Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Znenie účinné: od 19.07.1996 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

213/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 19.07.1996 do 30.06.2002
213
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. júla 1996
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „46 Sk“ nahrádza sumou „48 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „73 Sk“ nahrádza sumou „76 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „114 Sk“ nahrádza sumou „118 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „46 Sk“ nahrádza sumou „48 Sk“.

Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.