Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2006
Časové verzie:
518/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006
518
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „úrad“ sa vkladajú slová „a colný kriminálny úrad2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 3 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 652/2004 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 4 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z.“.
4.
V § 12 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo bolo tovaru pridelené colne schválené určenie, pričom rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastala neskôr.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41)
§ 9 ods. 9 zákona č. 652/2004 Z. z.“.
6.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za tovar, pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú kontrolu, sa považuje najmä tovar
a)
voľne uložený,
b)
balený vo vreciach, žochoch, latovaní vrátane bubnov na prepravu káblov, v sudoch s patentným uzáverom alebo tovar balený v priehľadných obaloch,
c)
nebalený tovar, nebalený tovar pripevnený na paletách fóliou,
d)
tekutý, sypký a plynný prepravovaný v cisternách alebo v špeciálnych kontajneroch, ktorý je zabezpečený uzáverom dopravcu alebo prepravcu a čísla alebo charakteristiky týchto uzáverov budú zapísané v prepravnej listine.“.
7.
V § 55 odsek 2 znie:
„(2)
Ručiteľ zodpovedá za zaplatenie colného dlhu spoločne a nerozdielne s dlžníkom. Colný úrad môže schváliť spôsobom podľa odsekov 6 až 9 osobu podľa odseku 1 ako ručiteľa, ak ručiteľ
a)
nie je deklarantom ani inou osobou, ktorej môže v tomto prípade vzniknúť colný dlh,
b)
písomne sa zaviaže splniť colný dlh,
c)
preukáže, že je spôsobilý splniť colný dlh za dlžníka,
d)
zabezpečí pohľadávku aj vinkulovaním vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v prospech colného úradu, záložným právom, zárukou alebo uzavretím poistnej zmluvy, s ktorej obsahom colný úrad súhlasí.“.
8.
V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Výška poskytnutého zabezpečenia podľa odseku 2 písm. d) musí byť v každom čase rovnaká alebo vyššia ako výška zabezpečenej pohľadávky alebo výška súčtu zabezpečených pohľadávok.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
9.
V § 55 ods. 6 prvej vete sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.
10.
V § 55 odsek 7 znie:
„(7)
Ak osoba, ktorá žiada o schválenie byť ručiteľom, splní podmienky podľa odseku 2, colný úrad vydá rozhodnutie o schválení byť ručiteľom. V rozhodnutí určí podmienky, za ktorých táto osoba môže poskytovať ručenie, a sumu, do ktorej poskytuje ručenie. Ak osoba, ktorá žiada o schválenie byť ručiteľom, nesplní podmienky podľa odseku 2, colný úrad vydá písomné rozhodnutie o neschválení byť ručiteľom. Osoba, ktorej colný úrad vydal rozhodnutie o schválení byť ručiteľom, je povinná akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na dodržanie podmienok podľa odseku 2, bez zbytočného odkladu oznámiť colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal.“.
11.
V § 55 ods. 8 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 3, colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o schválení byť ručiteľom.“.
12.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
§56a
Colný úrad môže na zabezpečenie svojej pohľadávky zriadiť k veciam a právam dlžníka a ručiteľa colné záložné právo. Na zriadenie colného záložného práva a na úkony súvisiace s colným záložným právom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.61a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:
„61a)
§ 71 a 71a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 61 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a na úkony súvisiace s vymáhaním“.
14.
Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:
§61a
(1)
Ak colný úrad zistí, že dlžné čiastky zodpovedajúce ustanoveným nárokom Spoločenstva63a) na vlastné zdroje nemožno vybrať z dôvodov uvedených v osobitnom predpise únie,63b) vydá za podmienok ustanovených v tomto osobitnom predpise únie rozhodnutie, na základe ktorého sa čiastky zodpovedajúce ustanoveným nárokom Spoločenstva63a) na vlastné zdroje vyhlásia za čiastky, ktoré nemožno vybrať.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 63a a 63b znejú:
„63a) Čl. 2 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Ú. v. L 130, 31. 5. 2000) v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. L 352, 27. 11. 2004).
63b) Čl. 17 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004.“.
15.
V § 63 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú slová „okrem kompenzačného úroku“.
16.
V § 64 ods. 1 písm. e) sa slová „tento zákon ustanovuje“ nahrádzajú slovami „colné predpisy ustanovujú“.
17.
V § 65 ods. 1 a 2 sa slová „v lehote podľa § 64 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej colným úradom“.
18.
V § 72 ods. 1 písm. g) sa slovo „sfalšuje“ nahrádza slovami „predloží colným orgánom falošné“.
19.
V § 89 ods. 1 sa slová „31. decembrom 2002“ nahrádzajú slovami „1. januárom 2006“.
20.
Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§89a Mandátna správa colnej pohľadávky
(1)
Colný úrad môže so súhlasom colného riaditeľstva uzatvoriť s treťou osobou písomnú zmluvu o mandátnej správe colnej pohľadávky, ktorá vznikla po 31. decembri 2005 voči dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo voči dlžníkovi, ktorý je v likvidácii. Mandátnou správou colnej pohľadávky sa rozumie výkon činností colného úradu treťou osobou pri uplatňovaní colných pohľadávok v konkurznom konaní alebo pri likvidácii. V zmluve o mandátnej správe colnej pohľadávky sa určí výška odplaty za výkon mandátnej správy colnej pohľadávky.
(2)
Treťou osobou môže byť len právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu; táto osoba je povinná vykonávať mandátnu správu colnej pohľadávky osobne.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, použije sa na mandátnu správu colnej pohľadávky všeobecný predpis.88a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
„88a)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.“.
21.
Za § 89a sa vkladá § 89b, ktorý znie:
§89b
Colný dlh, ktorý vznikol podľa predpisov účinných pred 1. májom 2004 a ktorý nebol uhradený v lehote splatnosti, môže colný úrad odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymožiteľný. Za nevymožiteľný sa považuje nedoplatok, ktorý sa bezvýsledne vymáhal od dlžníka a iných osôb, od ktorých sa mohol vymáhať, alebo ak je zrejmé, že by vymáhanie bolo neúspešné, alebo je pravdepodobné, že by náklady na jeho vymáhanie presiahli výťažok z vymáhania. Rovnako sa postupuje, ak nedoplatok nie je nevymožiteľný, ale jeho vymáhanie je spojené s osobitnými alebo nadmernými ťažkosťami.“.
22.
Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:
§92a
Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, môže poskytovať ručenie v súlade s vydaným rozhodnutím o schválení byť ručiteľom a s podmienkami určenými colným úradom podľa doterajších predpisov. Príslušný colný úrad vydá do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona nové rozhodnutie o schválení byť ručiteľom, v ktorom určí podmienky podľa § 55 ods. 2 a 3.“.
23.
Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:
§93a
Zrušuje sa § 268e zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 258/2005 Z. z.“.
24.
V prílohe č. 4 prvom bode druhej vete sa za slová „colného režimu“ vkladajú slová „alebo v súvislosti s“.
25.
V prílohe č. 4 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo že dovozné platby boli uhradené“.
26.
V prílohe č. 4 treťom bode prvej vete sa za slovo „potvrdí“ vkladajú slová „na predbežnom colnom vyhlásení alebo“.

Čl. II

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 26 znie:
§26
(1)
Na základe rozhodnutia Komisie o neoprávnenej pomoci je poskytovateľ povinný vymáhať od príjemcu sumu zodpovedajúcu neoprávnenej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou.
(2)
Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Komisie poskytla neoprávnená pomoc, je povinný zaplatiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá, sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej pomoci vrátane úroku podľa príslušnej sadzby určenej Komisiou.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a zákona č. 561/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 21 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Odsek 8 sa vzťahuje na účtovnú jednotku, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na účtovnej jednotke alebo akcie účtovnej jednotky, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a to i nepriamo prostredníctvom iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.