Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. 2023

Znenie účinné: od 01.09.2005
Časové verzie:
352/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005
352
ZÁKON
z 30. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. a zákona č. 305/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa slová „verejné zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „povinné verejné zdravotné poistenie a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona (ďalej len „verejne zdravotne poistená”).“.
3.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak
a)
je zamestnaná
1.
v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
2.
v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a je zdravotne poistená počas takéhoto pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
b)
vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
c)
žiada o dôchodok z iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”) a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu,
d)
je poberateľom dôchodku z iného členského štátu a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu,
e)
dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)
Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte,
a)
je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
b)
vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
je žiadateľom o dôchodok [§ 11 ods. 8 písm. b)] v Slovenskej republike,
d)
je poberateľom dôchodku [§ 11 ods. 8 písm. b)] v Slovenskej republike,
e)
je azylant,4)
f)
je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
g)
je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu,5)
h)
je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,6)
i)
je vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 18 až 38 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Zdravotným poistením v cudzine sa na účely tohto zákona rozumie systém zdravotného poistenia financovaný prostredníctvom odvodov na zdravotné poistenie alebo daňového systému príslušného štátu; v prípade štátov, ktoré nie sú členskými štátmi, sa týmto pojmom rozumie aj komerčné poistenie liečebných nákladov.
(5)
Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to najmä miesto, z ktorého je činnosť zamestnávateľa organizovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov.
(6)
Miesto alebo zariadenie na výkon činností sa považuje za trvalé podľa odseku 5, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Ak ide o jednorazovo vykonávanú činnosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom sa činnosť vykonáva, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvislo alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za stálu prevádzkareň, len ak výkon činnosti na nich presiahne šesť mesiacov.
(7)
Stálou prevádzkarňou na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá koná v mene zamestnávateľa a sústavne alebo opakovane prerokúva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe plnomocenstva. Fyzická osoba koná v mene zamestnávateľa, ak koná na základe jeho pokynov, pričom zamestnávateľ výsledky jej činnosti kontroluje a nesie za ne podnikateľské riziko.
(8)
Dobrovoľne verejne zdravotne poistená môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je verejne zdravotne poistená podľa odseku 2 a nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte.“.
5.
V § 4 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) až e). Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie vzniká dňom prihlásenia do zdravotnej poisťovne.
(3)
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 3, alebo dňom získania trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak súčasne nie je osobou podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e).“.
6.
V § 5 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká deň pred dňom, keď nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e), alebo dňom zániku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie zaniká dňom odhlásenia zo zdravotnej poisťovne.
(3)
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká dňom zániku skutočností uvedených v § 3 ods. 3.“.
7.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za fyzickú osobu vo väzbe7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak nie je zdravotne poistená, je povinný podať prihlášku ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav”).“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
8.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých zdravotných poisťovniach, považuje sa za poistenca tej zdravotnej poisťovne, ktorá mu potvrdila prihlášku ako prvá; ak mu ešte žiadna zdravotná poisťovňa prihlášku nepotvrdila, stáva sa poistencom tej zdravotnej poisťovne, v ktorej podal prihlášku ako v prvej.“.
9.
V § 6 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto nie je dotknuté právo príslušnej zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na poistné (§ 17 ods. 7) odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (§ 4).“.
10.
V § 6 odseky 9 až 11 znejú:
„(9)
Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky poistenca, len ak prihláška bola podaná aj v inej zdravotnej poisťovni.
(10)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
pri vzniku verejného zdravotného poistenia
1.
písomne oznámiť prijatie prihlášky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou13) (ďalej len „úrad”) do piatich dní od jej prijatia vrátane dátumu a času prijatia,
2.
potvrdiť prihlášku do 14 dní od jej prijatia, ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,
3.
písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu odmietnutie prihlášky bezodkladne po získaní informácie o potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou,
b)
pri zmene zdravotnej poisťovne
1.
písomne oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka prijatie prihlášky, dátum a čas prijatia,
2.
potvrdiť prihlášku do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,
3.
písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu odmietnutie prihlášky bezodkladne po získaní informácie o potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou alebo o podaní prihlášky v inej zdravotnej poisťovni ako v prvej, najneskôr do 15. novembra,
c)
oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do desiatich dní od jej potvrdenia,
d)
doručiť poistencovi preukaz poistenca do siedmich dní odo dňa potvrdenia prihlášky.
(11)
Úrad je povinný poskytnúť zdravotnej poisťovni písomne
a)
informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej poisťovni pri vzniku verejného zdravotného poistenia do piatich dní odo dňa prijatia oznámenia o prijatí prihlášky zdravotnou poisťovňou; ak prihláška nebola potvrdená inou zdravotnou poisťovňou, je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa sa má stať príslušnou podľa odseku 5,
b)
informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej poisťovni pri zmene zdravotnej poisťovne do 31. októbra; ak prihláška bola podaná vo viacerých zdravotných poisťovniach, je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa sa má stať príslušnou podľa odseku 5.“.
11.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vyžiadať si od zdravotnej poisťovne, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, údaje z účtu poistenca v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom13a) do dvoch mesiacov odo dňa začatia vykonávania verejného zdravotného poistenia pre poistenca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 16 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.
12.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia podľa § 4 a 5 v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.“.
13.
V § 7 ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 2 až 4 a ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 až 6 a ods. 9 až 11“.
14.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prihlášku“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a čas“.
15.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „u cudzinca sa rodné číslo uvádza, ak ho má pridelené”, nahrádzajú slovami „u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nemá,13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z.“.
16.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 až 4“.
17.
V § 8 ods. 3 sa slová „§ 6 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.
18.
V § 9 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „nedoplatok”)“ vkladá čiarka a slová „poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,“.
19.
V § 9 ods. 3 sa slová „§ 6 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 až 4“.
20.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „na úrade13)“.
21.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§10a Európsky preukaz zdravotného poistenia
(1)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vydať poistencovi európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz”) do 30 dní od podania žiadosti; žiadosť musí byť písomná.
(2)
Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.17)
(3)
Za vydanie európskeho preukazu uhrádza poistenec príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok vo výške ustanovenej podľa odseku 5. Poplatok je príjmom príslušnej zdravotnej poisťovne.
(4)
Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení do ôsmich dní vrátiť európsky preukaz zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou.
(5)
Výšku, lehotu splatnosti a spôsob úhrady za vydanie európskeho preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) Rozhodnutie Správnej komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov č. 189 z 18. júna 2003 s cieľom zaviesť Európsku kartu zdravotného poistenia, ktorá nahradí formuláre potrebné na aplikáciu nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 vzťahujúce sa na prístup k zdravotnej starostlivosti počas dočasného pobytu v členskom štáte inom ako príslušnom alebo inom ako v štáte bydliska (2003/751/ES) (Ú. v. EÚ L 276, 27. 10. 2003).
Rozhodnutie Správnej komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov č. 190 z 18. júna 2003 týkajúce sa technických špecifikácií Európskej karty zdravotného poistenia (2003/752/ES) (Ú. v. EÚ L 276, 27. 10. 2003).“.
22.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je
a)
zamestnancom,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
c)
osobou, za ktorú platí poistné štát.“.
23.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a, 18 a 19 sa vypúšťajú.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 41 až 72 Zákonníka práce.“.
25.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným,27a) ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)
h)
člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby,27c) ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,27d)“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená i) až l).
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27d znejú:
„27a)
§ 133 až 136 Obchodného zákonníka.
27b)
§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
27c)
Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.
27d)
§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 11 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu33) okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z., zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 35 sa vypúšťajú.“.
27.
V § 11 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
vykonáva činnosti,36a) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 11 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu37) mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov, ak túto činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonáva sústavne,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
29.
V § 11 ods. 5 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
konateľa spoločnosť s ručením obmedzením,
h)
fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 písm. h) právnická osoba, v ktorej samosprávnych orgánoch je členom,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená i) až l).
30.
V § 11 ods. 5 písmeno i) znie:
„i)
spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistu komanditnej spoločnosti podľa odseku 3 písm. i) spoločnosť a člena družstva podľa odseku 3 písm. i) družstvo,“.
31.
V § 11 ods. 5 písmeno l) znie:
„l)
fyzickú osobu vo väzbe7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác,30) ústav.“.
32.
V § 11 ods. 6 sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slová „stála prevádzkareň“.
33.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Štát je platiteľom poistného, ak nie je ďalej uvedené inak, za
a)
nezaopatrené dieťa;39a) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo do skončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem fyzickej osoby, ktorá už získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol jej priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu,
b)
fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,39b) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu39c) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
c)
fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok,39d)
d)
fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e)
fyzickú osobu, ktorá je invalidná39e) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,39f)
f)
vojaka vykonávajúceho základnú službu, náhradnú službu, zdokonaľovaciu službu a prípravnú službu39g) a fyzickú osobu vykonávajúcu civilnú službu,39h)
g)
fyzickú osobu vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody,8)
h)
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb5) celoročne,
i)
zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
j)
fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,39i)
k)
fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
l)
fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o blízku osobu,39j) ktorá pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby, alebo sa osobne celodenne a riadne stará o blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb5) alebo v zdravotníckom zariadení;39k) starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením,
m)
manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
n)
fyzickú osobu, ktorá poskytuje osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,39l)
o)
fyzickú osobu, ktorá poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu39m) alebo je nemocensky poistená39n) a ošetruje osobu podľa osobitného predpisu,39o)
p)
fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi,39p)
q)
fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie39q) vrátane uchádzača o zamestnanie, ktorému Sociálna poisťovňa vystavila formuláre podľa osobitného predpisu,39r)
r)
cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
s)
fyzickú osobu, ktorá má priznané postavenie azylanta,4)
t)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemá z tejto alebo z inej činnosti príjem39s) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t)
u)
fyzickú osobu, ktorej zamestnávateľ poskytuje náhradu príjmu alebo náhradu služobného platu policajta a služobného príjmu profesionálneho vojaka podľa osobitného predpisu.39u)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39u znejú:
„39a)
§ 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
39b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39c)
§ 38 až 43, § 125 a 126 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39d)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
39e)
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39f)
§ 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39g)
§ 2 ods. 2 písm. a) až c) a písm. e) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
39h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
39i)
§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39j)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
39k)
Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39l)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39m)
§ 13 ods.1 písm. a), b) a d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 písm. a), b) a d) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39n)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39o)
§ 39 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39p)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39q)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39r)
Nariadenie Rady (ES) č. 883/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30. 4. 2004) v znení jeho opravy (Ú. v. EÚ L 200, 30. 4. 2004).
39s)
§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39t)
§ 6 ods. 3 a § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39u)
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 5 písm. a) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Štát je platiteľom za osobu uvedenú v odseku 8 písm. a) až i) a k), ak
a)
je len zamestnancom, ak v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až i) a k), jej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 až 5 nedosahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd,39v)
b)
je len samostatne zárobkovo činnou osobou, ak v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až i) a k), jej pomerná časť vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 nedosahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd,39v)
c)
nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou, ak v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až i) a k), jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov,39s) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) nedosahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd,39v) alebo
d)
aj dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu skutočností podľa písmen a) až c), ak v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až i) a k), úhrn jej vymeriavacích základov podľa písmen a) a b) a príjmu podľa písmena c) nedosahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd.39v)
(10)
Štát je platiteľom poistného za osobu uvedenú v odseku 8 písm. j), l) až n) a s), ak súčasne nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a ak v tomto období jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov,39s) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) nedosahuje 1/2 úhrnu minimálnych miezd.39v)
(11)
Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39v znie:
„39v)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 12 písmeno a) znie:
„a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1 až 4; ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1 až 4,“.
36.
V § 12 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 5; ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 5,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
37.
V § 12 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.“.
38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 191/2004 Z. z.

§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
39.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
§13 Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorým je, ak ďalej nie je ustanovené inak,
a)
príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,40a)
b)
príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú osobitné predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.41)
(2)
Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v zahraničí, zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú prácu v zahraničí, a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie42) je funkčný plat v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu;43) odsek 1 písm. b) platí rovnako.
(3)
Vymeriavací základ pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti je odmena pestúna za výkon pestúnskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.44)
(4)
Do vymeriavacieho základu podľa odsekov 1 až 3 sa nezapočítava
a)
odstupné a odchodné,44a)
b)
náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, 44b)
c)
príspevok zo sociálneho fondu,44c)
d)
príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,44d)
e)
odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,
f)
odmena vyplácaná pri pracovnom výročí a životnom výročí,44e)
g)
odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,39b)
h)
plnenie poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
i)
odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru45) po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
(5)
Zamestnanec, ktorý nie je samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 11 ods. 4 a má príjmy podliehajúce dani z príjmov podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) má povinnosť platiť poistné aj z týchto príjmov. Vymeriavací základ pre odvod poistného z týchto príjmov je vo výške podielu základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2,14.
(6)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2,14.
(7)
Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je príjem, ktorý podlieha dani z príjmov,39s) dosiahnutý v rozhodujúcom období, okrem príjmov z prenájmu a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.39t) Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma.
(8)
Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a poistencov uvedených v § 11 ods. 2 je úhrn vymeriavacích základov podľa odsekov 1 až 7; v období, v ktorom je poistenec považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu a nie je považovaný za zamestnanca, sa do úhrnu vymeriavacieho základu započítava najmenej minimálny základ podľa odsekov 17 a 18 za každý kalendárny mesiac, počas ktorého má platiteľ povinnosť platiť poistné, a v období, v ktorom je poistenec považovaný za poistenca podľa § 11 ods. 2, sa do úhrnu vymeriavacieho základu započítava najmenej suma vypočítaná ako súčin koeficientu pre poistenca podľa § 11 ods. 2 a minimálneho základu podľa odsekov 17 a 18 za každý kalendárny mesiac, počas ktorého má platiteľ povinnosť platiť poistné.
(9)
Vymeriavací základ je
a)
podľa odsekov 1 až 6 najmenej úhrn minimálnych základov podľa odsekov 15 až 18 za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
b)
podľa odseku 7 najmenej úhrn súčinu koeficientu pre poistenca podľa § 11 ods. 2 a minimálnych základov podľa odsekov 17 a 18 za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
c)
podľa odseku 8 najmenej úhrn súčtu vymeriavacích základov podľa písmen a) a b); ak dochádza súčasne k súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c), tak sa do úhrnu minimálnych základov započítava vyšší minimálny základ z minimálnych základov stanovených podľa odsekov 15 až 18,
d)
podľa odsekov 1 až 8 najviac 36-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len „priemerná mesačná mzda”).
(10)
Vymeriavacím základom zamestnávateľa pre platbu poistného za zamestnanca je vymeriavací základ každého zamestnanca podľa odsekov 1 až 4 za rozhodujúce obdobie upravený podľa odseku 9. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období postupne alebo súbežne viac platiteľov poistného (odsek 8), do vymeriavacieho základu zamestnávateľa v rozhodujúcom období sa započíta pomerná časť vymeriavacieho základu poistenca. Pomerná časť sa určí ako súčin vymeriavacieho základu zamestnanca podľa odsekov 1 až 4 a podielu vymeriavacieho základu poistenca stanoveného podľa odseku 8 a upraveného podľa odseku 9 a vymeriavacieho základu poistenca stanoveného podľa odseku 8, neupraveného podľa odseku 9.
(11)
Vymeriavací základ štátu je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy.
(12)
Vymeriavací základ štátu za osobu, ktorá bola poistencom štátu len časť rozhodujúceho obdobia, je pomerná časť vymeriavacieho základu podľa odseku 11 prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bola táto osoba poistencom štátu.
(13)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(14)
Koeficient podľa odseku 9 písm. b) pre poistenca podľa § 11 ods. 2 sa vypočíta ako podiel 4 % z priemernej mesačnej mzdy a 14 % z minimálnej mzdy.39v) Koeficient sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta smerom nahor.
(15)
Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ zamestnanca rozumie minimálna mzda zamestnanca podľa osobitného predpisu47) platná k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý sa platí poistné.
(16)
Minimálny základ podľa odseku 15 sa nekráti o časť zodpovedajúcu poskytnutému pracovnému voľnu bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu48) alebo poskytnutému služobnému voľnu bez nároku na plat alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu.48a)
(17)
Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 rozumie minimálna mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou podľa osobitného predpisu49) platná k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý sa platí poistné.
(18)
Minimálny základ podľa odseku 17 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých za poistenca platí poistné štát podľa § 11 ods. 8 písm. c), f) a o) alebo počas ktorých sa poistenec nepovažoval za samostatne zárobkovo činnú osobu a poistenca podľa § 11 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a až 49 znejú:
„40a)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
§ 45 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 16/2004 Z. z.
Zákon č. 619/2003 Z. z.
43)
Napríklad § 98 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 29 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44a)
Napríklad § 76 Zákonníka práce.
44b)
Napríklad § 96 Zákonníka práce, § 21 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 122 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
44c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
44d)
§ 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44e)
Napríklad § 118 ods. 3 Zákonníka práce.
45)
Napríklad § 102a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 201/2004 Z. z.
46)
§ 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
48a)
Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 83 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 328/2002 Z. z.
49)
§ 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Preddavok na poistné sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať
a)
zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane a 2,14 dosiahnutý v kalendárnom roku, ktorý
1.
dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 30. júna,
2.
jeden rok predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. júla do 31. decembra,
c)
zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
poistenec podľa § 11 ods. 2 vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ňou určenej sumy,
e)
štát vo výške 1/12 sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa počtu poistencov oznámených podľa § 23 ods. 8 písm. c).“.
41.
V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pomernou časťou základu dane podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie časť základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
42.
V § 16 ods. 4 sa slová „§ 13 ods. 1 písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a)“.
43.
V § 16 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Výška preddavku na poistné
a)
zamestnanca je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 15 a 16 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nie je súčasne zamestnancom ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k), je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 17 a 18 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
c)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom alebo osobou podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k), je najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
d)
zamestnávateľa je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 15 a 16 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého zamestnanca,
e)
poistenca podľa § 11 ods. 2 je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] zo súčinu koeficientu pre poistenca podľa § 11 ods. 2 (§ 13 ods. 14) a minimálneho základu podľa § 13 ods. 17 a 18 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy.
(9)
Platiteľ podľa § 11 ods. 1 písm. b) a podľa § 11 ods. 2 nie je povinný odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 100 Sk.“.
44.
V § 17 ods. 8 sa slová „na základe údajov o počte poistencov, za ktorých platí poistné štát (§ 11 ods. 8), oznámených zdravotnou poisťovňou [§ 23 ods. 8 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „vo výške vypočítanej podľa § 16 ods. 2 písm. e)“.
45.
V § 18 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) a c) a v § 11 ods. 2, ktorá je povinná odvádzať preddavok na poistné, v prípade omeškania z dôvodu zaplatenia preddavku na poistné do inej ako príslušnej zdravotnej poisťovne, v prípade omeškania z dôvodu platobnej neschopnosti tejto osoby, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy preddavku na poistné, a iných odôvodnených prípadoch znížiť alebo odpustiť úrok z omeškania podľa odseku 1. Na toto konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) a c) a v § 11 ods. 2, ktorá je povinná odvádzať poistné, povoliť splátky dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a úrokov z omeškania z dôvodu platobnej neschopnosti tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy preddavku na poistné, nedoplatku a úrokov z omeškania, a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku a úrokov z omeškania schopná riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. Na konanie o povolení splátok sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4)
V prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou pre jednotlivé splátky alebo zaplatením nižšej sumy jednotlivých splátok, ako určila príslušná zdravotná poisťovňa, stáva sa splatnou celá suma dlžného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania.“.
46.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
§19 Ročné zúčtovanie poistného
(1)
Poistenec je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je uvedené inak. Poistenec, ktorý je v rozhodujúcom období len samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok a podať ho do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Povinnosť podľa tohto odseku sa nevzťahuje na poistenca, ktorý bol počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka
a)
poistencom, za ktorého platí poistné štát a úhrn jeho vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 1 až 8 nepresiahol 1/2 úhrnu minimálnych miezd za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
platiteľom podľa § 11 ods. 2 a jeho príjem podľa § 13 ods. 7 nepresiahol 1/2 úhrnu minimálnych miezd za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
zamestnancom, a to
1.
iba u jedného zamestnávateľa alebo u viacerých zamestnávateľov postupne,
2.
jeho príjmy podľa § 13 ods. 1 až 4 vo všetkých mesiacoch nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy alebo vo všetkých mesiacoch presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a
3.
nemal príjmy podliehajúce dani z príjmov podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) alebo
d)
zamestnancom, a to
1.
u viacerých zamestnávateľov súčasne,
2.
jeho príjmy podľa § 13 ods. 1 až 4 vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy alebo vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a
3.
nemal príjmy podliehajúce dani z príjmov podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou.39t)
(2)
Poistenec, ktorý v rozhodujúcom období bol len zamestnancom podľa § 11 ods. 3 a mal len príjmy podľa § 13 ods. 1 až 4, môže písomne požiadať posledného zamestnávateľa podľa § 11 ods. 5 po uplynutí rozhodujúceho obdobia, najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka, o vykonanie ročného zúčtovania poistného. Ak mal takýto poistenec v rozhodujúcom období viacerých zamestnávateľov, môže požiadať ktoréhokoľvek z nich o vykonanie ročného zúčtovania poistného z úhrnnej sumy príjmov podľa § 13 ods. 1 až 4 od všetkých zamestnávateľov. V takom prípade je povinný vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca tento zamestnávateľ.
(3)
Ak poistenec požiada o vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa odseku 2, je povinný predložiť zamestnávateľovi, ktorého požiadal o vykonanie ročného zúčtovania poistného v lehote podľa odseku 2, doklad s údajmi podľa odseku 5 od všetkých ostatných zamestnávateľov; uvedené neplatí, ak poistenec mal v rozhodujúcom období príjem podľa § 13 ods. 1 až 4 len od zamestnávateľa, ktorého požiadal o vykonanie ročného zúčtovania poistného.
(4)
Ak poistenec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa odseku 2, nepredloží doklady podľa odseku 3 alebo nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania poistného z dôvodu zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu, je povinný vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného sám.
(5)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom poistného a nevykonáva ročné zúčtovanie poistného podľa odseku 2, je povinný po uplynutí rozhodujúceho obdobia vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý ho o to požiada, najneskôr do 7. februára nasledujúceho kalendárneho roka doklad, v ktorom uvedie
a)
úhrn príjmov podľa § 13 ods. 1 až 4 za rozhodujúce obdobie,
b)
údaj o výške minimálneho základu tohto zamestnanca stanovenej podľa § 13 ods. 15 a 16 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia,
c)
úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) a upravených podľa § 16 ods. 8 písm. a) za rozhodujúce obdobie a
d)
úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) a upravených podľa § 16 ods. 8 písm. d) za rozhodujúce obdobie.
(6)
Ak poistenec, ktorý je platiteľom poistného, zomrie, ročné zúčtovanie poistného sa nepodáva.
(7)
Ak zaniká platiteľ poistného podľa § 11 ods. 5 bez likvidácie, je platiteľ poistného alebo jeho právny nástupca povinný vystaviť doklad podľa odseku 5 a doručiť ho všetkým poistencom, ktorí boli v rozhodujúcom období zamestnancami tohto platiteľa v lehote troch mesiacov od jeho zrušenia, najneskôr v lehote podľa odseku 2.
(8)
Ak platiteľ poistného podľa § 11 ods. 5 zrušuje stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky, je povinný vystaviť doklad podľa odseku 5 a doručiť ho všetkým poistencom, ktorí boli v rozhodujúcom období zamestnancami tohto platiteľa, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň.
(9)
Poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, vykoná výpočet sumy poistného z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1 až 10 za všetkých platiteľov poistného okrem štátu za tohto poistenca a výpočet sumy preplatku na poistnom (ďalej len „preplatok”) a nedoplatku v členení na jednotlivých platiteľov poistného okrem štátu. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(10)
Poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, je povinný písomne oznámiť ostatným platiteľom poistného za poistenca výšku ich nedoplatku alebo preplatku do 10. marca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva; toto neplatí, ak výška nedoplatku alebo preplatku nedosiahne najmenej 100 Sk.
(11)
Platiteľ poistného je povinný odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného vykonalo; nedoplatok zamestnanca, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie poistného zamestnávateľ, je povinný odviesť tento zamestnávateľ. Ustanovenia § 15 ods. 2 a 3 a § 17 ods. 4, 5 a 7 platia rovnako aj pre nedoplatok.
(12)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi najneskôr v lehote ustanovenej v odseku 11; preplatok zamestnanca, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie poistného zamestnávateľ, po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vráti zdravotná poisťovňa tomuto zamestnávateľovi. Ak zdravotná poisťovňa neodvedie preplatok riadne a včas, platiteľ poistného, ktorému vznikol preplatok, si môže uplatniť nárok na tento preplatok na úrade;13) za zamestnanca môže tento nárok uplatniť zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie poistného.
(13)
Zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 oznámiť zamestnancovi výšku jeho nedoplatku alebo preplatku a zúčtovať ho zamestnancovi najneskôr v lehote ustanovenej v odseku 11.
(14)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov z centrálneho registra poistencov52) a podať ho ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. K ročnému zúčtovaniu priloží skutočný denný počet poistencov za predchádzajúci kalendárny rok.
(15)
V prípade súbehu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) s ostatnými platiteľmi poistného v rámci rozhodujúceho obdobia štát platí poistné len do takej výšky, aby súčet všetkých odvodov na poistné za všetkých platiteľov nepresiahol výšku 14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 9 písm. d).
(16)
Pred uplynutím lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného môže poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, podať opravné ročné zúčtovanie poistného. Pre plnenie ustanovení odsekov 13 až 15 a § 18 sa použije vypočítaná suma nedoplatku alebo preplatku z opravného ročného zúčtovania poistného a na predchádzajúce ročné zúčtovanie sa neprihliada.
(17)
Po uplynutí lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného môže poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca podľa odseku 2, podať dodatočné ročné zúčtovanie poistného.
(18)
Spory vyplývajúce z ročného zúčtovania prejednáva úrad.
(19)
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné a ročnom zúčtovaní poistného ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50 a 51 sa vypúšťajú.“.
47.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné, spôsobom a formou, ktorú určuje úrad.13)“.
48.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná
a)
písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba,
b)
písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka, ak táto osoba zmenila k 1. januáru kalendárneho roka príslušnú zdravotnú poisťovňu,
c)
odovzdať odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna kalendárneho roka, ak táto osoba zmenila k 1. januáru kalendárneho roka príslušnú zdravotnú poisťovňu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
49.
V § 21 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 13“.
50.
V § 21 ods. 2 sa v celom texte za slovo „poistné“ vkladá čiarka a slová „úrok z omeškania“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je ustanovené inak.“.
51.
V § 21 ods. 3 sa slová „§ 19 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 12“.
52.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V prípade nesplnenia povinností podľa § 6 alebo oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1, 2 a 4 právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie poistného a úroku z omeškania na úrade sa nepremlčuje.“.
53.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Poistenec je povinný
a)
uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu14) alebo užitia návykovej látky,
b)
vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz (§ 10a), aj európsky preukaz, pri zmene zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 4) alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení,
c)
plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
d)
plniť povinnosti podľa § 6 ods. 1,
e)
doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia,
f)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3 a 5,
g)
dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom.“.
54.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
§23 Oznamovacie povinnosti
(1)
Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní
a)
zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu,
b)
zmenu platiteľa poistného,
c)
skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3) a vrátiť preukaz poistenca,
d)
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 8 až 10).
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa nevzťahujú na zamestnanca, za ktorého tieto skutočnosti oznamuje zamestnávateľ podľa § 24.
(3)
Poistenec je povinný oznámiť najneskôr do ôsmich dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3) zdravotnej poisťovni, do ktorej si podal prihlášku podľa § 7 ods. 2.
(4)
Skutočnosti podľa odsekov 1 a 3 je povinný oznámiť za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho zákonný zástupca a za maloletého poistenca jeho zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy,10) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(5)
Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania a počas trvania zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu (§ 6 ods. 5) a každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2); ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.
(6)
Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) príslušný úrad poverený vedením matriky do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy úmrtí. Úrad je povinný úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.
(7)
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.
(8)
Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť
a)
poistencovi bez zbytočného odkladu dôvod odmietnutia potvrdenia prihlášky (§ 6 ods. 9),
b)
úradu do 20. dňa v kalendárnom mesiaci údaje uvedené v § 27 ods. 2 a do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa uskutočnilo ročné zúčtovanie, údaje uvedené v § 27a ods. 2,
c)
ministerstvu zdravotníctva do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci počet poistencov, za ktorých platí poistné štát (§ 11 ods. 8 až 10) k prvému dňu a k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca,
d)
ministerstvu zdravotníctva počet poistencov podľa pohlavia a veku vo vekových skupinách po piatich rokoch od narodenia do 80 rokov veku a vo vekovej skupine od 80 rokov vyššie (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku”) a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na výpočet indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry (ďalej len „index rizika nákladov”), raz ročne v termíne, ktorý určí ministerstvo zdravotníctva.“.
55.
V § 24 písmená b) až e) znejú:
„b)
plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania podľa § 19,
c)
písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 8, ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného, a okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 9, ktorú treba oznámiť najneskôr v termíne pre podanie ročného zúčtovania za rozhodujúce obdobie, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného,
d)
viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
e)
viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať
1.
meno a priezvisko, a to aj predchádzajúce, rodné číslo, u cudzinca sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nemá, adresu trvalého pobytu,
2.
údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
3.
počet dní, za ktoré sa platí poistné v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
4.
príjem podľa § 13 ods. 1 až 4 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
5.
údaj o výške minimálneho základu tohto zamestnanca stanoveného podľa § 13 ods. 15 a 16 za jednotlivé kalendárne mesiace,
6.
úhrn zaplatených preddavkov zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,
7.
úhrn zaplatených preddavkov zamestnávateľa za tohto zamestnanca podľa § 16 ods. 2 písm. c) v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,“.
56.
V § 24 písm. g) sa slová „(§ 19 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 19)“.
57.
V § 24 písmeno h) znie:
„h)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu54) účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného a umožniť výkon kontroly zamestnancom zdravotnej poisťovne povereným vykonaním kontroly,“.
58.
V § 24 písm. j) sa slová „podľa § 23 ods. 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 7“.
59.
V § 25 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
plniť povinnosti podľa § 6 ods. 10 a 12,
b)
oznámiť vznik poistného vzťahu predchádzajúcej príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od potvrdenia prihlášky za dotknutého poistenca,“.
60.
V § 25 ods. 1 písm. c) druhom bode sa za slová „zoznam poistencov“ vkladajú slová „a zoznam platiteľov poistného“.
61.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu zástupcovi,
f)
oznámiť úradu porušenie povinností uvedených v § 22 ods. 2, § 23 ods. 1, 3 až 5 a ods. 7 a § 24.“.
62.
V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
vydať poistencovi európsky preukaz podľa § 10a.“.
63.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a), c) a e)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo za porušenie ustanovenia § 6 ods. 5,“.
64.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kto nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1,“.
65.
V § 26 ods. 2 sa za slová „nesplnenie povinnosti“ vkladajú slová „alebo porušenie ustanovenia“.
66.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
§27 Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné
(1)
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu (ďalej len „mesačné prerozdeľovanie”).
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná do 20. dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu
a)
celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné podľa odseku 3,
b)
celkovú sumu preddavkov na poistné, ktoré sú platitelia poistného povinní odviesť zdravotnej poisťovni za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva.
(3)
Základom mesačného prerozdeľovania je 85 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné, ktoré
a)
platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
b)
platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva
(ďalej len „základ mesačného prerozdeľovania”).
(4)
Štandardizovaný príjem na účely mesačného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca (§ 28 ods. 1) je podiel celkového základu mesačného prerozdeľovania a celkového počtu prepočítaných poistencov. Celkový základ mesačného prerozdeľovania je súčet základov mesačného prerozdeľovania za všetky zdravotné poisťovne. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.
(5)
Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa odseku 4 na jedného prepočítaného poistenca.
(6)
Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.
(7)
Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu
a)
kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „oprávnená poisťovňa”),
b)
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „povinná poisťovňa”).
(8)
Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 25. dňa v kalendárnom mesiaci rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, v ktorom
a)
uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1.
celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné podľa odseku 2 písm. a),
2.
celkovú sumu preddavkov na poistné podľa odseku 2 písm. b),
3.
počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa odseku 2 písm. c),
4.
počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
b)
rozhodne o
1.
výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2.
celkovej sume z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3.
výsledku mesačného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4.
spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 9,
5.
povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 5.
(9)
V rozhodnutí podľa odseku 8 úrad stanoví každej povinnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej oprávnenej poisťovni. Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu oprávnenej poisťovne a výsledku mesačného prerozdeľovania pre povinnú poisťovňu. Koeficient oprávnenej poisťovne sa vypočíta ako podiel výsledku mesačného prerozdeľovania pre oprávnenú poisťovňu a súčtu výsledkov mesačného prerozdeľovania pre všetky oprávnené poisťovne. Povinná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky voči oprávneným poisťovniam do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia podľa odseku 8.“.
67.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§27a Ročné prerozdeľovanie poistného
(1)
Ročné prerozdeľovanie poistného sa vykonáva v každom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „ročné prerozdeľovanie”).
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutočnilo ročné zúčtovanie poistného, oznámiť úradu
a)
celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného povinný odviesť zdravotnej poisťovni podľa § 15 za rozhodujúce obdobie (ďalej len „povinné poistné”),
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku za rozhodujúce obdobie.
(3)
Základom ročného prerozdeľovania poistného je 85,5 % povinného poistného podľa odseku 2 písm. a) (ďalej len „základ ročného prerozdeľovania”).
(4)
Štandardizovaný príjem na účely ročného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca (§ 28 ods. 1) je podiel celkového základu ročného prerozdeľovania a celkového počtu prepočítaných poistencov. Celkový základ ročného prerozdeľovania je súčet základov ročného prerozdeľovania za všetky zdravotné poisťovne. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.
(5)
Celková suma z ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa odseku 4 na jedného prepočítaného poistenca.
(6)
Výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z ročného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.
(7)
Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa odseku 6 a súčtu výsledkov mesačných prerozdeľovaní pre zdravotnú poisťovňu podľa § 27 ods. 6.
(8)
Ak je upravený výsledok ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu
a)
kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam,
b)
záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam.
(9)
Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období rozhodnutie o ročnom prerozdeľovaní, v ktorom
a)
uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1.
celkovú sumu povinného poistného podľa odseku 2 písm. a),
2.
počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa odseku 2 písm. b),
3.
počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
b)
rozhodne o
1.
výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2.
celkovej sume z ročného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3.
výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4.
upravenom výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 7 pre každú zdravotnú poisťovňu,
5.
spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z ročného prerozdeľovania podľa odseku 10,
6.
povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 5.
(10)
V rozhodnutí podľa odseku 9 úrad stanoví každej zdravotnej poisťovni podľa odseku 8 písm. b) výšku jej záväzku voči každej zdravotnej poisťovni podľa odseku 8 písm. a). Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu zdravotnej poisťovne podľa odseku 8 písm. a) a upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa odseku 8 písm. b). Koeficient zdravotnej poisťovne podľa odseku 8 písm. a) sa vypočíta ako podiel upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa odseku 8 písm. a) a súčtu upravených výsledkov ročného prerozdeľovania pre všetky zdravotné poisťovne podľa odseku 8 písm. a). Zdravotná poisťovňa podľa odseku 8 písm. b) je povinná uhradiť záväzky voči zdravotným poisťovniam podľa odseku 8 písm. a) do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa vykonáva ročné prerozdeľovanie. Táto lehota však neuplynie skôr ako dva mesiace od doručenia rozhodnutia podľa odseku 9.“.
68.
§ 28 znie:
§28
(1)
Počet prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku vynásobený indexom rizika nákladov.
(2)
Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z priemerných nákladov zdravotných poisťovní vynaložených najmenej na 95 % poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
(3)
Index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 27 ods. 8 a § 27a ods. 9 nemá odkladný účinok. Na toto konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.56)
(5)
Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením záväzku podľa § 27 alebo § 27a, je povinná zaplatiť zdravotnej poisťovni, voči ktorej má záväzok, poplatok vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania.
(6)
Podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a o ročnom prerozdeľovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.
69.
§ 29a znie:
§29a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov60) sa do 31. decembra 2005 vylučujú finančné prostriedky na účtoch zdravotných poisťovní,57) ktoré sú určené na poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním a zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.“.
70.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý znie:
§29b
(1)
Práva a povinnosti za
a)
poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, vykonáva zákonný zástupca poistenca,
b)
fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody vykonáva ústav,
c)
maloletého poistenca vykonáva
1.
zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
2.
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo
3.
zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5)
(2)
Plnenie oznamovacích povinností podľa § 23 ods. 1 za fyzickú osobu vo väzbe, fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo za azylanta a ďalšie podrobnosti o povinnostiach, ktoré vyplývajú z § 20 a § 22 až 24, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Za dôchodok z cudziny alebo dôchodok z iného členského štátu sa na účely tohto zákona považuje dôchodok porovnateľný so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom alebo invalidným dôchodkom podľa osobitného predpisu.39b)
(4)
Výška minimálnej mzdy zmenená nariadením vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka sa na účely tohto zákona použije od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz.“.
71.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná v období od účinnosti tohto zákona do 30. júna 2006 vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z polovice základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) dosiahnutého za kalendárny rok 2004. Ustanovenia § 16 ods. 5, 6, ods. 8 písm. b) a c) a ods. 9 sa použijú primerane.“.
72.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 5 až 13, ktoré znejú:
„(5)
Prvé ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona vykonajú platitelia poistného a zdravotné poisťovne za štát v roku 2006 za rok 2005. Oslobodenie od povinnosti vykonať ročné zúčtovanie poistného podľa ustanovenia § 19 ods. 1 sa vzťahuje aj na ročné zúčtovanie poistného za rok 2005.
(6)
Ak sa ročné zúčtovanie poistného za poistenca podľa § 19 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 6 nevykoná, preddavky na poistné podľa § 16, ktoré boli platitelia poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 povinní za tohto poistenca odviesť za rozhodujúce obdobie, sa považujú za poistné v tomto rozhodujúcom období podľa tohto zákona.
(7)
Vymeriavací základ zamestnanca na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 za kalendárne mesiace roku 2005 do účinnosti tohto zákona sa určí podľa doterajších predpisov a za kalendárne mesiace roku 2005 od účinnosti tohto zákona sa určí podľa tohto zákona.
(8)
Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa určí podľa § 13 ods. 10 tohto zákona po zohľadnení odseku 7.
(9)
Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa určí za kalendárne mesiace roku 2005 od účinnosti tohto zákona podľa § 13 ods. 7 až 9, 13, 17 a 18 tohto zákona.
(10)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 je vo výške podielu základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu46) okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou,39t) dosiahnutý v roku 2005, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2,14. Ustanovenia § 13 ods. 8, 9, 13, 17 a 18 sa použijú rovnako. Ustanovenie odseku 11 tým nie je dotknuté.
(11)
Do vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005, ktorá bola v roku 2005 do účinnosti tohto zákona považovaná za samostatne zárobkovo činnú osobu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným,27a) sa započítava podiel odmeny za výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným považovanej za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,27b) dosiahnutej v roku 2005 do účinnosti tohto zákona, ktorá nie je znížená o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2,14. Ustanovenia § 13 ods. 8, 9, 13, 17 a 18 sa použijú rovnako.
(12)
Vymeriavací základ poistenca, ktorý bol v rozhodujúcom období poistencom štátu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9, je pomerná časť vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1 až 10 prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých nebol tento poistenec poistencom štátu.
(13)
Prvé ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná v roku 2006 za rok 2005. Úrad pri rozhodovaní o ročnom prerozdeľovaní poistného za rok 2005 zohľadní mesačné prerozdeľovania poistného vykonané za všetky kalendárne mesiace roku 2005 vrátane mesačných prerozdeľovaní poistného vykonaných podľa doterajších predpisov. Prvé mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa § 27 a 28 tohto zákona sa vykoná v kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudne účinnosť tento zákon.“.
73.
Za § 31 sa vkladajú § 32 a 33, ktoré znejú:
§32
(1)
Na poistné, poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty, ktoré bol platiteľ povinný uhradiť do účinnosti tohto zákona, sa vzťahuje desaťročná premlčacia lehota takto:
a)
na poistné odo dňa splatnosti,
b)
na poplatky z omeškania odo dňa nároku zdravotnej poisťovne na predpísanie poplatkov z omeškania,
c)
na poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti od posledného dňa, keď mohla byť oznamovacia povinnosť riadne splnená,
d)
na pokuty odo dňa nesplnenia povinnosti.
(2)
Poistné zaplatené do účinnosti tohto zákona bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku poistného je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vrátiť platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu.
(3)
Právo na vrátenie poistného alebo jeho časti podľa odseku 2 sa premlčí do troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola takáto platba poistného alebo jeho časti zúčtovaná na účet príslušnej zdravotnej poisťovne.
(4)
Poistné alebo jeho časť podľa odseku 2, ktoré je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vrátiť, možno použiť na započítanie pohľadávky zdravotnej poisťovne v zdravotnom poistení voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi.
§33
V roku 2005 je zdravotná poisťovňa povinná vydať európsky preukaz najneskôr do 31. decembra 2005.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 718/2004 Z. z., zákonom č. 305/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.