Zatriedenie tovaru do príslušnej kapitoly/položky Spoločného colného sadzobníka

Zatriedenie tovaru do príslušnej kapitoly/položky Spoločného colného sadzobníka v zmysle ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH

 

Novelou zákona o DPH došlo od 01.01.2018 ku zrušenie limitu 5 000 eur pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov ako železo a oceľ a predmetov zo železa alebo z ocele, ktoré sú upravené v  § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH. 

 

Tuzemský prenos daňovej  povinnosti medzi dvoma platiteľmi DPH

Podľa §69 ods.12 pism. f)  zákona o DPH je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa  povinný platiť daň vzťahujúcu sa na   dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu

Podľa §69 ods.12 pism. g)  zákona o DPH je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa  povinný platiť daň vzťahujúcu sa na     dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,  iných ako uvedených v písmene a) zákona o DPH.

 

Otázka:

Otázka sa týka prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH. V prípade, ak máme pochybnosti, či nami dodávaný tovar spadá do príslušných kapitol, resp. položiek Spoločného colného sadzobníka, na koho sa môžeme obrátiť ?

Odpoveď Finančnej správy:

V prípade, ak si platiteľ dane nevie sám zatriediť tovar do položiek/kapitol Spoločného colného sadzobníka, môže požiadať písomne Colný úrad Bratislava, Oddelenie colných taríf , Miletičova 42, 824 59 Bratislava 26 o zatriedenie dodávaného tovaru do položky Spoločného colného sadzobníka na účely prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH. Žiadosť nemá predpísaný vzor, ale musí byť z nej zrejmé, čo subjekt požaduje zatriediť a na aký účel a musí tam byť uvedený opis tovaru, z čoho tovar pozostáva a na čo bude tovar použitý. Žiadosť nie je spoplatnená správnym poplatkom.

Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.

Pridaj komentár