Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

Znenie účinné: od 01.07.2019
Časové verzie:
312/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019
312
ZÁKON
zo 17. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 208/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 2 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“ a slová „orgánu uvedenému v odseku 1“ sa nahrádzajú slovami „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,“.
2.
V § 15 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie;30) odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu.
(6)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.“.
3.
V § 15 ods. 7 sa za slová „konanie o určenie zodpovednej osoby“ vkladajú slová „za nezákonné umiestnenie odpadu“.
4.
V § 15 ods. 10 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie“.
5.
V § 15 odsek 14 znie:
„(14)
V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady
a)
obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b)
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a).“.
6.
V § 15 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán Policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiada orgán Policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania.“.
7.
V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory.“.
8.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode nie je ustanovené inak,“.
9.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená g) až i).
10.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.“.
11.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. a) požiadať o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) a ak zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 114c ods. 13 písm. b) a ods. 14, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti rozhodnutia.“.
12.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
§19a
(1)
Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 114a ods. 1, má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa skládky odpadov; toto právo zaniká, ak ho vlastník pozemku neuplatní u prevádzkovateľa skládky odpadov do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 114a ods. 4).
(2)
Ak medzi vlastníkom pozemku a prevádzkovateľom skládky odpadov nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady podľa odseku 1 alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva vlastníka pozemku na túto náhradu u prevádzkovateľa skládky odpadov.“.
13.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“)“.
14.
V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) za podmienok ustanovených v tomto zákone.“.
Doterajšie odseky 7 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 9.
15.
V § 21 ods. 3 úvodnej vete a písmenách a) až f), h), l) až o), q), r) a t) a ods. 5 sa za slovo „uskladnenia“ vkladá slovo „odpadovej“.
16.
§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Účelová finančná rezerva
§24
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.
(2)
Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)40) minimálne vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
(3)
Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta ustanoveným spôsobom [§ 105 ods. 3 písm. h)].
(4)
Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza prostriedky účelovej finančnej rezervy vo výške podľa odseku 3 ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky účelovej finančnej rezervy sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.
(5)
Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Ministerstvo vydá prevádzkovateľovi skládky odpadov písomné potvrdenie, v ktorom určí rozsah disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy potrebnými na zabezpečenie tejto činnosti. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné stanovisko od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo povoľujúceho orgánu.40a)
(6)
Ak dôjde k zániku prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho nástupcu podľa osobitného predpisu40b) pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu zániku prevádzkovateľa skládky odpadov všetky práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 5. Povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
(7)
Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, bola prevádzkovateľovi skládky odpadov povolená reštrukturalizácia41) alebo dôjde k zrušeniu živnostenského oprávnenia na príslušnú živnosť prevádzkovateľa skládky odpadov a zároveň nedôjde k ukončeniu jeho podnikania bez právneho nástupcu pred ukončením uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesenia o povolení reštrukturalizácie alebo ku dňu zrušenia živnostenského oprávnenia na príslušnú živnosť prevádzkovateľa skládky odpadov všetky práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 5. Povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí prechádzajú na obec len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy.
(8)
V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu,42) uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie43) prechádzajú na prevádzkovateľa skládky odpadov späť všetky práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na obec podľa odseku 7; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ skládky odpadov zrušuje podľa osobitného predpisu.44) Prechod práv a povinností súvisiacich s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy z obce na prevádzkovateľa skládky odpadov oznámi obci prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne.
(9)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli povinnosti podľa odseku 6 alebo odseku 7, sú po skončení monitorovania skládky odpadov v lehote určenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j) oprávnení na základe písomného potvrdenia ministerstva s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy voľne nakladať. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné stanovisko od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo povoľujúceho orgánu.40a) Obec je oprávnená použiť nevyčerpanú časť účelovej finančnej rezervy len na zlepšenie životného prostredia v obci.
(10)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j), sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a príslušným orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania.
(11)
Pred začatím prevádzky skládky odpadov je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
(12)
Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľa úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, a to na účel uzavretia, rekultivácie, monitorovania a zabezpečenia starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo o úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:
„40a) § 32 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
40b) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.
17.
V § 27 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.“.
18.
V § 27 ods. 5 sa slová „§ 73 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 9“.
19.
V § 27 ods. 7 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom povinnosť podľa odseku 4 písm. e) plní až v roku, keď mu z výrobku vznikne odpad.“.
20.
V § 27 ods. 11 sa slová „e) a g).“ nahrádzajú slovami „e), g) a l).“.
21.
V § 27 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Obec nemôže vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov počas kalendárneho roka z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. a) alebo e).“.
22.
V § 27 ods. 16 sa za slová „odseku 15“ vkladajú slová „prvej vety“.
23.
V § 28 ods. 4 písm. d) sa prvý bod dopĺňa podbodom 1.4, ktorý znie:
„1.4
viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov a zverejniť ju na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov do 45 dní po ukončení štvrťroka,“.
24.
V § 28 ods. 4 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. l),“.
25.
V § 28 ods. 4 písm. g), § 44 ods. 8 písm. e) a § 105 ods. 3 písm. i) sa slová „s celoslovenským pôsobením so zameraním na konečného používateľa“ nahrádzajú slovami „so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce“.
26.
V § 28 ods. 4 písm. h) sa za slovo „výrobcov“ vkladajú slová „obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v predchádzajúcom kalendárnom roku“.
27.
V § 28 ods. 4 písmeno m) znie:
„m)
zabezpečiť, aby členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov neboli vyplácané odmeny vzniknuté z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov a aby prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu podľa tohto zákona bol do konca kalendárneho roka po kalendárnom roku, v ktorom k vytvoreniu zisku došlo, použitý na plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo aby bol vyplatený všetkým zastúpeným výrobcom a výrobcom, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončili zmluvný vzťah; zastúpeným výrobcom môže byť zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu prerozdelený aj vo forme zníženia úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov v nasledujúcom kalendárnom roku,“.
28.
V § 28 ods. 4 písmená q) a r) znejú:
„q)
plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, vo vzťahu k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov elektrozariadení príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zberový podiel výrobcu elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo presahuje súhrnný cieľ zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osoby alebo cieľ zberu výrobcu batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce množstvo“),
r)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov elektrozariadení a k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka,“.
29.
V § 28 ods. 4 písm. z) sa slová „písmen a) a c) až h)“ nahrádzajú slovami „písmen c), d), f) až h)“.
30.
V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami aa) až ae), ktoré znejú:
„aa)
plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c),
ab)
uzavrieť do 30 dní po zlosovaní, ktorým sa určuje za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 12 písm. a) a c), s vylosovanou obcou zmluvu podľa § 59 ods. 2 a 3,
ac)
zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie vyhradených povinností za vyhradené prúdy odpadu platný na nasledujúci kalendárny rok, každoročne dňa 31. októbra, ako aj jeho zmeny,
ad)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory,
ae)
zaslať najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka ministerstvu každú zmenu týkajúcu sa zoznamu obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly.“.
31.
V § 28 ods. 5 písm. f) sa slová „súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov“ nahrádzajú slovami „trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly“.
32.
V § 28 ods. 10 sa slová „písm. a) a c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d), f) až h)“.
33.
V § 28 ods. 12 písmeno c) znie:
„c)
pozostáva aj z dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), pričom týmto návrhom je najvyšší orgán organizácie zodpovednosti výrobcov viazaný.“.
34.
V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne,“.
35.
V § 29 ods. 1 písm. j) a ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne,“.
36.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedol na trh v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbieral a spracoval v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.“.
37.
V 29 ods. 2 písm. g) sa slová „na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu“ nahrádzajú slovami „na osobitnom účte viazanom v prospech Environmentálneho fondu“.
38.
V § 30 ods. 1 sa slová „Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu“ nahrádzajú slovami „Registri výrobcov vyhradeného výrobku“.
39.
V § 31 ods. 11 písm. b), e) a i) sa za slovo „individuálne“ vkladajú slová „[§ 29 ods. 1 písm. c)]“.
40.
V § 31 ods. 11 písm. k) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podpísanú zmluvu je koordinačné centrum povinné bezodkladne zaslať ministerstvu,“.
41.
V § 31 ods. 11 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejniť ju na svojom webovom sídle“.
42.
V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:
„d)
pozostáva aj z
1.
dvoch zástupcov štátu, ktorých navrhuje minister, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,
2.
jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,“.
43.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu.“.
44.
V § 41 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. k)]“.
45.
V § 41 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. k)]“.
46.
V § 44 ods. 8 písmeno q) znie:
„q)
oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka,“.
47.
V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3.“.
48.
V § 44 ods. 9 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „vrátane ich prípravy na opätovné použitie a recykláciu“.
49.
V § 44 ods. 9 písm. d) sa vypúšťajú slová „prípravu na opätovné použitie,“.
50.
§ 51a sa vypúšťa.
51.
V § 52 odsek 24 znie:
„(24)
Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov. Do celkového množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne podľa prvej vety, sa nezapočítavajú množstvá od výrobcov obalov, ktorí začali plniť vyhradené povinnosti individuálne v príslušnom roku.“.
52.
V § 52 sa vypúšťa odsek 25.
Doterajšie odseky 26 až 30 sa označujú ako odseky 25 až 29.
53.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 30, ktorý znie:
„(30)
Ministerstvo vypočíta a zverejní každoročne na svojom webovom sídle ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly do 30. apríla, ministerstvo zverejní každoročne na svojom webovom sídle potenciál vzniku odpadu z obalov a neobalových výrobkov v komunálnom odpade do 30. apríla. Ministerstvo v prípade zmeny podľa § 28 ods. 4 písm. ae) aktualizuje a zverejní ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.“.
54.
V § 54 ods. 1 písm. e) sa slová „jeho zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a“.
55.
V § 54 ods. 6 a § 74 ods. 4 sa slová „i) až k)“ nahrádzajú slovami „i) až l)“.
56.
V § 57 ods. 2 a § 75 ods. 2 sa slová „zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a“.
57.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,
e)
zabezpečiť povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. l) k 30. júnu kalendárneho roka.“.
58.
V § 59 ods. 9 sa slová „viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti výrobcov“ nahrádzajú slovami „nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec“.
59.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Mobilný zber starých vozidiel je zber starých vozidiel bez zariadenia na zber starých vozidiel z miest ich vzniku a ich odovzdanie spracovateľovi starých vozidiel.“.
60.
V § 61 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese alebo prostredníctvom mobilného zberu starých vozidiel; táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak výrobca vozidiel zabezpečí zber starých vozidiel pre všetky staré vozidlá svojej značky,“.
61.
V § 73 odsek 5 znie:
„(5)
Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.“.
62.
V § 73 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 10.
63.
V § 73 ods. 10 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
64.
V § 74 ods. 1 písm. a) sa slová „svojho zberového podielu“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3“.
65.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§79a Recyklácia lodí
(1)
Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy.107b)
(2)
Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom107c) na recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň kontaktnou osobou zodpovednou za poskytovanie informácií týkajúcich sa recyklácie lodí.107d)
(3)
Prevádzkovateľ zariadenia na recykláciu lodí je povinný
a)
predložiť pred každou recykláciou lode ministerstvu na schválenie plán recyklácie lode podľa osobitného predpisu107e) najneskôr tri mesiace pred uskutočnením recyklácie lode,
b)
prevádzkovať zariadenie na recykláciu lodí v súlade s udeleným rozhodnutím podľa § 97 ods. 1 písm. w) a s osobitným predpisom,107f)
c)
oznámiť ministerstvu ukončenie úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode do 14 dní od dátumu ukončenia úplnej alebo čiastočnej recyklácie lode.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 107b až 107f znejú:
„107b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 330/1, 10. 12. 2013) v platnom znení.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2323 z 19. decembra 2016, ktorým sa vytvára európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí (Ú. v. EÚ L 345/119, 20. 12. 2016) v platnom znení.
107c) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
107d) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
107e) Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.
107f) Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.“.
66.
V § 81 ods. 7 písm. c) sa slová „vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov“ nahrádzajú slovami „cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a.“.
67.
V § 81 ods. 21 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
68.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Obec je povinná nahlásiť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorený zmluvný vzťah podľa odseku 22, údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28. februára.“.
69.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§88a Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6
a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6
(1)
Ak sa má uskutočniť alebo sa uskutočňuje preprava použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, a vzniklo podozrenie, že ide o použité batérie a akumulátory podľa § 42 ods. 6, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva túto prepravu monitoruje a vyžiada si od držiteľa prepravovaných batérií a akumulátorov predloženie dokumentácie podľa odseku 2.
(2)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť:
a)
aby každá cezhraničná preprava bola sprevádzaná ustanovenými sprievodnými dokladmi a výsledkami testovania alebo hodnotenia,
b)
bezodkladné predloženie dokladov podľa písmena a) na základe výzvy príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
c)
vykonávanie cezhraničnej prepravy dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí;53) ak nevykonáva cezhraničnú prepravu sám, je povinný zabezpečiť cezhraničnú prepravu u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,54)
d)
vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti,
e)
vyhlásenie, že žiadna batéria a akumulátor, ktoré sú predmetom cezhraničnej prepravy, nie je odpadom.
(3)
Dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a) a e) môže držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nahradiť dokumentáciou, ktorá jednoznačne preukazuje, že cezhraničná preprava takýchto batérií a akumulátorov sa uskutočňuje alebo uskutoční v rámci dohody o preprave medzi podnikateľskými subjektmi a je splnená podmienka, že prepravované batérie a akumulátory sa posielajú späť výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na opravu v záruke s úmyslom ich opätovného použitia.
(4)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, je povinný zabezpečiť vhodnú ochranu proti poškodeniu batérií a akumulátorov počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladu.
(5)
Ak držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, prostredníctvom dokumentácie uvedenej v odseku 2 nepreukáže, že nejde o použité batérie a akumulátory podľa § 42 ods. 6 alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 3, považuje sa táto cezhraničná preprava za nezákonnú prepravu. Od tohto okamihu sa na takúto prepravu uplatňuje postup podľa osobitného predpisu58) upravujúceho cezhraničnú prepravu odpadov.“.
70.
V § 89 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.
71.
V § 91 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.
72.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podmienky vykonávania autorizovanej činnosti, ak je to potrebné.“.
73.
V § 94 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 28 ods. 4 písm. a), c), d), e) až g), h) alebo r)“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 4 písm. a), c) d) prvý a druhý bod, e) až g), h), r) alebo ad)“.
74.
V § 94 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
držiteľ autorizácie opakovane nezabezpečí splnenie povinnosti uvedenej v § 28 ods. 4 písm. d) tretí bod.“.
75.
V § 94 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 8 písm. a), c), d) e) alebo f)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 8 písm. a), c), d) e), f) alebo u)“.
76.
V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e) alebo j)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. a) a c), e), j) alebo n)“.
77.
V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slovo „odpadov“ vkladajú slová „okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,“.
78.
V § 97 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú slová „pre vlastníka pozemku“.
79.
V § 97 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,
x)
schválenie plánu na recykláciu lode.“.
80.
V § 97 ods. 2 písm. a) a § 113 ods. 4 sa slová „až v)“ nahrádzajú slovami „až w)“.
81.
V § 97 ods. 3 úvodnej vete sa slová „a v)“ nahrádzajú slovami „až w)“.
82.
V § 97 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane chemických alebo fyzikálnych činností vykonávaných na účel oživenia alebo desulfatizácie použitých batérií a akumulátorov alebo na činnosť dobíjania použitých batérií a akumulátorov vrátane ich triedenia a skladovania na účel ich opätovného použitia.“.
Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 19.
83.
V § 97 ods. 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
84.
V § 97 ods. 19 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.
85.
V § 99 ods. 1 písm. b) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb“.
86.
V § 105 ods. 2 písm. q) sa vypúšťajú slová „a vydá mu potvrdenie o tom“.
87.
V § 105 ods. 2 písmeno z) znie:
„z)
zverejňuje údaje potrebné pre výpočet trhového a zberového podielu podľa § 27 ods. 4 písm. j), ciele zberu pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly a potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade na svojom webovom sídle,“.
88.
V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:
„aj)
udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí podľa § 97 ods. 1 písm. w) a schvaľuje plán recyklácie lode podľa § 97 ods. 1 písm. x),
ak)
vydáva písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.“.
89.
V § 105 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy a náležitosti stanoviska podľa § 24 ods. 5 a 9“.
90.
V § 105 ods. 3 písm. k) sa vypúšťajú slová „podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,“.
91.
V § 105 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú slová „podrobnosti o cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6,“.
92.
V § 105 ods. 3 písm. m) sa slová „spôsob výpočtu trhového a zberového podielu výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov“ nahrádzajú slovami „podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov“.
93.
V § 105 ods. 3 písmeno z) znie:
„z)
podrobnosti o náležitostiach oznámenia k cezhraničnému pohybu odpadov,“.
94.
§ 106 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
je oprávnená vykonávať kontrolu zariadenia na recykláciu lodí podľa § 79a,
g)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, a vyzýva na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.“.
95.
V § 108 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 5 a 9, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,“.
96.
V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
97.
V § 108 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:
„r)
rozhoduje o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti podľa § 112 ods. 14,
s)
vydáva rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,
t)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 114b ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov podľa § 114b ods. 1 a 2,
u)
koná a rozhoduje podľa § 114c.“.
98.
V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prepravované použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, nie sú použitými batériami a akumulátormi podľa § 42 ods. 6 a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88a ods. 2.“.
99.
V § 112 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak kontrolovaná osoba bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor, je osoba vykonávajúca štátny dozor oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby v spolupráci s orgánom Policajného zboru,“.
100.
V § 112 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor.“.
101.
§ 112 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nemá vytvorenú účelovú finančnú rezervu v zákonom určenej výške, môže príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnúť o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti.“.
102.
V § 113 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 5 a 9,“.
103.
V § 113 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
rozhodnutie podľa § 114a ods. 1,“.
104.
V § 113 ods. 2 písmeno q) znie:
„q)
konanie podľa § 97 ods. 1 písm. x),“.
105.
V § 113 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
konanie a rozhodnutie podľa § 114c s výnimkou doručovania rozhodnutia.148a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 148a znie:
„148a) § 24 a 26 zákona č. 71/1967 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
106.
V § 114 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 24 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 4“.
107.
V § 114 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
108.
Za § 114 sa vkladajú § 114a až 114c, ktoré vrátane nadpisu nad § 114a znejú:
„Osobitné úpravy k skládkam odpadov
§114a
(1)
Ak ide o plnenie povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu podľa § 19 ods. 1 písm. d), orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže vydať na účel stavebného konania rozhodnutie o upustení od preukazovania vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonať jej rekultivácia, ak
a)
neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1.
závažné poškodenie zdravia ľudí,
2.
závažné poškodenie životného prostredia,
3.
vznik značnej materiálnej škody,
b)
skládka odpadu nespĺňa požiadavky na skládku odpadov ustanovené vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. f)] na
1.
vybudovanie skládky odpadov – stavebnotechnické požiadavky,
2.
tesnenie skládky odpadov,
3.
odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu,
4.
postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje
a)
stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,
b)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi skládky odpadov a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ skládky odpadov,
c)
označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa údajov z evidencie v katastri nehnuteľností,
d)
zoznam vlastníkov pozemkov,
e)
mapu lokalizácie pozemkov a stavieb,
f)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
g)
poučenie vlastníkov pozemkov o možnosti uplatniť právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa § 19a.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa § 19a.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi skládky odpadov, stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ skládky odpadov, a vlastníkom pozemkov a nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia. Ak pobyt vlastníkov pozemkov nie je známy alebo ak ich počet je vyšší ako 20, rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou.
§114b
(1)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j), aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a aj vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov.
(2)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v súhlase podľa § 97 ods. 1 písm. j).
(3)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnený použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje § 24 ods. 5.
(4)
Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.
§114c
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, je povinný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcii podľa osobitného predpisu148b) do 1. januára 2021
a)
doklady podľa odseku 2, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov, ktorej neuplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo osobitného predpisu,148c) ak časť skládky odpadov, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov, nespĺňa požiadavky na skládky odpadov podľa odseku 2 písm. a),
b)
doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 2 písm. a) k jej časti, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky odpadov, alebo
c)
žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlasu podľa osobitného predpisu148d) na všetky časti skládky odpadov, na ktoré takýto súhlas ešte nebol udelený.
(2)
Za doklady, ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a), sa považuje projekt stavby alebo aj iný doklad, ktorý preukazuje oddeliteľnosť tejto časti z hľadiska možnosti jej prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia s
a)
časťou skládky odpadov, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky, a nespĺňa požiadavky na skládku odpadov ustanovené vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. f)] na
1.
vybudovanie skládky odpadov (stavebnotechnické požiadavky),
2.
tesnenie skládky odpadov,
3.
odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu,
4.
postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení,
b)
inou časťou skládky odpadov, ktorá je technicky a fyzicky neoddeliteľná od časti podľa písmena a).
(3)
Doklady predkladané podľa odseku 1 písm. a) musia vo vzťahu k častiam skládky odpadov uvedeným v odseku 2 písm. a) a b) preukazovať splnenie požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. f)] na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení.
(4)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu do 90 dní od dňa doručenia dokladov podľa odseku 1 písm. a) preskúma a overí miestnou obhliadkou realizovateľnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) z hľadiska splnenia požiadaviek podľa odsekov 2 a 3. Ak má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pochybnosti o technickej realizovateľnosti samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a), môže požiadať stavebný úrad o vyjadrenie a upovedomí o tom prevádzkovateľa skládky odpadov; lehota od výzvy po vyjadrenie stavebného úradu sa nezapočítava do lehoty podľa prvej vety.
(5)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu do 30 dní od dňa doručenia dokladov podľa odseku 1 písm. b) skontroluje, či tieto doklady preukazujú vykonanie opatrení podľa odseku 1 písm. b) a vykoná miestnu obhliadku.
(6)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vyzve prevádzkovateľa skládky odpadov, aby v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy podal k časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) žiadosť na vydanie rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu,148e) ak po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 4 dospel k záveru, že sú splnené požiadavky na samostatné prevádzkovanie tejto časti skládky odpadov.
(7)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov, ak po kontrole podľa odseku 5 dospel k záveru, že predložené doklady potvrdzujú vykonanie opatrení podľa odseku 1 písm. b).
(8)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov
a)
ku skládke odpadov ako celku, ak
1.
prevádzkovateľ skládky odpadov v lehote podľa odseku 1 nepredložil doklady podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo nepodal žiadosť podľa odseku 1 písm. c),
2.
prevádzkovateľ skládky odpadov podal žiadosť podľa odseku 1 písm. c),
3.
po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 4 dospel k záveru, že nie sú splnené požiadavky na samostatné prevádzkovanie časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a), alebo
4.
prevádzkovateľ skládky odpadov nepodal k časti skládky odpadov podľa odseku 1 písm. a) žiadosť podľa odseku 6 v určenej lehote,
b)
k častiam skládky odpadov podľa odseku 2 písm. a) a b), ku ktorým nebol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlas podľa osobitného predpisu,148d) ak prevádzkovateľ skládky odpadov podal žiadosť v lehote podľa odseku 6.
(9)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia podľa osobitného predpisu vydá rozhodnutie podľa
a)
odseku 7 do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,
b)
odseku 8 písm. a) prvého bodu do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty podľa odseku 1,
c)
odseku 8 písm. a) druhého bodu do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. c),
d)
odseku 8 písm. a) tretieho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 4,
e)
odseku 8 písm. a) štvrtého bodu do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty určenej vo výzve podľa odseku 6,
f)
odseku 8 písm. b) do 15 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 6.
(10)
V odôvodnení rozhodnutia podľa odseku 7 alebo odseku 8 sa uvedú skutočnosti a úvahy, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, a akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri posudzovaní splnenia podmienok pre jeho vydanie.
(11)
Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi skládky odpadov.
(12)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pre všetky časti skládky, ku ktorým nebol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) alebo súhlas podľa osobitného predpisu148d) a sú dotknuté konečným rozhodnutím podľa odseku 8 písm. a) tretieho a štvrtého bodu, a pre časti skládky odpadov, ktoré sú dotknuté konečným rozhodnutím podľa odseku 8 písm. b), podať žiadosť o udelenie takéhoto súhlasu do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu,148c) ktoré sa vzťahuje na časť skládky odpadov dotknutú vydaním konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov podľa odseku 8 písm. a) druhého až štvrtého bodu a písm. b), zaniká
a)
právoplatným skončením konania, ktorým sa na základe žiadosti podľa odseku 12 povoľuje stavba uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie, alebo uplynutím lehoty platnosti rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov pred skončením tohto konania, alebo
b)
márnym uplynutím lehoty podľa odseku 12.
(14)
Platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo osobitného predpisu,148c) vo vzťahu k časti skládky odpadov dotknutej vydaním konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov podľa odseku 8 písm. a) prvého bodu zaniká dňom právoplatnosti konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(15)
Na prevádzkovateľa skládky odpadov, ktorému zanikla platnosť rozhodnutia na prevádzkovanie podľa odseku 13 písm. b) a odseku 14, sa vzťahuje povinnosť podľa § 19 ods. 3. Zánikom platnosti rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov podľa odsekov 13 a 14 sa rozumie zánik platnosti k časti prijímania a ukladania odpadu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 148b až 148e znejú:
„148b) § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
148c) § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
148d) § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 262/2015 Z. z.
148e) § 6 zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
109.
V § 116 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty prechádza správa pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia bezodplatne na Environmentálny fond, ktorý nadobúda práva a povinnosti správcu tejto pohľadávky štátu.“.
110.
V § 117 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. b), c), e), g), h), j)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. b), c), e), h)“, za slová „§ 26 ods. 3, 4, 5“ sa vkladá čiarka a slovo „6“, slová „§ 29 ods. 1 písm. e), g), i), j)“ sa nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. e), g), i)“, za slová „§ 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w)“ sa vkladá čiarka a slovo „x)“ a za slová „§ 81 ods. 2, 3, 4, 15“ sa vkladá čiarka a slovo „25“.
111.
V § 117 ods. 2 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i), k)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. g), i)“ a za slová „§ 25 ods. 5“ sa vkladá čiarka a slová „§ 27 ods. 15“.
112.
V § 117 odsek 3 znie:
„(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. j), l), t); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa); § 28 ods. 5; § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4.“.
113.
V § 117 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 114 ods. 4.“.
114.
V § 117 odsek 5 znie:
„(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), m); § 29 ods. 4; § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 112 ods. 6.“.
115.
V § 117 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 135e ods. 1, 2, 3, 4“.
116.
Za § 135d sa vkladá § 135e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§135e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný previesť prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu na osobitný účet alebo osobitné účty v Štátnej pokladnici do 31. marca 2019 v zákonom ustanovenej výške po odpočítaní oprávnene vynaložených nákladov súvisiacich s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. j) (§ 24 ods. 5) ku dňu prevodu. Obec, na ktorú prešli práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a 7 do 31. decembra 2018, je povinná previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na osobitný účet v Štátnej pokladnici do 31. marca 2019 vo výške, v akej na ňu prešli práva nakladať s týmito prostriedkami po odpočítaní oprávnene vynaložených nákladov (§ 24 ods. 5) ku dňu prevodu.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná zosúladiť organizačnú štruktúru s § 28 ods. 4 písm. x) a ods. 12 do 30. júna 2019.
(3)
Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11 písm. n) a ods. 17 do 30. júna 2019.
(4)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie do 15. júla 2009 a ktorý nesplnil povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. d) k 31. decembru 2018, je povinný na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie a monitorovanie podať žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) do 1. februára 2019. Povinnosť podať žiadosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na prevádzkovateľa skládky odpadov, ak k 31. decembru 2018
a)
bolo začaté stavebné konanie na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,
b)
stavebné konanie bolo právoplatne skončené vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie.
(5)
Ustanovenia § 19a a 114a sa použijú v konaní na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, začatom a právoplatne neskončenom do 31. decembra 2018.
(6)
K skládke odpadov alebo jej časti, na ktorú sa vzťahuje konanie podľa § 114c, nemôže byť od 1. januára 2019 vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) na jej rozšírenie o nové časti, na rozšírenie časti takejto skládky odpadov alebo na navýšenie kapacity takejto skládky odpadov alebo jej časti.
(7)
Rozhodnutia o udelení autorizácie na prípravu na opätovné použitie batérií a akumulátorov a súhlasy na prípravu na opätovné použitie batérií a akumulátorov vydané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018 strácajú platnosť 1. januára 2019.
(8)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly si zberový podiel pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov plní do 30. júna 2019 podľa doterajších právnych predpisov.
(9)
Povinnosť uvedená v § 59 ods. 1 písm. e) sa prvýkrát plní k 30. júnu 2020.
(10)
Koordinačné centrum je povinné zaslať zmluvy uzavreté podľa § 31 ods. 11 písm. k) ministerstvu do 30. januára 2019.“.
117.
Za § 136 sa vkladá § 136a, ktorý vrátane nadpisu znie:§136a Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.“.
118.
V prílohe č. 3 II. časti bode 1 podbode 1.1 písm. b) a podbode 1.2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a nasledujúce roky“.
119.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:
„Príloha č. 3a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov
Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre ustanovené obdobie nasledovné úrovne vytriedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade:
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022
40 % 50 % 60 %
Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ministerstvo každoročne na svojej webovej stránke.“.
120.
V prílohe č. 6 druhej časti piatom a šiestom bode sa slová „s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm“ nahrádzajú slovami „žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm“.
121.
Za prílohu č. 8 sa vkladá príloha č. 8a, ktorá znie:
„Príloha č. 8a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 je
Rok Prípustná miera znečistenia
2019 do 45 % vrátane
2020 do 40 % vrátane
2021 do 35 % vrátane“.

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie, stavebník nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak tak rozhodol orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov;4aa) vlastník pozemku, ktorý je dotknutý takýmto rozhodnutím, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa skládky odpadov podľa osobitných predpisov.4ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
„4aa) § 11a ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 193/2018 Z. z.
§ 114a ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2018 Z. z.
4ab) § 26a zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 193/2018 Z. z.
§ 19a zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
2.
V § 139b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Stavebné práce za účelom uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie sa považujú za zmenu dokončenej stavby, ak neboli povolené v stavebnom povolení stavby skládky odpadov.“.
Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 16.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z. a zákona č. 284/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa písmenami al) a am), ktoré znejú:

„al) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí 50 eur
am) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode 20 eur“.
ČI. IV
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ústredie inšpekcie je oprávnené na účel zosúladenia výkonu činností podľa odseku 1 metodicky usmerňovať inšpektoráty.“.
2.
V § 9 ods. 3 sa slovo „vedúci“ nahrádza slovami „generálny tajomník“.
ČI. V
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 77 ods. 9 písm. b) sa za slová „zberných nádob“ vkladajú slová „a kompostovacích zásobníkov“.
2.
V § 78 ods. 2 sa za slová „so zabezpečením“ vkladajú slová „kompostovacích zásobníkov a“.

Čl. VI

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 193/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 odsek 8 znie:
„(8)
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvého bodu požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piateho bodu a ak zanikla platnosť rozhodnutia na jej prevádzkovanie podľa osobitného predpisu,55a) je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný požiadať o udelenie tohto súhlasu do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti rozhodnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a) § 114c ods. 13 písm. b), ods. 14 a 15 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
2.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Na prevádzkovateľa skládky odpadov alebo jej časti uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015, sa vzťahujú povinnosti podľa osobitného predpisu.55b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55b znie:
„55b) § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
3.
V § 32 ods. 1 písm. c) sa slová „potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy“ nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa osobitného predpisu.60a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a) § 24 ods. 5 a 9 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
4.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
ukladá opatrenie na nápravu podľa § 35a ods. 1 a zabezpečuje vykonanie opatrenia na nápravu podľa § 35a ods. 1 a 2,
l)
koná a rozhoduje podľa osobitného predpisu.55b)“.
5.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§35a Osobitné opatrenie na nápravu na účel uzavretia skládky odpadov
(1)
Inšpekcia môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie, aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov.
(2)
Inšpekcia môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie prác na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie aj na náklady prevádzkovateľa skládky odpadov, ak prevádzkovateľ nevykonal všetky potrebné práce v lehote určenej v povolení.
(3)
Ak inšpekcia zabezpečuje vykonanie úkonov a vykonanie prác podľa odsekov 1 a 2, je oprávnená použiť prostriedky účelovej finančnej rezervy; na použitie týchto prostriedkov sa primerane vzťahuje osobitný predpis.63b)
(4)
Do nákladov prevádzkovateľa skládky odpadov podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú prostriedky účelovej finančnej rezervy použité podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:
„63b) § 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
6.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak prevádzkovateľ bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor podľa prvej vety, je osoba vykonávajúca štátny dozor oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného v spolupráci s orgánom Policajného zboru.“.
7.
Za § 40e sa vkladá § 40f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§40f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
K skládke odpadov alebo jej časti, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 26 ods. 11, nemožno od 1. januára 2019 povoliť rozšírenie skládky odpadov o nové časti, rozšírenie časti skládky odpadov alebo navýšenie kapacity skládky odpadov alebo jej časti.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I, bodov 17 a 24 a § 59 ods. 1 písm. e) v bode 57, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.