Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Znenie účinné: od 01.01.2012 do 31.07.2014 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 124/2006 Z. z.

504/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.07.2014
504
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. augusta 2006
o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1 Spôsob hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
(1)
Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania písomne oznamuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach (ďalej len „špecializované pracovisko“), ktorá chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznala.
(2)
Špecializované pracovisko, ktoré chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania priznalo po potvrdení správnosti priznania klinikou pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, si ponecháva prvý diel tlačiva a do 10. kalendárneho dňa po potvrdení správnosti priznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania ďalšie diely odosiela:
a)
všeobecnému lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b)
Národnému centru zdravotníckych informácií,
c)
zamestnancovi,
d)
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
e)
zamestnávateľovi,
f)
klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach,
g)
Sociálnej poisťovni1) a útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky2) a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia,2)
h)
Národnému inšpektorátu práce.2a)
§2 Spôsob registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
(1)
Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa registrujú v zozname hlásení priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, ktorý vedie Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave v súlade s osobitným predpisom.3)
(2)
Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa evidujú v zozname hlásení priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, ktorý vedú kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine a Košiciach v súlade s osobitným predpisom.3)
§3 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Ivan Valentovič v. r.
1)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.