Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.11.2017
Časové verzie:
256/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017
256
ZÁKON
z 10. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zoznam poistencov podľa písmena b) a zoznam poistencov podľa písmena c), ktorý obsahuje
1.
rodné číslo poistenca, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
2.
pohlavie poistenca,
3.
vek poistenca.“.
2.
V § 27 ods. 8 písm. b) piatom bode sa slová „§ 28 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 15“.
3.
V § 27a ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).
4.
V § 27a ods. 9 písm. a) druhom bode sa slová „odseku 2 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) a odseku 12“.
5.
V § 27a ods. 9 písm. b) šiestom bode sa slová „§ 28 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 15“.
6.
§ 27a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Údaje o počte poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát (§ 11 ods. 1 písm. a) až c) a § 11 ods. 2) za rozhodujúce obdobie a údaje o počte poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát [§ 11 ods. 1 písm. d)] za rozhodujúce obdobie úrad získava z údajov z centrálneho registra poistencov.“.
7.
V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje predložené zdravotnou poisťovňou podľa odseku 4 okrem rodného čísla poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, mena, priezviska a dátumu narodenia, v elektronicky spracovateľnej podobe, ostatným zdravotným poisťovniam do 15. júla kalendárneho roka. Ministerstvo zdravotníctva nahradí rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia, osobitným identifikačným údajom poistenca, ktorým zabezpečí jednoznačnosť identifikácie poistenca vo všetkých údajoch doručených ministerstvom zdravotníctva podľa predchádzajúcej vety. Ak z osobitného identifikačného údaja poistenca nie je možné zistiť mesiac a rok narodenia poistenca a pohlavie poistenca, ministerstvo zdravotníctva je povinné doručiť údaje o mesiaci, roku narodenia a pohlaví poistenca samostatne s uvedením, ku ktorému osobitnému identifikačnému údaju poistenca sa príslušný mesiac, rok a pohlavie poistenca viaže.“.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.
8.
V § 28 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ministerstvo zdravotníctva doručí konečné údaje podľa odseku 4 po opravách podľa odseku 8 zdravotným poisťovniam najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.
9.
V § 28 ods. 16 písm. e) sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „9 a 10“.
10.
V § 28a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou na účely vykonania mesačného prerozdeľovania poistného (§ 27), pričom údaje podľa § 27 ods. 2 písm. b) a c) skontroluje najmenej na vzorke náhodne vybratých 0,1 ‰ poistencov, u ktorých skontroluje správnosť zaradenia poistenca v skupinách podľa pohlavia, veku a platiteľa poistného podľa stavu v tom kalendárnom mesiaci, za ktorý vykonáva dohľad.
(3)
Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok na účely vykonania ročného prerozdeľovania poistného (§ 27a) dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou do centrálneho registra poistencov, pričom správnosť poskytnutých údajov zdravotnými poisťovňami do centrálneho registra poistencov skontroluje najmenej na vzorke náhodne vybratých 0,1 ‰ poistencov podľa stavu údajov v centrálnom registri poistencov v čase vykonávania dohľadu nad údajmi poistencov týkajúcich sa kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku vykonávania dohľadu.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
11.
Za § 38ej sa vkladá § 38ek, ktorý vrátane nadpisu znie:
§38ek Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017
(1)
Ustanovenie § 38ei ods. 3 sa od 1. novembra 2017 neuplatňuje.
(2)
Od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 5,67 % z vymeriavacieho základu.
(3)
Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2017 za rok 2016.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.