Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 1999 č. 21 891/1999-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 30.12.2000
Časové verzie:
486/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2000
486
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.
opatrenie z 20. decembra 2000 č. 22 815/2000-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 1999 č. 21 891/1999-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 362/1998 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 1999 č. 21 891/1999-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 387/1999 Z. z.). Opatrenie mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámenie č. 8/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993 ustanovujúce zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámenie č. 141/1994 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. mája 1995 č. 65/206/1995, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 ustanovujúce termín predkladania konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov (oznámenie č. 114/1995 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2001.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky na sekcii štátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva.