Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov 2022

Znenie účinné: od 30.12.1999
Časové verzie:
387/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1999
387
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 28. decembra 1999 č. 21891/1999-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie č. 362/1998 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Opatrenie sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky v sekcii štátnej pokladnice a metodiky účtovníctva.