Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2022

41/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018
41
ZÁKON
z 2. februára 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z. a zákona č. 167/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 prvej vete sa za slovami „zdravotný stav populácie“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a údajov súvisiacich s vydávaním preukazov poistenca s elektronickým čipom“.
2.
V § 3 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi,“.
3.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,15ba)
v)
z registra adries.15bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15ba a 15bb znejú:
„15ba) § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15bb) § 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 3 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) na analytické účely a“.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Národnými zdravotnými registrami sú:
a)
národný register elektronických zdravotných knižiek,
b)
národný onkologický register,
c)
národný register diabetes mellitus,
d)
národný register vrodených chýb,
e)
národný register chorôb obehovej sústavy,
f)
národný register neurologických chorôb,
g)
národný register chronických pľúcnych chorôb,
h)
národný register tuberkulózy,
i)
národný artroplastický register,
j)
národný register zápalových reumatických chorôb,
k)
národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie,
m)
národný register asistovanej reprodukcie.“.
6.
V § 4 ods. 3 druhej vete sa slová „ministerstvu financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).“.
7.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke podľa odseku 1, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia zadaním bezpečnostného osobného kódu po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom22) alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom22a) do technického zariadenia slúžiaceho na autentizáciu a autorizáciu osoby (ďalej len „technické zariadenie“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:
„22) § 4a zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
22a) § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 5 ods. 6 písm. a) sa za slová „rodného čísla osoby“ vkladajú slová „alebo bezvýznamového identifikačného čísla“, slovo „klinickým“ sa vypúšťa, za slovo „psychológia“ sa vkladá čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia“.
9.
V § 5 ods. 6 písm. b) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bezvýznamového identifikačného čísla“.
10.
V § 5 ods. 6 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „klinickému psychológovi“ sa vkladá čiarka a slová „poradenskému psychológovi a pracovnému psychológovi“.
11.
V § 5 ods. 6 písm. f) sa za slová „rodného čísla osoby“ vkladajú slová „alebo bezvýznamového identifikačného čísla“.
12.
V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu.27b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
„27b) § 14, 222 a 223 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo“ a za slová „občianskeho preukazu s elektronickým čipom“ sa vkladajú slová „alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom“.
14.
V § 5 ods. 8 druhá veta znie:
„Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa prvej vety dáva osoba
a)
potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
b)
zadaním bezpečnostného osobného kódu po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej zdravotnej knižke postupom podľa odseku 5 pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.“.
15.
V § 5 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas vloženia občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
16.
V § 10 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ministerstvu financií na analytické účely v oblasti ekonomickej štatistiky“.
17.
V § 11 ods. 3 písm. d) sa za slovom „pracovníka“ vypúšťa čiarka a slová „preukazu poistenca s elektronickým čipom“.
18.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú písmená l) až n).
Doterajšie písmená o) až r) sa označujú ako písmená l) až o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a sa vypúšťa.
19.
Za § 15 sa dopĺňa § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:
§16 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)
Ak ide o osobu, ktorej nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, je zdravotnícky pracovník uvedený v § 5 ods. 6 písm. b) a d) oprávnený do 31. decembra 2021 na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu na základe písomného súhlasu osoby zadaním rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla do informačného systému; prístup k záznamom o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť má tento zdravotnícky pracovník prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Písomný súhlas osoby na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytuje, komu sa súhlas dáva, rozsah a účel sprístupnených osobných údajov a tento písomný súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby.37aa)
(2)
Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby je pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti oprávnený do 31. decembra 2021 na prístup k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla do informačného systému.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
„37aa) § 18 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
20.
V prílohe č. 1 časti A písm. d) úvodná veta znie: „Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)“.
21.
V prílohe č. 1 časti A písm. e) úvodná veta znie: „Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)“.
22.
V prílohe č. 1 časti A písm. f) úvodná veta znie: „Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)“ a za slová „zdravotné poisťovne,“ sa vkladajú slová „ministerstvo financií,“.
23.
V prílohe č. 1 časti B písm. a) a e) sa za slová „štátne občianstvo,“ vkladajú slová „identifikátor fyzickej osoby,“, slovo „a“ za slovami „dôvod dočasného pozastavenia licencie“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri“.
24.
V prílohe č. 1 časti B písm. d) úvodná veta znie: „Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)“.
25.
V prílohe č. 1 časti B písm. e) úvodná veta znie: „Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)“.
26.
V prílohe č. 1 časti B. písm. f) úvodná veta znie: „Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)“ a za slová „zdravotné poisťovne,“ sa vkladajú slová „ministerstvo financií,“.
27.
V prílohe č. 1 sa časť B dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti a odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka.“.
28.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou C, ktorá vrátane nadpisu znie:
„C.
Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb
Držiteľ povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutická spoločnosť, odborný zástupca, ak bol ustanovený, štatutárny zástupca právnickej osoby a kontaktná osoba.
d)
Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov, prípravu transfúznych liekov, individuálnu prípravu liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúciu humánnych liekov, farmaceutickej spoločnosti, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, registračné číslo a označenie príslušnej stavovskej organizácie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
f)
Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)
Ministerstvo zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.“.
29.
V prílohe č. 2 štvrtom bode písm. a) sa za slová „stav dieťaťa,“ vkladajú slová „údaj o asistovanej reprodukcii,“.
30.
V prílohe č. 2 štvrtom bode písm. c) sa slová „staršie deti do 15 rokov a osoby staršie ako 15 rokov, u ktorých bola vrodená chyba diagnostikovaná v neskoršom veku“ nahrádzajú slovami „deti do 15 rokov s vrodenou chybou“ a na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová:
„a osoby so zriedkavou chorobou“.
31.
V prílohe č. 3 ôsmom bode písm. a) sa pred slová „rodné číslo“ vkladajú slová „meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul,“.
32.
V prílohe č. 3 dvanástom bode písmeno a) znie:
„a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe [rodné číslo, kód užívateľa, vek užívateľa, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód obce trvalého/prechodného pobytu v Slovenskej republike, bydlisko v zahraničí (kód krajiny)], charakter kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený predtým, kontakt s týmto zariadením), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje o droge (vek pri prvom užití akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob podávania a frekvencia užívania primárnej drogy, vek pri prvom užití primárnej drogy, poskytnutá substitučná liečba, kód sekundárnej drogy, rizikové faktory – použitie injekčnej striekačky, vek prvého užitia drogy injekčne, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, HIV testovanie pri použití injekčnej striekačky, HCV testovanie pri použití injekčnej striekačky, začatie liečby užívateľa drog).“.

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z. a zákona č. 356/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „zamerania“ vkladá čiarka a slová „zmena druhu činnosti“.
2.
V § 25 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
3.
V § 79 ods. 1 písm. zj) sa slová „psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia“ nahrádzajú slovami „psychiatria, klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia“.
4.
V § 102m ods. 5 sa slová „psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia“ nahrádzajú slovami „psychiatria, klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia“.

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z, zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z. a zákona č. 356/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „s elektronickým čipom (ďalej len „preukaz poistenca“).“.
2.
§ 10a vrátane nadpisu znie:
§10a Preukaz poistenca a európsky preukaz
(1)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poistencovi vydať preukaz poistenca do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky (§ 6 ods. 10).
(2)
Preukaz poistenca obsahuje
a)
titul, ak ho poistenec má,
b)
meno a priezvisko poistenca,
c)
rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom16he) v Slovenskej republike,
d)
dátum narodenia poistenca,
e)
obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f)
kód zdravotnej poisťovne,
g)
dobu platnosti preukazu poistenca,
h)
označenie preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,
i)
identifikačné číslo poistenca.
(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi európsky preukaz do 30 dní od jej podania. Lehota na vydanie európskeho preukazu podľa prvej vety neplatí, ak zdravotná poisťovňa vydá poistencovi európsky preukaz spolu s preukazom poistenca v lehote uvedenej v odseku 1.
(4)
Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.17)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16i až 16m sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16he znie:
„16he) Čl. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.“.
3.
§ 10aa sa vypúšťa.
4.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 10aa ods. 11 a“.
5.
V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
1.
občianskym preukazom s elektronickým čipom, ak osoba má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, a vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke,
2.
dokladom o pobyte s elektronickým čipom,53aac) ak osoba má vydaný doklad o pobyte s elektronickým čipom, a vložiť doklad o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke,
3.
preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom ani doklad o pobyte s elektronickým čipom,
4.
preukazom poistenca s označením preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7 alebo označením preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53aac znie:
„53aac) § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosť vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.“.
7.
§ 38c sa vypúšťa.
8.
§ 38ed sa vypúšťa.
9.
§ 38ee sa vypúšťa.
10.
Za § 38ei sa vkladá § 38ej, ktorý vrátane nadpisu znie:
§38ej Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017
Do 31. decembra 2017 sa poistenec, ktorý má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka64) a nepoužíva informačný systém, ktorý má overenie zhody65) vydané národným centrom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64 a 65 znejú:
„64) § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
65) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č.140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č.125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z. a zákona č. 356/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu,11) ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom,11aa) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom,11ab)
b)
vydáva
1.
európske preukazy zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,11a)
2.
preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením „EU“, ak zdravotná poisťovňa plní funkciu inštitúcie miesta bydliska podľa písmena r) a ide o poistenca iného členského štátu, ktorý má na území Slovenskej republiky bydlisko,
3.
preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením „P“, ak zdravotná poisťovňa plní funkciu príslušnej inštitúcie a ide o dôchodcu poberajúceho dôchodok zo Slovenskej republiky, ktorý má bydlisko11ac) na území iného členského štátu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11aa až 11ac znejú:
„11aa) § 4a zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
11ab) § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11ac) Čl. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.“.
2.
V § 6a ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).
3.
V § 20 ods. 1 písm. e) piatom bode sa za slová „dátum úmrtia“ vkladá čiarka a slová „registračné číslo a označenie stavovskej organizácie zdravotníckeho pracovníka, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,“.
4.
Za § 77d sa vkladá § 77e, ktorý znie:
§77e
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje národnému centru a zdravotnej poisťovni na účely vydávania preukazu poistenca podľa osobitného predpisu11) údaj, ktorá fyzická osoba je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom podľa osobitného predpisu,11aa) a údaj, ktorá fyzická osoba je držiteľom dokladu o pobyte podľa osobitného predpisu.11ab)“.
5.
Za § 86r sa vkladá § 86s, ktorý vrátane nadpisu znie:
§86s Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Do 31. decembra 2017 zdravotná poisťovňa vydá preukaz poistenca aj poistencovi, ktorý má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom.“.

Čl. V

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z. a zákona č. 306/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, poskytuje ministerstvo zdravotníctva údaje aj samosprávnemu kraju.“.
2.
V § 23 ods.1 písm. ag) sa za slová „preukaze poistenca“ vkladá čiarka a slová „občianskom preukaze s elektronickým čipom alebo doklade o pobyte“.
3.
V § 23 ods. 3 sa slová „preukazom poistenca s elektronickým čipom a na požiadanie vložiť preukaz poistenca s elektronickým čipom alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným certifikátom“ nahrádzajú slovami „občianskym preukazom s elektronickým čipom, ak ho má vydaný, alebo preukazom poistenca a na požiadanie vložiť občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak ho má vydaný,“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Osoba, ktorá má vydaný doklad o pobyte s elektronickým čipom, je povinná sa preukazovať týmto dokladom a na požiadanie doklad o pobyte s elektronickým čipom vložiť do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.
4.
V § 138 ods. 5 písm. as) sa za slová „preukaze poistenca“ vkladá čiarka a slová „občianskom preukaze s elektronickým čipom alebo doklade o pobyte“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. III ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2017, čl. III prvého až štvrtého bodu, siedmeho a deviateho bodu a čl. IV prvého, druhého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017, čl. II tretieho bodu, čl. III piateho bodu [§ 22 ods. 2 písm. j) prvý a druhý bod] a šiesteho bodu a čl. V druhého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.