Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2021

Znenie účinné: od 01.01.2020
388/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020
388
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§1
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.
§2
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4.
(3)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)Platové tarify

Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 612,50
2 655,50
5 1 678,50
2 724
6 1 759
2 810,50
7 1 828,50
2 883,50
8 1 927,50
2 990
9 1 1 038,50
2 1 109
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf

Platová trieda Pracovná trieda
Platová tarifa

4 1 738,50
2 790,00
5 1 817,50
2 872,50
6 1 915,00
2 976,50
7 1 998,50
2 1 064,50
8 1 1 118,00
2 1 193,00
9 1 1 251,50
2 1 336,00


Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných
a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 do 2 807,50 940,50 1 008,50 1 079,00 1 158,00 1 250,00
2 do 4 823,00 960,00 1 028,50 1 102,50 1 182,00 1 274,50
3 do 6 844,00 983,50 1 054,50 1 127,00 1 211,50 1 306,50
4 do 9 859,50 1 003,00 1 074,00 1 148,00 1 234,50 1 330,50
5 do 12 878,50 1 025,00 1 098,00 1 176,00 1 261,00 1 359,50
6 do 15 898,00 1 047,00 1 119,50 1 200,50 1 288,50 1 389,00
7 do 18 919,50 1 074,00 1 151,50 1 231,50 1 321,50 1 426,50
8 do 21 949,50 1 109,00 1 187,00 1 272,00 1 367,00 1 473,50
9 do 24 981,50 1 145,00 1 226,50 1 314,00 1 409,50 1 521,00
10 do 28 1 011,50 1 181,00 1 266,00 1 355,00 1 455,00 1 569,50
11 do 32 1 042,50 1 215,00 1 305,00 1 396,00 1 499,50 1 618,00
12 do 36 1 072,00 1 251,50 1 340,00 1 437,00 1 542,00 1 664,00
13 do 40 1 093,00 1 277,00 1 367,00 1 465,50 1 572,50 1 697,50
14 nad 40 1 098,50 1 283,00 1 373,50 1 472,50 1 581,00 1 706,00