Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.12.2007
Časové verzie:
538/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2007
538
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster")“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „nehnuteľností (ďalej len „kataster")“.
2.
V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „železničné dráhy“ nahrádzajú slovami „celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy“.
4.
V § 6 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa za slová „hodnota pozemku“ vkladajú slová „bez porastov“.
6.
V § 7 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom „6“.
7.
V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Takto určená hodnota pozemku nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pozemku podľa prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí.
(5)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku10) sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zo základu dane“.
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§8a Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8.“.
10.
V § 9 ods. 4 druhá veta znie: „Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.“.
11.
V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
stavby na bývanie11a) a drobné stavby,11b) ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
§ 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11b)
§ 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.“.
13.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§12a Výpočet dane zo stavieb
(1)
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.
(2)
Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
(3)
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.“.
14.
V § 13 ods. 2 druhá veta znie: „Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.“.
15.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.
16.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.
17.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§16a Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 17 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
20.
V § 17 ods. 7 sa za slovo „určiť“ vkladá slovo „ulicou,“ a vypúšťajú sa slová „jedného druhu“.
21.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom“.
22.
V § 18 ods. 3 sa za slovo „dňa“ vkladajú slová „nasledujúceho po dni“.
23.
V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slovo „občanov“ vkladá čiarka a pripájajú sa slová „ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení11)“ a na konci sa pripája táto veta: „Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b).“.
24.
V § 19 ods. 2 druhej vete sa slová „ten, koho“ nahrádzajú slovami „zástupca, ktorého“.
25.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane.“.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
28.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
29.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
30.
V § 21 ods. 2 sa za slovami „v splátkach“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „pričom prvú splátku správca dane určí v termíne podľa odseku 1.“.
31.
V § 25 sa na konci pripája táto veta: „Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.“.
32.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
§27 Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(3)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
(4)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“.
33.
V § 29 sa za slovo „kritérií“ vkladajú slová „spojených s predmetom dane, splátky dane, lehotu splatnosti splátok dane“.
34.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva“ a v odseku 2 sa na konci pripája táto veta: „Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.“.
35.
V § 32 sa vypúšťajú slová „alebo parkovacie miesto“.
36.
V § 33 sa vypúšťajú slová „a za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto“.
37.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
§34 Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.“.
38.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§34a Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
(3)
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“.
39.
V § 36 sa slová „až 34“ nahrádzajú slovami „až 34a“, slová „podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti“ sa nahrádzajú slovami „podrobnosti, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.“.
40.
V § 37 sa slovo „zariadení23)“ nahrádza slovami „zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis23)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.“.
41.
V § 43 sa za slovo „najmä“ vkladajú slová „náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane,“.
42.
V § 44 sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa tento text: „a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.“.
43.
§ 49 vrátane nadpisu znie:
§49 Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(3)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
(4)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“.
44.
V § 51 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.“.
45.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
§57 Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(3)
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
(4)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“.
46.
V § 59 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.“.
47.
§ 61 vrátane nadpisu znie:
§61 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom25) motorového vozidla.“.
48.
V § 62 sa za slová „vjazdu a zotrvania“ vkladajú slová „motorového vozidla“.
49.
§ 64 vrátane nadpisu znie:
§64 Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.“.
50.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§64a Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1)
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
(3)
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.“.
51.
V § 66 sa slová „až 64“ nahrádzajú slovami „až 64a“, slová „oznamovaciu povinnosť“ sa nahrádzajú slovami „podrobnosti, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.“.
52.
V § 73 sa na konci pripájajú tieto vety: „Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 a sadzby dane podľa § 70. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.“.
53.
§ 84 až 86 vrátane nadpisov znejú:
§84 Predmet dane
(1)
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O38) (ďalej len „vozidlo"), ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov39) (ďalej len „podnikanie").
(2)
Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a)
používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,40)
b)
určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.41)
§85 Daňovník
(1)
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
a)
je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,42)
b)
používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c)
používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d)
používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.
(2)
Daňovníkom je tiež
a)
zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b)
stála prevádzkareň43) alebo iná organizačná zložka43) osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.
§86 Oslobodenie od dane
(1)
Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo
a)
v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b)
diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.
(2)
Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení44) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané
a)
ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby,45) vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
b)
ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
c)
ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
d)
na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5.45a)
(3)
Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(4)
Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení44) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.
(5)
Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 až 45a znejú:
„39)
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 96 zákona č. 315/1996 Z. z.
41)
§ 3 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.
42)
§ 23 a 112 zákona č. 725/2004 Z. z.
43)
§ 16 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 21 Obchodného zákonníka.
44)
§ 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
45a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády č. 179/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády č. 165/2007 Z. z.
Vyhláška Ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčasti motorových vozidiel.“.
54.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a sa vypúšťa.
55.
§ 89 až 91 vrátane nadpisov znejú:
§89 Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
(3)
Ak sa vozidlo použije na podnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť vzniká týmto dňom.
(4)
Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
§90 Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
(1)
Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
(2)
Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).
(3)
Daňovník, ktorý použije vozidlo v rámci kombinovanej dopravy v súlade s § 93, uplatní zníženie dane v daňovom priznaní.
(4)
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak má pridelené, dátum narodenia, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.22)
§91 Preddavky na daň a platenie dane
(1)
Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 20 000 Sk a nepresiahne 250 000 Sk, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
(2)
Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 250 000 Sk, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
(3)
Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 20 000 Sk, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí. Daňovník podľa § 90 ods. 2 preddavky na daň neplatí v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(4)
Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.
(5)
Daňovník podľa odsekov 1 a 2 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.
(6)
Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.
(7)
Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
(8)
Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(9)
Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 a 2. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.
(10)
Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.
(11)
Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, použijú sa podľa osobitného zákona.45b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
56.
§ 92 sa vypúšťa.
57.
V § 93 odsek 1 znie:
„(1)
Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, daňovník uplatní zníženie dane vo výške 50 % podaním daňového priznania.“.
58.
V § 93 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v Slovenskej republike“.
59.
V § 93 sa vypúšťa odsek 5.
60.
§ 94 sa vypúšťa.
61.
V § 95 sa odkaz 42 nahrádza odkazom 44.
62.
V § 96 ods. 1 sa odkaz 40 nahrádza odkazom 38.
63.
V § 99 odsek 5 znie:
„(5)
Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka, a ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 1 písm. d), podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. b), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.“.
64.
§ 99 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel podľa odseku 5, postupuje sa podľa osobitného predpisu.46b)
(7)
Pri zmene miestnej príslušnosti sa na účely vrátenia daňového preplatku na dani z motorových vozidiel a vymáhania daňového nedoplatku na dani z motorových vozidiel považuje za správcu dane ten daňový úrad, u ktorého preplatok na dani z motorových vozidiel alebo nedoplatok na dani z motorových vozidiel vznikol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
„46b)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 100 odsek 2 znie:
„(2)
Výnos z dane podľa § 2 ods. 3 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo správcu dane. Správca dane poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
66.
V § 101 odsek 2 znie:
„(2)
Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel a poplatok podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.“.
67.
V § 104 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „udelením príklepu“ a vypúšťa sa druhá veta.
68.
Za § 104a sa vkladá § 104b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§104b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2007
(1)
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2007, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007. Daň za jadrové zariadenie sa za rok 2007 vyrubuje podľa predpisov účinných od 1. decembra 2007.
(2)
Daňovník dane z motorových vozidiel v roku 2008 platí preddavky na daň v súlade s § 91 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. decembra 2007 tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný podľa evidencie vozidla k 1. januáru 2008.
(3)
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podľa § 90 v znení účinnom od 1. decembra 2007 prvýkrát podá v lehote do 31. januára 2009.“.
69.
V prílohe č. 1 sa do okresu 510 Tvrdošín dopĺňa Kód KÚ „869694“, Názov katastrálneho územia „Oravice“, Hodnota v SK/m2 za OP 4,22 a TTP 0,84.
70.
V prílohe č. 2 prvom stĺpci v nadpise sa na konci pripájajú tieto slová: „k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.