Ako sa oceňuje finančný majetok v účtovníctve ? Môže sa uplatniť do daňových nákladov aj reálna hodnota pre predaji finančného majetku ?

Finančný majetok je definovaný v ustanoveniach §13 ods.8 postupov účtovania, pričom tam patria okrem iného aj – cenné papiere a podiely. Druhy cenných papierov ustanovuje zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (napr. akcie, dlhopisy, zmenky, pokladničné poukážky, podielové listy). Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní obchodnej spoločnosti tak, ako to upravuje §61 Obchodného zákonníka; následne zjednodušené povedané, akcia je podiel akcionára v akciovej spoločnosti (pojem akcia je podmnožina pojmu podiel). Zásady pre členenie cenných papierov a podielov a ich účtovanie upravuje  §14 postupov účtovania.

Cenné papiere a podiely sa oceňujú podľa §25 zákona o účtovníctve. Cenné papiere určené na obchodovanie (krátkodobé aktívum so zámerom jeho predaja do jedného roka – účty 251 a 253) sa oceňujú reálnou hodnotou. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.