Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel 2024

Znenie účinné: od 28.12.1960
Časové verzie:
176/1960 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1960
176
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 4. novembra 1960
o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel
Dňa 20. marca 1958 bola v Ženeve dojednaná Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Československo pristúpilo k Dohode s výhradou podľa článku 11/1 Dohody, že sa nepovažuje za viazané ustanovením článku 10 Dohody.
Prezident republiky podpísal listinu o prístupe Československa k Dohode s vyššie uvedenou výhradou 30. marca 1960. Listina o prístupe sa uložila 12. mája 1960 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Podľa svojho článku 7 Dohoda vstúpila pre Československú socialistickú republiku v platnosť 11. júlom 1960.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel
Úvod
Zmluvné strany
vedené prianím určiť jednotné podmienky, ktoré musia niektoré predmety výstroja a súčastí motorových vozidiel splniť pre homologáciu v ich krajinách, a
vedené prianím uľahčiť používanie výstroja a súčastí takto homologovaných príslušnými úradmi inej zmluvnej strany vo svojej krajine,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany určia na základe ustanovení nasledujúcich odsekov a článkov jednotné homologačné podmienky pre výstroj a súčastí motorových vozidiel a pre homologačné značky a budú vzájomne uznávať homologácie podľa týchto podmienok udelené.
2.
Ak sa príslušné úrady aspoň dvoch zo zmluvných strán dohodnú na jednotných podmienkach homologácie výstroja alebo súčastí motorových vozidiel, vypracujú návrh predpisu pre tento výstroj alebo súčasti, v ktorom sa uvedie:
a)
predmety výstroja a súčasti, o ktoré ide;
b)
podmienky, ktoré tento výstroj a súčasti musia splňovať, včítane skúšok, ktorým tento výstroj alebo súčasti musia vyhovieť;
predpis môže prípadne označiť vhodne vybavené skúšobne, v ktorých sa majú vykonávať schvaľovacie skúšky typov výstroja a súčastí, predložených na homologáciu;
c)
homologačné značky.
3.
Zmluvné strany, ktoré sa dohodnú na návrhu predpisu, zašlú návrh, ktorý vypracujú, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov s uvedením dňa, kedy si prajú, aby tento text vstúpil v platnosť ako Predpis pripojený k tejto Dohode. Tento deň musí sa určiť najmenej päť mesiacov po dni, keď návrh sa zaslal.
4.
Generálny tajomník zašle tento návrh ostatným zmluvným stranám a oznámi im deň, od kedy má podľa žiadosti vstúpiť v platnosť.
5.
Týmto dňom vstúpi návrh v platnosť ako Predpis pripojený k tejto Dohode pre všetky zmluvné strany, ktoré generálnemu tajomníkovi oznámia prijatie tohto návrhu do troch mesiacov od oznámenia zaslaného generálnym tajomníkom. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám toto nadobudnutie platnosti a zašle im aj zoznam zmluvných strán, ktoré prijali Predpis.
6.
Každý štát môže pri odovzdávaní svojej listiny o ratifikácii alebo o prístupe vyhlásiť, že nie je viazaný niektorými Predpismi, ktoré sú v tej dobe k tejto Dohode pripojené alebo že nie je viazaný žiadnym z nich. Ak sa práve koná podľa odsekov 2, 3, 4 a 5 tohto článku o nejakom návrhu predpisu, zašle generálny tajomník tento návrh novej zmluvnej strane a návrh nadobudne pre túto zmluvnú stranu platnosť ako Predpis len za podmienok určených v odseku 5 tohto článku, pričom lehoty sa počítajú odo dňa, keď sa jej zaslalo oznámenie o návrhu. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám deň tohto vstupu v platnosť. Zašle im tiež vyhlásenie o nepoužívaní určitých Predpisov, ktoré zmluvné strany urobia podľa tohto odseku.
7.
Každá zmluvná strana používajúca určitý Predpis môže kedykoľvek s jednoročnou výpoveďou oznámiť generálnemu tajomníkovi, že jej úrady prestanú tento Predpis používať. Toto oznámenie generálny tajomník zašle ostatným zmluvným stranám.
8.
Každá zmluvná strana, ktorá doteraz nepoužíva určitý Predpis, môže kedykoľvek oznámiť generálnemu tajomníkovi, že ho nabudúce hodlá používať a potom Predpis pre ňu vstúpi v platnosť šesťdesiaty deň po tomto oznámení. V prípade, že by táto zmluvná strana podmieňovala svoje rozhodnutie používať určitý Predpis jeho zmenou, predloží generálnemu tajomníkovi svoj návrh na zmenu, ktorý sa prerokuje v konaní podľa článku 13 tejto Dohody, ako by išlo o pozmeňovací návrh niektorej zmluvnej strany, ktorá už Predpis používa, ale odchýlkou od ustanovenia článku 13 tejto Dohody, vstúpi zmena - ak bude prijatá - v platnosť dňom, keď príslušný Predpis vstúpi v platnosť pre zmluvnú stranu, ktorá navrhla zmenu. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám nadobudnutie platnosti niektorého predpisu pre novú zmluvnú stranu podľa tohto odseku.
9.
Ďalej v tejto Dohode sa výrazom, zmluvné strany používajúce Predpis, označujú zmluvné strany, pre ktoré tento Predpis platí.
Článok 2
Každá zmluvná strana používajúca určitý Predpis udeľuje homologačné značky opísané v tomto Predpise pre tieto výstroje a súčasti motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v tomto Predpise s podmienkou, že bude mať možnosť overiť zhodnosť výrobku s homologovaným typom, že predložené vzorky vyhovejú skúškam a požiadavkám určeným v Predpise a že výrobca, pokiaľ nemá sám bydlisko v krajine, kde o homologáciu žiada, má v tejto krajine riadne splnomocneného zástupcu. Každá zmluvná strana používajúca Predpis odmietne udeliť homologačné značky uvedené v tomto Predpise, ak nie sú splnené predchádzajúce podmienky.
Článok 3
Výstroj a súčasti motorových vozidiel, ktoré majú homologačné značky udelené niektorou zmluvnou stranou podľa článku 2 tejto Dohody a sú vyrobené buď na území niektorej zmluvnej strany používajúcej Predpis, o ktorý ide, alebo na území inej krajiny, určenej zmluvnou stranou, ktorá vykonala homologáciu príslušného typu výstroja alebo súčasti, sa považujú za vyhovujúce zákonom všetkých zmluvných strán používajúcich spomínaný Predpis.
Článok 4
Ak zistia kompetentné úrady zmluvnej strany používajúce určitý Predpis, že niektorý výstroj alebo súčasť motorových vozidiel, majúce homologačné značky vydané podľa tohto Predpisu niektorou zmluvnou stranou, nezodpovedajú homologovanému typu, upozornia na to kompetentné úrady zmluvnej strany, ktorá homologáciu udelila. Táto zmluvná strana je povinná urobiť opatrenia potrebné na to, aby sa dosiahla zhodnosť výrobkov s homologovaným typom, a oznámiť ostatným zmluvným stranám používajúcim Predpis opatrenia vykonané na tento účel, pričom tieto opatrenia môžu ísť prípadne až k odňatiu homologácie. V prípade, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, môže zmluvná strana, ktorá to zistí, zakázať na svojom území predaj a užívanie výstroja a súčastí, o ktoré ide.
Článok 5
1.
Kompetentné úrady každej zmluvnej strany používajúce určitý Predpis, zašlú kompetentným úradom ostatných zmluvných strán používajúcich ten istý Predpis vzorový list zostavený podľa ustanovení tohto Predpisu pre každý typ výstroja alebo súčasti motorových vozidiel, ktoré homologujú podľa spomínaného Predpisu. Podobný vzorový list sa zašle tiež pri každom odmietnutí homologácie.
2.
Kompetentné úrady každej zmluvnej strany používajúce určitý Predpis podajú kompetentným úradom ostatných zmluvných strán používajúcich tento Predpis všetky zprávy o odňatí udelenej homologácie.
Článok 6
1.
Krajiny, ktoré sú členmi Európskej hospodárskej komisie a krajiny pripustené do tejto komisie s poradným hlasom podľa § 8 mandátu tejto komisie, sa môžu stať zmluvnými stranami tejto Dohody:
a)
podpisom Dohody;
b)
ratifikáciou po podpise s výhradou ratifikácie;
c)
prístupom.
2.
Krajiny oprávnené zúčastniť sa niektorých prác Európskej hospodárskej komisie podľa § 11 mandátu tejto komisie, sa môžu stať zmluvnými stranami tejto Dohody prístupom k nej po nadobudnutí jej platnosti.
3.
Možnosť podpísať Dohodu potrvá do 30. júna 1958 včítane. Po tomto dni bude možné k nej pristúpiť.
4.
Ratifikácia alebo prístup sa vykoná uložením listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Článok 7
1.
Táto Dohoda vstúpi v platnosť šesťdesiat dní po tom, keď ju dve z krajín spomínaných v odseku 1 článku 6 podpíšu bez výhrady ratifikácie, alebo zložia svoju listinu o ratifikácii alebo o prístupe.
2.
Pre každú krajinu, ktorá ju bude ratifikovať alebo k nej pristúpi po tom, keď dve krajiny ju podpíšu bez výhrady ratifikácie alebo uložia listinu o ratifikácii alebo o prístupe, vstúpi táto Dohoda v platnosť šesťdesiat dní po uložení listiny o ratifikácii alebo o prístupe tejto krajiny.
Článok 8
1.
Každá zmluvná strana bude môcť vypovedať túto Dohodu oznámením, ktoré zašle generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
2.
Výpoveď nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník o nej dostal oznámenie.
Článok 9
1.
Každá krajina môže vyhlásiť pri podpise tejto Dohody bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení svojej listiny o ratifikácii alebo o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že táto Dohoda sa bude používať na všetkých alebo na niektorých územiach, ktoré zastupuje v medzinárodnom styku. Dohoda sa bude vykonávať na území alebo na územiach spomínaných v tomto oznámení počínajúc šesťdesiatym dňom po tom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie alebo - pokiaľ ten deň Dohoda ešte nevstúpi v platnosť - dňom jej vstupu v platnosť.
2.
Každá krajina, ktorá urobila podľa odseku 1 tohto článku vyhlásenie, podľa ktorého sa má táto Dohoda používať na území, ktoré táto krajina zastupuje v medzinárodnom styku, bude môcť podľa článku 8 vypovedať túto Dohodu, pokiaľ sa týka spomínaného územia.
Článok 10
1.
Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonania tejto Dohody bude sa pokiaľ možno riešiť cestou vyjednávania medzi stranami v spore.
2.
Každý spor, ktorý sa nevyrieši cestou vyjednávania, podrobí sa rozhodcovskému konaniu, ak niektorá zo zmluvných strán v spore o to požiada, a potom sa predloží jednému alebo niekoľkým rozhodcom, zvoleným vo vzájomnej dohode strán v spore. Ak sa strany v spore do troch mesiacov od podania žiadosti o rozhodcovské konanie nedohodnú o vymenovaní rozhodcu alebo rozhodcov, ktorákoľvek z týchto strán bude môcť požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby určil jediného rozhodcu, ktorému sa spor predloží na rozhodnutie.
3.
Výrok rozhodcu alebo rozhodcov určených podľa odseku 2 tohto článku bude záväzný pre zmluvné strany v spore.
Článok 11
1.
Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tejto Dohody alebo prístupe k nej vyhlásiť, že sa nepovažuje za viazanú článkom 10 tejto Dohody. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané článkom 10 voči zmluvnej strane, ktorá urobila takúto výhradu.
2.
Každá zmluvná strana, ktorá urobí výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek odvolať túto výhradu oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
3.
Žiadna iná výhrada k tejto Dohode alebo k Predpisom, ktoré sú k nej pripojené, sa nepripúšťa, ale každá zmluvná strana má podľa článku 1 možnosť vyhlásiť, že nepoužíva niektorý z týchto Predpisov, alebo že nepoužíva žiaden z nich.
Článok 12
Pre konanie o zmenu Predpisov, ktoré sa pripoja k tejto Dohode, platia tieto ustanovenia:
1.
Každá zmluvná strana používajúca niektorý Predpis môže navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien tohto Predpisu. Znenie každého návrhu na zmenu určitého Predpisu sa zašle generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho zašle ostatným zmluvným stranám. Zmena sa bude považovať za prijatú, ak do troch mesiacov od tohto písomného oznámenia ani jedna zo zmluvných strán používajúcich tento Predpis nepodá námietky; ak sa podajú námietky, pokladá sa zmena za odmietnutú; ak sa pokladá zmena za prijatú, vstúpi v platnosť po uplynutí ďalšej dvojmesačnej lehoty.
2.
Ak sa niektorá krajina stane zmluvnou stranou v období medzi zaslaním návrhu zmeny generálnym tajomníkom a vstupom zmeny v platnosť, príslušný Predpis bude môcť vstúpiť v platnosť pre túto zmluvnú stranu len dva mesiace po tom, keď oficiálne prijme zmenu alebo dva mesiace po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď jej generálny tajomník zaslal návrh zmeny.
Článok 13
Pre konanie o zmenu textu samotnej Dohody platia tieto ustanovenia:
1.
Každá zmluvná strana môže navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien tejto Dohody. Znenie každého návrhu na zmenu Dohody sa zašle generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho zašle všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné krajiny uvedené v odseku 1 článku 6.
2.
Každý návrh zmeny, ktorý sa odovzdá podľa odseku 1 tohto článku, sa považuje za prijatý, ak nepodá žiadna zmluvná strana námietky do šesť mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník rozoslal návrh zmeny.
3.
Generálny tajomník oznámi čo najskôr všetkým zmluvným stranám, či sa proti návrhu zmeny podali námietky. Ak sa proti návrhu zmeny podali námietky, má sa za to, že sa neprijala a je bezúčinná. Ak sa námietky nepodajú, zmena vstúpi v platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí šesťmesačnej lehoty určenej v odseku 2 tohto článku.
Článok 14
Okrem oznámenia na základe článkov 1, 12 a 13 tejto Dohody generálny tajomník Organizácie Spojených národov oznámi krajinám spomínaným v odseku 1 článku 6, ako aj krajinám, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa odseku 2 článku 6:
a)
podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 6,
b)
dáta, keď táto Dohoda vstúpi v platnosť podľa článku 7,
c)
výpovede podľa článku 8,
d)
oznámenia došlé podľa článku 9,
e)
vyhlásenia a oznámenia došlé podľa odsekov 1 a 2 článku 11,
f)
nadobudnutie platnosti každej zmeny podľa odsekov 1 a 2 článku 12,
g)
nadobudnutie platnosti každej zmeny podľa odseku 3 článku 13.
Článok 15
Po 30. júni 1958 originál tejto Dohody sa uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý dodá jeho overené odpisy každej z krajín spomínaných v odsekoch 1 a 2 článku 6.
Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.
Dané v Ženeve, dvadsiateho marca tisíc deväťsto päťdesiatosem v jednom vyhotovení v jazyku anglickom a francúzskom, pričom obe znenia sú rovnako platné.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.