Sprostredkovateľské provízie a ich zahrňovanie do základu dane

č. 1

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní na predaj energie v roku 2015 a vyplatila províziu vo výške 100 €. Dosiahnutý výnos z obchodu v roku 2015 bol vo výške 100 €. Do daňových výdavkov v roku 2015 spoločnosť zahrnie výšku provízie v sume 20 % podľa §17 ods.19 pism. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov“)(20 €). V roku 2016 bude výnos zo sprostredkovaného obchodu vo výške 1 000 € a spoločnosť si uplatní do daňových výdavkov zaplatenú províziu vo výške 80 € (100 – 20).

Postupuje spoločnosť správne, ak skutočne sprostredkovaný výnos v dobe uzatvorenia obchodu (v roku 2015 v čase vzniku nákladu) nie je možné presne určiť, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
    Od roku 2004 je zapísaná do zoznamu daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytuje komplexné daňové poradenstvo daňovým subjektom z podnikateľského prostredia, právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania i fyzickým osobám. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky. Pracuje na verejnej vysokej škole, má praktické zručnosti v oblasti priamych a nepriamych daní, miezd, personalistiky i vedenia účtovníctva účtovných jednotiek, ktorými sú fyzické osoby, právnické osoby, príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie. Ďalšou špecializáciou je znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti daní a účtovníctva.