Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Znenie účinné: od 15.11.1995 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

248/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1995 do 30.06.2002
248
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. novembra 1995
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:

Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „44 Sk“ nahrádza sumou „46 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „70 Sk“ nahrádza sumou „73 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „109 Sk“ nahrádza sumou „114 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „44 Sk“ nahrádza sumou „46 Sk“.

Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 68/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.