Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2019

Znenie účinné: od 01.09.2019
Časové verzie:
224/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019
224
ZÁKON
z 26. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
príplatok za profesijný rozvoj.“.
2.
V § 4 ods. 4 sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „u), v) a x)“.
3.
V § 7 odsek 12 znie:
„(12)
Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.“.
4.
V § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa číslo „24“ nahrádza číslom „14“.
5.
Za § 32g sa vkladá § 32h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§32h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)
Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od
1. septembra 2019 zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej
k 31. decembru 2018 až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. septembra 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4.
(3)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. septembra 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5.
(4)
Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 neuplatňujú.“.
6.
Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 671,00
2 718,00
5 1 743,00
2 793,00
6 1 831,50
2 887,50
7 1 907,50
2 967,50
8 1 1 016,00
2 1 084,50
9 1 1 137,50
2 1 214,50
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných
a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.