Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2021

Znenie účinné: od 01.09.2016
Časové verzie:
217/2016 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016
217
ZÁKON
z 15. júna 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č.81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č.474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č.151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 tretia veta znie:
„Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov je uvedená v prílohe č. 4, osobitná stupnica platových taríf zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“) a zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,17) je uvedená v prílohe č. 5 a osobitná stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako vysokoškolskí učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“), je uvedená v prílohe č. 5a.“.
2.
V § 7 ods. 10 sa vypúšťa slovo „stupnice“.
3.
V § 28 ods. 3 sa za číslicu „5“ vkladá čiarka a slová „5a“.
4.
Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
§35 Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. septembra 2016
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.“.
5.
Prílohy č. 3, 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
6.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5a k zákonu č. 553/2003 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9 10 11 12 13 14
1 do 2 578,50 674,50 723,00 773,50 830,00 896,00
2 do 4 600,50 700,50 751,50 804,50 863,00 931,00
3 do 6 625,00 728,50 781,00 834,50 897,00 967,50
4 do 9 647,00 755,00 808,50 864,50 929,50 1002,00
5 do 12 670,00 782,00 838,00 897,50 962,00 1037,50
6 do 15 693,00 808,50 865,50 927,00 995,50 1073,50
7 do 18 715,50 835,50 896,00 958,50 1028,50 1110,00
8 do 21 738,00 862,00 923,00 988,50 1063,00 1146,00
9 do 24 761,50 888,50 953,00 1020,00 1094,50 1181,50
10 do 28 784,00 916,00 981,50 1051,00 1128,00 1217,00
11 do 32 807,00 941,50 1010,50 1081,50 1161,50 1253,00
12 nad 32 830,00 969,50 1038,00 1112,50 1194,00 1289,00“.
7.
Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
6 1 473,00
2 506,00
7 1 525,00
2 561,50
8 1 581,50
2 620,50
9 1 650,50
2 694,50
10 1 710,00
2 757,50
11 1 795,00
2 849,00
12 1 890,50
2 950,50“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.