Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Znenie účinné: od 24.02.1994 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

35/1994 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 24.02.1994 do 30.06.2002
35
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. februára 1994
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovnch náhradách ustanovuje:

Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb stravného1) sa mení takto:
1.
V 5 ods. 1 písm. a) sa suma „34 Sk" nahrádza sumou „36 Sk".
2.
V 5 ods. 1 písm. b) sa suma „53 Sk" nahrádza sumou „56 Sk".
3.
V 5 ods. 1 písm. c) sa suma „85 Sk" nahrádza sumou „89 Sk".
4.
V 5 ods. 2 sa suma „34 Sk" nahrádza sumou „36 Sk".

Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené tmto opatrením patria zamestnancom od prvého da kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltoová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 323/1993 Z. z. o úprave vky sadzieb náhrad stravného.