Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2019

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.11.2016
Časové verzie:
287/2016 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2016
287
ZÁKON
z 11. októbra 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 242/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 4 sa dopĺňa § 5, ktorý vrátane nadpisu znie:
§5 Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2016
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2016 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.