Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu 2009

Znenie účinné: od 01.01.2009 do 31.12.2011 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 530/2011 Z. z.

616/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2011
616
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 3 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.
§2
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2009.
§3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 327/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu.
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k vyhláške č. 616/2008 Z. z.