Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2022

Znenie účinné: od 01.01.2005
Časové verzie:
718/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005
718
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 znie:
§10
(1)
Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine, má poistenec právo na úhradu neodkladnej starostlivosti15) do výšky jej úhrady na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(2)
Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poistencovi náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine, ak poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti spĺňa kritériá vopred určené a zverejnené zdravotnou poisťovňou na jej úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na jej internetovej stránke.“.
2.
V § 11 ods. 2 sa slová „ak má príjem, ktorý podlieha dani z príjmov,18) vyšší ako minimálna mzda19)“ nahrádzajú slovami „ak má v rozhodujúcom období príjem zo závislej činnosti17a) vyšší ako úhrn minimálnych miezd19) za každý mesiac rozhodujúceho obdobia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. “.
3.
V § 11 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným,36a)“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 150 až 153 Obchodného zákonníka.“.
4.
V § 11 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv a pre poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku,25) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,“.
5.
V § 11 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
fyzickú osobu vo výkone väzby7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác,30) ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.“.
6.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Štát je platiteľom poistného za poistenca, ktorý nie je samostatne zárobkovo činnou osobou a
a)
nie je zamestnancom alebo poistencom podľa odseku 2,
b)
je zamestnancom, ale nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmu podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 12 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu,“.
8.
V § 12 písm. d) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu,“.
9.
V § 13 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťa text „[§ 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a)]“.
10.
V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,39a)“.
11.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a náhrada za pohotovosť podľa osobitného predpisu44)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa.
12.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
fyzickej osoby vo výkone väzby7) a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác,30) je pracovná odmena týchto fyzických osôb podľa osobitného predpisu.“.
13.
V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,“.
14.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu18) dosiahnutého v rozhodujúcom období v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou.“.
15.
V § 13 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 11.
16.
V § 13 odseky 6 až 10 znejú:
„(6)
Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je príjem zo závislej činnosti17a) dosiahnutý v rozhodujúcom období.
(7)
Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b), je úhrn vymeriavacích základov podľa odsekov 1 až 5.
(8)
Vymeriavací základ podľa odsekov 1 až 7 je
a)
najmenej úhrn minimálnych miezd19) za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
b)
najviac úhrn trojnásobkov priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len „priemerná mesačná mzda"), za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné.
(9)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je úhrn vymeriavacích základov jeho zamestnancov podľa odsekov 1 až 4 dosiahnutých v rozhodujúcom období a upravených podľa odseku 8. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období postupne alebo súbežne viac platiteľov poistného (odsek 7), do vymeriavacieho základu každého jeho zamestnávateľa v rozhodujúcom období sa započíta pomerná časť vymeriavacieho základu poistenca. Pomerná časť sa určí ako súčin vymeriavacieho základu poistenca (odseky 7 a 8) a podielu vymeriavacieho základu platiteľa poistného neupraveného podľa odseku 8 k vymeriavaciemu základu poistenca neupravenému podľa odseku 8.
(10)
Vymeriavací základ štátu je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy [odsek 8 písm. b)].“.
17.
§ 14 znie:
§14
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu (§ 13) je kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.“.
18.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Preddavok na poistné sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať
a)
zamestnanec vo výške 4 % z príjmu podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, vo výške 2 % z príjmu podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného [§ 12 písm. b)] z polovice základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou za kalendárny rok, ktorý
1.
dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 30. júna,
2.
jeden rok predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. júla do 31. decembra,
c)
zamestnávateľ vo výške 10 % z úhrnu príjmov jeho zamestnancov (§ 13 ods. 1 až 4) dosiahnutých v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, vo výške 5 % z úhrnu príjmov takýchto zamestnancov (§ 13 ods. 1 až 4) a vo výške 10 % z úhrnu príjmov ostatných zamestnancov (§ 13 ods. 1 až 4) dosiahnutých v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
štát vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného z vymeriavacieho základu [§ 12 písm. e) a § 13 ods. 10)] za každého poistenca podľa § 11 ods. 8.“.
19.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom v odseku 2 písm. b) alebo jej základ dane v období uvedenom v odseku 2 písm. b) nie je známy, výšku preddavkov v uvedenom období si určí táto osoba sama.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
20.
V § 16 odsek 7 znie:
„(7)
Výška preddavku na poistné
a)
zamestnanca je najmenej 4 % z minimálnej mzdy19) a najviac 4 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, najmenej 2 % z minimálnej mzdy a najviac 2 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej 14 % z minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou48a) a najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, najmenej 7 % z minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou48a) a najviac 7 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
c)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom, je najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, najviac 7 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
d)
zamestnávateľa je najmenej 10 % z minimálnej mzdy19) a najviac 10 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého zamestnanca; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, najmenej 5 % z minimálnej mzdy19) a najviac 5 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého z takýchto zamestnancov, a najmenej 10 % z minimálnej mzdy19) a najviac 10 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého z ostatných zamestnancov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a)
§ 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Preddavok na poistné sa neodvádza, ak jeho výška nedosahuje najmenej 100 Sk.“.
22.
V § 17 ods. 1 v poslednej vete sa slová „posledný deň tohto kalendárneho mesiaca“ nahrádzajú slovami „posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné“.
23.
V § 17 ods. 8 sa slová „[§ 23 ods. 7 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „[§ 23 ods. 8 písm. c)]“.
24.
V § 18 v prvej vete sa za slová „preddavok na poistné“ vkladajú slová „alebo nedoplatok“.
25.
V § 18 v druhej vete sa za slová „v deň splatnosti preddavku na poistné (§ 17 ods. 1 až 5)“ vkladajú slová „alebo nedoplatku [§ 19 ods. 10 písm. a)]“.
26.
V § 19 odsek 10 znie:
„(10)
Ak súčet preddavkov na poistné, ktoré platiteľ poistného za poistenca odviedol v predchádzajúcom kalendárnom roku, je
a)
menší ako súčin sadzby poistného (§ 12), vymeriavacieho základu poistenca (§ 13 ods. 1 až 8) a podielu vymeriavacieho základu platiteľa poistného neupraveného podľa § 13 ods. 8 k vymeriavaciemu základu poistenca neupravenému podľa § 13 ods. 8, má platiteľ poistného nedoplatok,
b)
väčší ako súčin sadzby poistného (§ 12), vymeriavacieho základu poistenca (§ 13 ods. 1 až 8) a podielu vymeriavacieho základu platiteľa poistného neupraveného podľa § 13 ods. 8 k vymeriavaciemu základu poistenca neupravenému podľa § 13 ods. 8, má platiteľ poistného preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok").“.
27.
V § 19 ods. 16 sa za slová „Podrobnosti o“ vkladajú slová „platení preddavkov na poistné a“.
28.
V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Poistenec, ktorý mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 11 ods. 2, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj základ dane z príjmov, a to najneskôr do ôsmich dní od uplynutia posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmov fyzických osôb.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
29.
V § 24 úvodná veta znie: „Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný“.
30.
V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová „podľa § 23 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 8“.
31.
V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinné poistné v príslušnom kalendárnom mesiaci zahŕňa aj povinné poistné z predchádzajúcich kalendárnych mesiacov, ktoré platiteľ poistného nahlásil dodatočne.“.
32.
V § 28 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z priemerných nákladov zdravotných poisťovní vynaložených najmenej na 95 % poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
(6)
Index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov.“.
33.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
§29a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov60) sa do 31. decembra 2005 vylučuje splatné poistné a poistné, ktoré sa stane splatné v budúcnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
„60)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.“.
34.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Prerozdelenie poistného za posledný štvrťrok 2004 vykoná ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou najneskôr do 31. marca 2005 podľa doterajších predpisov.
(4)
Prvé ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona vykonajú platitelia poistného v roku 2006 za rok 2005.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.