§77 – komentár k postupom účtovania – Aktivácia

Obsah
0.41 strany
Tento článok je komentárom k §77 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtová skupina 62 – Aktivácia
Účtovná jednotka obstaráva majetok spravidla nákupom od externého dodávateľa, ale môže si majetok obstarať aj výrobou vo vlastnej réžii, ak má na to príslušné výrobné kapacity (napr. stavebná firma pre seba postaví sklad). Na účtoch účtovej skupiny 62-Aktivácia (účty 621, 622, 623, 624) sa teda účtuje aktivácia majetku (zásoby, investičný majetok) vyrobeného vo vlastnej réžii. Aktivácia v zásade predstavuje účtovanie obstarania majetku voči výnosom, čím sa vynulujú prvotné vlastné náklady (neutrálny výsledkový dopad).

Oceňovanie obstarania majetku vo vlastnej réžii

Stavebná spoločnosť si pre svoje potreby postavila garáže. Ako sa oceňuje takýto majetok obstaraný vo vlastnej réžii ?

Vytvorenie majetku vo vlastnej réžii (aktivácia) sa oceňuje na úrovni vlastných nákladov, teda bez zisku, lebo nedošlo k predaju do externého prostredia; vyplýva to ustanovenia §25 ods.1 pism. b) zákona o účtovníctve. Na účely zákona o účtovníctve sú vlastnými nákladmi pri zásobách (účtová trieda 1) vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu. Nepriame náklady teda môžu a nemusia byť súčasťou vlastných nákladov; v praxi sa vychádza z úvahy, že ak ide o rýchloobrátkové zásoby, tak sa do ocenenia vlastných nákladov nedoťahujú nepriame náklady, a naopak. Finančné náklady súvisiace s použitím cudzích zdrojov, napríklad úroky, sa môžu zahrnúť do vlastných nákladov len vtedy, ak patria do obdobia ich vytvárania ( §22 ods.4 postupov účtovania).

Pri dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku (účtová trieda 0) sú vlastnými nákladmi priame náklady vynaložené na výrobu a nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu. Priame náklady a nepriame náklady je potrebné stanoviť v internej účtovnej smernici, lebo v súčasnosti neplatí všeobecne záväzný právny predpis pre kalkulácie.

Podľa skúseností z audítorskej praxe, je obrat na účtoch účtovej skupiny 62 predmetom záujmu audítora najmä z dôvodu overenia, či aktivovaný majetok je správne a preukázateľne ocenený na úrovni vlastných nákladov.

 

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (softvér)

Spoločnosť s ručením obmedzeným vyvíja softvér; kedy a za akých podmienok ho môže aktivovať do majetku na účet 013 ?

Podľa §37 ods.6 postupov účtovania sa na účet 013-Softvér účtuje softvér bez ohľadu na to, či je lebo nie je predmetom autorských práv, ak je vytvorený vlastnou činnosťou, a to vrátane vývojovej činnosti za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

Od roku 2018 je do uvedeného textu k účtu 013 doplnené „vrátane vývojovej činnosti“, so zámerom zjednotiť podmienky aktivácie majetku na účet 012 a účet 013. Vo všeobecnosti platí, že majetkom sú len také aktíva účtovnej jednotky, u ktorých je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Softvér vytvorený vlastným vývojom sa aktivuje na účet 013, ak je možné preukázať súčasné splnenie týchto 7 podmienok (§37 ods.1 až 4 postupov účtovania):

 • možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
 • zámer jeho dokončenia, používania lebo predaja,
 • schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
 • schopnosť vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
 • dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
 • spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja,
 • náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a súvisiacich administratívnych nákladov.

Z uvedeného prehľadu vidieť, že aktivácia softvéru vytvoreného vlastným vývojom do majetku (účtovný zápis 041/623; 013/041) nie je vôbec jednoduchá. Posúdenie a preukázanie splnenia všetkých 7 podmienok na aktiváciu do majetku má zásadný dopad na správnosť účtovného zobrazenia a tiež daňového dopadu – ak je to majetok na účte 013, potom sa vykazuje v súvahe a postupne odpisuje do nákladov, ak to nie je majetok, potom sa účtuje do nákladov bežného účtovného obdobia. Odpisy softvéru sa vykonávajú počas jeho ekonomickej životnosti stanovenej v internom účtovnom odpisovom pláne tak, ako to umožňuje §28 ods.4 zákona o účtovníctve; takto vyčíslené účtovné odpisy následne platia aj pre daňové účely – vyplýva to z §22 ods.8 zákona o dani z príjmov.

 

Aktivácia vnútropodnikových služieb na reprezentáciu

Kedy sa účtujú reprezentačné náklady súvzťažne voči aktivácii ?

Podľa §77 ods.2 postupov účtovania sa v prospech účtu 622-Aktivácia vnútroorganizačných služieb účtuje napríklad vnútropodniková preprava so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 513-Náklady na reprezentáciu. V praxi môže ísť o prípad, keď sa podnikové osobné auto použije na dopravu firemných hostí na letisko. Ak by sa na to použil taxík, potom by sa externý doklad od taxikára zaúčtoval na účet 513; v prípade použitia vlastného firemného auta by to malo byť obdobne.

Pri použití firemného auta, prvotné náklady najprv napadnú na druhové nákladové účty, napríklad mzdy, odpisy, PHM. Následne sa tieto prvotné náklady výsledkovo vynulujú cez účet 622 a prenesú na reprezentačné náklady na účet 513 (účtovný zápis 513/622). Z výsledkového hľadiska je účtovný zápis 513/622 neutrálny (teda akoby zbytočný), ale z hľadiska štruktúry nákladov znamená presun prvotných druhových nákladov na ich definitívny účel, a to sú – reprezentačné náklady. Zaúčtovaním nákladov na reprezentáciu sa vytvorila informácia aj pre zostavenie daňového priznania, lebo reprezentačné náklady sú podľa §21 ods.1 pism. h) zákona o dani z príjmov nedaňový náklad.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Vladimír Pastierik
  Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.