Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2021

Znenie účinné: od 13.01.2018
Časové verzie:
281/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 13.01.2018
281
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z.
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa slová „inštitúciou elektronických peňazí“ nahrádzajú slovami „vydavateľom elektronických peňazí“ a v písmene a) sa slová „zmluvného štátu“ nahrádzajú slovami „štátu, ktorý je zmluvnou stranou“.
2.
V § 1 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
platobné operácie medzi platiteľom a príjemcom prostredníctvom zástupcu povereného na základe dohody rokovaním alebo uzavretím predaja alebo kúpy tovaru alebo služieb len v mene platiteľa alebo len v mene príjemcu,“.
3.
V § 1 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
platobné operácie pozostávajúce z iného ako profesionálneho výberu a dodania finančných prostriedkov v hotovosti v rámci neziskovej činnosti alebo charitatívnej činnosti,“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 1 ods. 3 písm. j) sa slová „nadobudli vlastníctvo finančných prostriedkov určených“ nahrádzajú slovami „mali v držbe finančné prostriedky určené“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem platobných iniciačných služieb a služieb informovania o platobnom účte“.
7.
V § 1 ods. 3 písmená k) a l) znejú:
„k)
služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:
1.
môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § 97a alebo v rámci obmedzenej siete poskytovateľa tovaru alebo služby na základe priamej obchodnej dohody s limitovaným poskytovateľom podľa
§ 97a,
2.
môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom podľa § 97a alebo
3.
sú platné len na území Slovenskej republiky, vydávané na žiadosť miestneho orgánu štátnej správy, obce, vyššieho územného celku alebo obdobného orgánu na osobitné sociálne účely alebo daňové účely na nákup určeného tovaru alebo určených služieb od poskytovateľa tohto tovaru alebo služieb na základe obchodnej dohody uzatvorenej s poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky,
l)
platobné operácie vykonávané poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa osobitného predpisu,6a) ktoré sú poskytované ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám používateľovi, pri ktorých suma platobnej operácie je zahrnutá do súvisiacej faktúry, pričom suma jednotlivej platobnej operácie nepresiahne 50 eur a celková suma platobných operácií nepresiahne 300 eur mesačne u jedného používateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ak § 97b neustanovuje inak, pričom to platí, aj ak si tento používateľ predplatí služby u poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, a tieto platobné operácie sú určené na
1.
nákup digitálneho obsahu alebo hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu alebo
2.
vykonanie z elektronického zariadenia alebo jeho prostredníctvom v rámci charitatívnej činnosti alebo na nákup elektronických lístkov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.
8.
V § 1 ods. 3 písm. n) sa za slovo „operácie“ vkladajú slová „a všetky súvisiace úkony“.
9.
V § 1 ods. 3 písmeno o) znie:
„o)
služby poskytovateľov služieb týkajúce sa výberu finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom bankomatov, ktorí konajú v mene jedného vydavateľa alebo viacerých vydavateľov platobných kariet a ktorí nie sú zmluvnou stranou rámcovej zmluvy s používateľom platobných služieb uskutočňujúcim výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu, ak títo poskytovatelia služieb neposkytujú platobné služby podľa § 2 ods. 1; na týchto poskytovateľov služieb sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 4 a § 43 ods. 6.“.
10.
V § 2 ods. 1 písmená e) až g) znejú:
„e)
vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií,
f)
poukazovanie peňazí,
g)
platobná iniciačná služba,“.
11.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
služba informovania o platobnom účte.“.
12.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Platobnou operáciou sa rozumie vklad finančných prostriedkov, výber finančných prostriedkov alebo prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb vykonávaný v rámci platobných služieb podľa odseku 1 písm. a) až g).“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
14.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a,
h)
poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b.“.
15.
V § 2 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Platiteľom sa rozumie osoba, ktorá má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z tohto platobného účtu poskytovateľovi platobných služieb alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb, ak § 3 ods. 2 neustanovuje inak, alebo osoba, ktorá nemá zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz poskytovateľovi platobných služieb.
(5)
Príjemcom sa rozumie osoba, ktorá je označená platiteľom ako príjemca finančných prostriedkov platobnej operácie.“.
16.
V § 2 ods. 7 sa vypúšťajú slová „pričom poskytovateľ platobných služieb môže za spotrebiteľa považovať aj osobu, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 eur,“.
17.
V § 2 odsek 11 znie:
„(11)
Úhradou sa rozumie platobná služba, pri ktorej sa na základe pokynu platiteľa suma platobnej operácie odpisuje z platobného účtu platiteľa a pripisuje na platobný účet príjemcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet; úhradou sa rozumie aj trvalý príkaz na úhradu.“.
18.
V § 2 odsek 17 znie:
„(17)
Autentifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý umožňuje poskytovateľovi platobných služieb overiť totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia platobného prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.“.
19.
V § 2 ods. 19 sa slová „používa používateľ platobných služieb“ nahrádzajú slovami „sa používajú“.
20.
V § 2 odseky 23 a 24 znejú:
„(23)
Skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb, ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu podľa osobitných predpisov,8a) alebo skupina osôb podľa osobitného predpisu,8b) ktoré sú navzájom prepojené na základe vzťahu podľa osobitného predpisu.8c)
(24)
Úzkou väzbou sa na účely tohto zákona rozumie úzke prepojenie podľa osobitného predpisu.8d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8d znejú:
„8a) Napríklad § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8b) Čl. 4 až 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014) v platnom znení.
8c) Čl. 10 ods. 1 alebo čl. 113 ods. 6 alebo ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
8d) Čl. 4 ods. 1 bod 38 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
21.
V § 2 ods. 31 písm. b) piatom bode sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“ a číslo „19“ sa nahrádza číslom „20“.
22.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 40 až 53, ktoré znejú:
„(40)
Platobnou operáciou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia iniciovaná prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu, ktorý umožňuje diaľkovú komunikáciu.
(41)
Vydávaním platobného prostriedku sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb na základe zmluvy s používateľom platobných služieb o vydaní platobného prostriedku.
(42)
Prijímaním platobných operácií sa na účely tohto zákona rozumie platobná služba, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb na základe zmluvy s príjemcom o prijímaní a spracovaní platobných operácií, pričom výsledkom takejto služby je pripísanie finančných prostriedkov na platobný účet príjemcu.
(43)
Platobnou iniciačnou službou sa na účely tohto zákona rozumie predloženie platobného príkazu na pokyn používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je prístupný online prostredníctvom internetu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.
(44)
Službou informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie online služba prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb.
(45)
Poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý zriaďuje a vedie platobný účet pre platiteľa.
(46)
Poskytovateľom platobných iniciačných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje platobnú službu podľa odseku 1 písm. g).
(47)
Poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb, ktorý poskytuje platobnú službu podľa odseku 1 písm. h).
(48)
Silnou autentifikáciou používateľa platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie autentifikácia na základe použitia dvoch prvkov alebo viacerých prvkov, ktorými sú vedomosť, vlastníctvo a charakteristické znaky používateľa platobných služieb, pričom vedomosťou je to, čo vie len používateľ platobných služieb, vlastníctvom je to, čo vlastní alebo drží len používateľ platobných služieb a charakteristické znaky špecifikujú používateľa platobných služieb. Tieto prvky sú od seba nezávislé a vytvorené takým spôsobom, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov a ani dôvernosť autentifikačných údajov.
(49)
Personalizovaným bezpečnostným prvkom sa na účely tohto zákona rozumie prvok, ktorý poskytne poskytovateľ platobných služieb používateľovi platobných služieb na účely autentifikácie, a to najmä osobné identifikačné číslo alebo heslo.
(50)
Citlivým platobným údajom sa na účely tohto zákona rozumie údaj, vrátane personalizovaného bezpečnostného prvku, ktorý je možné zneužiť na účely podvodu. Pre činnosť poskytovateľov platobných iniciačných služieb a poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte meno a priezvisko alebo názov majiteľa platobného účtu a číslo platobného účtu nie sú považované za citlivé platobné údaje.
(51)
Digitálnym obsahom sa na účely tohto zákona rozumie tovar alebo služby, ktoré sú vytvorené a dodané v digitálnej podobe, ktorých použitie alebo spotreba sa obmedzuje na použitie technického zariadenia a ktoré žiadnym spôsobom nezahŕňajú použitie alebo spotrebu hmotného tovaru alebo služieb.
(52)
Vlastnými zdrojmi sa na účely tohto zákona rozumejú zdroje podľa osobitného predpisu,14b) keď aspoň 75 % kapitálu Tier 1 je vo forme vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu14c) a kapitál Tier 2 je rovný alebo nižší ako jedna tretina kapitálu Tier 1.
(53)
Prostriedkami diaľkovej komunikácie sa na účely tohto zákona rozumejú spôsoby, ktoré sa môžu bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa platobných služieb a používateľa platobných služieb použiť na uzatvorenie rámcovej zmluvy, zmluvy o jednorazovej platobnej službe alebo zmluvy o vydávaní elektronických peňazí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
„14b) Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
14c) Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
23.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Ak pred začatím platobnej operácie ponúkne poskytovateľ platobných služieb, príjemca alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) prostredníctvom bankomatu alebo v mieste predaja službu konverzie, je povinný vopred oznámiť platiteľovi všetky poplatky, ako aj výmenný kurz, ktorý na konverziu platobnej operácie použije. Poskytovateľ platobných služieb, príjemca alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) môže zabezpečiť konverziu len so súhlasom platiteľa.“.
24.
Za § 3 sa vkladajú § 3a až 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§3a Práva a povinnosti pri poskytovaní platobných iniciačných služieb
(1)
Platiteľ môže využiť platobnú iniciačnú službu, ak je jeho platobný účet prístupný online prostredníctvom internetu.
(2)
Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb podľa § 8, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, poskytne platiteľovi možnosť využiť platobnú iniciačnú službu v súlade s odsekom 5.
(3)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný
a)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len tomuto používateľovi a ich vydavateľovi,
b)
zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými a efektívnymi prostriedkami tak, aby neboli prístupné iným osobám,
c)
zabezpečiť, aby sa akékoľvek iné informácie o platiteľovi získané pri poskytovaní platobných iniciačných služieb, okrem informácií podľa písmena a), poskytli len príjemcovi, a to na základe preukázateľného súhlasu platiteľa,
d)
identifikovať sa pri každom poskytnutí platobnej iniciačnej služby u poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, a komunikovať s ním a s používateľom platobných služieb bezpečným spôsobom v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.15a)
(4)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb nemôže
a)
uchovávať citlivé platobné údaje používateľa platobných služieb,
b)
požadovať od používateľa platobných služieb žiadne iné údaje okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie platobnej iniciačnej služby,
c)
mať prístup, používať alebo uchovávať údaje na iné účely, ako je poskytnutie platobnej iniciačnej služby preukázateľne požadovanej platiteľom,
d)
meniť sumu, príjemcu alebo iný údaj platobnej operácie,
e)
mať v držbe finančné prostriedky platiteľa kedykoľvek počas poskytovania platobnej iniciačnej služby.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný
a)
komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom platobných iniciačných služieb v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu15a) a bezodkladne po prijatí platobného príkazu od poskytovateľa platobných iniciačných služieb mu poskytnúť alebo sprístupniť všetky informácie o začatí platobnej operácie, ako aj všetky informácie týkajúce sa jej vykonania, ktoré sú prístupné poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet,
b)
uplatňovať na platobné príkazy zaslané prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb prístup rovnakého zaobchádzania ako s platobnými príkazmi, ktoré zaslal priamo platiteľ, najmä ak ide o načasovanie, prioritu a poplatky, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
(6)
Poskytovanie platobných iniciačných služieb nie je závislé od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom platobných iniciačných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.
§3b Práva a povinnosti pri poskytovaní služieb informovania o platobnom účte
(1)
Používateľ platobných služieb môže využiť službu informovania o platobnom účte, ak je jeho platobný účet prístupný online prostredníctvom internetu.
(2)
Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je povinný
a)
poskytovať služby informovania o platobnom účte len na základe preukázateľného súhlasu používateľa platobných služieb,
b)
zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len tomuto používateľovi a ich vydavateľovi,
c)
zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými a efektívnymi prostriedkami tak, aby neboli prístupné iným osobám,
d)
identifikovať sa pri každej komunikácii s poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet a komunikovať s ním, ako aj s používateľmi platobných služieb bezpečným spôsobom v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.15a)
(3)
Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je oprávnený mať prístup len k informáciám o určených platobných účtoch a o súvisiacich platobných operáciách, ktoré vymedzil používateľ platobných služieb.
(4)
Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte nemôže požadovať od používateľa platobných služieb citlivé platobné údaje súvisiace s platobnými účtami a používať ani uchovávať údaje na iné účely, ako je vykonanie služby informovania o platobnom účte výslovne požadovanej používateľom platobných služieb, ani k takým údajom nemôže pristupovať v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu.15a)
(5)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný
a)
komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu15a) a
b)
dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania pri žiadosti o poskytnutie služieb informovania o platobnom účte zaslanej prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
(6)
Poskytovanie služieb informovania o platobnom účte nie je závislé od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte a poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet.
§3c Silná autentifikácia používateľa platobných služieb
(1)
Poskytovateľ platobných služieb uplatňuje silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb, ak platiteľ
a)
pristupuje k svojmu platobnému účtu online,
b)
predkladá platobný príkaz v elektronickej podobe,
c)
vykonáva prostredníctvom diaľkového prístupu akékoľvek činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko platobného podvodu alebo iného zneužitia platobného prostriedku.
(2)
Pri silnej autentifikácii používateľa platobných služieb podľa odseku 1 písm. b) pri platobnej operácii na diaľku je poskytovateľ platobných služieb povinný zabezpečiť, aby súčasťou takejto autentifikácie boli prvky, ktoré spájajú príslušnú platobnú operáciu s konkrétnou sumou a s konkrétnym príjemcom.
(3)
Pri uplatňovaní silnej autentifikácie používateľa platobných služieb podľa odseku 1 je poskytovateľ platobných služieb povinný zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť dôvernosť a integritu personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb.
(4)
Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na poskytovateľa platobných iniciačných služieb. Odseky 1 a 3 sa vzťahujú aj na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, umožní poskytovateľovi platobných iniciačných služieb dôverovať autentifikačnému procesu, ktorý uplatňuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, používateľovi platobných služieb podľa odsekov 1 až 3 alebo poskytovateľovi služieb informovania o platobnom účte dôverovať autentifikačnému procesu, ktorý uplatňuje poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, používateľovi platobných služieb podľa odsekov 1 a 3.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, poskytovateľ platobných iniciačných služieb a poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte postupujú pri silnej autentifikácii používateľa platobných služieb podľa odsekov 1 až 5 v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu vydaného na základe osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.“.
25.
V § 4 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb“.
26.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Odpísanie finančných prostriedkov z platobného účtu platiteľa sa nemôže vykonať pred okamihom prijatia platobného príkazu.“.
27.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Ak poskytovateľ platobných služieb odmietne vykonať platobný príkaz alebo ak poskytovateľ platobných iniciačných služieb odmietne poskytnúť platobnú iniciačnú službu, je povinný oznámiť túto skutočnosť používateľovi platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb alebo poskytovateľ platobných iniciačných služieb oznámi používateľovi platobných služieb dôvody odmietnutia poskytnúť platobnú iniciačnú službu alebo dôvody odmietnutia platobného príkazu, a ak je to možné, aj postup opravy chýb, ktoré viedli k odmietnutiu platobného príkazu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)“.
28.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sú splnené všetky podmienky dohodnuté v rámcovej zmluve, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný vykonať platobný príkaz autorizovaný podľa § 8 bez ohľadu na to, či platobný príkaz predkladá platiteľ alebo príjemca alebo sa predkladá prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.17)“.
29.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Ak je platobný príkaz predložený príjemcom, prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, platiteľ nesmie odvolať platobný príkaz na vykonanie takej platobnej operácie po odoslaní platobného príkazu alebo po tom, ako platiteľ dal súhlas s vykonaním platobnej operácie príjemcovi alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb.“.
30.
V § 8 ods. 1 prvá veta znie:
„Ak platiteľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú; platiteľ môže udeliť súhlas na vykonanie platobnej operácie aj prostredníctvom príjemcu alebo prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb.“.
31.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo medzi platiteľom a poskytovateľom platobných iniciačných služieb“.
32.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Používateľ platobných služieb má nárok na nápravu zo strany poskytovateľa platobných služieb podľa odseku 1, aj ak sa platobný príkaz predkladá prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 11 ods. 1 a § 22 ods. 1.“.
33.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný preukázať, že platobná iniciačná služba bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná a že na ňu nemala vplyv nijaká technická porucha alebo iný nedostatok.“.
34.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ platobných služieb alebo poskytovateľ platobných iniciačných služieb, ak ide o platobnú iniciačnú službu, je povinný poskytnúť dôkazy týkajúce sa konania používateľa platobných služieb podľa prvej vety.“.
35.
§ 11 znie:
§11
(1)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný vrátiť platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej operácie, a to bezodkladne, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po tom, ako takú neautorizovanú platobnú operáciu zistil alebo bol o nej informovaný, a ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, keby sa neautorizovaná platobná operácia vôbec nevykonala, a to vrátane pripísania finančných prostriedkov na účet platiteľa s dátumom pripísania nie neskorším, ako je dátum, keď bola suma neautorizovanej platobnej operácie odpísaná z platobného účtu platiteľa; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9. Lehota podľa prvej vety sa neuplatní, ak poskytovateľ platobných služieb má dôvodné podozrenie, že platiteľ konal podvodným spôsobom, pričom bezodkladne tieto dôvody písomne oznámi Národnej banke Slovenska. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 89 ods. 6 a 7.
(2)
Ak bol platobný príkaz predložený prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný vrátiť platiteľovi sumu neautorizovanej platobnej operácie podľa podmienok uvedených v odseku 1. Ak je poskytovateľ platobných iniciačných služieb zodpovedný za neautorizovanú platobnú operáciu, bezodkladne nahradí poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, na jeho žiadosť vzniknuté straty alebo zaplatené sumy v dôsledku vrátenia finančných prostriedkov platiteľovi vrátane sumy neautorizovanej platobnej operácie; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 1.
(3)
Národná banka Slovenska na účely podľa odseku 1 zverejňuje na svojom webovom sídle vzor podania oznámenia o dôvodnom podozrení, že platiteľ konal podvodným spôsobom, vrátane uvedenia dôvodov.
(4)
Platiteľ má nárok na náhradu ďalšej preukázanej škody v rozsahu určenom podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných služieb alebo medzi platiteľom a jeho poskytovateľom platobných iniciačných služieb, ak ide o platobnú iniciačnú službu.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na elektronické peniaze, ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa nemá možnosť zablokovať platobný účet alebo zablokovať elektronické zariadenie, ktoré uchováva elektronické peniaze.“.
36.
V § 12 ods. 1 sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
37.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Platiteľ neznáša finančné straty, ak
a)
vyplývajú z použitia strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného prostriedku od okamihu oznámenia skutočnosti podľa § 26 písm. b); to neplatí, ak platiteľ konal podvodným spôsobom,
b)
stratu, odcudzenie alebo zneužitie platobného prostriedku platiteľ nemohol zistiť pred platobnou operáciou; to neplatí, ak platiteľ konal podvodným spôsobom,
c)
strata bola spôsobená konaním alebo opomenutím zamestnanca poskytovateľa platobných služieb, agenta platobnej inštitúcie alebo pobočkou poskytovateľa platobných služieb alebo osobou poverenou externým vykonávaním činností poskytovateľa platobných služieb,
d)
poskytovateľ platobných služieb platiteľa nevyžaduje silnú autentifikáciu platiteľa alebo poskytovateľ platobných služieb platiteľa používa výnimku zo silnej autentifikácie platiteľa podľa osobitného predpisu;15a) to neplatí, ak platiteľ konal podvodným spôsobom.“.
38.
V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak príjemca alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu neakceptuje silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb, príjemca alebo poskytovateľ platobných služieb príjemcu vráti finančné prostriedky vo výške vzniknutej škody poskytovateľovi platobných služieb platiteľa.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
39.
V § 12 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
40.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dátum pripísania vrátených finančných prostriedkov na platobný účet platiteľa nemôže byť neskorší ako dátum, keď bola suma finančných prostriedkov odpísaná z platobného účtu platiteľa.“.
41.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o inkaso podľa osobitného predpisu,17a) platiteľ má nárok na bezpodmienečné vrátenie finančných prostriedkov od svojho poskytovateľa platobných služieb v lehote podľa § 14 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Čl. 1 ods. 1 a čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 260/2012 v platnom znení.“.
42.
V § 14 ods. 3 sa vypúšťa slovo „dohodnuté“.
43.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Ak používateľ platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, vloží finančné prostriedky v hotovosti na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb v mene, v ktorej je vedený tento platobný účet, poskytovateľ platobných služieb zabezpečí, aby používateľ platobných služieb mohol disponovať s touto sumou po pripísaní na platobný účet najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí finančných prostriedkov.“.
44.
V § 18 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo v deň zloženia sumy platobnej operácie v hotovosti“.
45.
V § 19 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovateľ platobných služieb príjemcu je povinný, a to, aj ak je zároveň poskytovateľom platobných služieb platiteľa, zabezpečiť, aby príjemca mal sumu platobnej operácie k dispozícii bezodkladne po pripísaní sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu, ak na strane poskytovateľa platobných služieb príjemcu
a)
nedochádza ku konverzii alebo
b)
dochádza ku konverzii medzi eurom a inou menou členského štátu alebo medzi menami dvoch členských štátov.“.
46.
V § 20 ods. 2 sa za slová „nedohodli na iných lehotách“ vkladajú slová „okrem lehôt podľa
§ 19, ktoré nie sú predmetom takej dohody“.
47.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Ak používateľ platobných služieb uviedol nesprávny jedinečný identifikátor, poskytovateľ platobných služieb nenesie zodpovednosť podľa § 22 za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie. Poskytovateľ platobných služieb platiteľa vynaloží primerané úsilie, aby sa suma platobnej operácie vrátila platiteľovi. Poskytovateľ platobných služieb príjemcu poskytne súčinnosť poskytovateľovi platobných služieb platiteľa tým, že mu oznámi všetky dôležité informácie potrebné na vrátenie sumy platobnej operácie. Ak vrátenie sumy platobnej operácie platiteľovi nie je možné, poskytovateľ platobných služieb platiteľa poskytne platiteľovi na základe jeho písomnej žiadosti všetky informácie dostupné poskytovateľovi platobných služieb platiteľa, ktoré sú potrebné pre platiteľa, aby si platiteľ mohol uplatniť právny nárok na získanie sumy platobnej operácie. V rámcovej zmluve možno dohodnúť poplatok za vrátenie sumy platobnej operácie platiteľovi.“.
48.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Ak platobný príkaz predkladá platiteľ priamo poskytovateľovi platobných služieb platiteľa, ten je zodpovedný platiteľovi za správne vykonanie platobnej operácie. Ak poskytovateľ platobných služieb platiteľa preukáže platiteľovi alebo poskytovateľovi platobných služieb príjemcu, že poskytovateľovi platobných služieb príjemcu bola doručená suma platobnej operácie v lehote podľa § 15 ods. 1, za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie je zodpovedný poskytovateľ platobných služieb príjemcu voči príjemcovi. Ak je
a)
poskytovateľ platobných služieb platiteľa zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, je povinný bezodkladne vrátiť platiteľovi sumu nevykonanej platobnej operácie alebo chybne vykonanej platobnej operácie, a ak je to možné, docieliť stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná operácia vôbec nevykonala, a to s dátumom pripísania, ktorým je najneskôr pracovný deň, ku ktorému sa suma platobnej operácie odpísala z platobného účtu platiteľa,
b)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za nevykonanie alebo chybné vykonanie platobnej operácie, je povinný bezodkladne umožniť príjemcovi disponovať sumou platobnej operácie, a ak je to možné, pripísať sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu, a to s dátumom pripísania, ktorým je najneskôr pracovný deň, keď mala byť taká suma platobnej operácie pripísaná na platobný účet príjemcu,
c)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu zodpovedný za oneskorené vykonanie platobnej operácie, je povinný na žiadosť poskytovateľa platobných služieb platiteľa konajúceho v mene platiteľa zabezpečiť, aby dátum pripísania sumy na platobný účet príjemcu nebol neskorší ako dátum, ku ktorému by sa táto suma pripísala, ak by sa platobná operácia vykonala správne bez oneskorenia.“.
49.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o oneskorené predloženie tohto platobného príkazu, suma platobnej operácie je pripísaná na platobný účet príjemcu s dátumom pripísania, ktorým je najneskôr pracovný deň, keď mala byť taká platobná operácia pripísaná na platobný účet príjemcu, ak by bol platobný príkaz predložený bez oneskorenia.“.
50.
V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Dátumom pripísania sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu je najneskôr pracovný deň, keď mala byť suma tejto platobnej operácie pripísaná na platobný účet príjemcu, ak by sa taká platobná operácia vykonala správne.“.
51.
V § 22 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „bez zbytočného odkladu“ a za slová „platobnej operácie“ sa vkladajú slová „s dátumom pripísania, ktorým je najneskôr pracovný deň, ku ktorému sa táto suma odpísala“ a na konci sa pripája táto veta: „Zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb platiteľa sa neuplatňuje, ak preukáže, že suma platobnej operácie bola pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu s oneskorením v dôsledku technickej poruchy, pričom poskytovateľ platobných služieb príjemcu zabezpečí pripísanie sumy platobnej operácie na platobný účet príjemcu s dátumom pripísania, ktorým je najneskôr pracovný deň, keď mala byť taká suma platobnej operácie pripísaná na platobný účet príjemcu, ak by sa platobná operácia vykonala správne.“.
52.
V § 22 ods. 7 sa konci pripája táto veta: „Poskytovateľ platobných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za plnenie povinnosti podľa odsekov 2 a 6.“.
53.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§22a
(1)
Ak ide o nevykonanú, chybne vykonanú alebo oneskorene vykonanú platobnú operáciu na základe platobného príkazu predloženého platiteľom prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, vráti platiteľovi sumu nevykonanej, chybne vykonanej alebo oneskorene vykonanej platobnej operácie, a ak je to možné, docieli stav na platobnom účte, ktorý by zodpovedal stavu, ako keby sa chybná platobná operácia vôbec nevykonala; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 9 a § 21 ods. 2 a 3.
(2)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný preukázať, že
a)
platobný príkaz bol prijatý poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet podľa § 4,
b)
platobná iniciačná služba bola autentifikovaná, riadne zaznamenaná a neovplyvnila ju technická porucha a ani iné nedostatky spojené s nevykonaním, chybným vykonaním alebo oneskoreným vykonaním platobnej operácie v rámci pôsobnosti poskytovateľa platobných iniciačných služieb.
(3)
Ak je poskytovateľ platobných iniciačných služieb zodpovedný za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobnej operácie, bezodkladne nahradí na žiadosť poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, všetky straty alebo sumy zaplatené v dôsledku vrátenia finančných prostriedkov podľa odseku 1.“.
54.
V § 23 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných iniciačných služieb“.
55.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Ak je za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobnej operácie podľa § 22 zodpovedný iný poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ, tento iný poskytovateľ platobných služieb alebo sprostredkovateľ nahradí poskytovateľovi platobných služieb podľa § 22 všetky straty, ktoré vznikli, alebo sumy zaplatené podľa § 22, a to, aj ak niektorý z poskytovateľov platobných služieb nepoužil silnú autentifikáciu platiteľa.“.
56.
V § 26 písmeno a) znie:
„a)
používať platobný prostriedok podľa podmienok upravujúcich vydávanie a používanie tohto platobného prostriedku, ktoré musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané pre všetkých používateľov platobných služieb,“.
57.
V § 27 ods. 1 písm. c) sa za slová „písm. b)“ vkladá slovo „bezplatne“.
58.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovateľ platobných služieb znáša riziko spojené so zaslaním platobného prostriedku alebo jeho personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľovi platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb môže účtovať poplatok za výmenu platobného prostriedku, ktorý bol blokovaný alebo zrušený.“.
59.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, môže poskytovateľovi služieb informovania o platobnom účte alebo poskytovateľovi platobných iniciačných služieb odmietnuť prístup k platobnému účtu z objektívnych a preukázateľných dôvodov týkajúcich sa neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k platobnému účtu zo strany poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte alebo poskytovateľa platobných iniciačných služieb, vrátane neautorizovaného podnetu alebo podvodného podnetu na vykonanie platobnej operácie, pričom poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet v dohodnutej podobe, informuje platiteľa o odmietnutí prístupu k platobnému účtu vrátane dôvodov odmietnutia. Uvedené informácie sa oznámia platiteľovi pred odmietnutím prístupu k platobnému účtu, ak je to možné, avšak najneskôr po ňom; to neplatí, ak poskytnutie takých informácií nie je možné z objektívnych bezpečnostných dôvodov. Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, umožní prístup k platobnému účtu, ak dôvody na odmietnutie prístupu pominuli v súvislosti s platobnou iniciačnou službou alebo službou informovania o platobnom účte.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska a orgány činné v trestnom konaní o neautorizovanom alebo podvodnom konaní podľa odseku 5 prvej vety.
(7)
Na účely odseku 6 zverejňuje Národná banka Slovenska vzor na zaslanie potrebných informácií na svojom webovom sídle. Tento vzor obsahuje aj údaje týkajúce sa neautorizovaného a podvodného konania podľa odseku 5 prvej vety a dôvody na prijatie opatrení poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet. Národná banka Slovenska a orgány činné v trestnom konaní také konanie posúdia, a ak je to potrebné, prijmú vhodné opatrenia.“.
60.
Za § 28 sa vkladajú § 28a až 28d, ktoré znejú:
§28a
(1)
Ak je platobný príkaz predkladaný príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu v súvislosti s platobnou operáciou viazanou na platobnú kartu a ak presná suma takej platobnej operácie nie je známa v okamihu, keď platiteľ udeľuje súhlas s vykonaním platobnej operácie, poskytovateľ platobných služieb platiteľa môže zablokovať finančné prostriedky na platobnom účte platiteľa, len ak platiteľ udelil súhlas na presnú sumu finančných prostriedkov, ktorá má byť zablokovaná.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb platiteľa uvoľní finančné prostriedky zablokované na platobnom účte platiteľa podľa odseku 1 bezodkladne po prijatí informácie o presnej sume platobnej operácie, najneskôr však po prijatí platobného príkazu.
§28b
(1)
Na žiadosť poskytovateľa platobných služieb vydávajúceho platobné prostriedky viazané na platobnú kartu20a) je poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, povinný bezodkladne potvrdiť, že suma potrebná na vykonanie platobnej operácie viazanej na platobnú kartu je k dispozícii na platobnom účte platiteľa, ak
a)
pri podaní tejto žiadosti je platobný účet platiteľa prístupný online,
b)
platiteľ udelil preukázateľný súhlas poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, odpovedať na jednotlivé žiadosti od poskytovateľa platobných služieb uvedeného platiteľom, a to s cieľom potvrdiť dostupnosť sumy zodpovedajúcej platobnej operácii viazanej na platobnú kartu na platobnom účte platiteľa,
c)
bol súhlas podľa písmena b) udelený pred podaním prvej žiadosti podľa písmena a).
(2)
Poskytovateľ platobných služieb môže požiadať o zaslanie potvrdenia podľa odseku 1, ak
a)
mu platiteľ udelil súhlas, aby požadoval vydanie potvrdenia podľa odseku 1,
b)
platiteľ dal podnet na vykonanie platobnej operácie viazanej na platobnú kartu na danú sumu s použitím platobného prostriedku viazaného na platobnú kartu, ktorú vydal tento poskytovateľ platobných služieb,
c)
sa pri každej žiadosti o vydanie potvrdenia poskytovateľ platobných služieb autentifikuje poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, a bezpečne s ním komunikuje podľa osobitného predpisu o vydaní regulačného technického predpisu vydaného na základe osobitného predpisu.15a)
(3)
Potvrdením podľa odseku 1 je informácia v štátnom jazyku alebo inom jazyku používanom vo finančnom sektore, pričom informácia v štátnom jazyku je „áno“ alebo „nie“. Potvrdením podľa odseku 1 nie je oznámenie zostatku na platobnom účte platiteľa. Potvrdenie sa neuchováva a ani sa nepoužíva na iné účely ako na vykonanie platobnej operácie viazanej na platobnú kartu.
(4)
Potvrdenie podľa odseku 1 neoprávňuje poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, blokovať finančné prostriedky na platobnom účte platiteľa.
(5)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný na žiadosť platiteľa poskytnúť mu alebo sprístupniť informáciu o poskytovateľovi platobných služieb a o potvrdení podľa odseku 1.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na platobné operácie iniciované prostredníctvom platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu, na ktorých sú uchovávané elektronické peniaze.
§28c
(1)
Poskytovateľ platobných služieb určí rámec s vhodnými opatreniami na zmiernenie prevádzkového rizika a bezpečnostného rizika a s kontrolným mechanizmom na riadenie týchto rizík, ktoré súvisia s poskytovaním platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb ako súčasť tohto rámca zavedie a uplatňuje účinné postupy riadenia incidentov vrátane zisťovania a členenia závažných prevádzkových incidentov a bezpečnostných incidentov (ďalej len „incident“).
(2)
Poskytovateľ platobných služieb najmenej raz ročne poskytuje Národnej banke Slovenska aktualizované a komplexné posúdenie riadenia prevádzkového rizika a bezpečnostného rizika súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ako aj primeranosť opatrení na zmiernenie takých rizík a zavedených kontrolných mechanizmov s cieľom reagovať na také riziká.
(3)
Národná banka Slovenska spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), Európskou centrálnou bankou, a ak je to potrebné, s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť pri výmene informácií v oblasti prevádzkového rizika a bezpečnostného rizika súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.
§28d
(1)
Ak ide o incident, poskytovateľ platobných služieb bezodkladne informuje Národnú banku Slovenska. Poskytovateľ platobných služieb, ak ide o incident, ktorý má vplyv na finančné záujmy jeho používateľov platobných služieb, bezodkladne informuje svojich používateľov platobných služieb o incidente a o všetkých opatreniach, ktoré môžu prijať na zmiernenie nepriaznivých účinkov tohto incidentu.
(2)
Národná banka Slovenska po prijatí oznámenia podľa odseku 1 bezodkladne poskytne informácie o incidente Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Európskej centrálnej banke. Národná banka Slovenska po posúdení tohto incidentu Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) a Európskou centrálnou bankou informuje Národný bezpečnostný úrad alebo iné príslušné národné orgány v Slovenskej republike, ktoré prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom ochrániť bezpečnosť finančného systému.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb najmenej raz ročne poskytne Národnej banke Slovenska štatistické údaje o podvodoch súvisiacich s platobnými operáciami. V súhrnnej podobe Národná banka Slovenska poskytne také údaje Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) a Európskej centrálnej banke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Čl. 2 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 751/2015 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015).“.
61.
V § 29 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a) a ods. 5“ a v písmene b) sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 2 a ods. 3 písm. a) až c)“.
62.
§ 30 znie:
§30
(1)
Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) sa rovnako vzťahujú ustanovenia prvej časti tohto zákona, ustanovenia druhej časti tohto zákona, okrem § 7, § 15 až 18, § 20, § 31 ods. 5 písm. c) piateho bodu, § 35 ods. 1 písm. b) a § 39 písm. a) a ustanovenia šiestej až ôsmej časti tohto zákona.
(2)
Na platobné služby poskytované v mene podľa § 1 ods. 2 písm. c) sa rovnako vzťahujú ustanovenia prvej časti tohto zákona, ustanovenia druhej časti tohto zákona, okrem § 7, § 13 až 18, § 20, § 22, § 24, § 31 ods. 5 písm. c) piateho bodu a písm. f) šiesteho bodu, § 35 ods. 1 písm. b), § 39 písm. a) a § 44 ods. 2 a ustanovenia šiestej až ôsmej časti tohto zákona.
(3)
Odchýlne od odseku 2 sa § 15 ods. 3 a 4, § 16 a 17 rovnako vzťahujú aj na platobné služby v mene podľa § 1 ods. 2 písm. c), ak sa používateľ platobných služieb a jeho poskytovateľ platobných služieb nedohodli na iných lehotách.
(4)
Na vydávanie elektronických peňazí, spravovanie elektronických peňazí a na spätnú výmenu elektronických peňazí v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa nevzťahuje ustanovenie § 80.
(5)
Ďalšie práva a povinnosti možno pri poskytovaní platobných služieb, vydávaní elektronických peňazí, spravovaní elektronických peňazí a pri spätnej výmene elektronických peňazí v mene podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) dohodnúť v rámcovej zmluve alebo v zmluve podľa § 80 ods. 4.“.
63.
V § 31 odsek 5 znie:
„(5)
Rámcová zmluva podľa odseku 4 obsahuje informácie o
a)
poskytovateľovi platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných služieb a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu21) agenta platobných služieb, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo agenta platobných služieb, ak ide o právnickú osobu,
2.
sídlo pobočky poskytovateľa platobných služieb zriadenej v Slovenskej republike,
3.
ďalšia adresa vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom platobných služieb,
4.
údaje o povolení na vykonávanie platobných služieb, registračné číslo povolenia na poskytovanie platobných služieb, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie na poskytovanie platobných služieb alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra, údaje o príslušných orgánoch dohľadu,
b)
používateľovi platobných služieb, ktorými sú identifikačné údaje najviac v rozsahu podľa
§ 88 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu,
c)
používaní platobných služieb v tomto rozsahu:
1.
popis hlavných charakteristických znakov platobnej služby, ktorá sa má poskytovať,
2.
uvedenie informácií alebo jedinečný identifikátor, ktorý musí použiť používateľ platobných služieb, aby bol platobný príkaz riadne iniciovaný a vykonaný,
3.
forma, podoba a postup na udelenie súhlasu na iniciovanie platobného príkazu alebo na vykonanie platobnej operácie a odvolanie takého súhlasu podľa § 6 a 8,
4.
odkaz na okamih prijatia platobného príkazu podľa § 4 a čas ukončenia prijímania platobných príkazov, ak bol poskytovateľom platobných služieb určený,
5.
maximálna lehota na vykonanie platobnej služby, ktorá sa má poskytnúť,
6.
maximálne výdavkové limity pri používaní platobných prostriedkov podľa § 28 ods. 1, ak to bolo dohodnuté,
7.
práva používateľa platobných služieb podľa osobitného predpisu,21a)
d)
poplatkoch, úrokoch výmenných kurzoch v tomto rozsahu:
1.
suma všetkých poplatkov za platobnú operáciu a rozpis súm všetkých poplatkov vrátane poplatkov súvisiacich so spôsobom a frekvenciou poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
2.
použitá úroková sadzba a výmenný kurz, ktoré sa uplatnia, alebo ak sa použije referenčná úroková sadzba a referenčný výmenný kurz, spôsob výpočtu skutočného úroku a príslušný dátum a index alebo základ pre určenie tejto referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu,
3.
okamžité uplatňovanie zmien referenčnej úrokovej sadzby alebo referenčného výmenného kurzu, ak to bolo dohodnuté, a poskytnutie informácií týkajúcich sa týchto zmien podľa § 32 ods. 4,
4.
poplatky za služby viazané na platobný účet vo forme dokumentu s informáciami o poplatkoch podľa § 38 ods. 3, poskytnutie výpisu poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa (ďalej len „výpis poplatkov“) podľa § 44b a poskytnutie informácií podľa § 44c spotrebiteľovi,
e)
komunikácii v tomto rozsahu:
1.
ak je to potrebné, komunikačné prostriedky vrátane technických požiadaviek na vybavenie a softvér, ktoré používateľ platobných služieb potrebuje, na ktorých sa zmluvné strany dohodli na účely prenosu informácií alebo oznámení podľa tohto zákona,
2.
spôsob a frekvencia poskytovania alebo sprístupňovania informácií podľa tohto zákona,
3.
jazyk, v ktorom sa uzatvára rámcová zmluva a v ktorom sa uskutočňuje komunikácia počas tohto zmluvného vzťahu,
4.
právo používateľa platobných služieb získať informácie spôsobom podľa § 38,
f)
bezpečnostných opatreniach a opravných opatreniach v tomto rozsahu:
1.
ak je to možné, opis opatrení, ktoré má prijať používateľ platobných služieb na zachovanie bezpečnosti platobného nástroja, a spôsob informovania poskytovateľa platobných služieb podľa § 26 písm. b),
2.
spôsob bezpečného postupu oznamovania poskytovateľa platobných služieb, ktorým informuje používateľa platobných služieb pri podozrení z podvodu, pri podvode alebo pri bezpečnostnej hrozbe,
3.
podmienky, za ktorých si poskytovateľ platobných služieb vyhradzuje právo zablokovať platobný prostriedok podľa § 28 ods. 2 a 3, ak to bolo dohodnuté,
4.
zodpovednosť platiteľa za neautorizované platobné operácie podľa § 12 vrátane informácie o konkrétnej sume podľa § 12 ods. 1,
5.
spôsob a lehota oznamovania neautorizovaných platobných operácií alebo nesprávne vykonaných platobných operácií podľa § 9 používateľom platobných služieb poskytovateľovi platobných služieb, ako aj zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za neautorizované platobné operácie podľa § 11,
6.
zodpovednosť poskytovateľa platobných služieb za nevykonanie, chybné vykonanie alebo oneskorené vykonanie platobných operácií podľa § 22,
7.
podmienky vrátenia finančných prostriedkov podľa § 13 a 14,
g)
zmenách rámcovej zmluvy a jej ukončení v tomto rozsahu:
1.
domnienka podľa § 32 ods. 2, ak bola dohodnutá,
2.
doba platnosti zmluvy,
3.
právo používateľa platobných služieb ukončiť rámcovú zmluvu a iné dohody týkajúce sa jej ukončenia podľa § 32 ods. 1 a 3 a § 33, ak to bolo dohodnuté,
h)
práve na nápravu v tomto rozsahu:
1.
zmluvná doložka o rozhodnom práve, ktorým sa riadi rámcová zmluva alebo príslušný súd,
2.
postup podania reklamácií a riešenia sporov, ktoré môže používateľ platobných služieb využiť podľa § 89 až 95.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 751/2015.“.
64.
Doterajší text § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť informácie o platobných iniciačných službách podľa § 37a, na ktoré sa vzťahuje zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby.
(3)
Ak sa platobný príkaz predkladá prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb, tento poskytovateľ platobných iniciačných služieb sprístupní poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, identifikačné údaje o platobnej operácii.“.
65.
V § 35 ods. 3 a § 38 ods. 7 sa nad slovom „komunikácie,“ vypúšťa odkaz 24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
66.
V § 36 písmeno d) znie:
„d)
výmenný kurz použitý pri platobnej operácii poskytovateľom platobných služieb platiteľa, ak sa líši od kurzu určeného podľa § 35 ods. 1 písm. d), a sumu platobnej operácie po konverzii,“.
67.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
§37a
(1)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred začatím poskytovania platobnej iniciačnej služby používateľovi platobných služieb spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
údaje alebo jedinečný identifikátor, ktoré musí použiť používateľ platobných služieb, aby bola platobná iniciačná služba riadne poskytnutá,
b)
informácie podľa § 35 ods. 1 písm. b) až d).
(2)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný poskytnúť alebo sprístupniť pred uskutočnením platobnej iniciačnej služby platiteľovi spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
obchodné meno a sídlo poskytovateľa platobných iniciačných služieb a jeho identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu21) agenta platobných služieb, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo agenta platobných služieb, ak ide o právnickú osobu, sídlo pobočky poskytovateľa platobných iniciačných služieb zriadenej v Slovenskej republike, ďalšie kontaktné údaje vrátane elektronickej adresy, ktorá je dôležitá pre komunikáciu s poskytovateľom iniciačných platobných služieb, údaje o povolení na vykonávanie iniciačných platobných služieb, registračné číslo povolenia na vykonávanie iniciačných platobných služieb, údaje o registri, v ktorom je zaregistrované povolenie poskytovateľa iniciačných platobných služieb alebo rovnocenná identifikácia podľa tohto registra,
b)
kontaktné údaje o príslušných orgánoch dohľadu.
(3)
Poskytovateľ platobných iniciačných služieb po uskutočnení platobnej iniciačnej služby je povinný bezodkladne poskytnúť alebo sprístupniť platiteľovi, a ak je to možné, aj príjemcovi, spôsobom podľa § 35 ods. 2 tieto informácie:
a)
potvrdenie o úspešnom predložení platobného príkazu od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet,
b)
odkaz umožňujúci platiteľovi a príjemcovi identifikovať platobnú operáciu alebo príjemcovi identifikovať platiteľa, ako aj všetky informácie zaslané spolu s platobnou operáciou,
c)
sumu platobnej operácie,
d)
sumu všetkých poplatkov splatných v prospech poskytovateľa platobných iniciačných služieb za príslušnú platobnú operáciu alebo rozpis súm takých poplatkov.“.
68.
V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ platobných iniciačných služieb nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytnutie alebo sprístupnenie informácií podľa § 37a.“.
69.
V § 43 odsek 6 znie:
„(6)
Ak poskytovateľ platobných služieb alebo iná osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) žiada za použitie platobného prostriedku poplatok, poskytovateľ platobných služieb o tom informuje používateľa platobných služieb pred začatím platobnej operácie. Ak osoba podľa § 1 ods. 3 písm. o) žiada za výber finančných prostriedkov poplatok, informuje o tom používateľa platobných služieb pred začatím takej platobnej operácie, ako aj po prijatí finančných prostriedkov v hotovosti po ukončení platobnej operácie.“.
70.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Používateľ platobných služieb je povinný zaplatiť poplatok podľa odseku 6, len ak je pred začatím platobnej operácie informovaný o celkovej výške poplatku.“.
71.
V § 44 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 5 a § 21 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5, § 21 ods. 2 a § 27 ods. 2“.
72.
V § 44 odsek 2 znie:
„(2)
Pri vykonávaní platobnej operácie platiteľ znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb platiteľa, a príjemca znáša poplatky, ktoré účtuje poskytovateľ platobných služieb príjemcu.“.
73.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
74.
Za § 44f sa vkladá § 44g, ktorý znie:
§44g
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť informačný leták o právach spotrebiteľa podľa tohto zákona ľahko dostupným spôsobom na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a poskytnúť ho v listinnej podobe vo svojich obchodných priestoroch, u svojich agentov a v pobočkách alebo u iných osôb.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná sprístupniť ľahko dostupným spôsobom na svojom webovom sídle informačný leták podľa odseku 1.
(3)
Osoby podľa odsekov 1 a 2 sprístupňujú alebo poskytujú informačný leták o právach spotrebiteľa podľa tohto zákona bezplatne bezodkladne po informovaní Európskou komisiou o vydaní takého informačného letáka.
(4)
Ak ide o zdravotne postihnutú osobu, informačný leták o právach spotrebiteľa podľa tohto zákona sa sprístupňuje vhodným alternatívnym spôsobom a v podobe, ktorá je dostupná pre takú osobu.“.
75.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
76.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Účastník platobného systému môže odovzdávať príkazy prevádzkovateľovi platobného systému podľa pravidiel tohto platobného systému, pričom ide o príkazy od iného poskytovateľa platobných služieb, ktorý nie je účastníkom tohto platobného systému. Podmienky posúdenia žiadosti účastníka platobného systému pre ďalších poskytovateľov platobných služieb o také odovzdávanie príkazov musia byť objektívne, nediskriminačné a primerané. Ak účastník platobného systému odmietne takú žiadosť, je povinný poskytnúť dôvody odmietnutia tomuto poskytovateľovi platobných služieb, a to dohodnutým spôsobom.“.
77.
V § 48 ods. 2 písm. p) sa slovo „h)“ nahrádza slovom „g)“.
78.
V § 49 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a) § 19 zákona č. 297/2008 Z. z.“.
79.
§ 53 znie:
§53
(1)
Platobný systém podľa § 45 ods. 3 písm. d) je platobný systém, ktorého účastníkmi sú výhradne poskytovatelia platobných služieb patriaci do skupiny s úzkymi väzbami.
(2)
Platobný systém podľa odseku 1 sa riadi vnútornými pravidlami skupiny s úzkymi väzbami. Na tento platobný systém sa nevzťahujú ustanovenia tejto časti zákona okrem ustanovení § 49 ods. 1, § 54 ods. 1 písm. c) a § 55 ods. 2.“.
80.
§ 63 znie:
§63
Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných služieb oprávnená poskytovať platobné služby.“.
81.
V § 64 ods. 2 písm. b) úvodnej vete sa za slovo „inštitúcie“ vkladajú slová „zahŕňa v čase udelenia povolenia najmenej jednu položku podľa osobitného predpisu45a) a“, v prvom bode sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“, v druhom bode sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a v treťom bode sa slová „d) a g)“ nahrádzajú slovom „e)“.
Poznámka k odkazu 45a znie:
„45a) Čl. 26 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
82.
V § 64 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vhodnosť“ vkladajú slová „a dôveryhodnosť“.
83.
V § 64 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej republiky a platobná inštitúcia musí vykonávať najmenej jednu platobnú službu podľa udeleného povolenia,“.
84.
V § 64 ods. 2 písm. n) sa vypúšťa slovo „všeobecné“.
85.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
86.
V § 64 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kópia dokladu totožnosti osôb podľa odseku 2 písm. e),“.
87.
V § 64 ods. 4 písm. g) sa za slová „postupov riadenia rizík“ vkladá čiarka a slová „účtovných postupov“.
88.
V § 64 ods. 4 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a opis kontrol na diaľku a na mieste, ktoré sa v súvislosti s nimi žiadateľ zaväzuje najmenej raz za rok vykonávať, ako aj informácia o účasti v platobnom systéme“.
89.
V § 64 ods. 4 písm. n) sa vypúšťa slovo „všeobecných“.
90.
V § 64 sa odsek 4 dopĺňa písmenami q) až x), ktoré znejú:
„q)
opis postupu na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostného incidentu a sťažností spotrebiteľov týkajúcich sa bezpečnosti, ako aj mechanizmus podávania správ o incidentoch, ktorý zahŕňa oznamovacie povinnosti platobnej inštitúcie podľa § 77a,
r)
opis postupu na evidenciu, monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobným údajom,
s)
opis mechanizmu na zabezpečenie kontinuity činnosti vrátane identifikácie kritických operácií, účinných plánov pre nepredvídanú udalosť a postup na pravidelné testovanie a skúmanie vhodnosti a efektívnosti takých plánov,
t)
opis zberu štatistických údajov o výkonnosti, operáciách a podvodoch,
u)
dokument o bezpečnostnej politike, ktorý obsahuje
1.
podrobné posúdenie rizika týkajúceho sa platobných služieb,
2.
informácie o bezpečnostnej kontrole a opatreniach na zmiernenie rizika prijatých s cieľom chrániť používateľov platobných služieb pred zistenými rizikami,
3.
informácie o podvodoch a nezákonnom použití citlivých platobných údajov a osobných údajov,
4.
informácie o tom, ako sa zabezpečuje vysoká úroveň technickej bezpečnosti a ochrany údajov, a to aj vo vzťahu k softvéru a informačným systémom, ktoré používa žiadateľ alebo osoba podľa § 73 ods. 1,
5.
bezpečnostné opatrenia podľa § 28c ods. 1,
v)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo iná porovnateľná záruka zodpovednosti s cieľom kryť záväzky pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. g),
w)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo iná porovnateľná záruka zodpovednosti voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb vyplývajúca z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h),
x)
na účely uvedené v písmenách g), k), m) a q) opis plánovaných opatrení týkajúcich sa auditu vrátane organizačných opatrení zameraných na bezpečné a spoľahlivé poskytovanie platobných služieb a na ochranu záujmov používateľov platobných služieb.“.
91.
V § 64 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nesplnenie podmienok podľa odseku 7“.
92.
V § 65 odsek 6 znie:
„(6)
Platobná inštitúcia, pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie a agent platobných služieb sú povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)“.
93.
V § 66 ods. 4 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
94.
V § 66 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až f) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) až g).“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
95.
§ 66 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Osoba, ktorá chce nadobudnúť kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii, je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska veľkosť nadobúdaného podielu, ako aj informácie podľa odseku 2 písm. a).
(12)
Ak nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii osobou podľa odseku 3 písm. a) môže mať nepriaznivý vplyv na obozretné a riadne riadenie platobnej inštitúcie alebo osoba nesplnila podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 2 písm. f), Národná banka Slovenska zamietne žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) takej osobe alebo prijme primerané opatrenia na ukončenie tohto stavu. Také opatrenia môžu zahŕňať zákazy, opatrenia na nápravu voči členom štatutárneho orgánu alebo osobám zodpovedným za riadenie platobnej inštitúcie alebo pozastavenie hlasovacích práv spojených s podielmi v držbe akcionárov alebo spoločníkov platobnej inštitúcie.“.
96.
V § 67 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
platobná inštitúcia už nespĺňa podmienky na udelenie povolenia alebo opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, alebo neposkytuje Národnej banke Slovenska informácie podľa § 65 ods. 4,“.
97.
V § 67 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dôveru v platobný systém“.
98.
V § 67 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Tieto údaje Národná banka Slovenska poskytuje aj do centrálneho registra Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).“.
99.
V § 70 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nemôže byť súčasne členom štatutárneho orgánu a členom dozornej rady platobnej inštitúcie.“.
100.
V § 71 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.28a)“.
101.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Národná banka Slovenska môže na základe posúdenia procesov riadenia rizika, databázy rizika strát a mechanizmov vnútornej kontroly platobnej inštitúcie vyžadovať, aby platobná inštitúcia mala v držbe vlastné zdroje vo výške najviac o 20 % vyššej, ako je suma podľa odseku 2, alebo povoliť platobnej inštitúcii, aby mala v držbe vlastné zdroje vo výške najviac o 20 % nižšej, ako je suma podľa odseku 2.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na platobnú inštitúciu, ktorá poskytuje výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. g).“.
102.
V § 73 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Platobná inštitúcia je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene týkajúcej sa výkonu prevádzkových činností zverených inej osobe.“.
103.
V § 74 ods. 1 písm. a) sa za slová „podľa § 64 ods. 1“ vkladajú slová „a odobraté povolenie podľa § 67 ods. 2“.
104.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d)
poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a a ich agentov a odobraté registrácie podľa § 79a ods. 8,
e)
poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte podľa § 79b a ich agentov a odobraté registrácie podľa § 79b ods. 7,
f)
limitovaných poskytovateľov podľa § 97a ods. 9 a opisov nimi poskytovaných služieb,
g)
poskytovateľov elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § 97b ods. 1 a opisov nimi poskytovaných služieb.“.
105.
V § 74 ods. 3 sa za slovo „zverejňuje“ vkladá slovo „aktuálne“.
106.
V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
jedinečný identifikátor alebo číslo agenta platobných služieb, ak ho má pridelené.“.
107.
V § 75 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je oznámenie podľa odseku 2 úplné a údaje v ňom pravdivé, Národná banka Slovenska zapíše agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných služieb v lehote do 30 dní odo dňa doručenia úplného oznámenia podľa odseku 2 a bezodkladne oznámi platobnej inštitúcii, že agent bol zapísaný do zoznamu agentov platobných služieb. Agent môže začať vykonávať svoju činnosť po zápise do zoznamu agentov platobných služieb. Národná banka Slovenska zápis do zoznamu agentov platobných služieb zamietne, ak je oznámenie podľa odseku 2 neúplné alebo sa preukáže ako nepravdivé, alebo mechanizmy vnútornej kontroly agenta platobných služieb nezabezpečujú dodržiavanie povinností týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu a bezodkladne oznámi platobnej inštitúcii, že agent nebol zapísaný do zoznamu agentov platobných služieb.“.
108.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a) § 21 zákona č. 423/2015 Z. z.“.
109.
V § 76 ods. 1 a 4 sa slová „30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý“ nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré“.
110.
V § 76 ods. 5 prvej vete sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „a vykonávania obchodných činností podľa § 77 ods. 1“.
111.
V § 77 ods. 3 sa za slová „§ 2 ods. 1“ vkladajú slová „písm. a) až g)“.
112.
V § 77 ods. 5 sa slová „písm. d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. d) alebo písm. e)“.
113.
V § 77 ods. 8 sa za slová „Ak platobná inštitúcia“ vkladá čiarka a slová „ktorá poskytuje platobné služby podľa § 2 ods.1 písm. a) až f),“.
114.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) umožní platobnej inštitúcii zriadenie platobných účtov na objektívnom, nediskriminačnom a primeranom základe; ak poskytovateľ platobných služieb podľa § 2 ods. 3 písm. a) zamietne také zriadenie, poskytne Národnej banke Slovenska opodstatnené odôvodnenie tohto zamietnutia.“.
115.
V § 78 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Osobe, ktorá nadobudla kvalifikovanú účasť na platobnej inštitúcii podľa § 66 ods. 1 písm. a) napriek tomu, že jej žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu bola zamietnutá, alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 66 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení platobnej inštitúcie a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia platobnej inštitúcie.“.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
116.
V § 78 ods. 5 až 8 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“ a v odseku 10 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
117.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
§78a
(1)
Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, najmä pri výmene informácií o poskytovaní platobných služieb v inom členskom štáte prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky, pri vykonávaní dohľadu na mieste v pobočke platobnej inštitúcie, u jej agenta alebo u osoby, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností na území hostiteľského štátu, spolupracujú pri výmene informácií o nedodržiavaní ustanovení tohto zákona a pri uložení preventívnych opatrení. Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o spoluprácu. Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.58c)
(2)
Ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu podľa odseku 1 vo vopred určenej lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1 nedohodnú, Národná banka Slovenska odloží svoje rozhodnutie a vykoná len nevyhnutné kroky, pritom zohľadňuje názory a výhrady orgánu dohľadu podľa odseku 1. V lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom.58d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58c a 58d znejú:
„58c) Napríklad § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
58d) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.
118.
V § 79 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Platobná inštitúcia, ktorá chce prvýkrát poskytovať platobné služby v inom členskom štáte, písomne oznámi Národnej banke Slovenska
a)
názov, sídlo a číslo povolenia platobnej inštitúcie,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce poskytovať platobné služby,
c)
druh platobných služieb, ktoré chce poskytovať na území hostiteľského členského štátu,
d)
pri zriadení pobočky v inom členskom štáte aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky,
3.
organizačnú štruktúru pobočky,
4.
opis obchodného plánu podnikania pobočky podľa § 64 ods. 4 písm. i),
5.
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly pobočky podľa § 64 ods. 4 písm. g),
e)
pri poskytovaní platobných služieb v inom členskom štáte prostredníctvom agenta platobných služieb aj informácie o ich počte a informácie podľa § 75 ods. 2 a 3,
f)
pri úmysle zverenia prevádzkových činností inej osobe v inom členskom štáte aj tento úmysel,
g)
pri úmysle vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu opis týchto prevádzkových činností a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu.
(3)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 2 oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom platobnú inštitúciu. Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu do jedného mesiaca od prijatia týchto informácií oznámi Národnej banke Slovenska relevantné informácie v súvislosti s úmyslom poskytovať platobné služby platobnou inštitúciou, najmä o odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s úmyslom využiť služby agenta platobných služieb alebo zriadením pobočky, ak ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu, Národná banka Slovenska odmietne zápis agenta platobných služieb alebo pobočky platobnej inštitúcie do registra alebo zruší registráciu, ak už bola vykonaná; ak Národná banka Slovenska s týmito pochybnosťami nesúhlasí, oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu svoje rozhodnutie vrátane jeho odôvodnenia. Národná banka Slovenska do troch mesiacov od prijatia oznámenia podľa odseku 2 oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a platobnej inštitúcii svoje rozhodnutie, či môže platobná inštitúcia poskytovať platobné služby v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky.
(4)
Zmeny v údajoch uvedených v odseku 2 vrátane využitia ďalšieho agenta platobných služieb alebo pobočky alebo zverenia prevádzkových činností inej osobe v hostiteľskom členskom štáte platobná inštitúcia bezodkladne písomne oznámi Národnej banke Slovenska, pričom sa uplatňuje postup podľa odsekov 3 a 9.
(5)
Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu môže poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, a to aj prostredníctvom agenta platobných služieb, ak má povolenie na poskytovanie týchto platobných služieb vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia do jedného mesiaca od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu relevantné informácie v súvislosti s úmyslom poskytovať platobné služby zahraničnou platobnou inštitúciou, najmä o odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s úmyslom využiť služby agenta platobných služieb alebo zriadením pobočky, ak ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Zahraničná platobná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu zodpovedá za škodu spôsobenú pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie alebo jej agentom platobných služieb. Dohľad nad pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie na území Slovenskej republiky vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu. Pri porušení alebo podozrení na porušenie ustanovení druhej časti tohto zákona okrem § 44a až 44f a ustanovení šiestej a siedmej časti tohto zákona je orgánom dohľadu, ak ide o agentov a pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie zriadených v súlade s právom usadiť sa, Národná banka Slovenska.“.
119.
V § 79 ods. 8 sa vypúšťa slovo „jej“.
120.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 9 až 16, ktoré znejú:
„(9)
Pobočka platobnej inštitúcie a jej agent platobných služieb môžu začať vykonávať svoje činnosti na území hostiteľského členského štátu po zápise do zoznamu podľa § 74 ods. 1. Platobná inštitúcia oznámi Národnej banke Slovenska dátum, od ktorého začína v hostiteľskom členskom štáte vykonávať svoje činnosti prostredníctvom agenta platobných služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky. Národná banka Slovenska o tom informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu.
(10)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že agent platobných služieb zahraničnej platobnej inštitúcie alebo jej pobočka na území Slovenskej republiky porušuje ustanovenia druhej časti tohto zákona okrem § 44a až 44f a ustanovenia šiestej a siedmej časti tohto zákona, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(11)
Ak vec neznesie odklad a ide o závažné ohrozenie kolektívnych záujmov používateľov platobných služieb a orgán dohľadu domovského členského štátu nevykonal príslušné opatrenia na odstránenie porušenia podľa odseku 10, Národná banka Slovenska môže v spolupráci s týmto orgánom dohľadu domovského členského štátu prijať preventívne opatrenia, ktorých účelom je ochrana kolektívnych záujmov používateľov platobných služieb. Preventívnymi opatreniami sa nemôžu uprednostniť používatelia platobných služieb zahraničnej platobnej inštitúcie pred používateľmi platobných služieb platobnej inštitúcie v iných členských štátoch. Ak je to vhodné, o prijatí preventívnych opatrení a dôvodoch ich prijatia Národná banka Slovenska bezodkladne a vopred informuje Európsku komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom má táto zahraničná platobná inštitúcia sídlo, ako aj príslušný orgán dohľadu iného dotknutého členského štátu. Národná banka Slovenska ukončí uplatňovanie preventívnych opatrení, ak dôvody ich prijatia pominuli, a to aj s pomocou príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(12)
Národná banka Slovenska môže vyžadovať od zahraničnej platobnej inštitúcie, ktorá poskytuje platobné služby podľa § 2 ods. 1 na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo agenta platobných služieb, aby pravidelne podávala Národnej banke Slovenska na informačné účely alebo štatistické účely hlásenia o činnostiach vykonávaných na území Slovenskej republiky. Také hlásenia môže Národná banka Slovenska vyžadovať na účely monitorovania dodržiavania ustanovení druhej časti tohto zákona okrem § 44a až 44f a ustanovení šiestej a siedmej časti tohto zákona. Na pobočku alebo agenta podľa prvej vety sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti podľa § 88.
(13)
Platobné inštitúcie, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte a ktoré poskytujú platobné služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom agentov platobných služieb, sú povinné určiť si na území Slovenskej republiky ústredné kontaktné miesto podľa osobitného predpisu,15a) prostredníctvom ktorého zabezpečia primeranú komunikáciu a oznamovanie informácií o dodržiavaní ustanovení druhej časti tohto zákona okrem § 44a až 44f a ustanovení šiestej a siedmej časti tohto zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.58) Ústredné kontaktné miesto bude tiež slúžiť na uľahčenie výkonu dohľadu vykonávaného príslušnými orgánmi domovského členského štátu, ako aj Národnou bankou Slovenska, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií týmto orgánom na ich žiadosť.
(14)
Národná banka Slovenska na základe informácií od orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu o porušení právnych predpisov pobočkou platobnej inštitúcie alebo jej agentom platobných služieb na území tohto členského štátu prijme opatrenia na odstránenie porušovania právnych predpisov touto pobočkou platobnej inštitúcie alebo jej agentom platobných služieb. O týchto opatreniach Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu, ako aj príslušný orgán dohľadu iného dotknutého členského štátu.
(15)
Dôvody opatrení podľa odsekov 3, 5, 8, 10, 11 a 13 a podľa § 78 ods. 2, ktoré zahŕňajú sankcie alebo obmedzenia poskytovania platobných služieb platobnou inštitúciou v inom členskom štáte alebo obmedzenia poskytovania platobných služieb na území Slovenskej republiky zahraničnou platobnou inštitúciou, Národná banka Slovenska oznámi dotknutej platobnej inštitúcii alebo dotknutej zahraničnej platobnej inštitúcii.
(16)
Ustanoveniami odsekov 1 až 15 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov58e) týkajúce sa povinností Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dodržiavaním alebo monitorovaním dodržiavania požiadaviek ustanovených v týchto osobitných predpisoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58e znie:
„58e) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
121.
§ 79a vrátane nadpisu znie:
§79a Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu
(1)
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je poskytovateľ platobných služieb, ktorý je oprávnený poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) v obmedzenom rozsahu, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie týchto platobných služieb, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných týmto poskytovateľom platobných služieb za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných prostredníctvom agentov platobných služieb, a súčasne žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku tohto poskytovateľa platobných služieb nebola odsúdená za trestný čin súvisiaci s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu alebo iný hospodársky trestný čin. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je známy, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).
(2)
Na vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) tretieho bodu a písm. c), d), i) až n), p) a q).
(3)
Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a), b), d) až g) a ods. 4 písm. a) až d), f) až n), p) až v). Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) len na preverovanie splnenia požiadaviek odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti u fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a vedúceho zamestnanca zodpovedného za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorí sú zodpovední za činnosť poskytovania platobnej služby. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa ustanovenia uvedené v prvej vete vzťahujú len na preverovanie splnenia požiadavky dôveryhodnosti.
(4)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii a o jeho zmene podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, alebo na základe získaných informácií o osobách podľa § 64 ods. 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii môže byť zachovanie stability platobného systému alebo nesplnenie podmienok podľa odseku 7.
(6)
Podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, písm. c), d), i) až n), p) a q) musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1.
(7)
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je pred vydaním rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť a schopnosť poskytovať platobné služby riadne a bezpečne a existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa.
(8)
Na poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 65 ods. 2 písm. b), § 67 ods. 10, § 69 ods. 5,
§ 75 ods. 5 až 7 a § 79.
(9)
Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo na zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa
§ 66 ods. 1 písm. a) na poskytovateľovi platobných služieb v obmedzenom rozsahu vo forme priameho podielu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Osoba, ktorá chce zrušiť alebo znížiť kvalifikovanú účasť vo forme priameho podielu na tomto poskytovateľovi platobných služieb v takom rozsahu, že jej priamy podiel klesne pod 20 %,
30 % alebo 50 %, alebo tak, že by tento poskytovateľ platobných služieb prestal byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(10)
Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, za prokuristu tohto poskytovateľa platobných služieb, ustanovenie vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a vedúceho zamestnanca zodpovedného za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorí sú zodpovední za činnosť poskytovania platobnej služby, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 66 ods. 1 písm. b).
(11)
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je okrem poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) oprávnený vykonávať aj obchodné činnosti podľa § 77 ods. 1.
(12)
Ak poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu nespĺňa podmienku podľa odseku 1, je do 30 dní povinný požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 64 ods. 1 a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť rozhodnutie o registrácii podľa odseku 1; na také vrátenie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie § 66 ods. 1 písm. d). Ak taký poskytovateľ platobných služieb nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie podľa § 64 ods. 1, nesmie pokračovať v poskytovaní platobnej služby a je povinný požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 66 ods. 1 písm. d) na vrátenie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1. Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je povinný bezodkladne vyrovnať svoje pohľadávky a záväzky, ktoré mu vznikli z poskytovania platobnej služby alebo ktoré súvisia s poskytovaním platobnej služby.
(13)
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je povinný raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane platobných operácií vykonaných týmto poskytovateľom platobných služieb prostredníctvom agentov platobných služieb, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o inej periodicite podávania správy.
(14)
Podmienky podľa odsekov 1 až 13 je poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu povinný dodržiavať počas celej doby platnosti rozhodnutia o registrácii podľa
odseku 1. O zmene údajov a skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia je poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu povinný Národnú banku Slovenska písomne informovať bezodkladne.
(15)
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je dohliadaným subjektom finančného trhu58f) a povinnou osobou podľa osobitného zákona.48)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58f znie:
„58f) § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
122.
Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§79b Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte
(1)
Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného registra, pričom môže poskytovať výhradne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. h), a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie takej platobnej služby vydaného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) až f), ods. 4 písm. a), d) až g), i) až l), r) až t), w) a x).
(3)
Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) len na preverovanie splnenia požiadaviek odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti u fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, prokuristu a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa ustanovenia uvedené v prvej vete vzťahujú len na preverovanie splnenia požiadavky dôveryhodnosti. Ak je žiadateľom fyzická osoba, na vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa pri vedúcom zamestnancovi zodpovednom za výkon vnútornej kontroly primerane vzťahujú ustanovenia
§ 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e).
(4)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 zamietne, ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 môže byť zachovanie stability platobného systému alebo nesplnenie podmienok podľa odseku 6.
(6)
Žiadateľ, ktorý chce byť poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte, je pred vydaním rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 povinný preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť a schopnosť poskytovať platobné služby riadne a bezpečne a existenciu funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa.
(7)
Na rozhodnutie o registrácii podľa odseku 1, na jeho zmenu, vrátenie, zánik a odobratie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 65 okrem § 65 ods. 2 písm. b) a ods. 6, ustanovenia
§ 67 okrem odseku 8 a ustanovenia § 68. Rozhodnutie o registrácii podľa odseku 1 zaniká aj smrťou poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, ktorým je fyzická osoba.
(8)
Na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3b, § 3c, § 27, § 28c, § 28d, § 31 ods. 5, § 35 ods. 1 a 3, § 78 okrem ods. 2 písm. j), § 79 a § 98 ods. 2.
(9)
Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, za prokuristu tohto poskytovateľa platobných služieb, ustanovenie vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 66 ods. 1 písm. b). Ak je poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte fyzická osoba, na ustanovenie vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly sa primerane vzťahuje ustanovenie § 66 ods. 1 písm. b).
(10)
Podmienky podľa odsekov 1 až 9 je poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte povinný dodržiavať počas celej doby platnosti rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1. O zmene údajov a skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia je taký poskytovateľ platobných služieb povinný bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska.“.
123.
V § 80 ods. 13 sa číslo „13“ nahrádza číslom „22“.
124.
V § 82 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vhodnosť“ vkladajú slová „a dôveryhodnosť“.
125.
V § 82 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kópia dokladu totožnosti osôb podľa odseku 2 písm. e),“.
126.
V § 82 ods. 4 písm. g) sa za slovo „rizík“ vkladá čiarka a slová „účtovných postupov“.
127.
V § 82 ods. 4 písm. o) sa za slovo „n),“ vkladajú slová „q) až x),“.
128.
V § 84 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
inštitúcia elektronických peňazí už nespĺňa podmienky na udelenie povolenia alebo opakovane alebo závažne porušuje podmienky, za ktorých jej bolo povolenie udelené, alebo neposkytuje Národnej banke Slovenska informácie podľa § 83 ods. 4,“.
129.
V § 84 ods. 3 sa za slová „stabilitu platobného systému“ vkladajú slová „alebo dôveru v platobný systém“.
130.
V § 84 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Tieto údaje Národná banka Slovenska poskytuje aj do centrálneho registra Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).“.
131.
V § 85 ods. 6 prvej vete sa slovo „e)“ nahrádza slovom „f)“.
132.
V § 85a ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.28a)“.
133.
V § 85b ods. 9 sa slová „30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý“ nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré“.
134.
V § 85b ods. 10 sa slová „30. júna za audit vykonaný za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov odo dňa skončenia obdobia, za ktoré bol audit vykonaný“.
135.
V § 85c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Inštitúcia elektronických peňazí je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene týkajúcej sa výkonu prevádzkových činností zverených inej osobe.“.
136.
V § 85d ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a odobraté povolenie podľa § 84 ods. 2“.
137.
V § 85d ods. 1 písm. b) sa za slová „podľa § 87 ods. 1“ vkladajú slová „a odobraté povolenie podľa § 87 ods. 8“ a číslo „13“ sa nahrádza číslom „22“.
138.
V § 85d ods. 3 sa za slovo „zverejňuje“ vkladá slovo „aktuálne“.
139.
Za § 85e sa vkladajú § 85f a 85g, ktoré znejú:
§85f
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, prokuristom a vedúcimi zamestnancami a vedúcim zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Inštitúcia elektronických peňazí je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v inštitúcii elektronických peňazí za
a)
tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov inštitúcie elektronických peňazí,
b)
systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly,
c)
informačný systém,
d)
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania.
(3)
V organizačnej štruktúre inštitúcie elektronických peňazí musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá štatutárny orgán.
(4)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.
(5)
Štatutárny orgán inštitúcie elektronických peňazí má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene inštitúcie elektronických peňazí sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov štatutárneho orgánu inštitúcie elektronických peňazí, ak za inštitúciu elektronických peňazí koná štatutárny orgán.
(6)
Členovia štatutárneho orgánu a prokurista, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
§85g
(1)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov inštitúcie elektronických peňazí, pravidiel obozretného podnikania a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
(2)
Dozorná rada inštitúcie elektronických peňazí je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly inštitúcie elektronických peňazí v rozsahu ňou vymedzenom.
(3)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bezodkladne písomne informovať dozornú radu a Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacich o porušení povinnosti inštitúcie elektronických peňazí ustanovenej zákonmi, stanovami inštitúcie elektronických peňazí, pravidlami obozretného podnikania, ktoré môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti inštitúcie elektronických peňazí. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nemôže byť súčasne zamestnancom zodpovedným za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nemôže byť súčasne členom štatutárneho orgánu a členom dozornej rady inštitúcie elektronických peňazí.
(4)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.
(5)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný predkladať štatutárnemu orgánu a dozornej rade inštitúcie elektronických peňazí najmenej raz ročne písomnú správu o plnení plánu kontrolnej činnosti. Stanovy inštitúcie elektronických peňazí môžu určiť termíny predkladania správy o priebežnom plnení plánu kontrolnej činnosti. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie o zistených nedostatkoch v činnosti inštitúcie elektronických peňazí, o prijatých opatreniach na ich nápravu a o plnení týchto opatrení.“.
140.
V § 86 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Osobe, ktorá nadobudla kvalifikovanú účasť na inštitúcii elektronických peňazí podľa
§ 85 ods. 1 písm. a) napriek tomu, že jej žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu bola zamietnutá, alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa
§ 85 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení platobnej inštitúcie a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia inštitúcie elektronických peňazí.“.
Doterajšie odseky 3 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 21.
141.
V § 86 odseky 11 až 14 znejú:
„(11)
Inštitúcia elektronických peňazí môže vydávať a spravovať elektronické peniaze aj v inom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(12)
Inštitúcia elektronických peňazí, ktorá chce prvýkrát vydávať a spravovať elektronické peniaze v inom členskom štáte, písomne oznámi Národnej banke Slovenska
a)
názov, sídlo a číslo povolenia inštitúcie elektronických peňazí,
b)
hostiteľský členský štát, na ktorého území chce vydávať a spravovať elektronické peniaze,
c)
obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti podložený reálnymi ekonomickými výpočtami,
d)
pri zriadení pobočky v inom členskom štáte aj
1.
sídlo pobočky v hostiteľskom členskom štáte,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za riadenie pobočky,
3.
organizačnú štruktúru pobočky,
4.
návrh vnútorných predpisov upravujúcich mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly pobočky podľa § 82 ods. 4 písm. g),
e)
pri úmysle zverenia prevádzkových činností inej osobe v inom členskom štáte aj tento úmysel,
f)
pri úmysle vykonávania prevádzkových činností pre tretiu osobu opis týchto prevádzkových činností a podrobný opis spôsobu vykonávania týchto činností pre tretiu osobu.
(13)
Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od prijatia oznámenia podľa odseku 12 oznámi tieto informácie orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a informuje o tom inštitúciu elektronických peňazí. Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu do jedného mesiaca od prijatia týchto informácií oznámi Národnej banke Slovenska relevantné informácie v súvislosti s úmyslom vydávať a spravovať elektronické peniaze inštitúciou elektronických peňazí, najmä o odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s úmyslom zriadiť pobočku, ak ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu, Národná banka Slovenska odmietne zápis pobočky inštitúcie elektronických peňazí do registra alebo zruší registráciu, ak už bola vykonaná; ak Národná banka Slovenska s týmito pochybnosťami nesúhlasí, oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu svoje rozhodnutie vrátane jeho odôvodnenia. Národná banka Slovenska do troch mesiacov od prijatia oznámenia podľa odseku 12 oznámi orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu a inštitúcii elektronických peňazí svoje rozhodnutie, či môže inštitúcia elektronických peňazí vydávať a spravovať elektronické peniaze v hostiteľskom členskom štáte prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky.
(14)
Zmeny v údajoch uvedených v odseku 12 vrátane využitia pobočky alebo zverenia prevádzkových činností inej osobe v hostiteľskom členskom štáte inštitúcia elektronických peňazí bezodkladne písomne oznámi Národnej banke Slovenska, pričom sa uplatňuje postup podľa odsekov 12 a 22.“.
142.
V § 86 ods. 19 sa číslo „17“ nahrádza číslom „18“.
143.
§ 86 sa dopĺňa odsekmi 22 až 30, ktoré znejú:
„(22)
Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu môže vydávať a spravovať elektronické peniaze na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, ak má povolenie na vydávanie elektronických peňazí vydané v inom členskom štáte, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia do jedného mesiaca od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu relevantné informácie v súvislosti s úmyslom vydávať elektronické peniaze zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí, najmä o odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s úmyslom zriadiť pobočku, ak ide o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu zodpovedá za škodu spôsobenú pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí. Dohľad nad pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej republiky vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu. Ak ide o porušenie alebo podozrenie na porušenie ustanovení piatej až siedmej časti tohto zákona, je orgánom dohľadu, ak ide o pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí zriadených s právom usadiť sa, Národná banka Slovenska.
(23)
Pobočka inštitúcie elektronických peňazí môže začať vykonávať svoje činnosti na území hostiteľského členského štátu po zápise do zoznamu podľa § 85d ods. 1. Inštitúcia elektronických peňazí oznámi Národnej banke Slovenska dátum, od ktorého začína v hostiteľskom členskom štáte vykonávať svoje činnosti prostredníctvom svojej pobočky. Národná banka Slovenska o tom informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu.
(24)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na území Slovenskej republiky porušuje ustanovenia piatej až siedmej časti, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.
(25)
Ak vec neznesie odklad a ide o závažné ohrozenie kolektívnych záujmov majiteľov elektronických peňazí a orgán dohľadu domovského členského štátu nevykonal príslušné opatrenia na odstránenie porušenia podľa odseku 24, Národná banka Slovenska môže v spolupráci s týmto orgánom dohľadu domovského členského štátu prijať preventívne opatrenia, ktorých účelom je ochrana kolektívnych záujmov majiteľov elektronických peňazí. Preventívne opatrenia nemôžu uprednostniť majiteľov elektronických peňazí zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred majiteľmi elektronických peňazí inštitúcie elektronických peňazí v iných členských štátoch. Ak je to vhodné, o prijatí preventívnych opatrení a dôvodoch ich prijatia Národná banka Slovenska bezodkladne a vopred informuje Európsku komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom má táto zahraničná inštitúcia elektronických peňazí sídlo, ako aj príslušný orgán dohľadu iného dotknutého členského štátu. Národná banka Slovenska ukončí uplatňovanie preventívnych opatrení, ak dôvody ich prijatia pominuli, a to aj s pomocou príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(26)
Národná banka Slovenska môže vyžadovať od zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, ktorá vydáva a spravuje elektronické peniaze na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky, aby pravidelne podávala Národnej banke Slovenska na informačné alebo štatistické účely hlásenia o činnostiach vykonávaných na území Slovenskej republiky. Také hlásenia môže Národná banka Slovenska vyžadovať na účely monitorovania dodržiavania ustanovení piatej až siedmej časti tohto zákona. Na pobočku podľa prvej vety sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti podľa § 88.
(27)
Inštitúcie elektronických peňazí, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte a ktoré vydávajú a spravujú elektronické peniaze na území Slovenskej republiky prostredníctvom inej osoby podľa § 81 ods. 10, sú povinné určiť si na území Slovenskej republiky ústredné kontaktné miesto podľa osobitného predpisu,15a) prostredníctvom ktorého zabezpečia primeranú komunikáciu a oznamovanie informácií o dodržiavaní ustanovení piatej až siedmej časti tohto zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.58) Ústredné kontaktné miesto je určené na uľahčenie výkonu dohľadu vykonávaného príslušnými orgánmi domovského členského štátu, ako aj Národnou bankou Slovenska, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií týmto orgánom na ich žiadosť.
(28)
Národná banka Slovenska na základe informácií od orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu o porušení právnych predpisov pobočkou inštitúcie elektronických peňazí alebo inou osobu podľa § 81 ods. 10 na území tohto členského štátu prijme opatrenia na odstránenie porušovania právnych predpisov touto pobočkou inštitúcie elektronických peňazí alebo inou osobou podľa § 81 ods. 10. O týchto opatreniach Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu, ako aj príslušný orgán dohľadu iného dotknutého členského štátu.
(29)
Dôvody opatrení podľa odsekov 2, 13, 17, 22, 24, 25 a 27, ktoré zahŕňajú sankcie alebo obmedzenia vydávania a spravovania elektronických peňazí inštitúciou elektronických peňazí v inom členskom štáte alebo obmedzenia vydávania a spravovania elektronických peňazí na území Slovenskej republiky zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí, Národná banka Slovenska oznámi dotknutej platobnej inštitúcii alebo príslušnej zahraničnej inštitúcii elektronických peňazí.
(30)
Ustanoveniami odsekov 12 až 17 a 22 až 29 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov58e) týkajúce sa povinností Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dodržiavaním alebo monitorovaním dodržiavania požiadaviek ustanovených v týchto osobitných predpisoch.“.
144.
Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:
§86a
(1)
Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu, najmä pri výmene informácií o vydávaní a spravovaní elektronických peňazí v inom členskom štáte prostredníctvom pobočky alebo bez založenia pobočky, pri vykonávaní dohľadu na mieste v pobočke inštitúcie elektronických peňazí, u inej osoby podľa § 81 ods. 10 alebo u osoby, ktorej bol zverený výkon prevádzkových činností na území hostiteľského štátu, spolupracujú pri výmene informácií o nedodržiavaní ustanovení tohto zákona a pri uložení preventívnych opatrení. Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o spoluprácu. Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.58c)
(2)
Ak sa Národná banka Slovenska a orgán dohľadu podľa odseku 1 vo vopred určenej lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1 nedohodnú, Národná banka Slovenska odloží svoje rozhodnutie a vykoná len nevyhnutné kroky, pritom zohľadňuje názory a výhrady orgánu dohľadu podľa odseku 1. V lehote dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody v súlade s osobitným predpisom.58d)“.
145.
V § 88 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „aj bez súhlasu dotknutých osôb“.
146.
V § 88 ods. 4 sa za slová „identifikácie používateľov platobných služieb“ vkladajú slová „podľa osobitných predpisov68a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 2015/847.“.
147.
V § 88 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie používateľov platobných služieb a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov66) s používateľmi platobných služieb pri vykonávaní platobných služieb podľa tohto zákona, na účely prijímania a vybavovania reklamácií používateľov platobných služieb, na účely riešenia sporov s používateľmi platobných služieb z poskytovania platobných služieb, na účel ochrany a domáhania sa práv poskytovateľa platobných služieb voči používateľom platobných služieb, na účel zdokumentovania činnosti poskytovateľa platobných služieb, na účely výkonu dohľadu nad poskytovateľmi platobných služieb a nad ich činnosťami a na plnenie si úloh a povinností poskytovateľov platobných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov69) je poskytovateľ platobných služieb oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať71) osobné údaje len s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb70) v rozsahu podľa odseku 3 okrem iných ako osobných údajov. Poskytovateľ platobných služieb je oprávnený s použitím automatizovaných prostriedkov alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla72) a ďalšie osobné údaje a doklady v rozsahu podľa odsekov 1 a 3 len s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb, okrem iných ako osobných údajov.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, je poskytovateľ platobných služieb povinný sprístupňovať a poskytovať na spracúvanie iným osobám určeným zákonom len za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,74) a to na účely prevádzkovania platobných systémov a vykonávania pôsobnosti dohľadu a činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.74)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 70 a 74 znejú:
„70) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
74) Napríklad § 12 ods. 1 a 2 a § 22b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014), rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014), Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).“.
148.
V § 88 ods. 7 sa vypúšťajú slová „aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb70)“ a vypúšťa sa odkaz 73.
149.
V § 88 ods. 8 sa slová „osobitnom zákone,75)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisoch,70)“ a vypúšťajú sa slová „a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“.
150.
V § 88 ods. 9 sa nad slovom „poskytuje“ odkaz „73)“ nahrádza odkazom „70)“.
151.
§ 88 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.74)“.
152.
V § 89 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na poskytovanie platobných služieb v štátnom jazyku alebo v jazyku, v ktorom je vyhotovená rámcová zmluva, zmluva o jednorazovej platobnej službe alebo zmluva o vydávaní elektronických peňazí, alebo v jazyku, v ktorom obvykle rokoval s používateľom platobných služieb; formu, podobu a spôsob prijatia reklamácie upravujú tieto zmluvy.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb rozhodne o oprávnenosti reklamácie bezodkladne, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie zmluvne dohodnutým spôsobom podľa odseku 5. Poskytovateľ platobných služieb poskytne používateľovi platobných služieb odpoveď ku každému bodu jeho reklamácie, a to v listinnej podobe alebo zmluvne dohodnutým spôsobom na trvanlivom médiu. Ak je to odôvodnené a lehotu 15 pracovných dní nie je možné dodržať, poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť používateľovi platobných služieb predbežnú odpoveď s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na reklamáciu a termín konečnej odpovede. Lehota na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.
(7)
Na vybavovanie reklamácií pri platobných službách poskytovaných v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) sa rovnako vzťahuje odsek 6, a to na tú časť platobnej operácie, ktorú poskytuje poskytovateľ platobných služieb, pričom taká časť platobnej operácie sa vykonáva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Celkové vybavenie reklamácie pri platobných službách v menách podľa § 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) nesmie trvať dlhšie ako 35 pracovných dní, v zložitých prípadoch nie dlhšie ako šesť mesiacov.“.
153.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 5 ktorý znie:
„(5)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa odseku 3 uviesť jednoznačným a zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.“.
154.
V § 97a odsek 1 znie:
„(1)
Limitovaným poskytovateľom sa rozumie osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu.“.
155.
V § 97a ods. 2 úvodnej vete sa za slová „písm. k)“ vkladajú slová „prvého bodu a druhého bodu“ a slová „využívania platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na vykonávanie platobných operácií alebo na uchovávanie majetkovej hodnoty elektronicky v obmedzenej sieti“ sa nahrádzajú slovami „poskytovania týchto služieb“.
156.
V § 97a ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
dátum plánovaného začatia vykonávania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu,“.
157.
V § 97a ods. 2 písm. c) úvodná veta znie:
„pravidlá a podmienky poskytovania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu, a to“.
158.
V § 97a ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:
„4.
zoznam skupín, tried alebo kategórií obmedzeného sortimentu tovarov alebo služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu na základe zmluvného vzťahu s limitovaným poskytovateľom,“.
159.
V § 97a ods. 3 sa slová „na osobitný“ nahrádzajú slovami „uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný“.
160.
V § 97a odsek 4 znie:
„(4)
Limitovaný poskytovateľ je povinný skončiť poskytovanie služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu, ak
a)
z akéhokoľvek dôvodu dôjde k zániku obmedzenej siete,
b)
táto sieť prestane byť obmedzenou sieťou,
c)
sa platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok vyvinie na všeobecne použiteľný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok,
d)
limitovaný poskytovateľ ukončil vykonávanie platobných operácií,
e)
bol limitovaný poskytovateľ zrušený, alebo
f)
na majetok limitovaného poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, pričom oznámenie o tejto skutočnosti je limitovaný poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska.“.
161.
§ 97a sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Ak celková hodnota platobných operácií limitovaného poskytovateľa vykonaných za predchádzajúcich 12 mesiacov presahuje sumu 1 000 000 eur, je tento povinný oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť, oznámiť, či poskytuje služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu, a zároveň oznámiť opis týchto poskytovaných služieb.
(10)
Národná banka Slovenska informuje limitovaného poskytovateľa po posúdení oznámenia podľa odseku 9 o tom, či sa na činnosti limitovaného poskytovateľa naďalej vzťahuje § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu.
(11)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) opis poskytovaných služieb limitovaným poskytovateľom podľa odseku 9 s uvedením bodu podľa § 1 ods. 3 písm. k), podľa ktorého taký limitovaný poskytovateľ poskytuje služby.“.
162.
Za § 97a sa vkladá § 97b, ktorý znie:
§97b
(1)
Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § 1 ods. 3 písm. l) je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska raz za rok overenie štatutárneho audítora,46) ktorého súčasťou je aj potvrdenie, že jeho činnosť je v súlade s limitmi podľa § 1 ods. 3 písm. l).
(2)
Na poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § 1 ods. 3 písm. l) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 97a ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5 až 8.
(3)
Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora o prekročení limitov poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb podľa § 1 ods. 3 písm. l) oznámi tomuto poskytovateľovi, že sa na jeho činnosti nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. l). Taký poskytovateľ je povinný bezodkladne po oznámení podľa prvej vety ukončiť vykonávanie takých činností alebo požiadať o povolenie na ich poskytovanie.
(4)
Ak Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora zistí, že sa na činnosť poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb vzťahuje § 1 ods. 3 písm. l), informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tomto poskytovateľovi elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb a zároveň mu oznámi opis ním poskytovaných služieb.“.
163.
V § 98 ods. 1 prvej vete sa slová „§ 6, § 8 ods. 3, § 10, 12 až 14, 22 a ustanovenia § 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 a 4, § 6, § 8 ods. 3, § 10, § 12 až 14,
§ 22 a 31 až 44 okrem § 44 ods. 2 a 3 a § 98 ods. 2“.
164.
V § 98 ods. 7 sa slová „platobných inštitúcií podľa § 63 písm. b)“ nahrádzajú slovami „poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a“ a slová „platobnými inštitúciami“ sa nahrádzajú slovami „poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu“.
165.
§ 98 sa dopĺňa odsekmi 13 až 18, ktoré znejú:
„(13)
Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o udelení povolenia podľa § 63, § 82 ods. 1 a § 87 ods. 1 a registrácie podľa
§ 79b a o dôvodoch odobratia povolenia podľa § 67, 84 a § 87 ods. 8 a registrácie podľa § 79b ods. 7.
(14)
Národná banka Slovenska bezodkladne poskytne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) údaje zapísané v zozname podľa § 74 ods. 1 a § 85d ods. 1 do elektronického centrálneho registra Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska je zodpovedná za správnosť a aktualizáciu údajov, ktoré poskytla do elektronického centrálneho registra Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).
(15)
Žiadosť podľa odseku 10 sa predkladá v štátnom jazyku alebo v inom jazyku spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo poskytovateľa platobných služieb,
b)
miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,
c)
meno a priezvisko oprávnenej osoby zodpovednej za odoslanie žiadosti a jej elektronickú doručovaciu adresu.
(16)
Národná banka Slovenska rozhodne o pridelení identifikačného kódu najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 15.
(17)
Národná banka Slovenska bezodkladne rozhodne o zrušení už prideleného identifikačného kódu na základe
a)
písomnej žiadosti poskytovateľa platobných služieb,
b)
zániku alebo odobratia udeleného povolenia podľa § 67 alebo § 84 alebo vrátenia, zániku alebo odobratia rozhodnutia o registrácii podľa § 79a ods. 12 alebo § 79b ods. 7 alebo odobratia povolenia banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.84)
(18)
Rozhodnutie o pridelení identifikačného kódu a rozhodnutie o zrušení prideleného identifikačného kódu podľa odsekov 16 a 17 nie je konaním podľa osobitných predpisov.85)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84 a 85 znejú:
„84) § 50 ods. 1 písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z.
85) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
166.
Za § 101g sa vkladá § 101h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§101h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. januára 2018
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 13. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 13. januárom 2018 sa však posudzujú podľa zákona v znení účinnom do 12. januára 2018, ak odseky 2 až 11 neustanovujú inak.
(2)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. a), ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na poskytovanie platobných služieb a ktorá začala poskytovať platobné služby pred 13. januárom 2018, môže do 13. júla 2018 vykonávať tieto činnosti na základe doterajšieho povolenia, a to aj bez zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 13. januára 2018, pričom do 13. júla 2018 sa tieto platobné inštitúcie spravujú zákonom v znení účinnom do 12. januára 2018. Ak sa platobná inštitúcia rozhodla pokračovať v činnostiach podľa doterajšieho povolenia, je povinná do 13. marca 2018 predložiť Národnej banke Slovenska všetky informácie a dokumenty požadované Národnou bankou Slovenska na posúdenie zosúladenia platobnej inštitúcie a jej činnosti s týmto zákonom. Národná banka Slovenska do 13. júla 2018 posúdi zosúladenie platobnej inštitúcie a jej činnosti s týmto zákonom. Ak platobná inštitúcia a jej činnosť je v súlade s týmto zákonom, povolenie udelené podľa § 63 písm. a) platné k 12. januáru 2018 sa považuje za povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa tohto zákona, pričom Národná banka Slovenska o tom informuje dotknutú platobnú inštitúciu a zapíše ju do zoznamu podľa § 74 ods. 1. Ak platobná inštitúcia alebo jej činnosť nie je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska rozhodne o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na odstránenie nesúladu s týmto zákonom, alebo o odobratí povolenia na poskytovanie platobných služieb.
(3)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o možnosti poskytovať platobné služby v obmedzenom rozsahu podľa § 79a.
(4)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b), ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do
12. januára 2018 a ktorá začala poskytovať tieto platobné služby pred 13. januárom 2018, môže aj naďalej poskytovať platobné služby na základe doterajšieho povolenia. Platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 12. januára 2018 sa po 13. januári 2018 považujú za platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) v znení účinnom od 13. januára 2018. Platobné inštitúcie podľa § 63 písm. b) v znení účinnom do 12. januára 2018 sa považujú za poskytovateľov platobných služieb podľa § 79a v znení účinnom od 13. januára 2018, ak po 13. januári 2018 budú spĺňať podmienky uvedené v § 79a ods. 1 v znení účinnom od 13. januára 2018. Poskytovatelia platobných služieb, ktorí k 12. januáru 2018 majú udelené povolenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 12. januára 2018, sú povinní k 13. januáru 2020 splniť požiadavky podľa § 64 ods. 2 písm. b) tretieho bodu a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 13. januára 2018.
(5)
V konaní začatom pred 13. januárom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa zákona v znení účinnom od 13. januára 2018.
(6)
Platobná inštitúcia podľa odseku 2, ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do
12. januára 2018 a ktorá začala poskytovať tieto platobné služby pred 13. januárom 2018, môže aj naďalej vykonávať činnosti na základe doterajšieho povolenia s prihliadnutím na odsek 4, a to za podmienky, že Národná banka Slovenska do 13. januára 2020 rozhodne, že táto platobná inštitúcia spĺňa požiadavky podľa § 64 ods. 2 písm. b) tretieho bodu a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 13. januára 2018. Ak Národná banka Slovenska zistí, že táto platobná inštitúcia nespĺňa do 13. januára 2020 požiadavky podľa § 64 ods. 2 písm. b) tretieho bodu a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 13. januára 2018, táto platobná inštitúcia nesmie po 13. januári 2020 poskytovať platobné služby a 14. januára 2020 jej zaniká doterajšie povolenie na poskytovanie tejto platobnej služby.
(7)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1, ktorá k 12. januáru 2018 má udelené platné povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktorá začala vydávať elektronické peniaze pred 13. januárom 2018, môže do 13. júla 2018 vykonávať tieto činnosti na základe tohto doterajšieho povolenia bez zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona, pričom do 13. júla 2018 sa tieto inštitúcie elektronických peňazí spravujú právnymi predpismi účinnými do 12. januára 2018. Ak tejto inštitúcii elektronických peňazí nebude udelené povolenie podľa § 82 ods. 1 alebo § 87 ods. 1 v znení účinnom od 13. januára 2018, táto inštitúcia elektronických peňazí nesmie po 13. júli 2018 vydávať elektronické peniaze ani poskytovať platobné služby. Ak sa inštitúcia elektronických peňazí rozhodla pokračovať v činnostiach podľa doterajšieho povolenia, je povinná do 13. marca 2018 predložiť Národnej banke Slovenska informácie podľa § 82 a 87 a ďalšie informácie a dokumenty požadované Národnou bankou Slovenska na posúdenie zosúladenia inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom. Národná banka Slovenska do 13. júla 2018 posúdi zosúladenie inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom. Ak inštitúcia elektronických peňazí a jej činnosť je v súlade s týmto zákonom, povolenie udelené podľa § 81 ods. 1 alebo
§ 87 ods. 1 platné k 12. januáru 2018 sa považuje za povolenie na vydávanie elektronických peňazí podľa tohto zákona, pričom Národná banka Slovenska o tom informuje dotknutú inštitúciu elektronických peňazí a zapíše ju do zoznamu podľa § 85d ods. 1 v znení účinnom od 13. januára 2018. Ak inštitúcia elektronických peňazí alebo jej činnosť nie je v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska rozhodne o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na odstránenie nesúladu s týmto zákonom, alebo o odobratí povolenia na vydávanie elektronických peňazí.
(8)
Inštitúcia elektronických peňazí, ktorej bolo odobraté povolenie podľa odseku 7, je v lehote do jedného mesiaca odo dňa odobratia povolenia povinná vysporiadať všetky svoje záväzky vyplývajúce z činností, ktoré vykonávala na základe doterajšieho povolenia na vydávanie elektronických peňazí.
(9)
Bezpečnostné opatrenia podľa § 3a ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a), § 3b ods. 2 písm. d), ods. 4 a ods. 5 písm. a), § 3c a § 28b ods. 2 písm. c) sa začnú uplatňovať po uplynutí
18 mesiacov odo dňa účinnosti osobitného predpisu o vydaní regulačného technického predpisu vydaného na základe osobitného predpisu;15a) tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 ods. 3 písm. d) a ods. 4 a § 24 ods. 1. Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet počas 18 mesiacov podľa prvej vety, postupuje podľa bezpečnostných opatrení, ktoré už má zavedené.
(10)
Právnické osoby, ktoré vykonávali pred 12. januárom 2016 na území Slovenskej republiky činnosti poskytovateľov platobných iniciačných služieb a poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte podľa tohto zákona, môžu po 13. januári 2018 pokračovať vo vykonávaní takých činností na území Slovenskej republiky len na základe udeleného povolenia alebo rozhodnutia o registrácii podľa tohto zákona.
(11)
V období, počas ktorého nie je poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, v súlade s bezpečnostnými opatreniami podľa odseku 9, nesmie taký poskytovateľ platobných služieb brániť alebo znemožniť v poskytovaní platobných iniciačných služieb alebo v poskytovaní služieb informovania o platobnom účte.
(12)
Národná banka Slovenska prideľuje identifikačný kód podľa § 98 ods. 10 prevádzkovateľovi platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c) do
12. januára 2018. Prevádzkovateľ platobného systému podľa § 45 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c) môže do 31. decembra 2018 písomne požiadať Národnú banku Slovenska o zrušenie už prideleného identifikačného kódu. Účastník platobného systému podľa § 47 ods. 1 písm. e) alebo osoba podľa osobitného predpisu86) môže do 31. decembra 2018 písomne požiadať Národnú banku Slovenska o zrušenie už prideleného identifikačného kódu, ktorý bol pridelený v súvislosti s účasťou v platobnom systéme podľa § 45 ods. 3 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86 znie:
„86) § 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
167.
Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015).“.

Čl. II

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 13. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.