Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu 2022

Znenie účinné: od 05.08.2021
Časové verzie:
283/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 05.08.2021
283
ZÁKON
z 23. júna 2021
o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Národná rada Slovenskej republiky,

reprezentujúca vôľu občanov Slovenskej republiky, ktorých najvyššou ašpiráciou je žiť v slobodnej spoločnosti, ktorá rešpektuje ich neodňateľné základné ľudské práva a slobody,

vedomá si nemorálnosti, protiprávnosti a zločinnosti komunistického režimu, ktorý hrubo potláčal a porušoval slobodu a základné ľudské práva a slobody občanov, čo malo za následok konkrétne straty na životoch, mučenie, utrpenie, bolesť, strach a nespravodlivosť, ktoré si vytrpeli statoční a čestní občania odmietajúci toto porušovanie základných ľudských práv a slobôd a ich blízki,

vedomá si skutočnosti, že toto hrubé potláčanie a porušovanie základných ľudských práv a slobôd realizovali konkrétne inštitúcie, orgány, organizácie, zbory a úrady komunistickej štátnej moci a jej aparát, ktorých základným poslaním bolo práve za pomoci tohto potláčania a porušovania základných ľudských práv a slobôd upevňovať totalitnú moc vládnucej strany nad ostatnými občanmi,

vedomá si skutočnosti, že činnosť týchto inštitúcií, orgánov, organizácií, zborov a úradov zabezpečovali konkrétni ľudia, ktorí za to boli a dodnes sú nezaslúžene vysoko odmeňovaní a dôchodkovo a sociálne zabezpečení, a rovnako tak tieto hmotné pôžitky užívali a dodnes užívajú v mnohých prípadoch aj ich príbuzní,

vedomá si skutočnosti, že, naopak, osoby, ktorých základné ľudské práva a slobody boli činnosťou týchto inštitúcií, orgánov, organizácií, zborov a úradov porušované, boli a dodnes sú v priamom dôsledku tejto činnosti hmotne, sociálne a dôchodkovo zabezpečení na podpriemernej až minimálnej úrovni,

vedená snahou o nastolenie spoločenskej, historickej a sociálnej spravodlivosti medzi tými, ktorí odsúdeniahodnému komunistickému režimu zo zištných alebo iných dôvodov slúžili, a tými, ktorých základné ľudské práva a slobody boli porušované pre ich snahu o ich rešpektovanie a boj za slobodu,

sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 376/2013 Z. z., zákona č. 260/2017 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
vedie evidenciu osôb, ktoré vykonávali službu, a vydáva potvrdenia o období služby podľa § 27c,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
2.
Za § 27 sa vkladajú § 27a až 27e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Štvrtý oddiel
Úlohy ústavu na účely odoberania nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
§27a Služba
(1)
Službou na účely tohto zákona je doba, počas ktorej bola osoba
a)
členom Zboru povereníkov v období od 6. marca 1948 do 10. júla 1960,
b)
členom vlády Československej republiky alebo členom vlády Československej socialistickej republiky v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989,
c)
členom vlády Slovenskej socialistickej republiky v období od 1. januára 1969 do 11. decembra 1989,
d)
poslancom Národného zhromaždenia alebo poslancom Federálneho zhromaždenia v období od 10. júna 1948 do 27. decembra 1989,
e)
poslancom Slovenskej národnej rady v období od 18. decembra 1954 do 11. januára 1990,
f)
členom alebo zamestnancom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v období od 25. februára 1948 do 30. novembra 1989,
g)
zamestnancom zodpovedným za riadenie útvarov Zboru národnej bezpečnosti zložky Štátnej bezpečnosti zamestnaným na Ministerstve vnútra Československej republiky, Ministerstve národnej bezpečnosti Československej republiky, Ministerstve vnútra Československej socialistickej republiky, Federálnom ministerstve vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstve vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstve národnej obrany Československej republiky, Ministerstve národnej obrany Československej socialistickej republiky, Federálnom ministerstve národnej obrany Československej socialistickej republiky alebo v Zbore národnej bezpečnosti, zamestnancom Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989,
h)
príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti alebo príslušníkom ďalších bezpečnostných zložiek, ktoré vykonávali spravodajskú činnosť, najmä Spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc, odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády alebo príslušníkom územných útvarov vykonávajúcich činnosti týchto zložiek v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989,
i)
zamestnancom alebo príslušníkom podľa písmena g) alebo h) v predchodcoch štátnych orgánov a iných organizácií podľa písmena g) alebo h) v období od 25. februára 1948 do 9. decembra 1989.
(2)
Činnosť v štátnom orgáne, straníckej organizácii a inej organizácii podľa odseku 1 umožnila komunistickému režimu a tým, ktorí ho aktívne presadzovali, zasahovať do života občanov a iných osôb v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.9a)
§27b Obdobie služby
(1)
Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, obdobím služby je každý, aj začatý deň
a)
služby,
b)
doby dennej alebo internátnej formy odborného, politického, jazykového alebo občianskeho vzdelávania, ak súvisela s výkonom služby, a ak osobe počas tohto vzdelávania patril funkčný plat,
c)
doby plateného voľna a doby plateného zaradenia v zálohe alebo rezerve náčelníka alebo ministra štátnych orgánov a iných organizácií podľa § 27a ods. 1 písm. g) až i), ak súviseli s výkonom služby, a ak osobe počas tejto doby patril funkčný plat.
(2)
Do obdobia služby sa nezapočíta
a)
doba, počas ktorej osoba preukázateľne a bez vedomia svojich nadriadených spolupracovala s účastníkom protikomunistického odboja2a) alebo s inou osobou alebo organizáciou, ktoré preukázateľne vystupovali proti komunistickému režimu a zasadzovali sa za ochranu základných ľudských práv a slobôd (ďalej len „iná proti režimu vystupujúca osoba“) a touto svojou spoluprácou účastníka protikomunistického odboja2a) alebo inú proti režimu vystupujúcu osobu v ich činnostiach aktívne podporovala,
b)
doba v trvaní, ktoré je primerané významu každej jednorazovej alebo krátkodobej aktivity osoby, ktorou preukázateľne a zásadným spôsobom pomohla účastníkovi protikomunistického odboja alebo inej proti režimu vystupujúcej osobe pred podstatným zásahom do ich základných ľudských práv a slobôd zo strany verejnej moci, alebo im takýmto spôsobom pomohla v situácii mimoriadnej núdze či nebezpečenstva, spôsobenej činnosťou verejnej moci; táto doba sa nezapočíta najviac v celkovom trvaní päť rokov,
c)
doba, počas ktorej bola osoba členom, zamestnancom alebo príslušníkom v štátnom orgáne, straníckej organizácii a inej organizácii podľa § 27a ods. 1 z dôvodu, aby sa pre ňu vytvorili podmienky pre výkon vrcholovej športovej činnosti alebo pre výkon inej činnosti a preukázateľne nevykonávala žiadnu činnosť, ktorá bola typická pre takéto členstvo, zamestnanie alebo služobný pomer alebo ktorá slúžila v prospech alebo na podporu štátneho orgánu, straníckej organizácie alebo inej organizácii podľa § 27a ods. 1.
(3)
Obdobie služby sa počíta v celých kalendárnych dňoch.
§27c Evidencia osôb, ktoré vykonávali službu
(1)
Ústav vytvorí a vedie evidenciu osôb, ktoré vykonávali službu. Obsah evidencie osôb, ktoré vykonávali službu, ústav tvorí z dokumentov, informácií a údajov, ktoré zistil pri výkone svojej činnosti.
(2)
Evidencia osôb, ktoré vykonávali službu, obsahuje ku každej osobe údaje najviac v rozsahu
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
hodnosť, akademický titul alebo iný obdobný titul,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo, ak bolo pridelené,
e)
obdobie služby,
f)
údaj o štátnom orgáne, straníckej organizácii a inej organizácii podľa § 27a ods. 1, v ktorom bola služba vykonávaná,
g)
údaje o skutočnostiach podľa § 27b ods. 2,
h)
miesto narodenia.
(3)
Ak ústav zistí, že údaje v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, nezodpovedajú skutočnosti, bezodkladne a z vlastného podnetu vykoná zmenu takýchto zapísaných údajov. Ak správny súd podľa § 27e ods. 2 zruší potvrdenie o období služby, ústav je v rozsahu dôvodov zrušenia povinný bezodkladne vykonať zmenu zapísaných údajov v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, ktorých sa dôvody zrušenia týkajú.
(4)
Evidencia osôb, ktoré vykonávali službu je neverejná.
(5)
Ústav, aj z vlastného podnetu, vydáva z evidencie osôb, ktoré vykonávali službu, potvrdenia o období služby pre orgány verejnej moci na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov9b) a na tento účel im bezodkladne oznamuje aj zmeny zapísaných údajov v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu. Potvrdenie o období služby obsahuje údaje v rozsahu údajov vedených k osobe v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu. Ústav je oprávnený pred vydaním potvrdenia o období služby, ako aj priebežne na účely vedenia evidencie osôb, ktoré vykonávali službu, v spolupráci s orgánom verejnej moci, na plnenie úloh ktorého vydáva potvrdenie o období služby,9b) vykonať stotožnenie osoby, ktorej sa zápis v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, týka.
(6)
Potvrdením o období služby je správny orgán viazaný v konaní alebo pri postupe, v ktorom sa posudzuje podmienka obdobia služby,9b) a to v rozsahu, v akom sú tieto údaje uvedené v potvrdení o období služby. Správny orgán nepreskúmava správnosť údajov podľa prvej vety, ani správnosť zaradenia osoby v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, a k týmto skutočnostiam nevykonáva dokazovanie a nemôže si o nich urobiť úsudok ako o predbežnej otázke.
(7)
Zápis v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, nie je preskúmateľný súdom. Potvrdenie o období služby je preskúmateľné súdom len v konaní podľa § 27e ods. 1.
(8)
Osobné údaje je ústav oprávnený spracúvať na účely vedenia evidencie osôb, ktoré vykonávali službu, a plnenia povinností podľa zákona v rozsahu podľa odseku 1, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.
§27d Stanovisko v správnom konaní
(1)
Ak je ústav požiadaný v správnom konaní podľa osobitného predpisu9c) o stanovisko ku skutočnostiam, ktoré sú obsahom potvrdenia o období služby, správna rada ústavu do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti preskúma, či údaje zapísané v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, aj po posúdení skutočností uvedených v žiadosti o stanovisko, zodpovedajú skutočnosti.
(2)
Ak po preskúmaní podľa odseku 1 správna rada dôjde k záveru, že zápis v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, nezodpovedá skutočnosti, postupuje sa podľa § 27c ods. 3 a ústav bezodkladne vyhotoví nové potvrdenie o období služby, ktoré zašle správnemu orgánu, ktorý ústavu žiadosť o stanovisko doručil, alebo zašle stanovisko, že osoba už nie je v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, zapísaná.
(3)
Ak po preskúmaní podľa odseku 1 správna rada dôjde k záveru, že zápis v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, zodpovedá skutočnosti, ústav o tom bezodkladne zašle stanovisko správnemu orgánu, ktorý ústavu žiadosť o stanovisko doručil.
(4)
Pri postupe podľa odsekov 2 a 3 ústav v stanovisku vždy uvedie, ako sa správna rada vysporiadala so všetkými námietkami, tvrdeniami a dôkazmi predloženými správnym orgánom v žiadosti o stanovisko a relevantnými z pohľadu súladu zápisu v evidencii osôb, ktoré vykonávali službu, so skutočnosťou; tieto informácie nemusí uviesť, ak zmení zápis v evidencii v plnom rozsahu skutočností uvádzaných v žiadosti o stanovisko.
(5)
Ak ústav zasiela stanovisko alebo potvrdenie o období služby listinne, zašle ich v dvoch vyhotoveniach.
§27e Súdny prieskum
(1)
Ústav je účastníkom konania9d) v konaní o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, v ktorom je posudzovaná aj zákonnosť potvrdenia o období služby, z ktorého rozhodnutie alebo opatrenie vychádzalo.9e)
(2)
Ak správny súd v konaní podľa odseku 1 zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie z dôvodov, ktoré spočívajú čo aj v časti v zákonnosti potvrdenia o období služby, zruší súčasne aj potvrdenie o období služby aj bez návrhu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9e znejú:
9a) § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu v znení zákona č. 338/2020 Z. z.
9b) Napríklad § 143an zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2021 Z. z., § 293fob zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 283/2021 Z. z.
9c) Napríklad § 84 ods. 5 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z., § 218aa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z.
9d) § 27 ods. 1 a § 32 ods. 3 písm. c) Správneho súdneho poriadku.
9e) § 27 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.“.
3.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§29a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
(1)
Ústav vytvorí evidenciu osôb, ktoré vykonávali službu, najmenej v rozsahu údajov, ktoré má zdokumentované k 5. augustu 2021 do 1. septembra 2021.
(2)
Ústav v lehote podľa odseku 1 požiada Sociálnu poisťovňu, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia12) o spoluprácu pri stotožnení osôb podľa § 27c ods. 5 na účely identifikácie tých osôb, ktorým je vyplácaná dôchodková dávka k 5. augustu 2021. Sociálna poisťovňa, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia12) poskytnú ústavu informácie na účely stotožnenia osoby podľa § 27c ods. 5 a informácie o tom, ktorá osoba patrí na účely konania podľa osobitných predpisov13) do ich pôsobnosti, do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
(3)
Ústav z vlastného podnetu zašle Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia12) potvrdenia o období služby osôb, ktorých sa týkajú konania podľa osobitných predpisov13) do 60 dní odo dňa doručenia informácií podľa odseku 2.
(4)
Ústav postupuje podľa odsekov 2 a 3 každoročne 31. marca a 30. septembra vo vzťahu k novým zápisom osôb do evidencie osôb, ktoré vykonávali službu, ktoré ústav vykonal v období od prechádzajúceho postupu podľa odsekov 2 a 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
12) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 143an zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z., § 293fob zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z. a zákona č. 221/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 58 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
u policajta, hasiča a profesionálneho vojaka doba, ktorá je obdobím služby podľa osobitného predpisu.33aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) § 27b zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 283/2021 Z. z.“.
2.
V § 84 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak odvolanie smeruje čo aj v časti voči skutočnostiam, ktoré sú obsahom potvrdenia o období služby podľa osobitného predpisu,35ac) odvolací orgán konanie preruší, informuje Ústav pamäti národa o obsahu podaného odvolania vrátane predložených dôkazov a požiada ho o stanovisko. Stanovisko Ústavu pamäti národa a potvrdenie o období služby podľa osobitného predpisu,35ac) ktoré je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odvolaní, sa doručujú účastníkovi konania, ktorého sa toto potvrdenie týka, súčasne s rozhodnutím o odvolaní.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ac znie:
35ac) § 27c ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z.“.
3.
§ 115 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia predkladajú vláde každoročne do 31. marca vždy za prechádzajúci kalendárny rok správu o odoberaní nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, v ktorej uvedú najmä
a)
počet osôb, ktorým bol opätovne určený dôchodok podľa § 143an ods. 1 a 2,
b)
počet osôb, ktorým bolo z doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na dávku výsluhového zabezpečenia vylúčené obdobie služby podľa osobitného predpisu33aa) a
c)
sumu rozdielu medzi pôvodnými a opätovne určenými dôchodkami podľa § 143an ods. 1 a 2.“.


4.
Za § 143am sa vkladá § 143an, ktorý vrátane nadpisu znie:
§143an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
(1)
Ak ide o poberateľa, ktorý získal obdobie služby,33aa) a suma jeho výsluhového dôchodku a suma vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku po takomto poberateľovi bola určená podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a tento dôchodok sa vypláca aj po 5. auguste 2021, suma tohto dôchodku sa opätovne určí podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a s vylúčením obdobia služby.33aa)
(2)
Ak ide o poberateľa, ktorý získal obdobie služby,33aa) a suma jeho výsluhového dôchodku a suma vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku po takomto poberateľovi bola určená podľa tohto zákona v znení účinnom do 4. augusta 2021 a tento dôchodok sa vypláca aj po 5. auguste 2021, suma tohto dôchodku sa opätovne určí podľa tohto zákona v znení účinnom do 4. augusta 2021 a s vylúčením obdobia služby.33aa)
(3)
Ak bol dôchodok podľa odsekov 1 alebo 2 určený tak, že za tento dôchodok sa považuje konkrétna dávka alebo iné plnenie, na ktoré vznikol nárok alebo boli vyplácané podľa doterajších právnych predpisov, suma tohto dôchodku sa v konaniach podľa odseku 1 a 2 opätovne určí podľa tých doterajších predpisov, podľa ktorých sa určila táto dávka alebo iné plnenie a s vylúčením obdobia služby.33aa)
(4)
Ak poberateľ po vylúčení obdobia služby33aa) nespĺňa podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na dávku výsluhového zabezpečenia alebo podmienku dôchodkového veku, na účely konania podľa odsekov 1 a 2 sa tieto podmienky považujú za splnené.
(5)
Suma výsluhového dôchodku určená podľa odsekov 1 a 2 nesmie byť nižšia ako suma určená podľa osobitného predpisu.70)
(6)
Konanie o určení sumy dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa začína doručením potvrdenia o období služby Ústavom pamäti národa podľa osobitného predpisu.35ac)
(7)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť v konaniach podľa odsekov 1 a 2, ktoré začali v roku 2021, do 90 dní odo dňa začatia konania; túto lehotu nemožno predĺžiť.
(8)
Podanie odvolania voči rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.
(9)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia plnia povinnosť podľa § 115 ods. 6 prvýkrát 31. marca 2023, a to za obdobie od 5. augusta 2021 do 31. decembra 2022.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) § 82c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 265/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 60 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem doby zamestnania a náhradnej doby, ktoré sú obdobím služby podľa osobitného predpisu55ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55ab znie:
55ab) § 27b zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 283/2021 Z. z.“.
2.
Za § 82b sa vkladá § 82c, ktorý znie:
§82c
(1)
Suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku,2) určená po vylúčení obdobia podľa § 293foa, nesmie byť nižšia ako 334,30 eura.
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku,2) určená pred vylúčením obdobia podľa § 293foa, by bola nižšia ako 334,30 eura.“.
3.
V § 122 ods. 4 písm. c) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
vláde každoročne do 31. marca vždy za prechádzajúci kalendárny rok správu o odoberaní nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, v ktorej uvedie najmä
5a.
počet osôb, ktorým bol opätovne určený dôchodok podľa § 293fob ods. 1 a 2,
5b.
počet osôb, ktorým bolo z obdobia dôchodkového poistenia vylúčené obdobie služby podľa osobitného predpisu,55ab) a
5c.
sumu rozdielu medzi pôvodnými a opätovne určenými dôchodkami podľa § 293fob ods. 1 a 2.“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
4.
Za § 218 sa vkladá § 218aa, ktorý znie:
§218aa
Ak odvolanie smeruje čo aj v časti voči skutočnostiam, ktoré sú obsahom potvrdenia o období služby podľa osobitného predpisu,99) odvolací orgán konanie preruší, informuje Ústav pamäti národa o obsahu podaného odvolania vrátane predložených dôkazov a požiada ho o stanovisko. Stanovisko Ústavu pamäti národa a potvrdenie o období služby podľa osobitného predpisu,99) ktoré je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odvolaní, sa doručujú účastníkovi konania, ktorého sa toto potvrdenie týka, súčasne s rozhodnutím o odvolaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
99) § 27c ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. 283/2021 Z. z.“.
5.
Za § 293fo sa vkladajú § 293foa a 293fob, ktoré vrátane nadpisu nad § 293foa znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
§293foa
Obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 nie je doba zamestnania a náhradná doba, ktoré sú obdobím služby podľa osobitného predpisu.55ab)
§293fob
(1)
Ak ide o poistenca, ktorý získal obdobie služby,55ab) a suma jeho starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku profesionálneho vojaka, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a suma vdovského dôchodku po takomto poistencovi bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a tento dôchodok sa vypláca aj po 5. auguste 2021, suma tohto dôchodku sa opätovne určí podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a s vylúčením obdobia služby;55ab) predpisy o určení sumy osobného dôchodku sa nepoužijú. Nárok na znížený dôchodkový vek poistenca podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa aj po vylúčení obdobia služby55ab) zachováva.
(2)
Ak ide o poistenca, ktorý získal obdobie služby,55ab) a suma jeho starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a suma vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku po takomto poistencovi bola určená podľa tohto zákona v znení účinnom do 4. augusta 2021 a tento dôchodok sa vypláca aj po 5. auguste 2021, suma tohto dôchodku sa opätovne určí podľa tohto zákona v znení účinnom do 4. augusta 2021 a s vylúčením obdobia služby.55ab) Nárok na znížený dôchodkový vek poistenca podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa aj po vylúčení obdobia služby55ab) zachováva.
(3)
Ak poistenec po vylúčení obdobia služby55ab) nespĺňa podmienku počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodkovú dávku alebo podmienku výšky sumy predčasného starobného dôchodku na nárok na predčasný starobný dôchodok, na účely konania podľa odsekov 1 a 2 sa tieto podmienky považujú za splnené.
(4)
Ustanovenie § 82c ods. 1 sa neuplatňuje, ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku poistenca, ktorý nemá nárok na výplatu výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) je pred určením podľa odsekov 1 a 2 nižšia ako suma podľa § 82c ods. 1.
(5)
Konanie o určení sumy dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa začína doručením potvrdenia o období služby Ústavom pamäti národa podľa osobitného predpisu.99)
(6)
Ústredie je povinné rozhodnúť v konaniach podľa odsekov 1 a 2, ktoré začali v roku 2021, do 90 dní odo dňa začatia konania; túto lehotu nemožno predĺžiť.
(7)
Generálny riaditeľ plní povinnosť podľa § 122 ods. 4 písm. c) piateho bodu prvýkrát 31. marca 2023, a to za obdobie od 5. augusta 2021 do 31. decembra 2022.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 5. augusta 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Eduard Heger v. r.