Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.01.2018
Časové verzie:
334/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018
334
ZÁKON
zo 7. decembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4c sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu.“.
2.
V § 4c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zastaví konanie o registrácii pre daň, rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň sa z úradnej moci zruší a daňový úrad bezodkladne vráti zloženú zábezpeku na daň.“.
3.
V § 4c ods. 4 sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
4.
V § 4c sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak pred zložením zábezpeky na daň daňový úrad zruší registráciu pre daň, rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň podľa odseku 2 sa z úradnej moci zruší; ak platiteľ už zložil časť zábezpeky na daň, daňový úrad bezodkladne vráti časť zábezpeky na daň, ktorá nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani podľa odseku 5 a pred vrátením časti zábezpeky na daň primerane uplatní postup podľa osobitného predpisu.4d)“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
5.
V § 4c ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak do uplynutia 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň alebo jej časti bola fyzickej osobe alebo právnickej osobe zrušená registrácia pre daň, daňový úrad bezodkladne vráti zábezpeku na daň alebo jej časť; to neplatí pri zrušení registrácie pre daň z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, keď právny nástupca je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 4“.
6.
V § 4c ods. 7 druhej vete sa slová „Pritom správca dane“ nahrádzajú slovami „Daňový úrad“.
7.
V § 4c ods. 9 sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až d)“ a slová „až 7“ sa nahrádzajú slovami „až 8“.
8.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,“.
9.
V § 17 ods. 4 písm. c) sa slová „nie je identifikovaný pre daň“ nahrádzajú slovami „nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle nezdržiava“.
10.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa slovo „ukončením“ nahrádza slovami „prepustením tovaru do“.
11.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad bezodkladne po prepustení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla oznámi osobe povinnej platiť daň sumu dane podľa prvej vety a daň je splatná do desiatich dní odo dňa oznámenia sumy dane.“.
12.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Ak daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne podľa odseku 1 písm. c), daň sa zníži o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia alebo pri prepustení do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.“.
13.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na vymeranie úroku z omeškania za oneskorene zaplatenú daň pri dovoze tovaru sa použijú colné predpisy.“.
14.
V § 38 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a toto svoje rozhodnutie je povinný písomne oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry podľa § 73“.
15.
V § 45 ods. 1 písm. c) sa slová „nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa“ nahrádzajú slovami „nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava“.
16.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Oslobodené od dane je bezodplatné dodanie tovaru formou daru poskytnutého na základe písomnej darovacej zmluvy uzatvorenej medzi platiteľom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na účel vývozu tovaru mimo územia Európskej únie ako súčasť humanitárnej činnosti a dobročinnej činnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za každý kalendárny rok do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka predloží Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky
a)
zoznam darovacích zmlúv uzatvorených medzi platiteľom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok,
b)
zoznam evidenčných čísiel colných vyhlásení o vývoze tovaru darovaného platiteľom za príslušný kalendárny rok.“.
17.
V § 48b ods. 1 tretia veta znie: „Zabezpečenie dane sa poskytne formou podľa osobitného predpisu.24aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa) § 54 a 55 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou 24ab sa vypúšťa.
18.
V § 48b ods. 3 v prvej a druhej vete a v písm. c) sa pred slová „preprava tovaru“ a slová „prepravu tovaru“ vkladajú slová „odoslanie alebo“ a v písm. e) sa slová „uskutočnila preprava tovaru“ nahrádzajú slovami „uskutočnilo odoslanie alebo preprava tovaru“.
19.
V § 48b ods. 4 a 5 sa pred slová „colný úrad vyrubí“ vkladajú slová „oslobodenie od dane sa zrušuje a“.
20.
V § 54 ods. 2 písm. b) sa slovo „budovy“ nahrádza slovom „stavby26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 54 ods. 2 písm. c) v celom texte sa slovo „budov“ nahrádza slovom „stavieb“.
22.
V § 55a ods. 2 písm. c) štvrtom bode a § 56 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý zahraničnou osobou v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,“.
23.
V § 55a ods. 5 druhá veta znie: „Ak žiadateľ podľa zákona platného v inom členskom štáte uplatňuje osobitnú úpravu zodpovedajúcu ustanoveniam podľa § 65, nemá nárok na vrátenie dane pri tovaroch a službách obstaraných na účel uskutočnenia cesty.“.
24.
V § 55b sa vypúšťa odsek 7.
25.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
26.
V § 63 odsek 1 znie:
„(1)
Ozbrojené sily iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.“.
27.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (ďalej len „služby cestovného ruchu“) a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene (ďalej len „cestovná kancelária“), je povinný uplatňovať osobitnú úpravu podľa odsekov 2 až 8. Služby cestovného ruchu obstarané zdaniteľnou osobou od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v členskom štáte, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala.“.
28.
V § 65 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „vrátane vlastnej služby cestovnej kancelárie“.
29.
V § 65 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.
30.
V § 65 ods. 8 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 6“.
31.
V § 65 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
32.
V § 65 ods. 9 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 6“.
33.
V § 68d ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak platiteľ postúpi pohľadávku, daňová povinnosť vzniká dňom postúpenia pohľadávky a základom dane je cena bez dane požadovaná za dodaný tovar alebo službu.“.
34.
V § 68d ods. 4 a § 78a ods. 6 sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“.
35.
V § 68d ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak platiteľ zaplatí za tovar alebo službu inej osobe ako dodávateľovi z dôvodu postúpenia pohľadávky, právo odpočítať daň vznikne dňom zaplatenia tejto inej osobe.“.
36.
V § 69 ods. 12 písm. f) a g) sa vypúšťajú slová „ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,“.
37.
V § 69 ods. 14 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
38.
Za § 69a sa vkladá § 69aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu
(1)
Zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 na účel jeho dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte, sa môže dať zastúpiť daňovým zástupcom, ak
a)
tieto dodania tovaru zahraničná osoba uskutočňuje výlučne prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok,
b)
nie je platiteľom podľa tohto zákona a
c)
nedodáva tovar alebo službu, pri ktorej by jej vznikla povinnosť platiť splatnú daň v tuzemsku, keby mala postavenie platiteľa podľa tohto zákona.
(2)
Daňový zástupca môže zastupovať zahraničnú osobu podľa odseku 1 len vo veci nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a jeho následného dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo jeho následného dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte. Zahraničná osoba môže byť zastúpená vo veci podľa prvej vety len jedným daňovým zástupcom.
(3)
Daňovým zástupcom podľa odseku 2 môže byť len zdaniteľná osoba so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku a na zastupovanie zahraničnej osoby musí mať udelené písomné plnomocenstvo a musí mať pridelené osobitné identifikačné číslo pre daň Daňovým úradom Bratislava.
(4)
Daňový zástupca podľa odseku 2 má práva a povinnosti zastúpenej zahraničnej osoby vyplývajúce jej z tohto zákona a osobitného predpisu33) v rozsahu, v akom koná za zastúpenú zahraničnú osobu.
(5)
Písomné plnomocenstvo podľa odseku 3 musí obsahovať
a)
vyhlásenie zahraničnej osoby, že splnomocňuje daňového zástupcu na konanie podľa odseku 2 v jej mene a na jej účet,
b)
splnomocnenie daňového zástupcu na podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu,
c)
vyhlásenie zahraničnej osoby, že nie je platiteľom podľa tohto zákona,
d)
deň nadobudnutia účinnosti plnomocenstva.
(6)
Daňový úrad Bratislava vydá na žiadosť zdaniteľnej osoby najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, pod ktorým táto zdaniteľná osoba bude ako daňový zástupca podľa odseku 2 konať v mene a na účet zastúpenej zahraničnej osoby. Pod týmto osobitným identifikačným číslom pre daň môže daňový zástupca podľa odseku 2 konať v mene a na účet viacerých zahraničných osôb. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.
(7)
Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný písomne oznámiť Daňovému úradu Bratislava meno a priezvisko alebo názov zastúpenej zahraničnej osoby a adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a to do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo udelené plnomocenstvo podľa odseku 3, a do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo podľa odseku 3. Oznámenie podľa prvej vety sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.
(8)
Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný viesť záznamy osobitne za každú zastúpenú zahraničnú osobu podľa jednotlivých zdaňovacích období, v ktorých uvádza tieto údaje:
a)
meno a priezvisko alebo názov zastúpenej zahraničnej osoby a adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
b)
základ dane pri jednotlivých nadobudnutiach tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11, sumu dane a odpočítanie dane z tohto tovaru,
c)
základ dane pri jednotlivých dodaniach tovaru s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47,
d)
základ dane pri jednotlivých dodaniach tovaru formou zásielkového predaja v členení podľa miesta dodania v inom členskom štáte.
(9)
Zdaňovacím obdobím zastúpenej zahraničnej osoby je kalendárny mesiac. Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný podať za zastúpené zahraničné osoby jedno spoločné daňové priznanie, jeden spoločný kontrolný výkaz a jeden spoločný súhrnný výkaz, v ktorých uvádza údaje za všetky zastúpené zahraničné osoby; súhrnný výkaz je povinný podávať za obdobie kalendárneho mesiaca.
(10)
Ak zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa odseku 2 má dodať v tuzemsku tovar alebo službu a týmto dodaním by prestala plniť podmienku podľa odseku 1 písm. c), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 alebo § 6 a písomne odvolať plnomocenstvo udelené podľa odseku 3 najneskôr ku dňu, ktorý predchádza dňu dodania tohto tovaru alebo služby.
(11)
Daňový zástupca podľa odseku 2 zodpovedá spoločne a nerozdielne za daň z dodaných tovarov podľa odseku 10, ak pri ich nadobudnutí v tuzemsku z iného členského štátu zastupoval zahraničnú osobu a v čase ich dodania nebolo písomne odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo.
(12)
Ak zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa odseku 2 dodá v tuzemsku tovar alebo službu a týmto dodaním prestane plniť podmienku podľa odseku 1 písm. c) a písomne neodvolá plnomocenstvo podľa odseku 3 najneskôr ku dňu, ktorý predchádza dňu dodania tohto tovaru alebo služby, Daňový úrad Bratislava uloží tejto zahraničnej osobe pokutu do výšky 10 000 eur.
(13)
Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, ak daňový zástupca požiada o jeho odňatie.
(14)
Daňový úrad Bratislava môže odňať daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, ak daňový zástupca
a)
opakovane poruší povinnosti podľa odseku 7, odseku 8 alebo odseku 9,
b)
v období 12 kalendárnych mesiacov nezastupoval žiadnu zahraničnú osobu alebo
c)
nebol oprávnený konať za zahraničnú osobu na základe plnomocenstva podľa odseku 3.“.
39.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
dodaní tovaru podľa § 47 ods. 13.“.
40.
V § 70 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Záznamy sa podávajú na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.“.
41.
V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zahraničná osoba, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa, je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
42.
V § 74 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
43.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.“.
44.
V § 74 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
45.
V § 75 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku“.
46.
V § 79a ods. 2 sa slová „táto úroková sadzba“ nahrádzajú slovami „tento dvojnásobok základnej úrokovej sadzby“.
47.
V § 80 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa táto zdaniteľná osoba zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1, na podávanie súhrnného výkazu sa vzťahuje odsek 2.“.
48.
V § 81 ods. 2 prvej vete sa slová „skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane“ nahrádzajú slovami „prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2“.
49.
V § 81 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi povinnosť vrátiť odpočítanú daň z platby podľa § 19 ods. 4, ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia tovar nebol dodaný alebo služba nebola dodaná; túto povinnosť nemá platiteľ pri zániku bez likvidácie, ak právny nástupca je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 4.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
50.
Za § 85ke sa vkladá § 85kf, ktorý vrátane nadpisu znie:
§85kf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Ak bol tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla do 31. decembra 2017 vrátane, daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne ukončením tohto colného režimu.
(2)
Úprava odpočítanej dane podľa § 54 a 54a sa neuplatní na daň odpočítanú pred 1. januárom 2018, ktorá sa vzťahuje na inú stavbu alebo časť stavby ako bola uvedená v § 54 ods. 2 písm. b) a c) v znení účinnom do 31. decembra 2017.
(3)
Zdaniteľná osoba, ktorá sa zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 a je registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a, podá súhrnný výkaz podľa § 80 ods. 2 za obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2018.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z. a zákona č. 340/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29o sa vkladá § 29p, ktorý znie:
§29p
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2018 plat vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g) zvýšený o jedno euro a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011 (§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2018 rovnaké ako v roku 2011 zvýšené o jedno euro.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2018 určí podľa § 2 a 27.“.

Čl. III

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 28e sa vkladá § 28f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§28f Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
V roku 2018 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,25) pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 84f sa vkladá § 84g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§84g Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Riaditeľovi úradu v roku 2018 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanoveného na rok 2018 osobitným predpisom.41)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41) § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z. a zákona č. 340/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:
§33 Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
V roku 2018 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2018 osobitným predpisom.22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§193a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 126 ods. 4, vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy a členovi rady patrí v roku 2018 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 2018 osobitným predpisom63a) zníženého o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
„63a) § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 Z. z.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.