Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 455/1991 Z.z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Číslo: 221/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/221

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy