Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch

Predpis bol zrušený predpisom 582/2004 Z. z.

544/1990 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 31.12.2004
544
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 27. novembra 1990
o miestnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§1
(1)
Obec môže vyberať tieto miestne poplatky (ďalej len „poplatky"):
a)
poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b)
poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c)
poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d)
poplatok za pobyt,
e)
poplatok za psa,
f)
poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest,
g)
poplatok za zábavné hracie prístroje,
h)
poplatok za predajné automaty,
i)
poplatok za jadrové zariadenie.
(2)
Obec vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
§2 Poplatok za užívanie verejného priestranstva
(1)
Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.
(2)
Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
(3)
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výminkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
(4)
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste.
(5)
Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v odseku 1.
(6)
Sadzba poplatku je najviac 10 Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako tri dni najviac 5 Sk za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa. Za umiestnenie skládky odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií môže obec zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnásobok. Obec môže ustanoviť poplatok týždennou, mesačnou alebo ročnou paušálnou sumou alebo inou jednorazovou sumou.
(7)
Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva je najviac 20 Sk/hod. za jedno parkovacie miesto. V centre mesta alebo v mestskej časti možno zvýšiť sadzbu poplatku až na 5-násobok.
§3 Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
(1)
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie1) platí užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.
(2)
Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt2), sadzba poplatku za užívanie bytu je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.
(3)
Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.
§4 Poplatok za ubytovaciu kapacitu
(1)
Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch,
b)
za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c)
za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb,
d)
za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e)
za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
f)
ak sa za zariadenie vyberá lokalizačný poplatok,
g)
za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely.
h)
za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi základných škôl a stredných škôl.
(3)
Sadzba poplatku je ročne najviac 2 Sk za každé lôžko a deň.
§5 Poplatok za pobyt
(1)
Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.2a)
(2)
Poplatok neplatí:
a)
nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b)
chorá osoba, ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v rámci pracovnej neschopnosti, t. j. na predvolanie na účet štátnej zdravotníckej správy alebo na poukaz označený v indikačnom zozname chorôb „X“,3)
c)
osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov,4)
d)
vlastník objektu na individuálnu rekreáciu5) nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
e)
osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné)5a) vojak v základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,
f)
príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto osôb a ich deti.
(3)
Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 15 Sk za osobu a prenocovanie.
§7 Poplatok za psa
(1)
Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
(2)
Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne ťažko postihnutý).
(3)
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Sk ročne za jedného psa. Za druhého a každého ďalšieho psa môže obec zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až o 50 %.
§8 Poplatok zo vstupného
(1)
Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod.
(2)
Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, a zo vstupného na divadelné predstavenie.
(3)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
(4)
Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na príslušnom obecnom úrade.
(5)
Sadzba poplatku je najviac 20 % z vybraného vstupného. Ak ide o filmové predstavenia, koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, sadzbu poplatku možno stanoviť maximálne do výšky 10 % z vybraného vstupného.
§10 Poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest
(1)
Poplatok za vjazd motorovým vozidlom9) do historických častí miest platí fyzická a právnická osoba za vjazd a zotrvanie s motorovým vozidlom v historickej časti mesta.
(2)
Poplatok neplatí fyzická a právnická osoba, ktorá v historickej časti mesta užíva nehnuteľnosť na svoju hospodársku činnosť, a fyzická osoba, ktorá má v nej trvalý alebo prechodný pobyt. Poplatok sa ďalej neplatí pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku a za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých (nemobilných).
(3)
Sadzba poplatku je za každý aj začatý deň najviac 10 Sk. Obec môže po dohode s poplatníkom ustanoviť poplatok paušálnou sumou.
§10a Poplatok z reklamy
(1)
Poplatok z reklamy sa platí za:
a)
písomné,
b)
obrazové,
c)
svetelné,
d)
zvukové,
e)
figuárlne (trojrozmerné)
propagačné oznamy (ďalej len „reklamy“) umiestnené alebo uskutečňované v obci na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach; na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev; na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
z reklám propagajúcich výlučne charatatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
b)
z reklám propagajúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
c)
z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane9a).
(3)
Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
(4)
Sadzba poplatku z reklamy je najviac:
a)
5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách; v ostatných prípadoch najviac 5 Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b)
5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c)
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d)
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).
(5)
Obec, ktorá vykonáva správu poplatku, nariadi poplatníkovi vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.
(6)
Poplatková povinosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu.
§10b Poplatok za zábavné hracie prístroje
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje:), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Sadzba poplatku je najviac 20 000 Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
(4)
Poplatková povinosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v obci.
§10c Poplatok za predajné automaty
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“), ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce
a)
výlučne lístky hromadnej dopravy,
b)
potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
c)
ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Sk ročne za predajný automat obsahujúci v sskladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2000 Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa môže zvýšiť až na päťnásobok, ak skaldba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
(5)
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v obci.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a)
názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b)
adresa,
c)
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§10d Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1)
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a)
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt9b) alebo prechodný pobyt9c) alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu9d) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,9g) vinicu,9h) ovocný sad,9l) trvalý trávny porast9j) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku9e) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha9f) (ďalej len „nehnuteľnosť"),
b)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3)
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
(4)
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a)
užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b)
je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c)
užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d)
v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5)
Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a)
vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,9k) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b)
správca,9l) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ").
(6)
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7)
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8)
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
§10da Sadzba poplatku
(1)
Sadzba poplatku je
a)
najmenej 0,10 Sk a najviac 1,60 Sk za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,20 Sk a najviac 5 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b)
najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.
(2)
Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
§10db Určenie poplatku
(1)
Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2)
Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok, ak si ho obec vo všeobecne záväznom nariadení neurčí inak, ako
a)
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 10d ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b)
súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 10d ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(3)
Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet
a)
priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 10d ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba-podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov"), a
b)
priemerného počtu
1.
hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2.
miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie v určenom období komunálnych odpadov priemerný počet podľa prvého bodu, alebo
3.
priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, ak ide o poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa produkcie v určenom období komunálnych odpadov nezapočítava priemerný počet podľa prvého ani druhého bodu; koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1.
(4)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je
a)
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b)
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 10dc o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
§10dc Ohlásenie
(1)
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a)
svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 10d ods. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b)
identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 10d ods. 7,
c)
údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 10db, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 11 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2)
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§10e Poplatok za jadrové zariadenie
(1)
Poplatok sa platí za jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie"), a to aj časť kalendárneho roka. Poplatok platí prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
(2)
Poplatková povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
(3)
Základná sadzba poplatku je najviac 0,04 Sk za m2 územia obce, ktorej zastavané územie alebo jeho časť (ďalej len „zastavané územie") sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením (ďalej len „oblasť ohrozenia").
(4)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 5-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je trojnásobok základnej sadzby poplatku podľa odseku 3.
(5)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 10-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je rovnaká ako základná sadzba poplatku podľa odseku 3.
(6)
Upravená sadzba poplatku obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 30-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia v Jaslovských Bohuniciach alebo 20-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia v Mochovciach, je polovica základnej sadzby poplatku podľa odseku 3.
(7)
Obec, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti ohrozenia, vyrubí prevádzkovateľovi jadrového zariadenia ročný poplatok do 30 dní po skončení kalendárneho roka.
(8)
Výnos z poplatku sa použije len na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj životného prostredia obce.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§11
(1)
Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e), g) až i) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným výmerom. Spôsob platenia poplatkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. d), f) a v § 1 ods. 2, ak je v obci zavedený množstvový zber, ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. V platobnom výmere je obec povinná uviesť, ak ide o fyzickú osobu, jej meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, jej obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo alebo miesto podnikania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.9e)
(2)
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 10dc zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
(3)
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 70 Sk.
(4)
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,
a)
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b)
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo
c)
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(5) Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
§12
(1)
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
(2)
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.
§13
Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy.10)
§14
Správu poplatkov vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona o miestnych poplatkoch vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§15
(1)
Po zavedení poplatkov ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením druhy miestnych poplatkov, ktoré sa v obci vyberajú, sadzbu poplatkov, podmienky, pri splnení ktorých sa poplatky môžu vyberať paušálnou sumou, a sumu paušálneho poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov. Pri poplatku za užívanie verejného priestranstva určí miesta, ktoré sú v obci verejným priestranstvom.
(2)
Ak ide o poplatok podľa § 1 ods. 2, obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením, okrem skutočností podľa odseku 1, dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, hodnoty koeficientu a pri množstvovom zbere spôsob, formu, miesto na zaplatenie poplatku, prípady, keď možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
§16
(1)
Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
(2)
Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 10d ods. 4 alebo môže poplatok uvedený v § 1 ods. 2 odpustiť.
§16a Prechodné ustanovenia
(1)
Ak pred 1. májom 2004 vznikla poplatková povinnosť k poplatku zo vstupného, poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatku z reklamy a poplatku za pobyt v kúpeľnom mieste a mieste sústredeného cestovného ruchu, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. apríla 2004.
(2)
Poplatok za ubytovaciu kapacitu môže obec vyberať do 31. decembra 2004.
(3)
Poplatok zo vstupného podľa § 8 a poplatok z reklamy podľa § 10a môže obec vyberať, ak poplatková povinnosť vznikla do 31. decembra 2004.
§17
Zrušujú sa:
1.
Pre územie Slovenskej republiky zákon č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch.
2.
Pre územie Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku za psov.
3.
Pre územie Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 67/1966 Zb. o miestnych poplatkoch.
4.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 218/1988 Zb. o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku.
§18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 57 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona SNR č. 159/1971 Zb.
2)
Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
3)
Smernice Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 8/1988 Ú. v. SSR o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy.
5)
§ 47§ 58 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
5a)
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
5c)
§ 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
6)
Napr.
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
6a)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva finacií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 585/1990 Zb. o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.
7)
§ 1 ods. 2 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
9)
§ 2 bod 12. vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).
9a)
Zákon č. 424/1991 Zb. o zdrožování v politických stranách a v politických hnutiach.
9b)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
9c)
§ 8 až 10 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.
9d)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
9e)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
9f)
§ 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
9k)
Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 158/1998 Z. z.
9l)
§ 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov,
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.