Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 12/2021-79 z 15. decembra 2021 o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 29.12.2021
Časové verzie:
539/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2021
539
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. k. PL. ÚS 12/2021-79 z 15. decembra 2021


Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku (sudca spravodajca), Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského v konaní o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN Legal s. r. o., Súmračná 25, Bratislava, IČO 52 304 604, v mene ktorej koná advokát a konateľ spoločnosti JUDr. Robert Kaliňák, podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Chartou základných práv Európskej únie a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158/1982, súlade čl. II bodu 1 zákona č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s Ústavou Slovenskej republiky, Chartou základných práv Európskej únie, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98/1949 a s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154/1981 a súlade ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) a § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania na základe čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 78 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov takto
r o z h o d o l :


Pozastavuje účinnosť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok.
Podľa čl. 125 ods. 6 ústavy sa rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu je všeobecne záväzné.
Podľa § 83 zákona o ústavnom súde uznesenie ústavného súdu o pozastavení účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia a uznesenie o zrušení pozastavenia účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia je právoplatné a všeobecne záväzné odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ivan Fiačan v. r.
predseda Ústavného súdu
Slovenskej republiky