Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní 2022

Znenie účinné: od 30.12.1999
Časové verzie:
386/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1999
386
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 28. decembra 1999 č. 22 008/1999-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní.
Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania účtovných jednotiek v konkurze a vyrovnaní. Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré sú podnikateľmi a účtujú v sústave podvojného účtovníctva.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Opatrenie sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky v sekcii štátnej pokladnice a metodiky účtovníctva.