Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu

Znenie účinné: od 01.09.2008 do 31.12.2008 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 616/2008 Z. z.

327/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.12.2008
327
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2008,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 3 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:
§1
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.
§2
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. septembra 2008.
§3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 472/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu.
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k vyhláške č. 327/2008 Z. z.
VZOR