Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2022
213/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022
213
ZÁKON
z 20. júna 2018
o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z poistenia (ďalej len „daň“).
§2 Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
poisťovateľom
1.
poisťovňa,1) poisťovňa z iného členského štátu2) Európskej únie alebo členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), pobočka zahraničnej poisťovne3) a zahraničná poisťovňa,4)
2.
Slovenská kancelária poisťovateľov,5)
3.
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,6)
b)
poistníkom osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom,
c)
obvyklým pobytom miesto, kde fyzická osoba dlhodobo žije a kde má osobné väzby a profesijné väzby,
d)
preúčtovanými nákladmi poistenia poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá na území Slovenskej republiky (ďalej len „tuzemsko“) pobočku, a ktoré od právnickej osoby požaduje alebo právnickej osobe priradí poistník alebo iná osoba ako poistník.
§3 Predmet dane
(1)
Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku.
(2)
Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak
a)
sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, okrem tovaru v obchodnej preprave, nachádzajú v tuzemsku,
b)
sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo má byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku,
c)
poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvia uvedené v prílohe č. 1,
d)
ide o iné prípady, ako sú uvedené v písmenách a) až c), a
1.
poistník má v tuzemsku obvyklý pobyt,
2.
poistník alebo osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, je právnickou osobou a sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v tuzemsku.
(3)
Predmetom dane nie je zaistenie.
§4 Osoba povinná platiť daň správcovi dane
(1)
Osobou povinnou platiť daň správcovi dane (ďalej len „platiteľ“) je poisťovateľ, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Platiteľom je aj
a)
poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe podľa písmena b), je platiteľom v rozsahu poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje,
b)
právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku.
(3)
Ak je poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu alebo pobočkami zahraničných poisťovní (ďalej len „spolupoisťovateľ“), platiteľom je ten spolupoisťovateľ, ktorý je podľa dohody uzavretej medzi spolupoisťovateľmi určený na zaplatenie celej dane. Ak podľa dohody uzavretej medzi spolupoisťovateľmi nie je určený spolupoisťovateľ na zaplatenie celej dane, platiteľom je každý spolupoisťovateľ v rozsahu svojho podielu na poistnom, ktorý vyplýva z poistnej zmluvy.
§5 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 1 dňom
a)
prijatia platby poistného, a to v rozsahu prijatej platby,
b)
zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného alebo
c)
splatnosti poistného.
(2)
Platiteľ podľa § 4 ods. 1 je povinný sa rozhodnúť pre uplatňovanie vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) a vznik daňovej povinnosti, pre ktorý sa rozhodol, je povinný uplatňovať najmenej osem po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov. Platiteľ je povinný vyznačiť v daňovom priznaní vznik daňovej povinnosti, pre ktorý sa rozhodol.
(3)
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. a) dňom zaplatenia poistného; ak platiteľ zaplatí časť poistného, daňová povinnosť vzniká v rozsahu zaplatenej časti poistného.
(4)
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. b) 30. deň od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom boli platiteľovi preúčtované náklady poistenia.
(5)
Ak sa platiteľ, ktorý uplatňuje vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a), rozhodne pre vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), na platbu poistného prijatú platiteľom po zmene vzniku daňovej povinnosti sa vzťahuje vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a), ak poistné bolo predpísané alebo splatné do dňa zmeny vzniku daňovej povinnosti a do tohto dňa nebola platba poistného platiteľom prijatá.
(6)
Ak sa platiteľ, ktorý uplatňuje vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), rozhodne pre vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a), na predpis pohľadávky z poistného alebo na splatnosť poistného po zmene vzniku daňovej povinnosti sa vzťahuje vznik daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), ak platba poistného alebo jeho časti bola platiteľom prijatá do dňa zmeny vzniku daňovej povinnosti.
(7)
Dňom prijatia platby poistného podľa odseku 1 písm. a) je deň zaúčtovania úhrady pohľadávky z poistného. Dňom zaplatenia poistného alebo jeho časti podľa odseku 3 je deň, keď bola platba odpísaná z účtu platiteľa alebo deň, keď záväzok platiteľa zanikol iným spôsobom.
§6 Základ dane
(1)
Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a), základom dane je suma prijatého poistného znížená o daň; ak sa poistné platí v splátkach, základom dane je suma prijatej splátky poistného znížená o daň.
(2)
Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), základom dane je suma predpisu pohľadávky z poistného znížená o daň.
(3)
Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. c), základom dane je suma splatného poistného znížená o daň.
(4)
Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 3, základom dane je suma zaplateného poistného.
(5)
Ak vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 4, základom dane je suma preúčtovaných nákladov poistenia.
§7 Oprava základu dane a dane
(1)
Platiteľ podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 písm. a) opraví základ dane a daň, ak sa po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, poistné alebo jeho časť zvýši, zníži alebo dôjde k zrušeniu poistenia.
(2)
Platiteľ podľa § 4 ods. 2 písm. b) opraví základ dane a daň, ak sa po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, suma preúčtovaných nákladov poistenia zvýši alebo zníži.
(3)
Oprava základu dane a dane sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2.
§8 Sadzba dane
Sadzba dane zo základu dane je
a)
8 % na poistenie uvedené v prílohe č. 1 okrem sadzby dane na poistenie uvedené v písmene b),
b)
0 % na poistenie uvedené v prílohe č. 1 desiatom bode písm. a).
§9 Prepočet inej meny a zaokrúhľovanie dane
(1)
Ak je poistné platené v inej mene ako v eurách, na účely určenia základu dane sa poistné prepočíta na eurá a na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska7) platný v
a)
posledný deň zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia tento kurz určený a vyhlásený, alebo
b)
deň podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Platiteľ sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie prepočtu poistného podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a toto rozhodnutie je záväzné počas celého kalendárneho roka.
(3)
Pri oprave základu dane a dane podľa § 7 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.
(4)
Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
§10 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.
(2)
Platiteľ je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia. Platiteľ nie je povinný podať daňové priznanie, ak mu v zdaňovacom období nevznikla povinnosť platiť splatnú daň alebo mu nevznikla povinnosť podľa § 7 ods. 1 a 2.
(3)
Platiteľ je povinný podať daňové priznanie elektronickými prostriedkami spôsobom podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Platiteľ, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie a ktorý nemá pridelené daňové identifikačné číslo, je povinný najneskôr do piatich dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, požiadať o registráciu pre daň. Daňový úrad pridelí platiteľovi podľa prvej vety daňové identifikačné číslo a oznámi mu toto číslo spolu s číslom účtu správcu dane do desiatich dní od podania žiadosti o registráciu.
(5)
Ak má poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu pobočku alebo viac pobočiek v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, zahrnie do daňového priznania aj údaje o daňovej povinnosti v tuzemsku, ktoré sa týkajú týchto pobočiek.
(6)
Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Daň je splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia.
§11 Vedenie a uchovávanie záznamov
(1)
Platiteľ je povinný viesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období v rozsahu nevyhnutnom pre správne určenie dane. Záznamy obsahujú najmä
a)
meno, priezvisko a adresu obvyklého pobytu alebo obchodné meno a adresu sídla alebo prevádzkarne poistníka,
b)
obchodné meno a adresu sídla alebo pobočky poisťovateľa,
c)
číslo poistnej zmluvy,
d)
sumu poistného,
e)
základ dane,
f)
sumu dane,
g)
sadzbu dane,
h)
informáciu o umiestnení poistného rizika v tuzemsku.
(2)
Platiteľ je povinný uchovávať záznamy podľa odseku 1 najmenej do uplynutia lehoty pre zánik práva vyrubiť daň podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Platiteľ je povinný na požiadanie správcu dane doručiť záznamy podľa odseku 1 elektronickými prostriedkami spôsobom podľa osobitného predpisu.9)
§12
Na správu dane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,11) ak tento zákon v § 10 ods. 3 a § 11 ods. 3 neustanovuje inak.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§13
(1)
Daň sa uplatní, ak poistné obdobie začne plynúť po 31. decembri 2018 a
a)
platba poistného alebo jeho časti je prijatá platiteľom najskôr po 31. decembri 2018, ak ide o platiteľa, ktorému vzniká daňová povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a),
b)
poistné je predpísané po 31. decembri 2018 a platba poistného alebo jeho časti je prijatá po 31. decembri 2018, ak ide o platiteľa, ktorý sa rozhodne pre vznik daňovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b),
c)
poistné je splatné po 31. decembri 2018 a platba poistného alebo jeho časti je prijatá po 31. decembri 2018, ak ide o platiteľa, ktorý sa rozhodne pre vznik daňovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. c),
d)
platba poistného alebo jeho časti je zaplatená platiteľom podľa § 4 ods. 2 písm. a) najskôr po 31. decembri 2018,
e)
preúčtované náklady poistenia sú preúčtované platiteľovi podľa § 4 ods. 2 písm. b) najskôr po 31. decembri 2018.
(2)
Poistným obdobím na účely odseku 1 sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.
(3)
Poisťovateľ, ktorému vznikla povinnosť odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona daňovým subjektom registrovaným pre daň. Ak poisťovateľ podľa prvej vety nemá daňové identifikačné číslo, daňový úrad je povinný mu vydať osvedčenie o registrácii pre daň, prideliť a oznámiť mu daňové identifikačné číslo najneskôr do 28. februára 2019.
§14
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 797 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je možné dodatočne meniť.“.
2.
V § 799 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.“.
3.
V § 800 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.“.
4.
V § 801 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.“.
5.
V § 803 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenie zaniklo z dôvodu podľa § 801 ods. 1 alebo § 801 ods. 2, výška poistného, na ktoré má poistiteľ nárok, sa určí z poistného za predchádzajúce obdobie.“.
6.
Za dvadsiatu druhú hlavu sa vkladá dvadsiata tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVADSIATA TRETIA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. OKTÓBRA 2018
§879u
Ustanovenia § 797 ods. 4, § 799 ods. 3, § 800 ods. 1, § 801 ods. 2 a § 803 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2018 sa prvýkrát použijú od 1. októbra 2018.“.

Čl. III

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 275/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 ods. 1 písm. h). Na virtuálnu menu sa § 4 ods. 7 vzťahuje primerane.“.
2.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13
1.
odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
2.
virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
3.
služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
4.
virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.“.
3.
V § 25 ods. 5 prvej vete sa za slová „ktorým je“ vkladajú slová „virtuálna mena,“.
4.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.“.
5.
Za § 39p sa vkladá § 39q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§39q Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
Ustanovenia § 24 ods. 10, § 25 ods. 1 písm. h) a § 27 ods. 13 sa prvýkrát použijú na ocenenie majetku a záväzkov pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.“.

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 209/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:
„ai)
predajom virtuálnej meny výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.“.
2.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
príjmy z predaja virtuálnej meny.“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Príjem podľa odseku 1 písm. t) z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny. Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia spôsobom podľa § 17 ods. 43. Ak bol majetok, z ktorého plynú príjmy podľa odsekov 1 a 2, nadobudnutý výmenou za virtuálnu menu, pri ocenení výdavkov vynaložených na dosiahnutie týchto príjmov sa postupuje spôsobom uvedeným v § 25b odsek 1.“.
4.
V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
príjem (výnos) z virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia; tento príjem (výnos) sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja virtuálnej meny,
o)
suma rovnajúca sa rozdielu medzi reálnou hodnotou77ba) a vstupnou cenou podľa § 25b ods. 1 písm. a) pri virtuálnej mene nadobudnutej kúpou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77ba znie:
77ba) § 25 ods. 1 písm. h) prvý bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.
5.
V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.79e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79e znie:
79e) Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 43, ktorý znie:
„(43)
Súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou80acc) ku dňu výmeny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80acc znie:
80acc) § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.
7.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja.“.
8.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý znie:
§25b
(1)
Vstupnou cenou virtuálnej meny je
a)
obstarávacia cena,118) ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,
b)
reálna hodnota,119b) ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.
(2)
Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota119c) virtuálnej meny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 119b a 119c znejú:
119b) § 25 ods. 1 písm. h) štvrtý bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“
119c) § 25 ods. 1 písm. h) tretí bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.
9.
Za § 52zr sa vkladá § 52zs, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52zs Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
Ustanovenia § 2 písm. ai), § 8 ods. 1 písm. t) a ods. 17, § 17 ods. 3 písm. n) a o) a ods. 43, § 19 ods. 2 písm. v) a § 25b sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.“.

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 68a sa vypúšťa.
2.
Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§205a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť do 31. januára 2019 odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2018 za mesiac december 2018 na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty; ustanovenia § 68a ods. 2 až 4 v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa uplatnia rovnako.
(2)
Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné z poistných zmlúv, pri ktorých poistné obdobie začalo plynúť pred 1. januárom 2019 a z ktorých boli povinné odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a v znení účinnom do 31. decembra 2018, odvádzať do začiatku nasledujúceho poistného obdobia odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, piateho bodu v čl. IV, čl. V a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 213/2018 Z. z.
POISTNÉ ODVETVIA NEŽIVOTNÉHO POISTENIA
1.
Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)
a)
fixné peňažné plnenie,
b)
s plnením, ktoré má povahu odškodnenia,
c)
s kombinovaným plnením,
d)
cestujúcich,
e)
individuálne zdravotné poistenie.
2.
Poistenie choroby
a)
fixné peňažné plnenie,
b)
s plnením, ktoré má povahu odškodnenia,
c)
s kombinovaným plnením,
d)
individuálne zdravotné poistenie.
3.
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a)
motorových dopravných prostriedkoch,
b)
nemotorových dopravných prostriedkoch.
4.
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
5.
Poistenie škôd na lietadlách.
6.
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
a)
riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,
b)
jazerných dopravných prostriedkoch,
c)
námorných dopravných prostriedkoch.
7.
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
8.
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených
a)
požiarom,
b)
výbuchom,
c)
víchricou,
d)
prírodnými živlami inými ako víchrica,
e)
jadrovou energiou,
f)
zosuvom alebo zosadaním pôdy.
9.
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
10.
Poistenie zodpovednosti
a)
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b)
dopravcu.
11.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
12.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
13.
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
14.
Poistenie úveru
a)
všeobecná platobná neschopnosť,
b)
exportný úver,
c)
splátkový úver,
d)
hypotekárny úver,
e)
poľnohospodársky úver.
15.
Poistenie záruky
a)
priame záruky,
b)
nepriame záruky.
16.
Poistenie rôznych finančných strát, ktoré vyplývajú
a)
z výkonu povolania,
b)
z nedostatočného príjmu,
c)
zo zlých poveternostných podmienok,
d)
zo straty zisku,
e)
z trvalých všeobecných nákladov,
f)
z neočakávaných obchodných nákladov,
g)
zo straty trhovej hodnoty,
h)
zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i)
z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j)
z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k)
z ostatných finančných strát.
17.
Poistenie právnej ochrany.
18.
Asistenčné služby.
Príloha č. 2
k zákonu č. 213/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 354, 23. 12. 2016).
1)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 20 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 1 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
7)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
8)
§ 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
11)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.