Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Znenie účinné: od 28.12.1996 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

383/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1996 do 30.06.2002
383
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. decembra 1996
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. výška sadzieb náhrad stravného1) sa upravuje takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „48 Sk“ upravuje na sumu „50 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „76 Sk“ upravuje na sumu „79 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „118 Sk“ upravuje na sumu „123 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „48 Sk“ upravuje na sumu „50 Sk“.

Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 213/1996 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.