Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 2024

Znenie účinné: od 15.03.2015
Časové verzie:
25/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2015
25
ZÁKON
zo 4. februára 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z. a zákona č. 301/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 42a ods. 1 sa slová "úrokovej miery použitej" nahrádzajú slovami "garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitého".
2.
V § 46e sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
o percentuálnej výške garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitej pri výpočte mesačnej sumy dôchodku.“.
3.
V § 46e ods. 4 sa slová "j) a l)" nahrádzajú slovami "j), l) a o)".
4.
V § 46e ods. 7 sa slová "f) až h) a j) až m)" nahrádzajú slovami "f) až h), j) až m) a o)".
5.
V § 46f ods. 11 sa za slová "výplaty dôchodku," vkladajú slová "percentuálnu výšku garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitú pri výpočte mesačnej sumy dôchodku,".
6.
Za § 123ap sa vkladajú § 123aq a 123ar, ktoré vrátane nadpisu nad § 123aq znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015
§123aq
(1)
Fyzická osoba, ktorá je k 15. marcu 2015 sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle tejto fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa, ak
a)
neuzatvorila dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom okrem dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 4,
b)
neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku a
c)
nedohodla si vyplácanie výnosu z investovania v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1 zaniká fyzickej osobe
a)
účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti,
b)
právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a
c)
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
(3)
Ak bolo písomné oznámenie podľa odseku 1 doručené Sociálnej poisťovni po podaní žiadosti o starobný dôchodok alebo po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok, považuje sa táto žiadosť za vzatú späť.
(4)
Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou mala táto fyzická osoba uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, že si uplatnila právo podľa odseku 1.
(5)
Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 4
a)
previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu,
b)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.
(6)
Ak boli sporiteľovi odpísané z osobného dôchodkového účtu dôchodkové jednotky z dôvodu vydania certifikátu a dôchodková správcovská spoločnosť nepripísala na osobný dôchodkový účet sporiteľa dôchodkové jednotky podľa § 45 ods. 4, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 4
a)
previesť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z povinných príspevkov,
b)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu uvedenú v certifikáte tvorenú z dobrovoľných príspevkov,
c)
vyplatiť fyzickej osobe podľa odseku 1 sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, ak má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov.
(7)
Lehota na doručenie písomného oznámenia podľa odseku 1 je zachovaná, ak je toto oznámenie odovzdané na poštovú prepravu najneskôr 15. júna 2015.
§123ar
Fyzická osoba, ktorá k 15. marcu 2015 nie je sporiteľom, môže v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vzniklo dôchodkové poistenie.“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z. a zákona č. 298/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293di sa vkladajú § 293dj a 293dk, ktoré vrátane nadpisu nad § 293dj znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2015
§293dj
(1)
Suma podľa osobitného predpisu123) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,123) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení neznižuje.
§293dk
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 2,15 % aj zo sumy podľa § 293dj ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123 znie:
„123)
§ 123aq zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z. a zákona č. 371/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 52zd sa vkladá § 52ze, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52ze Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2015
Daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8, je povinný zvýšiť si základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, ak mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu153a) a
a)
bola mu vyplatená suma podľa osobitného predpisu,153b) podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,
b)
uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu,153c) podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu.153a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 153a až 153c znejú:
„153a)
§ 123aq ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z.
153b)
§ 123aq ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) a c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 25/2015 Z. z.
153c)
§ 33a ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.