Interná účtovná smernica – Dlhodobý majetok

I. Úvodné ustanovenia

  • Spoločnosť AB, s.r.o (ďalej spoločnosť) vedie účtovníctvo podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve  ( ZoU) a Opatrenia MF SR č.23054/2002-92  (postupy účtovania; PU 740/2002 Z.z. ). Spoločnosť je z veľkostného hľadiska veľká účtovná jednotka, preto štruktúru položiek individuálnej účtovnej závierky má vymedzenú Opatrením MF SR č.MF 23377/2014-74 (súvaha, výsledovka, poznámky).
  • Dlhodobým majetkom v tejto internej smernici sa rozumie – dlhodobý majetok účtovaný v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok.

II. Oceňovanie dlhodobého majetku

  • Spoločnosť oceňuje externe nakúpený dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok obstarávacou cenou, teda vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (napr.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.