Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2020
369/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020
369
ZÁKON
z 29. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z. a zákona č. 368/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ods. 1“.
2.
V § 4 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa všeobecného predpisu4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
3.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.“.
4.
§ 4c sa vypúšťa.
5.
V § 8 ods. 3 sa slová „alebo vytvorení tohto tovaru“ nahrádzajú slovami „tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti“ a slovo „odpočítateľná“ sa nahrádza slovom „odpočítaná“.
6.
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.
7.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§9a Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
(1)
Na účely tohto zákona je
a)
poukazom nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja,
b)
jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, a daň splatná z tohto tovaru alebo služby,
c)
viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.
(2)
Každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene, sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje. Skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za jednoúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo časť protihodnoty, sa nepovažuje za samostatnú transakciu.
(3)
Ak prevod jednoúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej zdaniteľnej osoby, tento prevod sa považuje za dodanie tovaru alebo dodanie služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, uskutočnené touto inou zdaniteľnou osobou, v mene ktorej zdaniteľná osoba koná.
(4)
Ak dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby nie je zdaniteľnou osobou, ktorá vo vlastnom mene vystavila jednoúčelový poukaz, má sa za to, že tento dodávateľ dodal tovar alebo dodal službu, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, tejto zdaniteľnej osobe.
(5)
Predmetom dane je skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť; každý predchádzajúci prevod tohto viacúčelového poukazu nie je predmetom dane.
(6)
Ak prevod viacúčelového poukazu uskutoční iná zdaniteľná osoba ako dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby podľa odseku 5, každá služba dodaná v súvislosti s prevodom viacúčelového poukazu touto inou zdaniteľnou osobou, ako napríklad distribučná služba alebo propagačná služba, je samostatne predmetom dane.“.
8.
V § 10 ods. 1 a § 22 ods. 7 sa nad slovom „zložku“ vypúšťa odkaz „4)“.
9.
V § 11 ods. 1 a 3 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 16 odseky 14 a 15 znejú:
„(14)
Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde má
a)
osoba iná ako zdaniteľná osoba, ktorej sú tieto služby dodané, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
b)
dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak
1.
dodávateľ služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
2.
osoba, ktorej sa tieto služby dodávajú, má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte, ako je členský štát podľa prvého bodu, a
3.
celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahla 10 000 eur.
(15)
Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit podľa odseku 14 písm. b) tretieho bodu, dodaním služby, ktorým sa prekročí tento limit, sa miesto dodania služby mení na miesto dodania služby podľa odseku 14 písm. a).“.
11.
V § 16 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Dodávateľ služieb uvedených v odseku 14, ktorý má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá v tuzemsku takéto miesto, má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 14 písm. b), sa môže rozhodnúť pre miesto dodania služieb podľa odseku 14 písm. a) a je povinný ho uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.“.
Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 17 až 20.
12.
V § 16 ods. 17 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.
13.
V § 16 ods. 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
14.
V § 16 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20)
Za elektronickú službu podľa odseku 14 sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom.“.
Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 21.
15.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.“.
16.
V § 22 ods. 9 písm. h) sa za slová „štatutárny orgán“ vkladá čiarka a slová „alebo spoločník“ sa nahrádzajú slovami „spoločník alebo člen“.
17.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu je protihodnota zaplatená za poukaz znížená o daň; ak dodávateľ nemá informáciu o tejto protihodnote, základom dane je peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa na dodaný tovar alebo službu. Ustanovenie odseku 1 týmto nie je dotknuté.“.
18.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku,19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa
a)
kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr,
b)
kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác; hodnotou stavby pred začatím stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej stavby na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác,
c)
kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby; podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania stavby sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác.“.
19.
V § 38 ods. 2 druhej vete sa za slovo „stavbou“ vkladajú slová „alebo časťou stavby“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo odsek 7“.
20.
V § 38 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí“.
21.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, dodanie je oslobodené od dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa
a)
kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr,
b)
kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác; hodnotou bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác sa na účely tohto odseku rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľného bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác,
c)
kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby, bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru po vykonaní stavebných prác na spoločných častiach stavby alebo jednotlivom byte, apartmáne alebo nebytovom priestore, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru; podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru sa rozumie vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác.
(8)
Platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa odseku 1 alebo odseku 7, sa môže rozhodnúť, že dodanie stavby alebo časti stavby nebude oslobodené od dane; to neplatí pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome. Ak platiteľ dodá stavbu, ktorá je určená na bývanie, a aj na účel iný ako na bývanie, môže sa rozhodnúť, že dodanie stavby nebude oslobodené od dane len v časti, ktorá nie je určená na bývanie.
(9)
Na účely odsekov 5 a 8 sa apartmánom v bytovom dome19a) rozumie miestnosť alebo súbor miestností v bytovom dome, ktorý je spôsobilý plniť rovnakú funkciu ako byt.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 47 ods. 13 sa za slová „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
23.
Za § 48b sa vkladajú § 48c a 48d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
§48c
(1)
Oslobodené od dane je dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I v colnom sklade25) a v osobitnom sklade podľa § 48d a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom.
(2)
Oslobodený od dane je
a)
dovoz tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu,25a)
b)
dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tohto tovaru,
c)
dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom,
d)
nadobudnutie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru.
(3)
Oslobodenie od dane podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb.
(4)
Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo situácie podľa odsekov 1 a 2 zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani.
(5)
Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo situácia uvedená v odsekoch 1 a 2, je povinná platiť daň.
§48d Osobitný sklad
(1)
Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku, v ktorom sa v rámci podnikania tovar uvedený v prílohe č. 9 časti I skladuje, prijíma alebo odosiela. Osobitný sklad musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.25b)
(2)
Zdaniteľná osoba, ktorá chce prevádzkovať osobitný sklad, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu. Na podanie žiadosti o prevádzkovanie osobitného skladu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.25c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 25c znejú:
„25) Čl. 240 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
25a) § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25b) § 20 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z.
25c) § 21 a § 22 zákona č. 98/2004 Z. z.“.
24.
V § 50 ods. 2 sa slová „sú výnosy (príjmy) bez dane z“ nahrádzajú slovami „je hodnota bez dane dodaných“, slová „sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých“ nahrádzajú slovami „je hodnota bez dane zo všetkých dodaných“ a slová „neuvádzajú výnosy (príjmy)“ sa nahrádzajú slovami „neuvádza hodnota“.
25.
V § 54 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ nadobudne investičný majetok formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení účel jeho použitia, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.“.
26.
V § 54a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ nadobudne investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.“.
27.
V § 54c a § 68d ods. 6 sa slová „§ 54 alebo § 54a“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 54a alebo § 54d“.
28.
Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý znie:
§54d
(1)
Platiteľ, ktorý odpočítal časť dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety pri hnuteľnom hmotnom majetku a tento majetok je investičným majetkom uvedeným v § 54 ods. 2 písm. a), upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom tento majetok nadobudol, zmení rozsah použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie.
(2)
Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 je päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ nadobudol hnuteľný hmotný majetok. Ak platiteľ nadobudne investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. a) formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie, na účely úpravy odpočítanej dane sa má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.
(3)
Úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia hnuteľného hmotného majetku, a to za každý kalendárny rok do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane vrátane kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia tohto majetku. Platiteľ postupuje pri úprave odpočítanej dane podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1.“.
29.
V § 55f ods. 1 sa slová „elektronického portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „portálu Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „portál Finančnej správy“)“.
30.
V § 55g ods. 1 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“.
31.
V § 55g ods. 2, § 68d ods. 16 a 17, § 69 ods. 15, § 69aa ods. 6 a 7 a § 70 ods. 7 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
32.
V § 59 ods. 3 písm. a) sa suma „175 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
33.
V § 59 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo v informačnom systéme na to určenom.“.
34.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Vrátenie dane sa uplatňuje u
a)
platiteľa, ktorý tovar predal,
b)
osoby, ktorú platiteľ podľa písmena a) poveril vrátením dane, alebo
c)
osoby, ktorú cestujúci poveril, aby v jeho mene uplatnila vrátenie dane, ak táto osoba má uzavretú dohodu o vrátení dane s finančným riaditeľstvom.“.
35.
V § 59 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dohoda podľa odseku 4 písm. c) obsahuje najmä
a)
spôsob potvrdzovania vývozu tovaru colným úradom,
b)
spôsob overenia splnenia podmienok na vrátenie dane,
c)
spôsob podávania žiadosti o vrátenie dane,
d)
spôsob a rozsah evidencie dokladov o predaji tovaru a spôsob identifikácie cestujúcich,
e)
spôsob a lehoty uchovávania elektronicky predložených dokladov týkajúcich sa vrátenia dane.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
36.
V § 60 ods. 2 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 6“.
37.
§ 60 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Ak sa vrátenie dane uplatňuje u poverenej osoby podľa § 59 ods. 4 písm. c), táto osoba vráti daň cestujúcemu po overení oprávnenosti nároku na vrátenie dane (§ 59 ods. 1, 3 a 6) na základe elektronicky predloženého dokladu o kúpe tovaru a potvrdenia vývozu tovaru colným úradom.
(6)
Daň vrátenú podľa odseku 5 uplatní poverená osoba podľa § 59 ods. 4 písm. c) podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami Daňovému úradu Bratislava za kalendárny mesiac, v ktorom bola daň vrátená cestujúcemu. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane je zoznam dokladov o kúpe tovaru, z ktorých bola vrátená daň. Zoznam dokladov o kúpe tovaru sa uvádza v členení podľa cestujúcich a obsahuje údaje v rozsahu dohodnutom podľa § 59 ods. 5 písm. d).
(7)
Žiadosť o vrátenie dane a príloha k tejto žiadosti podľa odseku 6 sa podáva na tlačive, ktorého vzor uverejní finančné riaditeľstvo na portáli Finančnej správy.
(8)
Daňový úrad Bratislava vráti poverenej osobe podľa § 59 ods. 4 písm. c) sumu dane uplatnenú v žiadosti o vrátenie dane v eurách na účet vedený v banke v tuzemsku do 30 dní od jej podania; ak sa daň vráti v požadovanej výške, rozhodnutie sa nevydá.
(9)
Poverená osoba podľa § 59 ods. 4 písm. c) uchováva doklady, ktoré jej boli predložené cestujúcimi, po dobu desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vrátenú daň uplatnila v žiadosti o vrátenie dane, a na požiadanie Daňového úradu Bratislava je povinná umožniť prístup k týmto dokladom, ich sťahovanie a používanie.“.
38.
V § 62 ods. 1 druhá veta znie: „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky potvrdí elektronicky Daňovému úradu Bratislava splnenie podmienky vzájomnosti podľa § 61 ods. 3.“.
39.
V § 68 písm. a) až d) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a)“.
40.
V § 68a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte“.
41.
V § 68a ods. 2 druhej vete sa slová „nie je identifikovaná pre daň v rámci“ nahrádzajú slovami „nemá sídlo ani prevádzkareň na území“.
42.
V § 68d ods. 16 a 17, § 69 ods. 15, § 69aa ods. 6 a 7 a § 70 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
43.
V § 68c ods. 1 sa za slová „sa použije“ vkladajú slová „osobitný predpis,33) ak“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „neustanovujú inak“.
44.
V § 69 ods. 12 písm. c) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
45.
V § 69 ods. 12 písm. f) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b)“.
46.
V § 70 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, ktorá je oslobodená od dane, a dodaní služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 v inom členskom štáte,
e)
dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa preprava tohto tovaru začala v tuzemsku,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).
47.
V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b.“.
48.
V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní tovaru alebo dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku; to neplatí, ak má táto osoba na území Európskej únie prevádzkareň, ktorá sa zúčastňuje na tomto dodaní.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
49.
V § 74 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
50.
V § 78 ods. 9 druhej vete sa za slová „daň vráti“ vkladajú slová „vo výške zistenej daňovým úradom“ a na konci sa pripája táto veta: „Na postup pri vrátení dane sa použije osobitný predpis.27bd)“.
51.
V § 78a ods. 12 sa slová „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančného riaditeľstva“.
52.
V § 80 ods. 9 sa slová „internetovej stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „portáli Finančnej správy“.
53.
V § 81 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane.“.
54.
V § 81 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 50“ a slová „podľa § 54“.
55.
Za § 85kf sa vkladá § 85kg, ktorý vrátane nadpisu znie:
§85kg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(2)
Rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň podľa § 4c vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú. Daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31. decembra 2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 28. februára 2019. Daňový úrad pred vrátením zábezpeky na daň primerane uplatní postup podľa osobitného predpisu.4d)
(3)
Ustanovenia § 9a a § 22 ods. 10 sa vzťahujú na poukazy vystavené po 30. septembri 2019.
(4)
Pri dodaní stavby alebo časti stavby sa § 38 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 7 písm. b) a c) v znení účinnom od 1. januára 2019 uplatnia, ak sa stavebné práce začali po 31. decembri 2018.
(5)
Ustanovenie § 38 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na zmluvu o nájme nehnuteľnosti uzavretú po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018.
(6)
Koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 31. decembra 2018, sa vypočíta podľa § 50 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
56.
V prílohe č. 1 sa za slová „alebo vlastné náklady investičného majetku“ vkladajú slová „pričom obstarávacou cenou je aj hodnota splátok vzťahujúcich sa na obstaranie investičného majetku formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci,“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 54 alebo § 54a alebo súbežne podľa § 54 a 54a“.
57.
V prílohe č. 6 sa vypúšťajú prvý, tretí a piaty bod.
Druhý bod sa označuje ako prvý bod, štvrtý bod sa označuje ako druhý bod a body 6 až 15 sa označujú ako body 3 až 12.
58.
Príloha č. 6 sa dopĺňa bodmi 13 až 15, ktoré znejú:
„13.
Smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (Ú. v. EÚ L 177, 1. 7. 2016).
14.
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2017).
15.
Smernica Rady (EÚ) 2018/912 z 22. júna 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (Ú. v. EÚ L 162, 27. 6. 2018).“.
59.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
v znení zákona č. 369/2018 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV, NA KTORÉ SA MÔŽE UPLATNIŤ OSLOBODENIE OD DANE
PRI ZDANITEĽNÝCH OBCHODOCH SPOJENÝCH S MEDZINÁRODNÝM OBCHODOM

Časť I
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové Ostatné
Časť II
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
2710 12 41 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S oktánovým číslom (RON) menej ako 95
2710 12 45 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
2710 12 49 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac
2710 19 43 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %
2710 19 46 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %
2710 19 47 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
2710 19 48 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %
2710 20 11 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %
2710 20 15 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %
2710 20 17 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
2710 20 19 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové
S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 7 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, a čl. I bodov 23 a 59, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.