Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Znenie účinné: od 01.05.1990 do 31.12.1992 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
107/1990 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1990 do 31.12.1992
107
ZÁKON
z 19. apríla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Článok I

Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
§1
Daň z obratu (ďalej len „daň“) je nástrojom rozdelenia a znovurozdelenia národného dôchodku.“.
2.
§ 2 znie:
§2 Platitelia dane
(1)
Platitelia dane1) sú:
a)
štátne podniky, štátne hospodárske organizácie, združenia s právnou subjektivitou, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti, štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy a špecializované železničné organizácie, bytové, spotrebné, výrobné a iné družstvá, zväzy družstiev, Ústredná rada družstiev, družstevné podniky a jednotné roľnícke družstvá, spoločné podniky, podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií;
b)
podniky zahraničného obchodu, účelové zahraničnoobchodné organizácie, združenia pre zahraničný obchod, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou;
c)
fyzické osoby (podnikatelia), ktoré boli zapísané do podnikového registra;
d)
subjekty so sídlom v cudzine vykonávajúce hospodársku činnosť na území Česko-slovenskej federatívnej republiky.
(2)
Daň vyrovnávajú aj niektoré rozpočtové a iné štátne organizácie a organizácie s medzinárodným prvkom na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, ak tak ustanovuje Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o subjekty v pôsobnosti orgánov federácie, a Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ak ide o ostatné subjekty.
(3)
Ak sa ďalej používa pojem „podnik“, rozumejú sa ním subjekty uvedené v odsekoch 1 a 2.“.
3.
Názov § 3 znie:
§3
Predmet dane“.
4.
V § 3 ods 1 sa za slová „vlastného nákupu“ dopĺňajú slová „a tovaru z dovozu“.
5.
§ 3 ods. 4 znie:
„(4)
Obrat z predaja tovaru do zahraničia nepodlieha dani.“.
6.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dovoz neobchodného tovaru nepodlieha dani; vzťahujú sa naň predpisy o cle.“.
7.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zdaniteľným obratom je takisto predajná cena tovaru realizovaného na území Česko-slovenskej federatívnej republiky v jednotkách cudzej meny.“.
8.
V § 4 doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3, v ktorom sa slová „Zdaniteľnosť obratu“ nahrádzajú slovami „Zdaniteľný obrat“.
9.
§ 5 sa vypúšťa.
10.
§ 6 znie:
§6 Určenie dane
Federálne ministerstvo financií určí spôsob výpočtu dane vo vykonávacej vyhláške a sadzby v Sadzobníku dane z obratu.“.
11.
§ 8 ods. 1 znie:
„(1)
Podnik je povinný predložiť miestne príslušnému finančnému orgánu2) (ďalej len „finančný orgán“) hlásenie o dani z obratu (ďalej len „hlásenie“) na predpísanom tlačive v lehotách ustanovených vykonávacou vyhláškou. Podnik je povinný podať na vyzvanie finančného orgánu vysvetlenie, opravu alebo doplnenie hlásenia.“.
12.
§ 8 ods. 2 znie:
„(2)
Finančný orgán preskúma hlásenie, a ak sa odchyľuje ním vypočítaná daň od dane podľa hlásenia, upovedomí o rozdiele podnik.“.
13.
V § 8 ods. 3 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „finančnému orgánu“, slová „daňového“ a „daňové“ sa vypúšťajú a za slovami „kalendárneho mesiaca“ sa dopĺňa slovo v zátvorke „(štvrťroka)“.
14.
§ 8 ods. 4 znie:
„(4)
Podnik je povinný podať do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovanie dane príslušnému finančnému orgánu na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie daňovú povinnosť a platby na daň. Finančný orgán preskúma vyúčtovanie a v prípade, že zistí nezhody, oznámi podniku do tridsiatich dní odo dňa podania vyúčtovania rozdiely medzi vyúčtovaním podniku a vyúčtovaním finančného orgánu.“.
15.
§ 9 ods. 1 znie:
„(1)
Podniky sú povinné prihlásiť sa na daňovú registráciu na miestne príslušných finančných orgánoch podľa svojho sídla. Finančný orgán vedie na účely dane kataster podnikov, v ktorom vyznačuje daňovo dôležité skutočnosti a súvislosti.“.
16.
V § 9 ods. 2 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „finančnému orgánu“; posledná veta sa vypúšťa.
17.
§ 10 znie:
§10 Použitie účtovníctva
Údaje účtovníctva slúžia aj daňovým účelom.“.
18.
V § 12 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
19.
V § 13 ods. 1 sa slová „okresných a krajských národných výborov“ nahrádzajú slovami „finančných orgánov“ a slovo „daňových“ sa vypúšťa.
20.
V § 13 ods. 2 sa slovo „obyvatelia“ nahrádza slovom „občania“ a slová „okresné a krajské národné výbory alebo Ministerstvo financií“ sa nahrádzajú slovami „finančné orgány“.
21.
Názov § 14 znie:
§14
Penále a zvýšenie dane“.
22.
V § 14 ods. 1 sa slová „vo výške 0,05 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 0,1 %“.
23.
V § 14 ods. 2 sa slovo „daňové“ vypúšťa.
24.
V § 14 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak finančný orgán zistí, že hlásenie bolo nesprávne alebo neúplné, je oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 20 %. Ak podnik zistí nesprávnosť alebo neúplnosť sám a podá dodatočné hlásenie, je finančný orgán oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 10 %.“.
25.
§ 15 znie:
§15 Vymáhanie dane
Ak podnik nezaplatí daň v lehote, zašle finančný orgán príslušnej banke alebo sporiteľni príkaz na vybratie a súčasne o tom upovedomí podnik. Tento príkaz vykoná banka alebo sporiteľňa prednostne.“.
26.
V § 17 sa odsek 1 vypúšťa; ďalej sa vypúšťa označenie odseku 2.

Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní fyzických osôb.
2)
Zákon Českej národnej rady č. 33/1970 Zb. o finančných správach.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.