Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.02.2019
Časové verzie:
4/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019
4
ZÁKON
zo 4. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Zmluva o energetickej efektívnosti, ktorej prijímateľom garantovanej energetickej služby je verejný subjekt, je zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia. Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor nemôže mať dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.68a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
68a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L174, 26. 6. 2013) v platnom znení.“.
2.
V § 18 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nemá dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu,68a)“.
3.
V § 18 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
rozsah a podmienky prenechania majetku68b) vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej služby poskytovateľovi garantovanej energetickej služby,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
68b) Napríklad § 9f ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., § 13g ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., § 9f ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z., § 11d ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z.“.
4.
V § 18 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
spôsob a termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia do vlastníctva alebo správy prijímateľa garantovanej energetickej služby; termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia musí byť dohodnutý najneskôr dňom jeho odovzdania do prevádzky,“.
Doterajšie písmená p) až u) sa označujú ako písmená q) až v).
5.
V § 18 ods. 2 písm. v) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„výpovedná lehota nemôže byť dlhšia ako jeden rok od doručenia výpovede a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď,“.
6.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
popis stavu, v akom má byť majetok vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej energetickej služby ku dňu skončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.“.
7.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodov na strane poskytovateľa garantovanej energetickej služby, prijímateľ garantovanej energetickej služby je povinný poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov vynaložených ku dňu ukončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zníženú o náklady na uvedenie majetku do riadneho stavu s ohľadom na bežné opotrebenie a o dodatočné náklady na prevádzku a údržbu majetku, ktoré vzniknú v súvislosti s ukončením zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s podmienkami zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(4)
Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodu na strane prijímateľa garantovanej energetickej služby, prijímateľ garantovanej energetickej služby je povinný poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov vynaložených ku dňu ukončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, náklady poskytovateľa garantovanej energetickej služby z povinných platieb v prospech tretích osôb v súvislosti s ukončením zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, avšak len v rozsahu trhovej platby, a ušlý zisk v súlade s podmienkami zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(5)
Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodu, ktorý nie je na strane poskytovateľa garantovanej energetickej služby ani na strane prijímateľa garantovanej energetickej služby, alebo na základe dohody prijímateľa garantovanej energetickej služby a poskytovateľa garantovanej energetickej služby, prijímateľ garantovanej energetickej služby je povinný poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov vynaložených ku dňu ukončenia zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor a náklady poskytovateľa garantovanej energetickej služby z povinných platieb v prospech tretích osôb v súvislosti s ukončením zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, avšak len v rozsahu trhovej platby v súlade s podmienkami zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(6)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejní vzor zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor vrátane metodiky na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor, ktoré vypracuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ak je zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade so vzorom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor a metodikou na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor, považuje sa za zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá nemá dôsledky na výšku dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.“.
8.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe pre verejný sektor.“.
9.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§32a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2019
Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzavreté pred 1. februárom 2019 zostávajú v platnosti.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.22ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:
22ac) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.“.
2.
V § 9c odsek 1 znie:
„(1)
Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve,22ab) ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.“.
3.
Za § 9e sa vkladá § 9f, ktorý znie:
§9f
(1)
Obec je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22ac) prenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu svoj majetok poskytovateľovi energetickej služby s garantovanou úsporou energie na
a)
obnovu budovy22l) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní,
b)
obnovu technického zariadenia budovy,22l)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, energetického zariadenia,22m) osvetľovacieho alebo iného zariadenia, ktoré spotrebúva energiu,
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov22j) z dôvodov jeho úplného opotrebenia alebo poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke, pre ktoré nemôže slúžiť na svoj účel alebo určenie.
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku obce na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, je v tejto časti neplatná.
(3)
Obec je oprávnená s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, nakladať. S prevodom vlastníctva prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na nadobúdateľa tohto majetku, ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22ac) v súlade s jej podmienkami neukončí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 22m znejú:
22l) Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z., § 9 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
22m) § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 372/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V druhej časti nadpis hlavy III znie:
„NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI“.
2.
Za § 13f sa vkladá § 13g, ktorý znie:
§13g
(1)
Správca je oprávnený na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor23bah) prenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu majetok štátu poskytovateľovi energetickej služby s garantovanou úsporou energie na
a)
obnovu budovy23bai) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní,
b)
obnovu technického zariadenia budovy,23bai)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, energetického zariadenia,23baj) osvetľovacieho alebo iného zariadenia, ktoré spotrebúva energiu,
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov23bab) z dôvodov jeho úplného opotrebenia alebo poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke, pre ktoré nemôže slúžiť na svoj účel alebo určenie.
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku štátu na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, je v tejto časti neplatná.
(3)
Správca je oprávnený s majetkom štátu, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, nakladať. S prevodom vlastníctva alebo správy prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na nadobúdateľa tohto majetku, ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor23bah) v súlade s jej podmienkami neukončí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23bah až 23baj znejú:
23bah) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.
23bai) Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z., § 9 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
23baj) § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve vyššieho územného celku prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.19ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19ac znie:
19ac) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.“.
2.
V § 9c odsek 1 znie:
„(1)
Koncesný majetok je majetok vyššieho územného celku, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve,19ab) ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.“.
3.
Za § 9e sa vkladá § 9f, ktorý znie:
㤠9f
(1)
Vyšší územný celok je oprávnený na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor19ac) prenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu svoj majetok poskytovateľovi energetickej služby s garantovanou úsporou energie na
a)
obnovu budovy19l) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní,
b)
obnovu technického zariadenia budovy,19l)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, energetického zariadenia,19m) osvetľovacieho alebo iného zariadenia, ktoré spotrebúva energiu,
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov19j) z dôvodov jeho úplného opotrebenia alebo poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke, pre ktoré nemôže slúžiť na svoj účel alebo určenie.
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku vyššieho územného celku na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, je v tejto časti neplatná.
(3)
Vyšší územný celok je oprávnený nakladať s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. S prevodom vlastníctva prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na nadobúdateľa tohto majetku, ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor19ac) v súlade s jej podmienkami neukončí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19l a 19m znejú:
19l) Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z., § 9 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
19m) § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 385/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.120aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120aa znie:
120aa) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 506/2010 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis nad § 11a znie:
„NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNOPRÁVNEJ INŠTITÚCIE UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI“.
2.
V § 11a odsek 1 znie:
„(1)
Koncesný majetok je majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve,22a) ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.“.
3.
Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý znie:
§11d
(1)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) prenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu svoj majetok poskytovateľovi energetickej služby s garantovanou úsporou energie na
a)
obnovu budovy22g) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní,
b)
obnovu technického zariadenia budovy,22g)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, energetického zariadenia,22h) osvetľovacieho alebo iného zariadenia, ktoré spotrebúva energiu,
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov22c) z dôvodov jeho úplného opotrebenia alebo poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke, pre ktoré nemôže slúžiť na svoj účel alebo určenie.
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, je v tejto časti neplatná.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor nakladať. S prevodom vlastníctva prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na nadobúdateľa tohto majetku, ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) v súlade s jej podmienkami neukončí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22f až 22h znejú:
22f) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.
22g) Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z., § 9 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.
22h) § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.