Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Znenie účinné: od 01.02.1991 do 30.06.2006 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 124/2006 Z. z.

66/1989 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991 do 30.06.2006
66
VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce
zo 16. marca 1989
na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušným ústrednými orgánmi ustanovuje:
§1 Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií pri navrhovaní, projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži, údržbe, opravách, rekonštrukciách, pri uskutočňovaní výstavby, vrátane skúšok, prevádzke, trvalom vyradení z prevádzky a dovoze vyhradených technických zariadení v jadrovej energetike (ďalej len „zariadenia").
(2)
Zariadeniami podľa tejto vyhlášky sú:
a)
tlakové nádoby a parné generátory pracujúce s rádioaktívnymi látkami, ktorých najvyšší pracovný pretlak presahuje 0,07 MPa a ktorých objem je väčší než 10 litrov,
b)
čerpadlá, potrubia, rozdeľovače, zberače z potrubia a armatúry s najvyšším pracovným pretlakom presahujúcim 0,07 MPa so svetelnosťou nad DN 70 systémov zabezpečujúcich chladenie jadrového reaktora, systémov plnenia, systémov normálneho a havarijného doplňovania, systémov dochladzovania reaktora, ako aj systémov dochladzovania zariadení pre skladovanie vyhoreného paliva,
c)
hydraulické a pneumatické zariadenia, ktoré zabezpečujú ovládanie, reguláciu, signalizáciu, ochranu a meranie pri prevádzke zariadení uvedených v písmenách a) a b) s najvyšším pracovným pretlakom presahujúcim 0,07 MPa so svetlosťou nad DN 50,
d)
stavebná časť hermetickej obálky (zóny) dimenzovaná na vnútorný pretlak vrátane zariadení zabezpečujúcich jej hermetickosť pri maximálne projektovanej nehode.
(3)
Vyhláška sa vzťahuje na základné a prídavné materiály a časti (spojovacie prvky, polotovary, časti potrubia, kolená, trubky, výkovky, priechodky, poklopy, dvere a pod.) zariadení uvedených v odseku 2 písm. a), b), c) a e), pokiaľ ich akosť môže ovplyvniť technickú bezpečnosť zariadení.
(4)
Zariadeniami a ich časťami podľa odsekov 2 a 3 nie sú palivové články, tyče systémov regulácie a ochrany a zariadenia, ktoré sú predmetom výskumu a nie sú súčasťou projektom určených funkčných systémov nevyhnutných pre prevádzku zariadení uvedených v odseku 2, ako aj zariadenia podliehajúce dozoru orgánov podľa osobitných predpisov.1)
§2 Predkladanie dokumentácie a dokladov
(1)
Stavebník je povinný predložiť príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce (ďalej len „orgán dozoru“)2)
a)
návrh zadania stavby,3) 30 dní pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia.
b)
projekt stavby,4) 30 dní pred podaním žiadosti o stavebné povolenie,
c)
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,4a) vyžiadanú orgánom dozoru,
d)
predprevádzkovú bezpečnostnú správu5) a program uvádzania zariadení do prevádzky, 3 mesiace pred prvým zavážaním paliva do reaktora,
e)
doklady o vykonanej evidencii zariadení podľa § 12, 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.5)
(2)
Stavebník je povinný vykonať kontrolu správnosti a úplnosti predkladanej dokumentácie uvedenej v odseku 1 pred jej predložením orgánu dozoru a o výsledku tejto kontroly vyhotoviť záznam, ktorý priloží k dokumentácii.
§3 Požiadavky na dokumentáciu zariadení
Dokumentácia zariadení musí riešiť
a)
konštrukčné vyhotovenie zariadení tak, aby nemohlo dôjsť k ich náhlemu porušeniu pri všetkých skúšobných a prevádzkových stavoch,
b)
umožnenie prehliadok, kontrol, funkčných skúšok a revízií, čistenie, prefukovanie, odvzdušňovanie, odvodňovanie, omývanie dezaktivačnými roztokmi, opravy a údržbu zariadení, kontrolných skúšok základného materiálu, zvarových spojov a návarov,
c)
snímateľnosť a odolnosť izolácie proti zmenám tvaru a izolačných vlastností pri častiach zariadení, prípadne uzloch, ktoré sa musia periodicky kontrolovať a majú tepelnú izoláciu,
d)
spôsob kontroly predĺženia potrubia a správnosť funkcie podpier a závesov pri potrubiach DN 150 a väčšej svetlosti s teplotou pracovného média 250 oC a vyššou,
e)
dimenzovanie zariadení a ich zdrojov energie, polohové riešenie armatúr v potrubí, konštrukciu, počet a polohu indikátorov hladín pracovných médií v zariadeniach, signalizáciu dolnej a hornej hraničnej polohy hladín, hodnôt tlakov a teplôt, dimenzovanie, umiestnenie a určenie druhu poistných zariadení a meracích prístrojov vrátane prístupu k nim,
f)
požiadavky na ukladanie betónov a kontrolu ich akosti, na vyhotovenie betonárskej výstuže, priechodiek dverí, príklopov, uzáverov, povrchových úprav stavebných konštrukcií,
g)
požiadavky na odvod preplachovej vody,
h)
určenie údajov pre spôsob predprevádzkovej a prevádzkovej kontroly zariadení stavebnej časti.
§4 Zoznam zariadení
(1)
Generálny projektant je povinný pri spracovaní projektu stavby4) vypracovať zoznam zariadení uvedených v § 1 ods. 2 a predložiť ho orgánu dozoru pred jeho odovzdaním stavebníkovi. Zariadenia uvedené v zozname musí zaradiť do príslušných bezpečnostných tried.6)
(2)
Stavebník je povinný v spolupráci s príslušnými dodávateľmi zabezpečiť, aby generálny projektant upresnil, rozšíril, prípadne vykonal ďalšie úpravy a zmeny zoznamu zariadení a zmeny ich zaradenia do bezpečnostných tried.
(3)
Stavebník je povinný ihneď po obdržaní zoznamu oznámiť úpravy a zmeny v zozname zariadení orgánu dozoru a jednotlivým výrobcom.
§5 Oprávnenie organizácií
(1)
Vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce a opravy zariadení a ich častí uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3, vykonávať stavebné práce na zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. e), vykonávať údržbu zariadení a ich častí uvedených v § 1 ods. 2 a 3, vykonávať skúšky podľa § 7 a § 15 a potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 môžu len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie (ďalej len „oprávnené organizácie").
(2)
Oprávnenie vydáva orgán dozoru na základe písomnej žiadosti organizácie.
(3)
Organizácia v žiadosti o vydanie oprávnenia uvedie:
a)
názov a adresu,
b)
názov a adresu nižšej organizačnej zložky, pre ktorú oprávnenie žiada,
c)
názov a adresu orgánu hospodárskeho riadenia,
d)
označenie druhu žiadaného oprávnenia a jeho rozsahu,
e)
spôsob zabezpečenia výkonu činnosti, pre ktorú požaduje oprávnenie z hľadiska technického vybavenia a odbornej spôsobilosti pracovníkov.
(4)
Orgán dozoru po preverení odbornej spôsobilosti organizácie na činnosti, na ktoré oprávnenie žiada, vydá oprávnenie s uvedením podmienok vykonávania činností alebo žiadosť zamietne.
(5)
Oprávnená organizácia je povinná dodržiavať podmienky vydaného oprávnenia.
(6)
Ak orgán dozoru zistí, že oprávnená organizácia nedodržiava podmienky uvedené v oprávnení alebo porušuje predpisy na zaistenie technickej bezpečnosti zariadení, oprávnenie organizácii odoberie.
§6 Povinnosti oprávnených organizácií
(1)
Oprávnená organizácia je povinná pred začatím činností uvedených v § 5 ods. 1 predložiť orgánu dozoru dokumentáciu, prípadne iné doklady, ku ktorým vydá orgán dozoru stanovisko. Dokumentáciu a iné doklady je oprávnená organizácia povinná predložiť orgánu dozoru najmenej 30 dní pred začatím činnosti, pokiaľ orgán dozoru nerozhodne inak. Dokumentácia musí byť vypracovaná v nadväznosti na bezpečnostnú triedu zariadenia a musí v nej byť uvedené, ktoré časti zariadenia môžu ovplyvniť jeho technickú bezpečnosť. Orgán dozoru je oprávnený ponechať si niektoré časti dokumentácie. Organizácia môže začať činnosti až po obdržaní súhlasného stanoviska orgánu dozoru k dokumentácii.
(2)
Dokumentáciou podľa odseku 1 sa rozumejú
a)
konštrukčné, stavebné a montážne výkresy zostáv a častí zariadení, ktoré musia obsahovať:
1.
označenie predpísanej akosti a stavu hutníckych polotovarov, prípadne iných častí, dielcov a prídavných materiálov, s určením technických dodacích podmienok použitých materiálov,
2.
rozmery, hrúbky stien a potrebné údaje na ich dimenzovanie,
3.
umiestnenie, druh, rozmery, hodnoty súčiniteľov zvarových spojov a ich klasifikačný stupeň,
4.
druh skúšok, skúšobné médiá a ich parametre,
5.
skúšobný pretlak kompletne zmontovaného zariadenia,
b)
výsledky výpočtov (pevnostné) a dôležité technické údaje vypracované podľa príslušných technických noriem, technických podmienok, prípadne nových poznatkov vedy a techniky, ak sa zainteresované organizácie nedohodnú s orgánom dozoru inak,
c)
výsledky výpočtov a dôležité technické údaje o parametroch poistných zariadení (druh, veľkosť, priepustnosť, umiestnenie a pod.),
d)
technologické postupy výroby a výstavby vrátane návrhu na ich overenie i pre prípadné opravy a rekonštrukcie,
e)
montážne predpisy a technologické postupy montáže,
f)
technické podmienky na výrobu, výstavbu, montáž, opravy a rekonštrukcie alebo im na roveň postavené iné doklady,7) ktoré musia obsahovať:
1.
spôsob, druh a rozsah tepelného spracovania pri zariadeniach a ich častiach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3,
2.
vstupné, medzioperačné a výstupné (výrobné, montážne) kontroly a skúšky vrátane určenia prípustných hraničných hodnôt,
3.
požiadavky na odbornú spôsobilosť výrobných, stavebných a montážnych pracovníkov, ako aj pracovníkov vykonávajúcich kontrolu a vyhodnocovanie zvarov,
4.
priebehy skúšok, ako aj spôsob a rozsah overovania technického stavu zariadení v prevádzke po celé obdobie ich životnosti,
5.
údaje o spoľahlivosti a plánovanej dobe životnosti zariadenia.
(3)
Oprávnená organizácia je povinná s orgánom dozoru pred začatím činnosti prerokovať rozsah8) a spôsob vedenia prvotnej dokumentácie.
(4)
Pri objednávaní zariadení a ich častí, ktorých akosť môže ovplyvniť technickú bezpečnosť zariadení, ako aj pri zabezpečovaní poddodávok a výrobných spoluprác je oprávnená organizácia povinná v objednávke uviesť bezpečnostnú triedu a skutočnosť, že na objednávané činnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky. Zoznam dodávateľských organizácií a organizácií vykonávajúcich výrobnú spoluprácu vrátane konkrétnych činností podľa § 5 ods. 1 predloží orgánu dozoru do 15 dní po uzavretí hospodárskej zmluvy.
(5)
Oprávnená organizácia je povinná spracovať obsah a určiť dĺžku zaškolenia a spôsob overovania znalostí všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na činnostiach podľa oprávnení.
(6)
Oprávnená organizácia je povinná určiť spôsob a organizáciu zabezpečenia akosti a kontroly činnosti, vymedziť funkčnú právomoc a zodpovednosť pracovníkov podieľajúcich sa na činnostiach podľa § 5 ods. 1. Ďalej je povinná určiť metodiku kontrol akosti zariadení alebo ich častí.
(7)
Oprávnená organizácia je povinná spracovať merací poriadok, ktorým určí požiadavky na kontrolu, kalibrovanie a nastavovanie meracích prístrojov a meradiel, skúšobných zariadení a prípravkov na meranie a skúšky pri výrobe, montáži a prevádzke zariadení a ich častí.
(8)
Oprávnená organizácia je povinná dodržiavať pri činnostiach podľa vydaného oprávnenia dokumentáciu a doklady, ku ktorým orgán dozoru vydal stanovisko.
(9)
Akosť a vlastnosti materiálov a častí zariadení uvedených v dokumentácii, ktoré môžu ovplyvniť technickú bezpečnosť, je oprávnená organizácia povinná doložiť atestami alebo protokolmi s výsledkami skúšok. Rozsah a vyhotovenie protokolu prerokuje oprávnená organizácia s orgánom dozoru, pokiaľ nie je forma atestu určená osobitnými predpismi.
(10)
Ak nie je vykonávanie činností uvedených v § 5 ods. 1 upravené technickými normami a predpismi na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, sú oprávnené organizácie povinné dodržiavať dohodnuté technické podmienky a technologické postupy.
(11)
Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), c), e) a časti zariadení podľa § 1 ods. 3 vyhotoví výrobca technickú dokumentáciu k príslušnej fáze výroby. Vzor tejto dokumentácie spracuje organizácia ako prílohu dokumentácie podľa odseku 1. Dokumentácia sa spracováva vo dvoch exemplároch, z ktorých jeden archivuje výrobca a druhý slúži oprávnenej organizácii ako podklad pre zostavovanie pasportu v zmysle § 8 ods. 3 a ods. 5 a predkladá sa orgánu dozoru pri stavebnej skúške.
§7 Skúšky zariadení
(1)
Po ukončení výroby, výstavby, prípadne montáže zariadenia aj jeho častí a pred uvedením nových, rekonštruovaných alebo opravených zariadení do prevádzky sú oprávnené organizácie povinné
a)
pri zariadeniach a ich častiach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 vykonať:
1.
stavebnú skúšku, pri ktorej sa kontroluje, či sú v súlade s predloženou dokumentáciou
- hlavné rozmery zariadenia a jeho častí, umiestnenie hrdiel a prielezov, výstroja, pätiek, podstavcov a zmontovanie jednotlivých častí podľa výkresov,
- značky materiálov, tavieb, vývalkov, výkovkov,
- záznamy o tepelnom spracovaní,
- zvarové spoje (vonkajšou a vnútornou prehliadkou), rádiogramy a ich vyhodnotenie,
- značky zváračov,
- údaje na štítkoch a údaje vyrazené na tlakových častiach;
2.
individuálnu skúšku, pokiaľ je určená projektom, ktorou sa rozumie skúška zariadenia v rozsahu potrebnom na preverenie úplnosti a funkcie zariadenia a riadneho vykonania montáže;
3.
prvú tlakovú skúšku, prípadne tesnostnú skúšku po úspešnej stavebnej skúške (individuálnej skúške);
c)
pri zariadeniach podľa § 1 ods. 2 písm. e):
1.
vykonať kontrolu kompletnosti dokladov o akosti zariadenia a jeho častí,
2.
vyhotoviť protokol o dokončení a kompletnosti stavebných a montážnych prác,
3.
vykonať individuálne tesnostné skúšky,
4.
vykonať integrálnu tesnostnú skúšku.
(2)
Oprávnená organizácia je povinná najneskôr 14 dní vopred oznámiť orgánu dozoru termín konania skúšky, ak sa nedohodne s orgánom dozoru inak. Ďalej je povinná zabezpečiť technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na jej vykonanie vrátane spracovania programu skúšok.
(3)
Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) vyhotoviť pasport vo dvoch exemplároch, z ktorých jedno si ponechá výrobca zariadenia a druhé prevádzkovateľ zariadenia. Pasport určený prevádzkovateľovi zariadenia musí byť predložený pri stavebnej skúške zariadenia a musí obsahovať predpísané náležitosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) okrem č. 5, 12 a 13.
(4)
Pri stavebnej skúške musí oprávnená organizácia predložiť sprievodnú technickú dokumentáciu, technickú dokumentáciu (spracovanú k príslušnej fáze výroby), ktorej správnosť a úplnosť je potvrdená pracovníkmi, ktorí majú osvedčenie podľa § 10.
(5)
Po ukončení a vyhodnotení stavebnej skúšky zariadenia alebo jeho častí v oprávnenej výrobnej organizácii jej pracovníkmi potvrdí orgán dozoru v sprievodnej technickej dokumentácii podľa § 8 alebo technickej dokumentácii podľa § 6 ods. 11, že zariadenie vyhovuje požiadavkám tejto vyhlášky. Bez tohto potvrdenia nesmie oprávnená organizácia zariadenie alebo jeho časti uvoľniť na expedíciu, montáž alebo na ďalšie operácie.
(6)
Po ukončení montáže zariadenia na stavbe a vyhodnotení stavebnej skúšky pracovníkmi oprávnenej montážnej organizácie vykoná orgán dozoru záznam do sprievodnej technickej dokumentácie, ktorú je oprávnená montážna organizácia povinná orgánu dozoru predložiť.
§8 Sprievodná technická dokumentácia
(1)
Oprávnená organizácia je povinná vyhotoviť a odovzdať odberateľovi spolu s vyrobenými, vybudovanými, zmontovanými, opravenými, rekonštruovanými a odskúšanými zariadeniami sprievodnú technickú dokumentáciu.
(2)
Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) musí sprievodná technická dokumentácia obsahovať
a)
pasport, ktorý obsahuje:
1.
prehľad atestov a protokolov o kontrole akosti základného materiálu,
2.
prehľad atestov a protokolov o kontrole akosti zvarových spojov,
3.
údaje o tepelnom spracovaní,
4.
protokoly, zápisy a iné záznamy zo skúšok a kontrol vrátane ich vyhodnotenia,
5.
výsledky stavebných a tlakových skúšok (pokiaľ boli vykonané),
6.
protokol o meraní telies zariadení,
7.
zoznam zváračov vykonávajúcich zváračské práce s vyznačením druhu a platnosti oprávnenia,
8.
zoznam pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnenia,
9.
údaje o opravách vád v priebehu výroby,
10.
odchýlky od dokumentácie (§ 6) počas výroby vrátane ich vyhodnotenia z hľadiska zníženia životnosti a technickej bezpečnosti,
11.
registrované vady,
12.
osvedčenie o kontrole konzervácie,
13.
osvedčenie o kontrole balenia,
14.
výkresovú dokumentáciu,
15.
údaje o poistných ventiloch, základnej armatúre a prístrojoch pre meranie, signalizáciu ovládania a automatickú ochranu (pokiaľ sú súčasťou dodávky zariadenia),
16.
záznamy o zabudovaných armatúrach a bezpečnostnej výstroji, atesty použitých materiálov, protokoly o výsledkoch predpísaných skúšok vykonaných počas a po skončení montáže, osvedčenie o akosti a kompletnosti montáže, prípadne ďalšie doklady o skutočnom stave zmontovaného zariadenia,
17.
listy na záznamy orgánu dozoru;
b)
návod na obsluhu a pokyny na údržbu vrátane overovania technickej bezpečnosti počas prevádzky po celý čas životnosti zariadení.10)
(3)
Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) a c) musí byť sprievodná technická dokumentácia spracovaná do pasportu jednotlivých ucelených okruhov, vetiev a systémov. Podkladom pasportu sú technické dokumentácie podľa § 6 ods. 11. Sprievodná technická dokumentácia musí obsahovať
a)
pasport vyhotovený oprávnenou organizáciou, ktorý obsahuje:
1.
výkresy s vyznačením odchýlok zodpovedajúcich skutočnému vyhotoveniu trás s identifikovateľným označením zvarov, závesov, podpier, vrátane ich vyhodnotenia z hľadiska technickej bezpečnosti,
2.
atesty použitých materiálov (hutných polotovarov, prídavných materiálov), protokoly o individuálnom vyskúšaní vrátane protokolov o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní počas a po skončení montáže,
3.
zoznam zváračov vykonávajúcich zváračské práce pri montáži, s vyznačením druhu a platnosti oprávnenia,
4.
osvedčenie o akosti a kompletnosti montážnych prác,
5.
zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote zariadení,
6.
zoznam pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnenia,
7.
technickú dokumentáciu (§ 6 ods. 11) jednotlivých častí zariadení zabudovaných do okruhov, vetiev alebo systémov,
9.
údaje o opravách vád počas montáže,
10.
listy na záznamy orgánu dozoru;
b)
návod na obsluhu a pokyny na údržbu vrátane overovania technickej bezpečnosti počas prevádzky po celý čas životnosti zariadení.
(5)
Pre zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 písm. e) musí byť pasport spracovaný pre jednotlivé priestory a miestnosti. Podkladom pasportu sú technické dokumentácie podľa § 6 ods. 11. Sprievodná technická dokumentácia pozostáva
a)
z pasportu, ktorý obsahuje:
1.
výkresy s vyznačením odchýlok zodpovedajúce skutočnému vyhotoveniu s identifikovateľným vyznačením zvarov, priechodiek, poklopov, hermetických dverí,
2.
atesty použitých materiálov, betónov, plechov, prídavných materiálov, protokoly o výsledku skúšok, vstupných kontrol, kontrol počas výstavby alebo montáže a o individuálnom vyskúšaní zvarov a betónov,
3.
zoznam zváračov vykonávajúcich zváračské práce pri montáži s vyznačením druhu a platnosti oprávnenia,
4.
osvedčenie o akosti a kompletnosti montážnych prác,
5.
zápisy o kontrole a potvrdenie o vnútornej čistote priestorov a miestností,
6.
zoznam pracovníkov, ktorí vykonali defektoskopické skúšky, s vyznačením druhu a platnosti oprávnení,
7.
technickú dokumentáciu (§ 6 ods. 11) jednotlivých zariadení a ich častí zabudovaných do priestorov a miestností,
8.
protokoly o skúškach pevnosti a tesnosti hermetickej obálky (zóny),
9.
listy na záznamy orgánu dozoru;
b)
z návodu na obsluhu a pokynov na údržbu vrátane overovania technickej bezpečnosti v priebehu prevádzky po celý čas životnosti zariadení.
(6)
Správnosť a úplnosť sprievodnej technickej dokumentácie potvrdzuje poverený pracovník oprávnenej organizácie, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa § 10.
§9 Oznamovanie rozsahu a sortimentu výroby orgánu dozoru a archivácia dokumentácie
(1)
Oprávnená organizácia je povinná pre nasledujúci kalendárny rok oznámiť orgánu dozoru, pokiaľ sa nedohodne s orgánom dozoru inak, plánovaný rozsah a sortiment výroby zariadení, jeho častí a výrobných spolupráci vrátane špecifikácie zariadení a termínu realizácie.
(2)
Oprávnená organizácia je povinná archivovať
a)
prvotnú dokumentáciu zariadenia a jeho častí najmenej 5 rokov po ukončení výroby v rozsahu určenom orgánom dozoru podľa § 6 a po uplynutí tejto lehoty ju preukázateľne ponúknuť prevádzkovateľovi zariadenia s výnimkou dokumentácií základných a prídavných materiálov, poddodávok častí zariadení a výrobných spoluprácí,
b)
dokumentáciu podľa § 6 vrátane stanoviska orgánu dozoru po celý čas životnosti zariadenia,
c)
technickú dokumentáciu podľa § 6 ods. 11 a sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 počas celej doby životnosti zariadenia.
§10 Osvedčenie pracovníkov
(1)
Vykonávať skúšky zariadení podľa § 7, potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 7, 8 a 14, vykonávať skúšky a revízie prevádzkových zariadení podľa § 14 a 15 môžu len pracovníci, ktorých na túto činnosť organizácia určila a ktorí majú
a)
predpísanú kvalifikáciu podľa odseku 2,
b)
najmenej päťročnú prax v odbore príslušných zariadení alebo dvojročnú prax, ak ide o pracovníkov s vysokoškolským technickým vzdelaním v príslušnom odbore podľa odseku 2,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.
(2)
Uchádzači o osvedčenie musia mať najmenej úplné stredné vzdelanie
a)
strojníckeho, hutníckeho alebo podobného technického smeru pre zariadenia a ich časti uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a ods. 3,
c)
stavebného, strojníckeho, hutníckeho alebo podobného technického smeru pre zariadenia a ich časti uvedené v § 1 ods. 2 písm. e) a ods. 3 podľa predpokladanej činnosti.
(3)
Pracovníka prihlasuje na skúšku na vydanie osvedčenia organizácia, s ktorou je v pracovnom pomere.
(4)
Orgán dozoru môže na žiadosť organizácie povoliť výnimku z požadovanej praxe.
(5)
Ak zistí orgán dozoru, že pracovník porušuje podmienky a rozsah vydaného osvedčenia alebo závažným spôsobom porušuje ustanovenia tejto vyhlášky, osvedčenie pracovníkovi odoberie.
§11 Dovoz zariadení
(1)
Organizácia pred uzavretím zmluvy na dovoz zariadení a jeho častí alebo organizácia oprávnená na dovoz11) zariadení a jeho častí pre svoju potrebu je povinná pred uzavretím zmluvy na dovoz požiadať orgán dozoru o stanovisko k dovozu. V žiadosti musí uviesť plánovaný dovoz, stručný popis, základné technické údaje a množstvo dovážaného zariadenia a jeho častí a rozsah požadovanej sprievodnej technickej dokumentácie.
§12 Podmienky evidencie
(1)
Orgán dozoru eviduje zariadenia uvedené v zozname podľa § 4.
(2)
Finálny dodávateľ12) je povinný 14 dní vopred písomne oznámiť orgánu dozoru začiatok dodávok zariadení alebo jeho častí na stavbu, pokiaľ sa s orgánom dozoru nedohodol inak. Súčasne odovzdá zoznam zariadení, ktoré budú predmetom jeho dodávok a prác, a uvedie plánovaný termín začiatku a ukončenia montáže zariadení.
(3)
Dodávateľ je povinný predložiť orgánu dozoru pri výkone dozoru na stavbe sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia potvrdenú orgánom dozoru (§ 7), pokiaľ zmontované zariadenie neodovzdal odberateľovi.
(4)
Dodávateľ zariadenia je povinný do 14 dní po ukončení montáže písomne požiadať orgán dozoru o evidenciu zariadenia. V žiadosti musí byť uvedená špecifikácia jednotlivých zariadení:
a)
výrobca (dodávateľ),
b)
rok výroby,
c)
názov zariadenia,
d)
typ,
e)
hlavné parametre,
f)
výrobné číslo a prípadne číslo podľa systému jednotného značenia,
g)
umiestnenie.
(5)
Orgán dozoru posúdi sprievodnú technickú dokumentáciu a po ukončení montáže zariadenie zaeviduje.
(6)
Dodávateľ je povinný vyznačiť do sprievodnej technickej dokumentácie skutočné vyhotovenie dodávok a prác:
a)
v období pred prvým zavážaním paliva do reaktora v rozsahu, ktorý určí orgán dozoru,
b)
pred odovzdaním zariadenia odberateľovi v plnom rozsahu.
§13 Uvedenie zariadení do prevádzky
(1)
Stavebník je povinný požiadať orgán dozoru, ak orgán dozoru neurčí inak, najneskôr 14 dní pred prvým zavážaním paliva do reaktora, energetickým spúšťaním, uvádzaním do skúšobnej prevádzky13) a pred uvedením do trvalej prevádzky zariadení (ďalej len „etapy") o vydanie stanoviska o spôsobilosti zariadení k príslušnej etape.
(2)
Stavebník v žiadosti uvedie:
a)
pre ktoré zariadenia a etapu vydanie stanoviska žiada,
b)
vyhodnotenie predchádzajúcej etapy z hľadiska technickej bezpečnosti zariadení a ich funkčnej spoľahlivosti, ak nejde o prvé zavážanie paliva do reaktora,
c)
splnenie ďalších požiadaviek určených orgánmi dozoru.
(3)
Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia14) je povinná predložiť orgánu dozoru, ak orgán dozoru nerozhodol inak, najneskôr 14 dní pred začatím príslušnej etapy doklad o
a)
zaškolení obsluhujúcich a technicko-riadiacich pracovníkov s menovitým zoznamom a uvedením ich funkcií,
b)
spôsobilosti pracovníkov obsluhovať zariadenia,
c)
splnení ďalších požiadaviek určených orgánom dozoru,
d)
pripravenosti zariadení v príslušnej etape.
§14 Prevádzka a údržba zariadení
(1)
Organizácia zodpovedná za bezpečnú prevádzku zariadenia predkladá orgánu dozoru rozbor vzniknutých porúch za uplynulý mesiac s uvedením vykonaných opatrení, a to do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
(2)
Oprávnená organizácia vykonávajúca údržbu zariadení je povinná predložiť orgánu dozoru
a)
do 30 dní po ukončení skúšobnej prevádzky predpisy na vykonávanie údržby, revízií, skúšok a kontrol zariadení vrátane lehôt ich vykonávania,
b)
do 30 dní po ukončení plánovanej odstávky vyhodnotenie vykonaných prác,
d)
jedenkrát za rok súhrnnú správu o splnení prevádzkových kontrol, skúšok a revízií v termíne dohodnutom s orgánom dozoru.
(3)
Počas prevádzky zariadení je prevádzkovateľ povinný
a)
zabezpečovať vykonávanie kontrol, skúšok a revízií zariadení podľa tejto vyhlášky, osobitných predpisov, pokynov a návodov výrobcov, prípadne ďalších požiadaviek orgánov dozoru,
b)
najneskôr 14 dní pred plánovaným odstavením bloku predložiť orgánu dozoru program vykonaných prác, dokumentáciu k vykonaniu opráv, rekonštrukcií (§ 6) a skúšok na zariadeniach vrátane programu komplexného vyskúšania pred znovauvedením do prevádzky,
c)
archivovať a prehľadne evidovať sprievodnú technickú dokumentáciu, ako aj dokumentáciu o kontrolách, skúškach, revíziách, opravách a rekonštrukciách zariadení počas ich prevádzky až do ich trvalého vyradenia z prevádzky; každú zmenu v sprievodnej technickej dokumentácii musí potvrdiť pracovník s osvedčením podľa § 10,
d)
viesť pravidelné záznamy o priebehu prevádzky zariadení, dosahovaných parametroch, ako aj prevádzkových hodinách a ďalších dôležitých skutočnostiach súvisiacich s plánovaním údržby a opráv zariadení, ktorých rozsah dohodne s orgánom dozoru,
e)
bezodkladne informovať orgán dozoru o nutnosti a rozsahu opráv alebo rekonštrukcií a o vzniknutých prevádzkových poruchách zariadení a podľa dohody s orgánom dozoru predkladať mu dokumentáciu na vykonávanie opráv,
f)
prerokovať s orgánom dozoru zmeny a experimenty na zariadeniach odlišujúce sa od prevádzkových podmienok uvedených v sprievodnej technickej dokumentácii, ktoré by mohli mať vplyv na technickú bezpečnosť prevádzkovaných zariadení,
g)
zabezpečovať plnenie opatrení orgánu dozoru v mimoriadnych prípadoch.
§15 Skúšky počas prevádzky
(1)
Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 14 dní vopred oznámiť orgánu dozoru konanie skúšok a odovzdať program
a)
opakovaných tlakových a tesnostných skúšok primárneho okruhu,
b)
periodických skúšok tesnosti hermetických priestorov.
(2)
O výsledku skúšok vyhotoví oprávnená organizácia protokol, kde uvedie
a)
priebeh skúšky,
b)
dosiahnuté výsledky a vyhodnotenie skúšky,
c)
opatrenia prijaté pre ďalšiu prevádzku zariadení.
§16 Trvalé vyradenie zariadení z prevádzky
Prevádzkovateľ je povinný najmenej 30 dní vopred oznámiť orgánu dozoru zámer trvale vyradiť zariadenie z prevádzky s uvedením programu a postupu trvalého vyraďovania zariadenia z prevádzky. Po oznámení orgán dozoru prešetrí skutočný stav a rozhodne o zrušení evidencie zariadenia.
§17 Všeobecné ustanovenia
(1)
Orgán dozoru vydáva podľa tejto vyhlášky, ak sa nedohodne iná lehota,
a)
stanovisko do 30 dní od predloženia dokumentácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) a § 4,
b)
oprávnenie do 30 dní od podania žiadosti podľa § 5,
c)
stanovisko do 30 dní od predloženia dokumentácie podľa § 6 ods. 1,
d)
osvedčenie do 30 dní od vykonania skúšky podľa § 10 ods. 1,
e)
stanovisko do 30 dní od podania žiadosti podľa § 11 a § 12,
f)
stanovisko do 14 dní od podania žiadosti podľa § 13,
g)
stanovisko do 14 dní od vykonania skúšky podľa § 15.
(2)
Každú zmenu alebo dodatok k dokumentácii posúdenej alebo dohodnutej s orgánom dozoru, ktorou sa menia parametre zariadení a ich častí, základné rozmery, životnosť, výkon, technológia výroby, kontrola vo výrobe, východiskové materiály alebo spôsob prevádzky, musí spracovateľ vopred prerokovať s orgánom dozoru, a to i v prípade opravy alebo rekonštrukcie.
(3)
Bezpečnosťou technických zariadení na účely tejto vyhlášky sa rozumie technická bezpečnosť, ktorá je charakterizovaná fyzickým stavom jednotlivých zariadení zaisťujúcich ich pevnosť, tesnosť, spoľahlivosť a funkčnosť v rozsahu projektovaných hraničných prevádzkových stavov po celý čas ich životnosti. Jej neoddeliteľnou súčasťou je vedenie technickej dokumentácie zariadenia a technicko-organizačné opatrenia smerujúce k spoľahlivosti prevádzky bez ohrozenia osôb alebo majetku.
(4)
Opravou na účely tejto vyhlášky sa rozumie výmena zariadenia a jeho častí vyrobených, dodaných a zmontovaných podľa dokumentácie a dokladov uvedených v § 6 a s tým spojené manipulácie. Tým nie je dotknutá povinnosť organizácií prerokovať a dokumentovať vady zistené a opravené v priebehu výroby zariadení.
(5)
Rekonštrukciou na účely tejto vyhlášky sa rozumie výmena zariadenia a jeho častí vykonávaná na základe zmeny alebo dodatku k dokumentácii podľa odseku 2 a s tým spojené manipulácie.
§18 Spolupráca s ostatnými orgánmi
(1)
Orgány dozoru spolupracujú pri výkone dozoru nad technickou bezpečnosťou zariadení najmä s orgánmi štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a s orgánmi hygienickej služby.15)
§19 Prechodné ustanovenia
(1)
Oprávnenia k činnostiam podľa § 5 a osvedčenia k činnostiam podľa § 10 vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti.
(2)
Pre zariadenia a ich časti vyrobené, rozpracované, rozostavané alebo prevádzkované ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky musia organizácie v prípadoch, v ktorých nie sú splnené požiadavky ustanovení tejto vyhlášky, dohodnúť s orgánom dozoru a vykonať do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky náhradné riešenie.
§20 Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 106/1982 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike.
§21
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1989.
Predseda:
RSDr. Moncman
1)
§ 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
2)
Zákon č. 174/1968 Zb.
Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 2638 z 8. 8. 1980, ktorou sa vyhradzuje výkon štátneho odborného dozoru nad jadrovoenergetickými zariadeniami, registrovaná v čiastke 38/1980 Zbierky zákonov.
6)
Úprava Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979 o zaistení akosti vybraných zariadení v jadrovej energetike z hľadiska jadrovej bezpečnosti, registrovaná v Zbierke zákonov, čiastka 29 zo dňa 29. 12. 1979.
7)
Napr. § 8 úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.
8)
Napr. hospodárske zmluvy, výrobné príkazy, denníky operatívnych rozhodnutí, zvitky zapisovačov použitých meradiel, vyhodnocovacie atesty kvantometrov, stavebné denníky.
9)
Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, ČSN 34 3800 Revízie elektrických zariadení a hromozvodov.
10)
Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, napr. úpravy Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979.
11)
§ 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.
12)
§ 5 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárenských a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko.
13)
§ 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
14)
§ 31 písm. b) nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
15)
§ 7 zákona č. 174/1968 Zb.