Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.09.2015
185/2014 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015
185
ZÁKON
z 24. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 písm. a) sa na konci druhého bodu čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „špecializované ambulancie sú uvedené v prílohe č. 1a,“.
2.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately13b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
§ 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
13b)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
3.
V § 32 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.“.
4.
V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, je povinný podrobiť sa na výzvu orgánu príslušného na vydanie povolenia opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán príslušný na vydanie povolenia. Na tohto poskytovateľa sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 4. Zdravotníckemu pracovníkovi môže dať výzvu na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti orgán príslušný na vydanie povolenia na podnet osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje alebo jej zákonného zástupcu, na podnet úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícky pracovník je povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
5.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Minimálny obsah špecializačného štúdia a ďalšie podrobnosti o špecializačnom štúdiu v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy. Minimálny obsah certifikačnej prípravy a ďalšie podrobnosti o certifikačnej príprave v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy. Minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania a ďalšie podrobnosti o štúdiu v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
6.
V § 40 ods. 13 písmeno a) znie:
„a)
uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu podľa písmena c) a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 2,“.
7.
V § 40 ods. 13 písm. c) sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovom „schválenie“.
8.
V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j)
vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 a osvedčenia podľa § 41 ods. 2 do 30 dní odo dňa ukončenia vzdelávania,
k)
písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zrušenie osvedčenia o akreditácii v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zrušenia osvedčenia o akreditácii,
l)
písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zánik platnosti osvedčenia o akreditácii podľa odseku 19 písm. a) v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zániku platnosti osvedčenia o akreditácii.“.
9.
V § 40 sa odsek 17 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku bez absolvovania špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnej prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe.“.
10.
V § 40 ods. 25 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
11.
V § 49 ods. 2 písm. j) sa slovo „odborných“ nahrádza slovom „zdravotníckych“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 63 odsek 5 znie:
„(5)
Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výške 5 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).“.
14.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zq) až zt), ktoré znejú:
„zq)
najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia, alebo najneskôr nasledujúci deň po opustení zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast,
1.
ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
2.
v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa neuviedol všeobecného lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
zr)
bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny opustenie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,
zs)
oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na transplantáciu podľa osobitného predpisu55jag) národnej transplantačnej organizácii,
zt)
oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa v domácom prostredí, ktorá sa má vykonať do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55jaf a 55jag znejú:
„55jaf)
§ 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
55jag)
Druhá hlava zákona č. 576/2004 Z. z.“.
15.
V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
odseku 1 písm. zq) až zs) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a),
e)
odseku 1 písm. zt) sa vzťahujú len na poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.“.
16.
V § 80 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. 5),“.
17.
V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán príslušný na vydanie povolenia, ak ide o zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť.“.
18.
V § 80a ods. 1 a 2, § 102k ods. 1 a 2 a v § 102p sa odkaz „60a“ nad slovom „mzdy“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 60a, ktorá znie „60a) § 119 ods. 3 Zákonníka práce.“, nahrádza odkazom „60aa“.
19.
V § 80b ods. 1 sa odkaz „60b“ nad slovom „čas“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 60b, ktorá znie „60b) § 85 Zákonníka práce.“, nahrádza odkazom „60ab“.
20.
V § 80b ods. 2 sa odkaz „60c“ nad slovom „predpisu“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 60c, ktorá znie „60c) Zákonník práce.“, nahrádza odkazom „60ac“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:
„60b)
§ 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa za slová „až zj)“ vkladá čiarka a slová „zq), zr) a zt)“.
23.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „až zp)“ vkladajú slová „a zs)“.
24.
V § 82 ods. 6 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
25.
V § 82 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. m), až do 663 eur.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
26.
V § 82 ods. 9 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 8“.
27.
V § 102m ods. 2 až 6 a ods. 8 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.
28.
V § 102m ods. 7 sa číslo „2016“ nahrádza číslom „2017“.
29.
Za § 102p sa vkladá § 102q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§102q Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2014 v špecializačnom odbore, ktorý nie je ustanovený vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 7 ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2014 pre poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulancii podľa prílohy č. 1a, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2015. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada, alebo nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2015, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2015. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie urgentnej medicíny Horskej záchrannej služby a ambulancie Hasičského záchranného zboru v odbore urgentná medicína.
(2)
Poplatok za priebežnú aktualizáciu registra za rok 2014 podľa doterajších predpisov zdravotnícky pracovník uhradí komore príslušnej na vedenie registra do 31. januára 2015.“.
30.
Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
31.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004 Z. z.
ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE
1.
gynekologická ambulancia,
2.
ambulancia zubného lekárstva,
3.
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie,
4.
ambulancia čeľustnej ortopédie,
5.
ambulancia vnútorného lekárstva,
6.
angiologická ambulancia,
7.
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,
8.
endokrinologická ambulancia,
9.
gastroenterologická ambulancia,
10.
geriatrická ambulancia,
11.
hematologická a transfúziologická ambulancia,
12.
infektologická ambulancia,
13.
ambulancia tropickej medicíny,
14.
ambulancia klinickej farmakológie,
15.
kardiologická ambulancia,
16.
ambulancia klinickej onkológie,
17.
ambulancia radiačnej onkológie,
18.
ambulancia pracovného lekárstva,
19.
nefrologická ambulancia,
20.
pneumologicko-ftizeologická ambulancia,
21.
reumatologická ambulancia,
22.
algeziologická ambulancia,
23.
chirurgická ambulancia,
24.
ambulancia kardiochirurgická,
25.
ambulancia neurochirurgická,
26.
ambulancia úrazovej chirurgie,
27.
ambulancia plastickej chirurgie,
28.
ambulancia cievnej chirurgie,
29.
ortopedická ambulancia,
30.
urologická ambulancia,
31.
mamologická ambulancia,
32.
otorinolaryngologická ambulancia,
33.
ambulancia hrudníkovej chirurgie,
34.
oftalmologická ambulancia,
35.
dermatovenerologická ambulancia,
36.
neurologická ambulancia,
37.
psychiatrická ambulancia,
38.
ambulancia detskej psychiatrie,
39.
ambulancia klinickej psychológie,
40.
ambulancia klinickej logopédie,
41.
ambulancia liečebnej pedagogiky,
42.
ambulancia lekárskej genetiky,
43.
ambulancia klinickej imunológie a alergológie,
44.
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
45.
ambulancia akupunktúry,
46.
ambulancia telovýchovného lekárstva,
47.
ambulancia andrológie,
48.
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,
49.
ambulancia pediatrickej chirurgie,
50.
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy,
51.
ambulancia pediatrickej gynekológie,
52.
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie,
53.
ambulancia pediatrickej kardiológie,
54.
ambulancia pediatrickej nefrológie,
55.
ambulancia pediatrickej neurológie,
56.
ambulancia pediatrickej oftalmológie,
57.
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie,
58.
ambulancia pediatrickej reumatológie,
59.
ambulancia pediatrickej urológie,
60.
ambulancia paliatívnej medicíny,
61.
ambulancia nukleárnej medicíny,
62.
ambulancia dentálnej hygieny,
63.
špecializovaná ambulancia Horskej záchrannej služby,
64.
špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru.“.
32.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 1 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:
„11 Chorvátsko / Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo“.
Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.
33.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 1 v riadku 16 názov udeľujúceho orgánu znie: „Nemzeti Vizsgabizottság“.
34.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 1.10 vkladá nový riadok 1.11, ktorý znie:
„1.11 Chorvátsko / Hrvatska Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina“.
Doterajšie riadky 1.11 až 1.30 sa označujú ako riadky 1.12 až 1.31.
35.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 2.10 vkladá nový riadok 2.11, ktorý znie:
„2.11 Chorvátsko / Hrvatska Opća kirurgija“.
Doterajšie riadky 2.11 až 2.30 sa označujú ako riadky 2.12 až 2.31.
36.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 3.10 vkladá nový riadok 3.11, ktorý znie:
„3.11 Chorvátsko / Hrvatska Neurokirurgija“.
Doterajšie riadky 3.11 až 3.30 sa označujú ako riadky 3.12 až 3.31.
37.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 4.10 vkladá nový riadok 4.11, ktorý znie:
„4.11 Chorvátsko / Hrvatska Ginekologija i opstetricija“.
Doterajšie riadky 4.11 až 4.30 sa označujú ako riadky 4.12 až 4.31.
38.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 5.10 vkladá nový riadok 5.11, ktorý znie:
„5.11 Chorvátsko / Hrvatska Opća interna medicina“.
Doterajšie riadky 5.11 až 5.30 sa označujú ako riadky 5.12 až 5.31.
39.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 6.10 vkladá nový riadok 6.11, ktorý znie:
„6.11 Chorvátsko / Hrvatska Oftalmologija i optometrija“.
Doterajšie riadky 6.11 až 6.30 sa označujú ako riadky 6.12 až 6.31.
40.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 7.10 vkladá nový riadok 7.11, ktorý znie:
„7.11 Chorvátsko / Hrvatska Otorinolaringologija“.
Doterajšie riadky 7.11 až 7.30 sa označujú ako riadky 7.12 až 7.31.
41.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 8.10 vkladá nový riadok 8.11, ktorý znie:
„8.11 Chorvátsko / Hrvatska Pedijatrija“.
Doterajšie riadky 8.11 až 8.30 sa označujú ako riadky 8.12 až 8.31.
42.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 9.10 vkladá nový riadok 9.11, ktorý znie:
„9.11 Chorvátsko / Hrvatska Pulmologija“.
Doterajšie riadky 9.11 až 9.30 sa označujú ako riadky 9.12 až 9.31.
43.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 10.10 vkladá nový riadok 10.11, ktorý znie:
„10.11 Chorvátsko / Hrvatska Urologija“.
Doterajšie riadky 10.11 až 10.30 sa označujú ako riadky 10.12 až 10.31.
44.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 11.10 vkladá nový riadok 11.11, ktorý znie:
„11.11 Chorvátsko / Hrvatska Ortopedija i traumatologija“.
Doterajšie riadky 11.11 až 11.30 sa označujú ako riadky 11.12 až 11.31.
45.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 12.10 vkladá nový riadok 12.11, ktorý znie:
„12.11 Chorvátsko / Hrvatska Patologija“.
Doterajšie riadky 12.11 až 12.30 sa označujú ako riadky 12.12 až 12.31.
46.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 12.23 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Patologija“.
47.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 13.10 vkladá nový riadok 13.11, ktorý znie:
„13.11 Chorvátsko / Hrvatska Neurologija“.
Doterajšie riadky 13.11 až 13.30 sa označujú ako riadky 13.12 až 13.31.
48.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 14.10 vkladá nový riadok 14.11, ktorý znie:
„14.11 Chorvátsko / Hrvatska Psihijatrija“.
Doterajšie riadky 14.11 až 14.30 sa označujú ako riadky 14.12 až 14.31.
49.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 15.10 vkladá nový riadok 15.11, ktorý znie:
„15.11 Chorvátsko / Hrvatska Klinička radiologija“.
Doterajšie riadky 15.11 až 15.30 sa označujú ako riadky 15.12 až 15.31.
50.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 16.10 vkladá nový riadok 16.11, ktorý znie:
„16.11 Chorvátsko / Hrvatska Onkologija i radioterapija“.
Doterajšie riadky 16.11 až 16.30 sa označujú ako riadky 16.12 až 16.31.
51.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 17.10 vkladá nový riadok 17.11, ktorý znie:
17.11 Chorvátsko / Hrvatska -
".
Doterajšie riadky 17.11 až 17.30 sa označujú ako riadky 17.12 až 17.31.
52.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 18.10 vkladá nový riadok 18.11, ktorý znie:
„18.11 Chorvátsko / Hrvatska Klinička mikrobiologija“.
Doterajšie riadky 18.11 až 18.30 sa označujú ako riadky 18.12 až 18.31.
53.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 19.10 vkladá nový riadok 19.11, ktorý znie:
„19.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 19.11 až 19.30 sa označujú ako riadky 19.12 až 19.31.
54.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 20.10 vkladá nový riadok 20.11, ktorý znie:
„20.11 Chorvátsko / Hrvatska Alergologija i klinička imunologija“.
Doterajšie riadky 20.11 až 20.30 sa označujú ako riadky 20.12 až 20.31.
55.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 21.10 vkladá nový riadok 21.11, ktorý znie:
„21.11 Chorvátsko / Hrvatska Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“.
Doterajšie riadky 21.11 až 21.30 sa označujú ako riadky 21.12 až 21.31.
56.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 22.10 vkladá nový riadok 22.11, ktorý znie:
„22.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 22.11 až 22.30 sa označujú ako riadky 22.12 až 22.31.
57.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 23.10 vkladá nový riadok 23.11, ktorý znie:
„23.11 Chorvátsko / Hrvatska Dječja kirurgija“.
Doterajšie riadky 23.11 až 23.30 sa označujú ako riadky 23.12 až 23.31.
58.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 24.10 vkladá nový riadok 24.11, ktorý znie:
„24.11 Chorvátsko / Hrvatska Vaskularna kirurgija“.
59.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 24.27 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Vascular surgery”.
60.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 25.10 vkladá nový riadok 25.11, ktorý znie:
„25.11 Chorvátsko / Hrvatska Kardiologija“.
Doterajšie riadky 25.11 až 25.30 sa označujú ako riadky 25.12 až 25.31.
61.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 25.23 sa vkladá názov špecializačného odboru v členskom štáte, ktorý znie: „Kardiologija in vaskularna medicina“.
62.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 26.10 vkladá nový riadok 26.11, ktorý znie:
„26.11 Chorvátsko / Hrvatska Gastroenterologija“.
Doterajšie riadky 26.11 až 26.30 sa označujú ako riadky 26.12 až 26.31.
63.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 27.10 vkladá nový riadok 27.11, ktorý znie:
„27.11 Chorvátsko / Hrvatska Reumatologija“.
Doterajšie riadky 27.11 až 27.30 sa označujú ako riadky 27.12 až 27.31.
64.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 27.23 sa vkladá názov špecializačného odboru v členskom štáte, ktorý znie: „Revmatologija“.
65.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 28.10 vkladá nový riadok 28.11, ktorý znie:
„28.11 Chorvátsko / Hrvatska Hematologija“.
Doterajšie riadky 28.11 až 28.30 sa označujú ako riadky 28.12 až 28.31.
66.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 28.23 sa vkladá názov špecializačného odboru v členskom štáte, ktorý znie: „Hematologija“.
67.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 29.10 vkladá nový riadok 29.11, ktorý znie:
„29.11 Chorvátsko / Hrvatska Endokrinologija i dijabetologija“.
Doterajšie riadky 29.11 až 29.30 sa označujú ako riadky 29.12 až 29.31.
68.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 30.10 vkladá nový riadok 30.11, ktorý znie:
„30.11 Chorvátsko / Hrvatska Fizikalna medicina i rehabilitacija“.
Doterajšie riadky 30.11 až 30.30 sa označujú ako riadky 30.12 až 30.31.
69.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 30.16 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás”.
70.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 31.10 vkladá nový riadok 31.11, ktorý znie:
„31.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 31.11 až 31.30 sa označujú ako riadky 31.12 až 31.31.
71.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 32.10 vkladá nový riadok 32.11, ktorý znie:
„32.11 Chorvátsko / Hrvatska Dermatologija i venerologija“.
Doterajšie riadky 32.11 až 32.30 sa označujú ako riadky 32.12 až 32.31.
72.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 33.10 vkladá nový riadok 33.11, ktorý znie:
„33.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 33.11 až 33.30 sa označujú ako riadky 33.12 až 33.31.
73.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 34.10 vkladá nový riadok 34.11, ktorý znie:
„34.11 Chorvátsko / Hrvatska Dječja i adolescentna psihijatrija“.
Doterajšie riadky 34.11 až 34.30 sa označujú ako riadky 34.12 až 34.31.
74.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 35.10 vkladá nový riadok 35.11, ktorý znie:
„35.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 35.11 až 35.30 sa označujú ako riadky 35.12 až 35.31.
75.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 36.10 vkladá nový riadok 36.11, ktorý znie:
„36.11 Chorvátsko / Hrvatska Nefrologija“.
Doterajšie riadky 36.11 až 36.30 sa označujú ako riadky 36.12 až 36.31.
76.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 37.10 vkladá nový riadok 37.11, ktorý znie:
„37.11 Chorvátsko / Hrvatska Infektologija“.
Doterajšie riadky 37.11 až 37.30 sa označujú ako riadky 37.12 až 37.31.
77.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 38.10 vkladá nový riadok 38.11, ktorý znie:
„38.11 Chorvátsko / Hrvatska Javnozdravstvena medicina“.
Doterajšie riadky 38.11 až 38.30 sa označujú ako riadky 38.12 až 38.31.
78.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 39.10 vkladá nový riadok 39.11, ktorý znie:
„39.11 Chorvátsko / Hrvatska Klinička farmakologija s toksikologijom“.
Doterajšie riadky 39.11 až 39.30 sa označujú ako riadky 39.12 až 39.31.
79.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 40.10 vkladá nový riadok 40.11, ktorý znie:
„40.11 Chorvátsko / Hrvatska Medicina rada i športa“.
Doterajšie riadky 40.11 až 40.30 sa označujú ako riadky 40.12 až 40.31.
80.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 41.10 vkladá nový riadok 41.11, ktorý znie:
„41.11 Chorvátsko / Hrvatska Alergologija i klinička imunologija“.
Doterajšie riadky 41.11 až 41.30 sa označujú ako riadky 41.12 až 41.31.
81.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 42.10 vkladá nový riadok 42.11, ktorý znie:
„42.11 Chorvátsko / Hrvatska Abdominalna kirurgija“.
Doterajšie riadky 42.11 až 42.30 sa označujú ako riadky 42.12 až 42.31.
82.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 43.10 vkladá nový riadok 43.11, ktorý znie:
„43.11 Chorvátsko / Hrvatska Nuklearna medicina“.
Doterajšie riadky 43.11 až 43.30 sa označujú ako riadky 43.12 až 43.31.
83.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 43.16 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Nukleáris medicina”.
84.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 44.10 vkladá nový riadok 44.11, ktorý znie:
„44.11 Chorvátsko / Hrvatska Hitna medicina“.
Doterajšie riadky 44.11 až 44.30 sa označujú ako riadky 44.12 až 44.31.
85.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 v riadku 44.23 sa vkladá názov špecializačného odboru v členskom štáte, ktorý znie: „Urgentna medicina“.
86.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 45.10 vkladá nový riadok 45.11, ktorý znie:
„45.11 Chorvátsko / Hrvatska Maksilofacijalna kirurgija“.
Doterajšie riadky 45.11 až 45.30 sa označujú ako riadky 45.12 až 45.31.
87.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 46.10 vkladá nový riadok 46.11, ktorý znie:
„46.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 46.11 až 46.30 sa označujú ako riadky 46.12 až 46.31.
88.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 2 sa za riadok 47.10 vkladá nový riadok 47.11, ktorý znie:
„47.11 Chorvátsko / Hrvatska -“.
Doterajšie riadky 47.11 až 47.30 sa označujú ako riadky 47.12 až 47.31.
89.
V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa bod 1 dopĺňa bodom 1.9., ktorý znie:
„1.9. 1. júlom 2013 v Chorvátsku.“.
90.
V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 8. októbrom 1991, ak príslušný orgán Chorvátska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Chorvátska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Chorvátsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Chorvátska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Chorvátska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Chorvátska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,“.
Doterajší bod 9 sa označuje ako bod 10 a doterajšie body 9.1. až 9.7. sa označujú ako body 10.1. až 10.7.
91.
V prílohe č. 3 časti A tabuľke č. 3 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:
„11 Chorvátsko / Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju specijalist obiteljske medicine“.
Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.
92.
V prílohe č. 3 časti A sa písmeno d) dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. 1. júlom 2013 v Chorvátsku.“.
93.
V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 1 riadok 4 znie:
„4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci
(v oboru ortodoncie)
1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví“.
94.
V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 1 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:
„11 Chorvátsko / Hrvatska - -“.
Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.
95.
V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 1 v riadku 16 názov udeľujúceho orgánu znie: „Nemzeti Vizsgabizottság“.
96.
V prílohe č. 3 časti B písm. aa) sa bod 1 dopĺňa bodom 1.10., ktorý znie:
„1.10. 19. júlom 2007 v Českej republike“.
97.
V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 2 riadok 4 znie:
„4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie) 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví“.
98.
V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 2 sa za riadok 10 vkladá nový riadok 11, ktorý znie:
„11 Chorvátsko / Hrvatska - -“.
Doterajšie riadky 11 až 30 sa označujú ako riadky 12 až 31.
99.
V prílohe č. 3 časti B tabuľke č. 2 v riadku 16 názov udeľujúceho orgánu znie: „Nemzeti Vizsgabizottság“.
100.
V prílohe č. 3 časti B písm. ba) sa bod 1 dopĺňa bodom 1.9., ktorý znie:
„1.9. 19. júlom 2007 v Českej republike“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa sa vypúšťa.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab) je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade so štandardnými ošetrovateľskými postupmi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
„4aa)
§ 22 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
4ab)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
3.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.4ab)“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb4aa) osobám, ktorým sa poskytujú sociálne služby v týchto zariadeniach, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b) Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab) osobám, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 9 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
uvedie v prepúšťacej správe, ak ide o dieťa, ktoré je po narodení prepustené do domáceho prostredia, meno, priezvisko a adresu všeobecného lekára, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,
1.
ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako zmluvného lekára dieťaťa,
2.
v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa zmluvného lekára dieťaťa neuviedol,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
6.
V § 9 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
ak sa vyžaduje pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorej súčasťou je vyhodnotenie ošetrovateľského procesu, a bezodkladne ju zašle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti a jeden rovnopis odovzdá tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,“.
7.
V § 9 ods. 9 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak sa ošetrovateľská prepúšťacia správa vyhotovila podľa písmena b)“.
8.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§12a Dočasná pracovná neschopnosť
(1)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je
a)
všeobecný lekár (§ 8 ods. 3) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 12, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo
b)
lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.
(2)
Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive14a) a určí osobe liečebný režim.
(3)
Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu podľa prílohy č. 1, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.
(4)
Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak v odsekoch 14 a 15 nie je ustanovené inak.
(5)
Osoba, ktorej potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavil ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. b), je povinná dostaviť sa k ošetrujúcemu lekárovi podľa odseku 1 písm. a) do troch dní odo dňa jej prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.
(6)
Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania.
(7)
Čas vychádzok a zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) zaznamená, ak ich povolil, na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.
(8)
Ak osoba počas dočasnej pracovnej neschopnosti poberá nemocenské, príslušný ošetrujúci lekár jej vydá na predpísanom tlačive14a) preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému dočasná pracovná neschopnosť trvá.
(9)
Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorom vyznačí údaj „pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti“. Príslušný ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti osoby na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti možno vystaviť najneskôr v deň, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti osoby na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.
(10)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorá má schválenú žiadosť o udelenie súhlasu podľa osobitného zákona14b) na plánovanú ústavnú starostlivosť, ktorá sa má poskytnúť v cudzine, potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a). Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) vystaví osobe potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak preukáže deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine, v ktorom sa má plánovaná ústavná starostlivosť poskytnúť, pred dňom nástupu.
(11)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa má poskytnúť ústavná starostlivosť v inom členskom štáte Európskej únie podľa osobitného zákona,14c) potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a). Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) vystaví osobe potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ak preukáže deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom sa má ústavná starostlivosť poskytnúť, pred dňom nástupu.
(12)
Dočasná pracovná neschopnosť osoby podľa odsekov 10 a 11 sa začína dňom nástupu do zdravotníckeho zariadenia, ktorý určil poskytovateľ ústavnej starostlivosti, u ktorého sa má ústavná starostlivosť poskytnúť.
(13)
Dočasne práceneschopná osoba podľa odsekov 10 a 11 je povinná dostaviť sa k ošetrujúcemu lekárovi podľa odseku 1 písm. a) do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie.
(14)
Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby, ktorej sa poskytla neodkladná starostlivosť spojená s hospitalizáciou v cudzine, potvrdzuje, ak v odseku 15 nie je ustanovené inak, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a), ak mu osoba predložila prepúšťaciu správu do troch dní odo dňa ukončenia hospitalizácie v cudzine. Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy. Ak zdravotný stav osoby nevyžaduje ďalšiu dočasnú pracovnú neschopnosť, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti uvedie aj dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti podľa prepúšťacej správy.
(15)
Ak na poskytnutú neodkladnú starostlivosť podľa odseku 14 nadväzuje ústavná starostlivosť v Slovenskej republike, dočasnú pracovnú neschopnosť osoby potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. b). Ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. b) vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa prepúšťacej správy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a)
Napríklad § 233 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
14b)
§ 9f zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
14c)
§ 9d zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.“.
9.
V § 19 ods. 2 písm. f) sa slová „práceneschopnosti pre chorobu a úraz“ nahrádzajú slovami „pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime“.
10.
V § 35 ods. 3 sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „súhlasu“.
11.
V § 39e sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
bezodkladne oznamovať charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantačnej organizácii.“.
12.
V § 39e ods. 3 sa za slovo „Poskytovateľ“ vkladajú slová „podľa § 35 ods. 1“.
13.
§ 39e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1 vykonávajúci odber orgánu, ktorý sa dodáva do iného členského štátu Európskej únie, je povinný oznámiť charakteristiku orgánu a charakteristiku darcu príslušnému transplantačnému centru iného členského štátu Európskej únie a národnej transplantačnej organizácii spôsobom podľa § 39l, ak ide o oznámenie doplňujúcich informácií o charakteristike orgánu a charakteristiku darcu, ktoré neboli oznámené pred odovzdaním orgánu, s cieľom, umožniť lekárovi rozhodnutie.“.
14.
V § 39f sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
15.
Za § 39h sa vkladajú § 39i až 39l, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Postup výmeny informácií v oblasti výmeny orgánov s iným členským štátom Európskej únie
§39i Informácia o charakteristike orgánu a charakteristike darcu
Národná transplantačná organizácia oznamuje informáciu o charakteristike orgánu a charakteristiku darcu v rozsahu podľa § 39e ods. 1 písm. c) ešte pred dodaním orgánu do iného členského štátu Európskej únie príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie.
§39j Informácia potrebná na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu
(1)
Národná transplantačná organizácia oznamuje príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný, informáciu potrebnú na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu v tomto rozsahu
a)
špecifikácia orgánu, ktorá pozostáva z anatomického opisu orgánu vrátane jeho typu, prípadne jeho polohy v tele a údaje, či ide o celý orgán alebo časť orgánu so spresnením laloku alebo segmentu orgánu,
b)
identifikačné číslo darcu v súlade s identifikačným systémom darcov a príjemcov,
c)
dátum odberu orgánu,
d)
názov a kontaktné údaje poskytovateľa podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonal odber orgánu.
(2)
Národná transplantačná organizácia oznamuje príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, informáciu potrebnú na zabezpečenie vysledovateľnosti orgánu v tomto rozsahu
a)
identifikačné číslo príjemcu v súlade s identifikačným systémom darcov a príjemcov alebo doklad o likvidácii orgánu, ak sa orgán nepoužije na transplantáciu,
b)
dátum transplantácie, ak sa orgán použil na transplantáciu,
c)
názov a kontaktné údaje poskytovateľa podľa § 35 ods. 1, ktorý orgán transplantoval.
§39k Hlásenie závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti
(1)
Ak národná transplantačná organizácia príjme informáciu o závažnej nežiaducej reakcii alebo závažnej nežiaducej udalosti, pri ktorej existuje podozrenie, že súvisí s orgánom, ktorý bol prijatý z iného členského štátu Európskej únie, bezodkladne túto informáciu oznámi príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, a bezodkladne odovzdá tomuto orgánu prvú správu pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti podľa prílohy č. 1a.
(2)
Ak národná transplantačná organizácia príjme informáciu o závažnej nežiaducej reakcii alebo závažnej nežiaducej udalosti, pri ktorej existuje podozrenie, že súvisí s darcom, ktorého orgán bol dodaný inému členskému štátu Európskej únie, bezodkladne túto informáciu oznámi príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný, a bezodkladne odovzdá tomuto orgánu prvú správu pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti podľa prílohy č. 1a.
(3)
Ak sa po prvej správe pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti vyskytnú doplňujúce informácie, tieto národná transplantačná organizácia ďalej bezodkladne oznamuje príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kde bol orgán odobratý, alebo príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný.
(4)
Národná transplantačná organizácia odovzdá spoločnú záverečnú správu o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach podľa prílohy č. 1b spravidla do troch mesiacov odo dňa prijatia prvej správy pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, kam bol orgán dodaný. Národná transplantačná organizácia oznamuje informácie na účely vypracovania spoločnej záverečnej správy o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorý dodal orgán na transplantáciu. Národná transplantačná organizácia vypracuje spoločnú záverečnú správu o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach po prijatí všetkých informácií od príslušných orgánov dotknutých iných členských štátov Európskej únie.
§39l Spoločné pravidlá postupu pri výmene informácií podľa § 39i a 39j a hlásenia podľa § 39k
(1)
Národná transplantačná organizácia oznamuje informáciu podľa § 39i a 39j a podáva hlásenie podľa § 39k v písomnej forme elektronickými prostriedkami alebo faxom v jazyku zrozumiteľnom odosielateľovi aj adresátovi; ak takýto jazyk nie je, v jazyku vzájomne dohodnutom medzi odosielateľom a adresátom alebo ak takýto jazyk nie je, v anglickom jazyku.
(2)
Informácia podľa § 39i a 39j a hlásenie podľa § 39k obsahuje
a)
dátum a čas odoslania informácie alebo hlásenia,
b)
kontaktné údaje osoby zodpovednej za oznámenie informácie alebo podanie hlásenia,
c)
upozornenie v tomto znení: „Obsahuje osobné údaje. Musí sa chrániť pred neoprávneným zverejnením alebo prístupom.“.
(3)
Národná transplantačná organizácia uchováva informáciu podľa § 39i a 39j a hlásenie podľa § 39k a poskytuje ich na základe žiadosti.
(4)
Národná transplantačná organizácia potvrdí prijatie informácie podľa § 39i a 39j a hlásenia podľa § 39k jej odosielateľovi v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Národná transplantačná organizácia môže v naliehavých prípadoch oznámiť alebo prijať informáciu podľa § 39i a 39j a podať alebo prijať hlásenie podľa § 39k aj v ústnej forme. Takto oznámená informácia a podané hlásenie sa musí následne oznámiť spôsobom podľa odsekov 1 až 4 a § 39i až 39k.“.
16.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
„ab) určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.52aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52aaa znie:
„52aaa)
§ 32 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.
17.
V § 45 ods. 3 písm. e) sa za slovo „štátmi“ vkladajú slová „Európskej únie“.
18.
V § 45 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
pri výmene orgánov s inými členskými štátmi Európskej únie nepretržite a bezodkladne prijíma a oznamuje informáciu podľa § 39i a 39j a prijíma a podáva hlásenie podľa § 39k príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie podľa § 39i až 39l.“.
19.
V § 45 ods. 6 písm. e), h), i) a k) sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „Európskej únie“.
20.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.52aaa)“.
21.
Za § 49c sa vkladajú § 49d a 49e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§49d Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.55)
§49e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydané pred 1. júlom 2014 sa považuje za potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2014.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
„55)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
22.
Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a a 1b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 576/2004 Z. z.
PRVÁ SPRÁVA PRE PRÍPADY HLÁSENIA ZÁVAŽNEJ NEŽIADUCEJ REAKCIE ALEBO ZÁVAŽNEJ NEŽIADUCEJ UDALOSTI
Prvá správa pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti obsahuje tieto údaje:
1.
Členský štát Európskej únie podávajúci hlásenie
2.
Identifikačné číslo prvej správy: štát [kód krajiny56)]/vnútroštátne číslo
3.
Kontaktné údaje subjektu podávajúceho hlásenie (príslušný orgán alebo poverený subjekt v členskom štáte Európskej únie podávajúcom hlásenie): telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne faxové číslo
4.
Centrum/organizácia podávajúca hlásenie
5.
Kontaktné údaje koordinátora/kontaktnej osoby (transplantačné centrum/centrum vykonávajúce odber v členskom štáte Európskej únie podávajúcom hlásenie): telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne faxové číslo
6.
Dátum a čas hlásenia (rrrr/mm/dd/hh/mm)
7.
Členský štát Európskej únie vykonávajúci odber orgánu na účely transplantácie
8.
Identifikačné číslo darcu v súlade s identifikačným systémom darcov a príjemcov
9.
Všetky členské štáty Európskej únie, kam bol orgán dodaný (ak sú známe)
10.
Identifikačné číslo príjemcu v súlade s identifikačným systémom darcov a príjemcov
11.
Dátum a čas závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti (rrrr/mm/dd/hh/mm)
12.
Dátum a čas odhalenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti (rrrr/mm/dd/hh/mm)
13.
Popis závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti
14.
Okamžité opatrenia, ktoré sa prijali/navrhli
Príloha č. 1b k zákonu č. 576/2004 Z. z.
SPOLOČNÁ ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O ZÁVAŽNÝCH NEŽIADUCICH REAKCIÁCH ALEBO ZÁVAŽNÝCH NEŽIADUCICH UDALOSTIACH
Spoločná záverečná správa o závažných nežiaducich reakciách alebo závažných nežiaducich udalostiach obsahuje tieto údaje:
1.
Členský štát Európskej únie podávajúci hlásenie
2.
Identifikačné číslo správy: štát [kód krajiny56)]/vnútroštátne číslo
3.
Kontaktné údaje subjektu podávajúceho hlásenie: telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne faxové číslo
4.
Dátum a čas hlásenia (rrrr/mm/dd/hh/mm)
5.
Identifikačné číslo(-a) prvej správy (prvých správ) pre prípady hlásenia závažnej nežiaducej reakcie alebo závažnej nežiaducej udalosti podľa prílohy č. 1a
6.
Opis prípadu
7.
Dotknuté členské štáty Európskej únie
8.
Výsledok prešetrovania a konečný záver
9.
Prijaté preventívne a nápravné opatrenia
10.
Záver/následné opatrenia, ak sa požadujú“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
„56)
STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí.
Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (01 0190).“.
23.
Príloha č. 3 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Vykonávacia smernica Komisie 2012/25/EÚ z 9. októbra 2012, ktorou sa stanovujú informačné postupy na výmenu ľudských orgánov určených na transplantáciu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 275, 10. 10. 2012).“.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb11g) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately11h) podľa prílohy č. 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11g a 11h znejú:
„11g)
§ 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
11h)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
2.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:
§48a
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 244/2011 Z. z.
2.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
3.
V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok, časti Zoznam výkonov, pre názov výkonu 1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca, indikačné obmedzenie znie: „vykonáva sa v domácom prostredí do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia.“.
4.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZDRAVOTNÉ VÝKONY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
1.
Zdravotný výkon č. 3416 Aplikácia liečiva intra muskulárne, sub cutánne
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu liečiva, kontrolu liečiva, prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, samotnú aplikáciu liečiva, kontrolu podania liečiva, starostlivosť o pomôcky, sledovanie pacienta po podaní liečiva vrátane sledovania účinku liečiva po jeho podaní a zápis do dokumentácie.
2.
Zdravotný výkon č. 3419 Príprava a podávanie infúzie
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu ordinovanej infúzie, kontrolu liečiv, prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, zmeranie krvného tlaku a pulzu pred infúznou terapiou, samotnú aplikáciu, kompletné sledovanie pacienta počas podávania infúznej liečby, kontrolu podania infúzie, zmeranie krvného tlaku po podaní infúzie, starostlivosť o pomôcky, sledovanie pacienta po podaní infúzie vrátane sledovania účinku po podaní infúzie a zápis do dokumentácie.
3.
Zdravotný výkon č. 3426 Odsávanie pacienta
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, sledovanie dychovej frekvencie pred výkonom, samotné odsávanie a starostlivosť o tracheostómiu, sledovanie pacienta počas odsávania, kontrolu pacienta po výkone, zmeranie dychu po výkone, starostlivosť o pomôcky, sledovanie pacienta po výkone vrátane polohovania pacienta a zápis do dokumentácie.
4.
Zdravotný výkon č. 3422b Ošetrovanie dekubitu do 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie použitého obväzu, očistenie rany vrátane očistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivosť o pomôcky po výkone, sledovanie pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.
5.
Zdravotný výkon č. 3422c Ošetrovanie dekubitu nad 5 cm
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie použitého obväzu, očistenie rany vrátane očistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivosť o pomôcky po výkone, sledovanie pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.
6.
Zdravotný výkon č. 3411 Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, sledovanie dychovej frekvencie pred výkonom, samotné čistenie a dezinfekciu tracheálnej kanyly, sledovanie pacienta počas odsávania, kontrolu pacienta po výkone, zmeranie dychu po výkone, starostlivosť o pomôcky, sledovanie pacienta po výkone vrátane polohovania pacienta a zápis do dokumentácie.
7.
Zdravotný výkon č. 3404 Výživa pacienta sondou
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie. Výkon sa vykáže len v prípade, že vzhľadom na zdravotný stav pacienta musí byť podávaná strava pomocou nasogastrickej sondy v prípade, že pacient nie je schopný prijímať potravu sám.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, prípravu pacienta, edukáciu pacienta, samotné zavedenie nasogastrickej sondy, kontrolu správneho zavedenia nasogastrickej sondy, zaistenie nasogastrickej sondy, starostlivosť o pomôcky po výkone, sledovanie pacienta po výkone, starostlivosť o sondu a zápis do dokumentácie.
8.
Zdravotný výkon č. 3423a Preväz rany veľkosti do 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie použitého obväzu, očistenie rany vrátane očistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivosť o pomôcky po výkone, sledovanie pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.
9.
Zdravotný výkon č. 3423b Preväz rany veľkosti nad 5 cm2
Výkon je hradený, len ak je indikovaný všeobecným lekárom, môže byť jednorazový alebo vyjadrujúci konkrétnu frekvenciu na určité časové obdobie.
Výkon zahŕňa prípravu pomôcok, edukáciu pacienta, odstránenie použitého obväzu, očistenie rany vrátane očistenia okolia rany, posúdenie rany, vykonanie samotného preväzu, starostlivosť o pomôcky po výkone, sledovanie pacienta po preväze, kompletné polohovanie a zápis do dokumentácie.“.

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 9 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10a ods. 5 sa vypúšťajú slová „vyhotoví a“.
2.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 55a.
3.
V nadpise § 38c sa slová „1. júla 2014“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2015“.
4.
V § 38c ods. 1 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.
5.
V § 38c ods. 3 sa slová „30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „31. augusta 2015“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „a § 7a“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „starostlivosti8)“ vkladajú slová „a zariadeniam sociálnych služieb14a) a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
„14a)
§ 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
14b)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (§ 7), zariadeniami sociálnych služieb14a) a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) (§ 7a), vrátane príloh a dodatkov k zmluvám vrátane príloh do 30 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy alebo dodatkov k zmluvám; ak sú súčasťou zmluvy osobné údaje, tieto sa okrem mena, priezviska alebo názvu a sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb14a) alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) nezverejňujú,“.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§7a Uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Zdravotná poisťovňa môže uzatvárať zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti so zariadením sociálnych služieb14a) a so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.14b)
(2)
Rozsah úhrady zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) ustanovuje osobitný predpis.24b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Príloha č. 7 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.
5.
V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť aj v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s ktorými má uzatvorenú zmluvu podľa § 7a ods. 1.“.
6.
V § 9 ods. 4 a ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 7a“.
7.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Na vykonávanie kontrolnej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 4 až 9.“.
8.
V § 15 ods. 1 písm. s) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
9.
V § 18 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slová „(§ 50 ods. 2, 3 a 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 50 ods. 2, 3 a 7)“.
10.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,40a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 4 a 7)
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a)
§ 4 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.
11.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
§47a
Na výkon dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43 až 47.“.
12.
V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb14a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) zistí, že ošetrovateľská starostlivosť nebola poskytnutá správne,40a) alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť zariadeniu sociálnych služieb pokutu (§ 64 ods. 4).“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
13.
V § 50 ods. 7 sa za slová „odseku 2 písm. a)“ vkladajú slová „a odseku 4“.
14.
V § 64 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad môže uložiť zariadeniu sociálnych služieb14a) a zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) za podmienok ustanovených v § 50 ods. 4 pokutu až do výšky 9 958 eur.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
15.
V § 64 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“.
16.
V § 65 ods. 2 sa slová „§ 64 ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 5 až 7“.

Čl. VII

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 485/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
§22 Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
(1)
Zariadenie uvedené v § 35, 36, 38 a 39 môže okrem poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť,23a) ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.23b)
(2)
Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti ustanovené osobitným predpisom23c) sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ak má zariadenie podľa odseku 1 uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.23d)
(3)
Ak zariadenie podľa odseku 1 poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, musí si ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zodpovedná osoba“).
(4)
Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností
a)
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ak ide o zariadenia podľa odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna služba plnoletým fyzickým osobám,
b)
v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ak ide o zariadenia podľa odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna služba deťom.
(5)
Zodpovedná osoba musí byť v pracovnom pomere k zariadeniu a činnosť zodpovednej osoby môže vykonávať len v jednom zariadení.
(6)
Zodpovedná osoba nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(7)
Zdravotné výkony podľa odseku 2, ak ide o zariadenia podľa odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna služba plnoletým fyzickým osobám, vykonáva sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
(8)
Zdravotné výkony podľa odseku 2, ak ide o zariadenia podľa odseku 1, v ktorých sa poskytuje sociálna služba deťom, vykonáva sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo sestra s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná detská sestra.
(9)
Zariadenie podľa odseku 1, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, musí
a)
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť správne,
b)
mať základné materiálno-technické vybavenie podľa prílohy č. 9,
c)
viesť ošetrovateľskú dokumentáciu v rozsahu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d znejú:
„23a)
§ 7 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
23b)
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23c)
Príloha č. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
23d)
§ 7a ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.
2.
V § 71 odsek 4 znie:
„(4)
Rozsah úhrady zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje osobitný predpis.23c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.
3.
Za § 110u sa vkladá § 110v, ktorý vrátane nadpisu znie:
§110v Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Ak zariadenie podľa § 22 ods. 1, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletým fyzickým osobám, nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 22 ods. 4 písm. a), činnosť zodpovednej osoby v tomto zariadení môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, najdlhšie však do 1. júla 2017.
(2)
Ak zariadenie podľa § 22 ods. 1, v ktorom sa poskytuje sociálna služba deťom, nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 22 ods. 4 písm. b), činnosť zodpovednej osoby v tomto zariadení môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatria, najdlhšie však do 1. júla 2017.“.
4.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k zákonu č. 448/2008 Z. z.
ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE NA POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
a)
tlakomer a fonendoskop,
b)
glukomer,
c)
teplomer,
d)
ústne lopatky,
e)
emitná miska,
f)
krajčírsky centimeter,
g)
jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
h)
Esmarchovo ovínadlo,
i)
tampóny na dezinfekciu kože,
j)
dezinfekčný roztok,
k)
indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
l)
sterilné a nesterilné štvorce,
m)
sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
n)
sterilné a nesterilné ovínadlá,
o)
preväzové nožnice,
p)
leukoplast,
q)
jednorazové podložky,
r)
sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
s)
ochranná tvárová maska,
t)
dóza alebo vrecko na odpadový materiál,
u)
pomôcky na podávanie infúznej liečby,
v)
odsávačka a sterilné odsávacie katétre,
w)
sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekačky,
x)
chladnička na liečivá,
y)
skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
z)
kartotečná skrinka.“.

Čl. VIII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 47a vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
(1)
Zariadenie podľa § 45 ods. 1 môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť,38b) ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.38c)
(2)
Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti ustanovené osobitným predpisom38d) sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ak má zariadenie podľa odseku 1 uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.38e)
(3)
Ak zariadenie podľa odseku 1 poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, musí si ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zodpovedná osoba“).
(4)
Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.
(5)
Zodpovedná osoba musí byť v pracovnom pomere k zariadeniu a činnosť zodpovednej osoby môže vykonávať len v jednom zariadení.
(6)
Zodpovedná osoba nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(7)
Zdravotné výkony v zariadení podľa odseku 2 vykonáva sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
(8)
Zariadenie podľa odseku 1, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, musí
a)
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť správne,
b)
mať základné materiálno-technické vybavenie podľa prílohy,
c)
viesť ošetrovateľskú dokumentáciu v rozsahu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38b až 38e znejú:
„38b)
§ 7 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
38c)
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38d)
Príloha č. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
38e)
§ 7a ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.
2.
Za § 100j sa vkladá § 100k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§100k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Ak zariadenie podľa § 45 ods. 1 nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 47a ods. 4, činnosť zodpovednej osoby v tomto zariadení môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatria, najdlhšie však do 1. júla 2017.“.
3.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 305/2005 Z. z.
ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE NA POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
a)
tlakomer a fonendoskop,
b)
glukomer,
c)
teplomer,
d)
ústne lopatky,
e)
emitná miska,
f)
krajčírsky centimeter,
g)
jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
h)
Esmarchovo ovínadlo,
i)
tampóny na dezinfekciu kože,
j)
dezinfekčný roztok,
k)
indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
l)
sterilné a nesterilné štvorce,
m)
sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
n)
sterilné a nesterilné ovínadlá,
o)
preväzové nožnice,
p)
leukoplast,
q)
jednorazové podložky,
r)
sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
s)
ochranná tvárová maska,
t)
dóza alebo vrecko na odpadový materiál,
u)
pomôcky na podávanie infúznej liečby,
v)
odsávačka a sterilné odsávacie katétre,
w)
sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekačky,
x)
chladnička na liečivá,
y)
skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
z)
kartotečná skrinka.“.

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. a zákona č. 220/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 143c ods. 1 až 3 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.

Čl. X

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
plní úlohy certifikačnej autority36) pre preukaz poistenca s elektronickým čipom a zabezpečuje jeho vyhotovenie.“.
2.
V § 15 ods. 4 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.
3.
V čl. X sa slová „1. júla 2014“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2015“ a číslo „2016“ sa nahrádza číslom „2017“.

Čl. XI

Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2014 okrem čl. I až IV, čl. VI až IX a čl. XI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2014.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.