Ak poberateľ príspevku požiada o príspevok za zásluhy v oblasti športu podľa osobitného predpisu7) a ministerstvo školstva právoplatne rozhodne o jeho priznaní, ministerstvo školstva túto skutočnosť bezodkladne oznámi platiteľovi a platiteľ rozhodne o odňatí príspevku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku za zásluhy v oblasti športu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 1 ods. 1 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
2)
§ 23 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3)
§ 88 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.