Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2022

Znenie účinné: od 01.07.2018
266/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018
266
ZÁKON
z 19. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
predčasného starobného dôchodku,“.
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.
2.
V § 4 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a“ nahrádzajú slovami „dohody podľa § 227a“.
4.
V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 písm. b), okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5,“.
5.
V § 4 ods. 5 a v § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
6.
V § 7 ods. 4 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
predčasného starobného dôchodku,“.
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.
7.
V § 15 ods. 1 písm. d) sa slová „dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti“ nahrádzajú slovami „dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek“.
8.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová „dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie“ nahrádzajú slovami „dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek“.
9.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie podľa odseku 1 písm. c) sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba má nárok na rodičovský príspevok alebo ak ide o fyzickú osobu, ktorej vzniklo povinné dôchodkové poistenie podľa § 22 ods. 3.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
10.
V § 15 ods. 6 sa slová „odsekoch 1 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 5“.
11.
V § 20 ods. 2 druhá veta znie: „Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody, a zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe tejto dohody.“.
12.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová „starobného dôchodku,“ vkladajú slová „predčasného starobného dôchodku,“.
13.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
§22 Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb
(1)
Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v
a)
§ 15 ods. 1 písm. c) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. c); ak táto fyzická osoba má nárok na rodičovský príspevok, povinné dôchodkové poistenie jej vzniká odo dňa vzniku nároku na rodičovský príspevok,
b)
§ 15 ods. 1 písm. d) až h) odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. d) až h).
(2)
Povinné dôchodkové poistenie zaniká fyzickej osobe uvedenej v
a)
§ 15 ods. 1 písm. c) až h) odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) až h),
b)
§ 15 ods. 1 písm. c) až e) a h) odo dňa odhlásenia sa z povinného dôchodkového poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.
(3)
Ak povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) zaniklo z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) opätovne vzniká odo dňa splnenia podmienok podľa § 15 ods. 1 písm. c).
(4)
Ak sa fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e) a h) odhlásila z povinného dôchodkového poistenia, povinné dôchodkové poistenie z toho istého dôvodu jej vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa, v ktorom jej zaniklo povinné dôchodkové poistenie, ak spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) a h).
(5)
Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených v § 15 ods. 3 a
a)
jedna z týchto fyzických osôb má nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená z dôvodu tejto starostlivosti je fyzická osoba, ktorá má nárok na rodičovský príspevok,
b)
ani jedna z týchto fyzických osôb nemá nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená z dôvodu tejto starostlivosti je fyzická osoba, ktorá podala prihlášku skôr.
(6)
Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. d) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených v § 15 ods. 3, povinne dôchodkovo poistená z dôvodu tejto starostlivosti je fyzická osoba určená podľa ich dohody.“.
14.
V § 23 písm. a) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
15.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia.“.
16.
V § 60 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo predčasný starobný dôchodok“.
17.
V § 65a ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ a za slová „Zbierke zákonov“ sa vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“)“.
18.
V § 67 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2 400 eur; na určenie príjmu sa primerane použije § 139c. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom zanikol nárok na jeho výplatu podľa prvej vety.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
19.
V § 67 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odseku 6 prvej vety sa zúčtujú so sumami predčasného starobného dôchodku, na ktorého výplatu opätovne vznikne nárok alebo so sumami starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1.“.
20.
V § 68 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak poistenec bol dôchodkovo poistený z dôvodu právneho vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, suma predčasného starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma predčasného starobného dôchodku, určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru kalendárneho roka sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia poistenca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o určení sumy predčasného starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma predčasného starobného dôchodku. Ak poistencovi podľa prvej vety zaniklo dôchodkové poistenie v kalendárnom roku, v ktorom sa určila suma predčasného starobného dôchodku podľa prvej vety alebo sa neurčila suma predčasného starobného dôchodku podľa prvej vety z dôvodu, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nezískal obdobie dôchodkového poistenia v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a, suma predčasného starobného dôchodku sa na základe žiadosti o určenie sumy predčasného starobného dôchodku tohto poistenca určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
21.
V § 68 ods. 4 a 7 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
22.
V § 69a ods. 2 druhej vete sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „a 3“.
23.
V § 69a ods. 2 druhej vete sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
24.
V § 69b ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „alebo predčasný starobný dôchodok“.
25.
V § 69b ods. 2 sa za slovo „príplatku“ vkladajú slová „poistenca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok,“ a na konci sa pripája táto veta: „Suma vyrovnávacieho príplatku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, sa ku dňu vzniku nároku na vyrovnávací príplatok určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku podľa tohto zákona, sumy vyplácaného starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky, sumy starobného dôchodku alebo sumy predčasného starobného dôchodku vyplácaného na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) alebo dohody o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom1) a sumy vyplácaného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)“.
26.
V § 69b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Fiktívna suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako suma predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 1992 podľa predpisov Slovenskej republiky a československého obdobia dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 9, ktorá sa neznižuje za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 66 ods. 6.“.
27.
V § 69b odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa vyrovnávací príplatok priznáva od neskoršieho dňa ako odo dňa, od ktorého je priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, zvyšuje sa fiktívna suma starobného dôchodku alebo fiktívna suma predčasného starobného dôchodku za obdobie odo dňa, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok do dňa, od ktorého sa priznáva vyrovnávací príplatok; na zvyšovanie fiktívnej sumy starobného dôchodku alebo fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku sa vzťahujú ustanovenia o zvyšovaní starobného dôchodku a o zvyšovaní predčasného starobného dôchodku rovnako.“.
28.
V § 69b ods. 5 sa za slová „Ak starobný dôchodok“ vkladajú slová „alebo predčasný starobný dôchodok“ a za slová „starobného dôchodku“ sa vkladajú slová „alebo predčasného starobného dôchodku“.
29.
V § 69c ods. 1 druhej vete sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „alebo fiktívnu sumu predčasného starobného dôchodku“ a v tretej vete sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „alebo predčasného starobného dôchodku“.
30.
V § 69c ods. 2 prvej vete sa za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „alebo predčasného starobného dôchodku“.
31.
V § 69c ods. 3 prvej vete a v § 69d sa za slová ,,výplatu starobného dôchodku“ vkladajú slová „alebo predčasného starobného dôchodku“.
32.
V § 75 ods. 3 prvej vete a v § 77 ods. 3 prvej vete sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „a 3“.
33.
V § 81 ods. 7 písm. b) sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „alebo predčasného starobného dôchodku“.
34.
§ 82 vrátane nadpisu znie:
§82 Zvyšovanie dôchodkových dávok
(1)
Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
(2)
Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania.
(3)
Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.
(4)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácajú z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýšia za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácali. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.
(5)
Dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodková dávka nevyplácala. Tieto zvýšenia patria od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.
(6)
Ak je dôchodková dávka upravená z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou, pri prvej zmene sumy vyplácanej dôchodkovej dávky, ktorá súvisí s dôvodom zníženia dôchodkovej dávky, sa určí zvýšenie odo dňa zmeny.
(7)
Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok sa zvyšuje každá z týchto dôchodkových dávok.
(8)
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak ich suma bola určená zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.
(9)
Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou.“.
35.
V § 84 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
36.
V § 89 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
(9)
Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie úrazovej renty vykonáva. Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa priznania.“.
37.
V § 89 sa vypúšťa odsek 10.
38.
V § 93 ods. 3 sa slová „ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
39.
V § 94 ods. 4 sa slová „ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
40.
V § 102 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „z dôvodu zrušenia zamestnávateľa“.
41.
V § 104 odsek 1 znie:
„(1)
Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.“.
42.
V § 104 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
43.
V § 104 ods. 2 sa slová „nezamestnaných občanov“ nahrádzajú slovami „uchádzačov o zamestnanie“.
44.
V § 104 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
45.
V § 105 ods. 1 prvej vete sa slová „nezamestnaných občanov“ nahrádzajú slovami „uchádzačov o zamestnanie“ a druhá veta znie: „Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.“.
46.
V § 105 ods. 3 prvej vete sa slová „nezamestnaných občanov“ nahrádzajú slovami „uchádzačov o zamestnanie“ a slová „kratšom ako dva roky“ sa nahrádzajú slovami „najviac dvoch rokov“.
47.
V § 117 ods. 9 sa za slovo „dôchodkom“ vkladajú slová „alebo predčasným starobným dôchodkom“.
48.
V § 120 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prístupového bodu,“.
49.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Sociálna poisťovňa plní funkciu prístupového bodu podľa osobitného predpisu67a) na elektronickú výmenu údajov medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie v rozsahu sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
„67a) Čl. 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.
50.
V § 122 ods. 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
rozhoduje po schválení dozornou radou o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na poskytnutie finančnej výpomoci do iného základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov na dávky, na ktorých úhradu je určený,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
51.
V § 123 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
použitie finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na poskytnutie finančnej výpomoci do iného základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov na dávky, na ktorých úhradu je určený,“.
52.
V § 123 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „prirážke k poistnému na úrazovom poistení,“.
53.
V § 129 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane prirážky k poistnému na úrazové poistenie a zľavy z poistného na úrazové poistenie“.
54.
§ 133 vrátane nadpisu znie:
§133 Sadzba poistného na úrazové poistenie
Sadzba poistného na úrazové poistenie pre zamestnávateľa je 0,8 % z vymeriavacieho základu.“.
55.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 sa vypúšťa.
56.
§ 134 sa vypúšťa.
57.
V § 138 ods. 8 písm. a) a v § 139c ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
58.
V § 142 ods. 3 písm. c) sa slová „nezamestnaných občanov“ nahrádzajú slovami „uchádzačov o zamestnanie“.
59.
V § 143 ods. 1 tretej vete a štvrtej vete sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
60.
V § 144 ods. 1 sa suma „3,32 eura“ nahrádza sumou „5 eur“.
61.
V § 146 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odviesť poistné povoliť splátky dlžných súm poistného pre jej platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by jej vznikla platobná neschopnosť, ak
a)
možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a
b)
je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom poistného.“.
62.
V § 168 ods. 1 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „výdavkov súvisiacich s plnením funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5“.
63.
V § 170 ods. 1 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) a na plnenie funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 vo vlastnom informačnom systéme.“.
64.
V § 170 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie osobných údajov v súvislosti s plnením funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.“.
65.
§ 170 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Sociálna poisťovňa poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov92aa) o poistencovi, poberateľovi dávky a o zamestnávateľovi bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel ustanovený osobitným predpisom.93ada)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93ada znie:
„93ada) § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
66.
V § 172 ods. 5 sa slová „pokuty, penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy“ nahrádzajú slovami „pokuty a penále“.
67.
V § 178 ods. 1 písm. a) siedmy bod znie:
„7.
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené sumy na dávkach uvedených v druhom bode až piatom bode a o povinnosti zamestnávateľa vrátiť podľa § 234 ods. 6 sumu vyplatenej dávky uvedenej vo štvrtom bode,“.
68.
V § 178 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa jedenásty bod.
Doterajší dvanásty bod až dvadsiaty bod sa označujú ako jedenásty bod až devätnásty bod.
69.
V § 179 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť podľa § 237 ods. 1 neprávom vyplatené sumy na dávkach uvedených v prvom bode,“.
70.
V § 226 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až q) sa označujú ako písmená g) až p).
71.
V § 226 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená l) až o).
72.
V § 226 ods. 1 písm. o) štvrtý bod znie:
„4.
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku a“.
73.
V § 226 ods. 1 písm. o) piatom bode sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
74.
V § 227a odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo na účely § 4 ods. 2 určiť dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem alebo ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z ňou určenej dohody nepresiahne sumu podľa § 4 ods. 5, ak jej právny vzťah zakladá právo na nepravidelný príjem. Fyzická osoba, ktorá si chce uplatniť právo na určenie dohody podľa prvej vety, je povinná určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.“.
75.
V § 227a ods. 2 úvodnej vete sa slová „o brigádnickej práci študentov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
76.
V § 227a ods. 4 sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
77.
V § 229 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) a d) je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní od skončenia riadnej starostlivosti o dieťa v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.“.
78.
V § 229 ods. 5 sa za slová „písm. c) až e)“ vkladajú slová „a h)“.
79.
V § 231 ods. 1 písm. a) sa slová „do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal“ nahrádzajú slovami „najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne“.
80.
V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode až piatom bode sa vypúšťajú slová „o brigádnickej práci študentov“.
81.
V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode a druhom bode sa slová „najneskôr v deň nasledujúci po“ nahrádzajú slovami „do ôsmich dní od“.
82.
V § 231 ods. 1 písm. b) piatom bode a šiestom bode sa slová „najneskôr v deň nasledujúci po skončení“ nahrádzajú slovami „do ôsmich dní od skončenia“.
83.
V § 231 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni
1.
v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
2.
do ôsmich dní
2a.
od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo
2b.
odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,“.
84.
V § 233 odsek 5 znie:
„(5)
Štatistický úrad je povinný oznámiť
a)
ministerstvu každoročne bezodkladne po zverejnení na svojom webovom sídle strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy,
b)
Sociálnej poisťovni každoročne
1.
do 30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
2.
do 30. septembra medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov,
3.
do 30. septembra medziročný rast spotrebiteľských cien,
4.
do 10. decembra sumu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
85.
V § 233 odsek 12 znie:
„(12)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné Sociálnej poisťovni na účely vykonávania sociálneho poistenia
a)
poskytovať údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie potrebné na účely posúdenia nároku na dávku v nezamestnanosti v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou,
b)
oznámiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zaradenie fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom prijatia žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vydania rozhodnutia alebo oznámenia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie; lehota na splnenie povinnosti je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odoslalo v ustanovenej lehote elektronickou poštou,
c)
poskytovať, v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou údaje o
1.
fyzickej osobe, ktorej bol priznaný rodičovský príspevok, deň vzniku a zániku nároku na rodičovský príspevok a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia dieťaťa alebo dátum jeho narodenia, ak takéto číslo nemá,
2.
fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) deň vzniku a zániku nároku na peňažný príspevok na opatrovanie a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia dieťaťa od 6 do 18 rokov veku, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dátum jeho narodenia, ak takéto číslo nemá,
3.
fyzickej osobe, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a) a o období výkonu tejto osobnej asistencie.“.
86.
V § 236 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „je vyššia ako 5 eur a“.
87.
V § 237 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú vyššie ako 5 eur.“.
88.
V § 237a ods. 1 sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
89.
V § 240 ods. 2 sa suma „3,32 eura“ nahrádza sumou „5 eur“.
90.
§ 241a znie:
§241a
(1)
Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa § 226 ods. 1 písm. f), je povinná bez zbytočného odkladu od zistenia ich výšky vypočítať a zaplatiť penále z dlžnej sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za každý deň omeškania. Penále podľa prvej vety je vo výške jednej tristošesťdesiatpätiny základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý sa penále počíta.
(2)
Sociálna poisťovňa neplatí penále
a)
za obdobie, za ktoré nepostúpila príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo tieto príspevky postúpila v nižšej sume z dôvodu, že zamestnávateľ nesplnil povinnosť ustanovenú v § 231 ods. 1 písm. b) alebo písm. f), najneskôr do uplynutia 60 dní odo dňa splnenia tejto povinnosti zamestnávateľom,
b)
za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) ktorému sa nevypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) nárok na výplatu materského, najneskôr do uplynutia 60 dní odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní materského,
c)
za obdobie odo dňa vydania certifikátu podľa osobitného predpisu102a) do dňa zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení alebo do skončenia záväznosti ponuky doživotného starobného dôchodku, doživotného predčasného starobného dôchodku, dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.102b)“.
91.
Za § 293dv sa vkladajú § 293dw až 293ea, ktoré vrátane nadpisu nad § 293dw znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
§293dw
(1)
Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava obdobie pred 1. januárom 2018, počas ktorého fyzická osoba, ktorá
a)
sa starala o dieťa, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) okrem podmienky podania prihlášky,
b)
poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. e) okrem podmienky podania prihlášky.
(2)
Za obdobie podľa odseku 1 sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých by platil štát poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, a všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, za ktorý by štát platil toto poistné.
§293dx
(1)
Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
a)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
b)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.
(2)
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá sa
a)
nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorá sa nevypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok,
b)
vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sa určí z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorá sa vypláca v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok.
(3)
Na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.
(4)
Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky.
(5)
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní
a)
priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely odsekov 1 až 3 platné k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
b)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
(6)
Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 89 ods. 8 najmenej o 2 %.
§293dy
Ak poistenec bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2018 a nevznikol mu nárok na dávku v nezamestnanosti, o nároku na dávku v nezamestnanosti sa opätovne rozhodne na žiadosť poistenca podľa zákona účinného od 1. januára 2018.
§293dz
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné Sociálnej poisťovni zaslať do 10. januára 2018 v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou údaje
a)
podľa § 233 ods. 12 písm. c) prvého bodu o fyzických osobách, ktoré sú po 31. decembri 2017 poberateľmi rodičovského príspevku, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2018, a o dieťati,
b)
podľa § 233 ods. 12 písm. c) druhého bodu o fyzických osobách, ktorým sa po 31. decembri 2017 poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,35) na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2018, a o dieťati,
c)
o fyzických osobách, ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej pred 1. januárom 2018 vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu.35a)
§293ea
Pre zamestnávateľa, ktorý začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca pred 1. januárom 2018, sa lehota na prihlásenie sa do registra zamestnávateľov, ktorá má uplynúť po 31. decembri 2017, posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.“.

Čl. II

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z. a zákona č. 81/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 6 písm. k) sa vypúšťajú slová „a prístupového bodu“.

Čl. III

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z. a zákona č. 257/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu podľa písmena g) s prístupovým bodom v súlade s osobitným predpisom,41aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aaa znie:
„41aaa) § 120 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 266/2017 Z. z.“.
2.
Za § 86t sa vkladá § 86u, ktorý vrátane nadpisu znie:
§86u Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Úrad a zdravotná poisťovňa sú povinné v období do zavedenia elektronickej výmeny dát medzi inštitúciami členských štátov v rozsahu sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu101) predkladať ministerstvu správu o stave implementácie elektronickej výmeny dát. Správa sa predkladá vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:
„101) Čl. 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.

Čl. IV

Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z. a zákona č. 287/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6 Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2017
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2017 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2017 okrem čl. I bodov 7 až 10, 13 až 17, 23 až 31, 33 a 34, 36 až 56, 58, 60 až 73, 77 až 79, 81 až 91 a čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a okrem čl. I bodov 1 až 6, 11 a 12, 18 až 22, 32, 35, 57, 59, 74 až 76 a 80, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.