Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Znenie účinné: od 01.08.2004 do 30.06.2005 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 204/2005 Z. z.

413/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 30.06.2005
413
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. júna 2004,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1
Toto nariadenie ustanovuje zvýšené stupnice platových taríf vypracované v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2004.
§2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. augusta 2004 patrí tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2.
§3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 265/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby.
§4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 413/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 540 5 670 5 860 6 120 6 560 7 070 7 660 8 290 9 100 9 640 10 230 10 860 11 600 12 470
2 do 4 5 730 5 880 6 080 6 360 6 820 7 360 7 970 8 630 9 470 10 030 10 650 11 300 12 080 12 980
3 do 6 5 930 6 080 6 300 6 590 7 080 7 640 8 290 8 970 9 840 10 430 11 070 11 750 12 550 13 490
4 do 9 6 120 6 290 6 520 6 830 7 340 7 930 8 600 9 310 10 210 10 820 11 480 12 190 13 030 14 010
5 do 12 6 310 6 490 6 730 7 070 7 600 8 220 8 910 9 650 10 580 11 210 11 900 12 630 13 510 14 520
6 do 15 6 510 6 700 6 950 7 310 7 860 8 500 9 230 9 990 10 950 11 610 12 320 13 080 13 980 15 030
7 do 18 6 710 6 900 7 170 7 540 8 130 8 790 9 540 10 330 11 330 12 000 12 740 13 520 14 460 15 540
8 do 21 6 900 7 110 7 390 7 780 8 390 9 070 9 860 10 670 11 700 12 400 13 160 13 970 14 930 16 050
9 do 24 7 100 7 310 7 610 8 020 8 650 9 360 10 170 11 010 12 070 12 790 13 580 14 410 15 410 16 560
10 do 28 7 290 7 520 7 830 8 260 8 910 9 650 10 480 11 350 12 440 13 180 13 990 14 850 15 890 17 080
11 do 32 7 480 7 720 8 040 8 500 9 170 9 930 10 800 11 690 12 810 13 580 14 410 15 300 16 360 17 590
12 nad 32 7 670 7 930 8 260 8 730 9 430 10 220 11 110 12 030 13 180 13 970 14 830 15 740 16 840 18 100
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 413/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 390 5 540 5 740 6 010 6 510 7 180 8 110 8 980 10 020 10 920 11 380 12 180 13 100 14 180
2 do 4 5 580 5 740 5 950 6 250 6 770 7 460 8 360 9 240 10 340 11 260 11 840 12 680 13 640 14 760
3 do 6 5 770 5 940 6 170 6 480 7 020 7 750 8 550 9 460 10 570 11 520 12 310 13 170 14 170 15 340
4 do 9 5 960 6 130 6 380 6 710 7 280 8 030 8 870 9 820 10 970 11 960 12 770 13 670 14 710 15 920
5 do 12 6 140 6 330 6 590 6 940 7 540 8 310 9 180 10 170 11 370 12 390 13 230 14 170 15 240 16 500
6 do 15 6 330 6 520 6 800 7 180 7 790 8 590 9 500 10 530 11 770 12 830 13 700 14 660 15 780 17 080
7 do 18 6 520 6 730 7 010 7 410 8 050 8 880 9 820 10 880 12 170 13 270 14 160 15 160 16 310 17 670
8 do 21 6 710 6 930 7 220 7 640 8 300 9 160 10 130 11 240 12 570 13 700 14 630 15 650 16 850 18 250
9 do 24 6 890 7 120 7 440 7 870 8 560 9 440 10 450 11 590 12 970 14 140 15 090 16 150 17 380 18 830
10 do 28 7 080 7 320 7 650 8 110 8 820 9 720 10 770 11 950 13 370 14 580 15 550 16 650 17 920 19 410
11 do 32 7 270 7 520 7 860 8 340 9 070 10 010 11 080 12 300 13 770 15 010 16 020 17 140 18 450 19 990
12 nad 32 7 460 7 710 8 080 8 570 9 330 10 290 11 400 12 660 14 170 15 450 16 480 17 640 18 990 20 570